งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจัดการคลังข้อสอบ ส่วนกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจัดการคลังข้อสอบ ส่วนกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจัดการคลังข้อสอบ ส่วนกลาง http://www.qbank34.net

2

3 รหัสโรงเรียน 50101001 ยุพราช วิทยาลัย 50101002 วัฒโนทัย พายัพ 50101003 หอพระ 50101004 กาวิละ วิทยาลัย 50105001 ดอย สะเก็ดวิทยาคม 50113001 สันกำแพง 50123001 แม่ออนวิท ยาลัย 50211001 พร้าว วิทยาคม 50206001 แม่แตง 50206002 แม่หอพระ วิทยาคม 50206003 สันป่ายาง วิทยาคม 50070510 แม่ริม วิทยาคม 50207002 นวมินทรา ชูทิศ พายัพ 50208001 สะเมิง พิทยาคม 50214001 สันทราย วิทยาคม 50304001 เชียงดาว วิทยาคม 50304002 อรุโณทัย วิทยาคม 50309001 ฝางชนูป ถัมภ์

4 รหัสโรงเรียน 50424002 สันติสุข 50602001 จอมทอง 50603001 แม่แจ่ม 50518001 อมก๋อย วิทยาคม 50518002 แม่ตื่น วิทยาคม 50516001 ฮอด พิทยาคม 50517001 ดอยเต่า วิทยาคม 50320001 เวียงแหง วิทยาคม 50321001 ไชยปราการ 50412001 สันป่าตอง วิทยาคม 50412002 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 50419001 สารภีพิทยา คม 50415001 หางดงรัฐ ราษฎร์อุปถัมภ์ 50422001 บ้านกาด วิทยาคม 50424001 สองแคว วิทยาคม

5 รหัสโรงเรียน ( แม่ฮ่องสอน ) 08102001 ขุนยวมวิทยา 08103001 ปายวิทยาคาร 08101002 ห้องสอนศึกษา 08107002 ปางมะผ้าพิทยา สรรพ์ 08205001 แม่ลาน้อยดรุณ สิกข์ 08204001 แม่สะเรียง ( บริพัตรศึกษา ) 08206001 สบเมยวิทยาคม 08206002 เฉลิมรัช วิทยาคม

6 รหัสกลุ่มสาระวิชา  ภาษาไทย 10( วิชาการ ) 11-19( อาจารย์ภาษาไทย 1-9)  คณิตศาสตร์ 20( วิชาการ ) 21-29( อาจารย์คณิตศาสตร์ 1-9)  วิทยาศาสตร์ 30-39  สังคมศึกษา 40-49  ศิลปะ 50-59  สุขศึกษา 60-69  การงานอาชีพ 70-79  ภาษาต่างประเทศ 80-89

7 วิธีการนำเข้าข้อสอบ • 1 การเพิ่มข้อสอบแบบทีละข้อ • 2 การนำเข้าชุดข้อสอบจาก Word

8 1. การเพิ่มข้อสอบแบบทีละข้อ เป็นวิธีการพิมพ์ข้อสอบผ่านหน้าจอโปรแกรม โดย คุณครูสามารถทำการระบุในเรื่องของตัวชี้วัด สาระ และ มาตรฐานได้ตามที่คุณครูต้องการ

9 1. การเพิ่มข้อสอบแบบทีละข้อ ( ต่อ ) สุ่ม • สุ่มตัวเลือก โปรแกรมจะทำการสุ่มตัวเลือกให้ทุกครั้งเมื่อ ข้อสอบข้อนั้นถูกบันทึกจัดเก็บ • ไม่สุ่มเลือก ใช้ในกรณีข้อสอบข้อนั้น มีตัวเลือกประเภท ถูกทุก ข้อ หรือ ถูกทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2 คำถาม ตัวเลือกและเฉลย • ระบุรายละเอียดข้อสอบ โดยการพิมพ์คำถาม และ ตัวเลือก พร้อมคำอธิบายเฉลย ดังภาพ

10 วิธีการแทรกรูปภาพ จุดกลมข้างหลังคำถาม ตัวเลือก และคำอธิบายเฉลย : เป็น จุดสำหรับข้อสอบที่ต้องใส่ในเรื่องของรูปภาพ

11 วิธีการแทรกรูปภาพ ( ต่อ )

12 • เมื่อจัดตำแหน่งรูปแบบรูปภาพตามที่ต้องการเสร็จ เรียบร้อย คลิกที่ปุ่ม เพื่อให้รูปภาพที่จะทำการแทรกกลับไปยังช่องคำถาม เหมือนเดิม • เมื่อพิมพ์ข้อสอบเสร็จแล้ว ให้กดที่ เพื่อดู ตัวอย่างข้อสอบ • พร้อมตรวจทานความถูกต้อง ก่อนทำการ

13 2. การนำเข้าชุดข้อสอบจาก Word การนำเข้าสอบเป็นชุดครั้งละหลาย ๆ ข้อ มี ขั้นตอนการเตรียมข้อสอบ จาก Word ดังต่อไปนี้ 1) ขนาดตัวอักษรใช้ Angsananew18 2) คำถาม ห้ามใช้ตัวพิมพ์หนา 3) ห้ามมีเส้นแบ่งกลาง คำอธิบาย คำชี้แจง หัว กระดาษข้อสอบ สัญลักษณ์ตราโรงเรียน ( ในกรณีที่จะนำ ข้อสอบเก่าที่เคยทำการสอบไปแล้วมานำเข้า ) 4) ให้มีเฉพาะตัวข้อสอบ ที่มีแต่ คำถาม และตัวลือก 4 ตัวเลือกเท่านั้น 5) ข้อที่เฉลย หรือ ตัวเลือกที่ถูกให้นำมาไว้ที่ข้อ ก. ทุกข้อ เพราะการนำเข้าข้อสอบเป็นชุด ด้วยไฟล์ Word นี้ จะไม่มีให้ระบุตัวเลือกเฉลย เหมือนเวลาที่นำเข้าข้อสอบ แบบทีละข้อ ดังนั้น การนำเข้าด้วยไฟล์ Word โปรแกรมจะ บันทึกให้ ข้อ ก. คือข้อที่ถูกต้อง “ แต่เมื่อนำเข้าคลังแล้วโปรแกรมจะ สลับตัวเลือกให้อัตโนมัติ ”

14 2. การนำเข้าชุดข้อสอบจาก Word วิธีการพิมพ์ข้อสอบ คำถาม : ให้พิมพ์ เลขข้อจุด เคาะวรรค 1 ครั้ง แล้ว พิมพ์คำถาม ตัวเลือก : ทำเช่นเดียวกัน พิมพ์ ก จุด เคาะวรรค 1 ครั้ง แล้วพิมพ์ตัวเลือก ตัวเลือกที่ถูกต้องวางไว้ที่ข้อ ก. เสมอ ตัวอย่างข้อสอบที่พิมพ์ 1. ประเทศในไทยมีกี่จังหวัด ก. 77 จังหวัด ข. 76 จังหวัด ค. 75 จังหวัด ง. 74 จังหวัด

15 2. การนำเข้าชุดข้อสอบจาก Word

16

17 วิธีการค้นหาข้อสอบ คุณครูสามารถค้นหาข้อสอบที่เก็บเอาไว้มา แก้ไข ระบุสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เพื่อนำไปใช้ต่อได้ โดยมีวิธีการค้นหาดังต่อไปนี้

18 วิธีการค้นหาข้อสอบ ภาพตัวอย่างจากการค้นหาข้อสอบ

19 รายงานข้อสอบตามตัวชี้วัด

20 รายงานข้อสอบตามมาตรฐาน

21 ข้อสอบตามตัวชี้วัดทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt ระบบจัดการคลังข้อสอบ ส่วนกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google