งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Armed Forces Research Institute of Medical Sciences สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทหาร “…probably the most sophisticated diagnostic and research laboratory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Armed Forces Research Institute of Medical Sciences สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทหาร “…probably the most sophisticated diagnostic and research laboratory."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทหาร “…probably the most sophisticated diagnostic and research laboratory in all of Southeast Asia.” U.S. Institute of Medicine report on DoD-GEIS, 2001 เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิจัย ทางด้านการแพทย์ภายใต้ความ ร่วมมือระหว่างกองทัพบกไทยและ กองทัพบกสหรัฐอเมริกา

2 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences งานค้นคว้าวิจัยหลักๆที่เริ่มต้น พัฒนาโดย AFRIMS • พัฒนาวัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ JE • กำลังศึกษาพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก • กำลังศึกษาพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ • ศึกษาและสำรวจการดื้อยาของโรคอุจจาระร่วง • พัฒนายารักษามาลาเรีย เช่น ยา mefloquine, tetracycline, new artemisinins และสำรวจ การดื้อยาของโรคมาลาเรีย • ศึกษาชีววิทยาของยุงและแมลงต่างๆ • ศึกษาโรคติดต่อที่กลับมาเกิดขึ้นใหม่ (emerging Diseases)

3 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences Global Emerging Infectious Diseases Surveillance (GEIS) โครงการศึกษาอุบัติการณ์ของ โรคติดต่อที่กลับมาเป็นปัญหา • • Emerging Diseases คืออะไร โรคที่เกิดขึ้นใหม่ โรคที่คาดไว้ต่ำกว่าความเป็นจริง โรคที่กลับมาเป็นปัญหาใหม่ บ่อยๆที่มาจาก ปัญหาการดื้อยา เช่น วัณโรค และโรคมาลาเรีย ฟัลซิฟารัม • • โครงการ GEIS กระทรวงกลาโหม ที่ AFRIMS การศึกษาเรื่องสาเหตุของไข้ที่อำเภอสังขละบุรี การดื้อยามาลาเรีย การดื้อยาของโรคอุจจาระร่วง การร่วมมือในการศึกษากับโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงกลาโหมไทย การเฝ้าระวังการระบาดของโรคต่างๆ

4 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences Summary of Presentations •Fever Study •OverviewDr. Scott Miller •Specific causes of fever Dr. Mark Fukuda •Clinical PresentationsNichapat U-Thaimongkol •LeptospirosisDr. Ruth Ellis •Rickettsial IllnessesDr. Scott Miller •Diarrhea Study Dr. Ladaporn Bodhidatta •Malaria Drug Resistance Dr. Scott Miller •New Directions for Public HealthDr.Krisada Jongsakul and Dr. Mark Fukuda Mark Fukuda

5 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences การศึกษาเรื่องการเจ็บป่วยด้วยเรื่องไข้ ของประชากรผู้ใหญ่ ณ อำเภอสังขละ บุรี Surveillance of Febrile Illnesses of Adults in Sangkhlaburi District ระหว่างปี ๒๕๔๒ - ๒๕๔๖ โดยแผนกภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์ สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร Department of Immunology and Medicine AFRIMS Dr. R. Scott Miller, M.D.

6 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences ความเป็นมา •AFRIMS เริ่มทำการศึกษาเรื่องรูปแบบของการ ระบาดและการดื้อยาของโรคมาลาเรีย ที่อำเภอสังข ละบุรี ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ • ทำการศึกษาการใช้ยา azithromycin: • เพื่อป้องกันการติดเชื้อมาลาเรีย ในปี ๒๕๓๙ • เพื่อใช้รักษามาลาเรียชนิดฟัสซิฟารัมร่วมกับยาควินิน ในปี ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ • เริ่มทำการศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลคริสเตียน แม่น้ำแควน้อย • อะไรคือสาเหตุของไข้ในผู้ป่วยอีกประมาณ 70% ที่มารับ การรักษา

7 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences วัตถุประสงค์ • • เพื่อหาสาเหตุที่เฉพาะเจาะจงของการเจ็บป่วยด้วยเรื่อง ไข้ในผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลคริสเตียน แม่น้ำแควน้อย • • เพื่อแยกเชื้อที่เป็นสาเหตุทั้งกลุ่ม rickettsial และ ehrlichial • • เพื่อดูรูปแบบการดื้อยาของเชื้อโรคอุจจาระร่วงและไข้ ไทฟอยด์ • • เพื่อหาอุบัติการณ์ของเชื้อ arboviruses ในผู้ใหญ่ • • ประเมินอุบัติการณ์ของการเจ็บป่วยนี้โดยการตรวจทาง น้ำเหลืองในประชากรท้องถิ่น • • ประเมินต้นแบบการทดสอบอย่างรวดเร็วทาง ห้องปฏิบัติการของกลุ่มผู้ป่วยด้วยเรื่องไข้ที่ไม่สามารถ หาสาเหตุได้ เปรียบเทียบกับการตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน • • การศึกษานี้ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการศึกษาได้ คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวง สาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว

8 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences วิธีดำเนินการศึกษา • นัดผู้ป่วยกลับมาติดตามผลประมาณ ๓ - ๔ สัปดาห์ หรือแล้วแต่แพทย์ผู้ให้การรักษาอาจนัด มาก่อนก็ได้ • มีการตรวจร่างกายและซักประวัติเพิ่มเติม • ทำการเจาะเลือดเพิ่มเพื่อ : • ตรวจจำนวนเม็ดเลือดขาว ความเข้มข้นเลือด และจำนวนเกล็ด เลือดซ้ำ • อาจตรวจการทำงานของตับ และไตซ้ำ ถ้าผลก่อนหน้ามีความ ผิดปกติ • เก็บน้ำเลือดซ้ำเพื่อตรวจเปรียบเทียบผลครั้งแรก • กลุ่มอาการไข้แบ่งโดยการใช้อาการทางคลินิก ประกอบกับผลทางห้องปฏิบัติการ

9 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences วิธีการศึกษาเรื่องไข้ • จำแนกผู้ป่วยที่เป็นอาสาสมัครเข้าร่วมใน การศึกษาที่มาด้วยอาการไข้หรือมีประวัติเป็นไข้ • ดำเนินการรับเข้าเป็นอาสาสมัครด้วยความสมัคร ใจ • เจาะเลือดเพื่อสำหรับตรวจ : • หาเชื้อมาลาเรียโดยการทำสไลด์และตรวจด้วยวิธีแบบเร็ว • จำนวนเม็ดเลือดขาว ความเข็มข้นของเลือด และเกล็ดเลือด • การทำงานของตับ และไต • เก็บน้ำเหลืองสำหรับตรวจทางภูมิคุ้มกัน • ซักประวัติและตรวจร่างกาย • ให้การรักษาโดยแพทย์ของทางโรงพยาบาล

10 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences การจำแนกกลุ่มอาการไข้ a). fever with upper respiratory disease b). fever with lower respiratory disease c). fever with meningitis, encephalitis, or neuropathy d). fever with gastrointestinal disease e). fever with renal disease f). fever with abnormal bleeding g). fever with liver disease h). fever with anemia, leukopenia or thrombocytopenia i). fever with hepatomegaly or splenomegaly (circle) j). fever with lymphadenopathy k). fever with arthritis (mono- or polyarticular) l). fever with rash m). fever with eschar n). fever with shock o). fever with non-specific symptoms p). isolated fever without systemic symptoms q). fever with other symptoms (specified) _______________

11 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences การศึกษาหาอุบัติการณ์ของโรคใน หมู่บ้าน • ทำการศึกษาในผู้ใหญ่ที่สมัครใจเข้าร่วมในการศึกษา โดย ศึกษาในช่วงปลายฤดูแล้งและปลายฤดูฝนทุก ๖ เดือน ศึกษาในช่วงปลายฤดูแล้งและปลายฤดูฝนทุก ๖ เดือน ช่วงปี ๒๕๔๒ - ๒๕๔๔ ( สองรอบ ) ช่วงปี ๒๕๔๒ - ๒๕๔๔ ( สองรอบ ) เก็บตัวอย่างน้ำเหลืองและตรวจหามาลาเรีย เก็บตัวอย่างน้ำเหลืองและตรวจหามาลาเรีย - ได้อาสาสมัครจาก ๓ หมู่บ้าน บริเวณรอบๆโรงพยาบาลคริสเตียน แม่น้ำแควน้อย จำนวน ๔๙๗ ราย บ้านเวียคะดี ๑๘๒ ราย บ้านเวียคะดี ๑๘๒ ราย บ้านมองสะเทอ ๑๗๕ ราย บ้านมองสะเทอ ๑๗๕ ราย บ้านมองสะเทอใต้ ๑๔๐ ราย บ้านมองสะเทอใต้ ๑๔๐ ราย - ทำการตรวจสอบหาโรคกลุ่มริตเกตเซีย เลปโตสไปโรซิส และโรค ที่เกิดจากสัตว์อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt Armed Forces Research Institute of Medical Sciences สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทหาร “…probably the most sophisticated diagnostic and research laboratory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google