งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ ภาพความสำเร็จของสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ ภาพความสำเร็จของสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ระดับสถานศึกษา

2 วัตถุประสงค์ ภาพความสำเร็จของสถานศึกษา
ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น ติดตามผลการปฎิบัติงานตาม ROADMAP

3 ผลลัพธ์และผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ
“สพป./สพม. และสถานศึกษามีสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพจุดเน้น”

4 ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การนำจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา 4 ระยะ : ข้อมูลรายบุคคล ตารางเรียนที่ยืดหยุ่น วิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5 ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้และทักษะ จำเป็นพื้นฐานตามจุดเน้น : อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะการคิด

6 ปัญหาอุปสรรคการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
190 1/2554 113 เขต 1/2554 94 เขต อุปสรรคการขาดการประสานงานระหว่างเขต และสถานศึกษา 2/2553

7 ม -6 ชุมพร 1-2 สตูล ยะลา-2 สกล-2

8 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพป.ชลบุรี เขต 1 สพป.ชลบุรี เขต 3 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 สพป.นครราชสีมา เขต 2 สพป.นครราชสีมา เขต 3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สพป.ปัตตานี เขต 3 สพป.พัทลุง เขต 1 สพป.พิษณุโลก เขต 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2 สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

9 สพม 02,03 สพม 03 สพม 13 สพม 19 สพม 26 สพม 32 สพม 34 สพม 35 สพม 40
สพป.ภูเก็ต สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 สพป.ยโสธร เขต 2 สพป.ระยอง เขต 1,2 สพป.สกลนคร เขต 1,2,3 สพป.อุดรธานี เขต 4 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สพป.อำนาจเจริญ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1,2 สพป.นครพนม เขต 1 คลาดเคลื่อน สพม 02,03 สพม 03 สพม 13 สพม 19 สพม 26 สพม 32 สพม 34 สพม 35 สพม 40

10 มาตรการการเร่งรัดการรายงาน
กำหนดเป็นตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี กำหนดเป็นตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการ กำหนดเป็นตัวชี้วัด การพิจารณางบแลกเป้า นำเข้าที่ประชุม ผอ.เขต ประชุมชี้แจง รอง ผอ.เขต ที่รับผิดชอบจุดเน้น

11

12 มีอะไรใหม่ กิจกรรม งบประมาณ รายงานสถานศึกษา Application

13 การจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
ระบบการจัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณใน Scorecard Cockpit เพื่อการของบประมาณแลกเป้าจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

14 สถานศึกษารายงานผ่านระบบออนไลน์

15 สถานศึกษารายงานผ่านระบบออนไลน์

16 สถานศึกษารายงานผ่านระบบออนไลน์

17 สถานศึกษารายงานผ่านระบบออนไลน์

18 สถานศึกษารายงานผ่านระบบออนไลน์

19 สถานศึกษารายงานผ่านระบบออนไลน์

20 แบบวัดความรู้และทักษะ ทุกตัวชี้วัด

21 ระบบข้อมูลการสนับสนุนตัวชี้วัด

22 ระบบข้อมูลการสนับสนุนตัวชี้วัด

23 ระบบข้อมูลการสนับสนุนตัวชี้วัด

24 ระบบการรายงานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

25 ระยะเวลาการรายงานผลการปฎิบัติงาน
สพป. สพม.รายงานตาม ตัวชี้วัด ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตุลาคม (ข้อมูล 1/2555) ครั้งที่ 2 มีนาคม (ข้อมูล 2/2556)

26 กลับไปต้องทำอะไร

27 ศึกษาข้อสอบ ตามที่สพฐ กำหนดไว้ในระบบ

28 ขยายผลให้สถานศึกษาสามารถรายงานผลผ่านออนไลน์ได้

29 เขตนำร่องการทดสอบการใช้ซอฟต์แวร์
ภาคเหนือ : เชียงราย 3 (ศน.แสงอำภา) ภาคใต้ : กระบี่ (ศน.สมร) สงขลา 3 (ศน.พัชรินทร์) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มุกดาหาร (ศน.วิรัตน์) สพม 33 (ศน.นัฐกานต์) ภาคกลาง : ประจวบคีรีขันธ์ 1 (ศน.นิตยา)

30 ภาคเรียนที่ 1 (ถ้าพร้อม) สพม. และภาคใต้ (29 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2555)
แจ้งกำหนดการรายงานผ่านเวปให้สถานศึกษาทราบ ภาคเรียนที่ 1 (ถ้าพร้อม) สพม. และภาคใต้ (29 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2555) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5-9 พฤศจิกายน 2555) ภาคเหนือ (12-16 พฤศจิกายน 2555) ภาคกลาง (19-23 พฤศจิกายน 2555)

31 สพม. และภาคใต้ (18-22 มีนาคม 2556)
แจ้งกำหนดการรายงานผ่านเวปให้สถานศึกษาทราบ ภาคเรียนที่ 2 (ทุกเขต) สพม. และภาคใต้ (18-22 มีนาคม 2556) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(25-29 มีนาคม 2556) ภาคเหนือ (1- 5 เมษายน 2556) ภาคกลาง (8-12 เมษายน 2556)

32 ภาคเรียนที่ 1 (ภายใน 30 พย 55) ภาคเรียนที่ 2 (ภายใน 30 เม ย 56)
นำผลการรายงานของสถานศึกษาใส่ Scorecard ภาคเรียนที่ 1 (ภายใน 30 พย 55) ภาคเรียนที่ 2 (ภายใน 30 เม ย 56)

33 Reference Mobile:


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ ภาพความสำเร็จของสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google