งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ระดับสถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ระดับสถานศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ระดับสถานศึกษา

2 วัตถุประสงค์ ติดตาม และประเมินผล การพัฒนาผู้เรียนตาม จุดเน้น ติดตามผลการปฎิบัติงานตาม ROADMAP ภาพความสำเร็จของ สถานศึกษา

3 “ สพป./ สพม. และสถานศึกษามี สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพ จุดเน้น ” ผลลัพธ์และผลผลิตที่คาด ว่าจะได้รับ

4 ผลการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ การนำจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ไปสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา 4 ระยะ : ข้อมูลรายบุคคล ตารางเรียนที่ยืดหยุ่น วิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5 การเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ และทักษะ จำเป็นพื้นฐานตามจุดเน้น : อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะการ คิด ผลการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์

6 ปัญหาอุปสรรคการรายงานผลการ ปฏิบัติงานที่ผ่านมา 94 เขต 113 เขต 190 2/2553 1/2554 อุปสรรคการขาดการ ประสานงานระหว่างเขต และสถานศึกษา

7 ม -6 สตูล ชุมพร 1-2 ยะลา -2 สกล - 2

8 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพป. ชลบุรี เขต 1 สพป. ชลบุรี เขต 3 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 สพป. นครราชสีมา เขต 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 สพป. ปัตตานี เขต 3 สพป. พัทลุง เขต 1 สพป. พิษณุโลก เขต 1 สพป. พิษณุโลก เขต 2 สพป. พิษณุโลก เขต 3 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2

9 สพป. ภูเก็ต สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 สพป. ยโสธร เขต 2 สพป. ระยอง เขต 1,2 สพป. สกลนคร เขต 1,2,3 สพป. อุดรธานี เขต 4 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 สพป. อำนาจเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1,2 สพป. นครพนม เขต 1 คลาดเคลื่อน สพม 02,03 สพม 03 สพม 13 สพม 19 สพม 26 สพม 32 สพม 34 สพม 35 สพม 40

10 มาตรการการเร่งรัดการรายงาน กำหนดเป็นตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี กำหนดเป็นตัวชี้วัด คำรับรองการ ปฏิบัติราชการ กำหนดเป็นตัวชี้วัด การพิจารณา งบแลกเป้า นำเข้าที่ประชุม ผอ. เขต ประชุมชี้แจง รอง ผอ. เขต ที่ รับผิดชอบจุดเน้น

11

12 มีอะไรใหม่ กิจกรรม งบประมาณ รายงาน สถานศึกษา Application

13 ระบบการจัดทำ แผนงานโครงการ และงบประมาณใน Scorecard Cockpit เพื่อการขอ งบประมาณแลกเป้า จุดเน้นการพัฒนา ผู้เรียน การจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

14 สถานศึกษารายงานผ่านระบบ ออนไลน์

15

16

17

18

19

20 แบบวัดความรู้และทักษะ ทุกตัวชี้วัด

21 ระบบข้อมูลการสนับสนุน ตัวชี้วัด

22

23

24 ระบบการรายงานผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่

25 ระยะเวลาการรายงานผล การปฎิบัติงาน สพป. สพม. รายงานตาม ตัวชี้วัด ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2555 ( ข้อมูล 1/2555) ครั้งที่ 2 มีนาคม 2556 ( ข้อมูล 2/2556)

26 กลับไปต้องทำ อะไร

27 ศึกษาข้อสอบ ตามที่สพฐ กำหนดไว้ในระบบ

28 ขยายผลให้สถานศึกษาสามารถรายงาน ผลผ่านออนไลน์ได้

29 เขตนำร่องการทดสอบการใช้ ซอฟต์แวร์ ภาคเหนือ : เชียงราย 3 ( ศน. แสงอำภา ) ภาคใต้ : กระบี่ ( ศน. สมร ) สงขลา 3 ( ศน. พัชรินทร์ ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มุกดาหาร ( ศน. วิรัตน์ ) สพม 33 ( ศน. นัฐ กานต์ ) ภาคกลาง : ประจวบคีรีขันธ์ 1 ( ศน. นิตยา )

30 แจ้งกำหนดการรายงานผ่านเวปให้ สถานศึกษาทราบ ภาคเรียนที่ 1 ( ถ้าพร้อม ) สพม. และภาคใต้ (29 ตุลาคม -4 พฤศจิกายน 2555) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5-9 พฤศจิกายน 2555) ภาคเหนือ (12-16 พฤศจิกายน 2555) ภาคกลาง (19-23 พฤศจิกายน 2555)

31 ภาคเรียนที่ 2 ( ทุกเขต ) สพม. และภาคใต้ (18-22 มีนาคม 2556) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (25-29 มีนาคม 2556) ภาคเหนือ (1- 5 เมษายน 2556) ภาคกลาง (8-12 เมษายน 2556) แจ้งกำหนดการรายงานผ่านเวปให้ สถานศึกษาทราบ

32 นำผลการรายงานของ สถานศึกษาใส่ Scorecard ภาคเรียนที่ 1 ( ภายใน 30 พย 55) ภาคเรียนที่ 2 ( ภายใน 30 เม ย 56)

33 Refere nce gc840054@gmail.com Mobile: 081-7102507


ดาวน์โหลด ppt โครงการ พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ระดับสถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google