งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการโรงเรียนในฝันสู่ มาตรฐานสากล ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพทั้งองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการโรงเรียนในฝันสู่ มาตรฐานสากล ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพทั้งองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการโรงเรียนในฝันสู่ มาตรฐานสากล ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพทั้งองค์กร

2 เวลากิจกรรม 09.00 - 09.30 ผู้แทน สนก. อธิบายถึง • ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และแผนงานโครงการ • บทบาทหน้าที่ของ สนก. พี่เลี้ยงโครงการ และ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 09.30 - 10.30 การดำเนินการของโครงการ 10.30 - 10.45 รับประทานของว่าง 10.45 - 12.00 ที่มาของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา กิจกรรมกลุ่ม 1: แนวคิดความเป็นเลิศ 12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 14.30 โครงร่างองค์กร 14.30 - 14.45 รับประทานของว่าง 14.45 - 15.45 กิจกรรมกลุ่ม 2:โครงร่างองค์กร 15.45 - 16.00 ถาม - ตอบ กำหนดการ: วันที่ 1

3 เวลากิจกรรม 09.00 - 10.30ประเด็นสำคัญของเกณฑ์หมวด 1 - 6 10.30 - 10.45รับประทานของว่าง 10.45 - 12.00ประเด็นสำคัญของเกณฑ์หมวด 1 - 6 (ต่อ) 12.00 - 13.00รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 14.00ประเด็นสำคัญของเกณฑ์หมวด 7 14.00 - 14.15รับประทานของว่าง 14.15 - 15.00กิจกรรมกลุ่ม 3: ตัวชี้วัดที่สำคัญ นำเสนอ 15.00 - 16.00กิจกรรมต่อเนื่อง อภิปรายกลุ่ม กำหนดการ: วันที่ 2

4 หัวข้อ • ความท้าทายของการศึกษา • การดำเนินการของโครงการ • ที่มาของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา • วัตถุประสงค์ของการใช้เกณฑ์ • องค์ประกอบของเกณฑ์ • เป้าหมายและทีมงาน • การเตรียมการเพื่อครั้งต่อไป • ถาม - ตอบ

5 ความท้าทายของการศึกษา – ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้ – ทักษะในการประกอบอาชีพ – ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม – การเรียนรู้ตลอดชีวิต – การเปลี่ยนแปลงจากสังคมภายนอก – การบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล – การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร – การบริหารภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด – การมีส่วนร่วมกับชุมชน – การแข่งขันในยุคเทคโนโลยีการสื่อสาร

6 6 ทิศทางการ ปฏิรูปการศึกษา ทั่วโลก

7 แนวคิดหลักในการปฏิรูป การศึกษา 1.Standardization of education - การสร้างมาตรฐาน ของหลักสูตร 2.Focus on core subjects in school - การมุ่งเน้น ทักษะและผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชา 3.Search for low-risk ways to reach learning goals - การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การศึกษาโดยเรียนรู้จาก ประสพการณ์ 4.Use of corporate management models use of corporate management models - การปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนโดยอาศัยรูปแบบการ บริหารที่ใช้ได้ผลจากโลกธุรกิจ 7 http://www.pasisahlberg.com/blog/

8 Educational Reform – lessons learned from our neighbor Educational Reform periodStrategies 1st1965 – 19731.Integrated Educational System; 2.Growth of Technical Education 2nd1974 – 1985:1.New Education System (Efficient management sys) 2.Certification and Training in Technical Education 3rd1986 - 19971.School Leadership Training and Development 2.Excellence in Education through Quality Schools 3.Setting up Institutes of Technical Education (ITE) 4th1998 onwards 1.‘Thinking Schools Learning Nation’ •School Excellence Model •Singapore Quality Class (SQC) Award 2.ITE Breakthrough Plan 8

9 Educational Reform – lessons learned from our neighbor 9 Educational Reform periodStrategies ICT Master Plans for Education: First Master Plan (1997–2002) • focused on setting up the basic infrastructure for schools and training teachers to use ICT for teaching and learning Second Master Plan (2003–2008) • focuses on the pervasive and effective integration of ICT into the curriculum for engaged learning

10

11 การปฏิรูปการศึกษาในสิงคโปร์

12

13 โครงการโรงเรียนในฝันสู่ มาตรฐานสากล • เป็นโครงการที่นำเอาเกณฑ์ความเป็นเลิศของ การศึกษา Baldrige Educational Criteria for Excellence มาใช้เพื่อขับเคลื่อนการบริหาร จัดการโรงเรียน เพื่อให้มีแนวทางพัฒนาและสร้าง นวัตกรรมในการเรียนรู้ กับกลุ่มโรงเรียนในฝัน

14 แบบจำลองความเป็นเลิศการบริหาร คุณภาพการศึกษา 14

15 แนวทางการดำเนินการ Phase 1 Phase 4 Phase 3 Phase 2 เรียนรู้ ทำโครงร่าง ประเมินองค์กร ทำแผนพัฒนา ปรับระบบงาน ค้นหาวิธีการปรับปรุงที่ดี พัฒนาตัวชี้วัด ติดตามความก้าวหน้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงกระบวนการ วัดผล ปรึกษาแนะนำ ประเมินความก้าวหน้า ถอดรหัสบทเรียน ประเมินระดับพัฒนาการ ถ่ายทอดขยายผล

16 การดำเนินการโครงการโรงเรียนใน ฝันสู่มาตรฐานสากล โรงเรียน สนกพี่เลี้ยง โครงการโรงเรียนใน ฝันสู่มาตรฐานสากล

17 ผลที่คาดว่าจะได้รับ โรงเรียน ผลการ ประเมิน ตนเอง การ วางแผน เพื่อพัฒนา การเรียนรู้ และ นวัตกรรม

18 ผลที่คาดว่าจะได้รับ พี่ เลี้ยง ทักษะการ ประเมิน เครื่องมือ ในการ ปรับปรุง เครือข่าย การเรียนรู้

19 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สนก รูปแบบการ ประเมิน แนวทางใน การกระตุ้น นวัตกรรม ข้อมูล พื้นฐานเพื่อ การพัฒนา

20 ที่มาของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่ เป็นเลิศ

21 ที่มาของเกณฑ์ • จากเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งชาติของประเทศไทย • เกณฑ์คุณภาพการศึกษา ของสหรัฐฯ

22 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯคืออะไร?  เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสถาบันการศึกษาใน ภาพรวม  อยู่บนกรอบของการดำเนินงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  สามารถใช้ประเมินได้ทั้งโรงเรียนและเขตการศึกษา  เป็นที่ยอมรับกันในประเทศชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลก  เป็นเกณฑ์เดียวกันกับเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพ แห่งชาติ

23 เนื้อหาในเกณฑ์มีอะไรบ้าง ? • เป็นข้อกำหนดของระบบการบริหารจัดการองค์กรในเรื่อง หลัก ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพของการเรียน การสอน การบริหารจัดการ และการบริการที่จะส่งมอบสิ่ง ที่มีคุณค่าแก่ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมอย่าง ต่อเนื่อง • โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีของการจัดการที่เป็นระบบ และการปรับปรุงผลการดำเนินการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ • สอดแทรกหลักการของการบริหารจัดการที่อยู่บนระบบ ค่านิยมที่สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและความสมดุล ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

24 ความลึกซึ้งของเกณฑ์ • เกณฑ์ตั้งคำถามเพื่อให้โรงเรียนพิจารณาว่า เรื่องต่าง ๆ ของระบบการบริหารได้มี... 1) การดำเนินการที่เป็นระบบหรือไม่ 2) มีการนำระบบไปปฏิบัติอย่างจริงจัง สม่ำเสมอ ทั่วถึง หรือไม่ 3) มีการติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนาระบบและ กระบวนการต่าง ๆ ให้ดีขึ้นหรือไม่ 4) ผลการปรับปรุงในแต่ละเรื่องส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายและทิศทางที่สถาบันมุ่งหวังไว้หรือไม่ 5) ผลลัพธ์ของการปรับปรุงสร้างความยั่งยืนหรือไม่

25 วัตถุประสงค์ของเกณฑ์  เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้ใช้เกณฑ์นี้ไปพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินการ ขีดความสามารถ และ ผลลัพธ์ให้ดีขึ้น  เป็นกลไกในการสื่อสารและการแบ่งปันเรียนรู้ จากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจและ ทบทวนผลการดำเนินการในระบบการบริหาร จัดการของโรงเรียน รวมทั้งเป็นแนวทางในการ วางแผนและเป็นโอกาสในการเรียนรู้ของ โรงเรียนเอง

26 เกณฑ์นี้จะช่วยโรงเรียนได้อย่างไร ? เกณฑ์นี้ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้โรงเรียนใช้เป็น แนวทางที่บูรณาการในการจัดการผลการ ดำเนินการของตนเอง ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ดังนี้ • การจัดการศึกษาที่มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ให้แก่ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งส่งผลต่อ คุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนของโรงเรียน • การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถใน การบริหารให้เกิดประสิทธิผล • เกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล

27 องค์ประกอบของเกณฑ์ฯ

28 เกณฑ์นี้เป็นเครื่องมือประเมินองค์กร เพื่อดูว่า.... – โรงเรียนมีการบริหารอย่างถูกทิศทางภายใต้การนำอย่างมี วิสัยทัศน์ – โรงเรียนเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ – วิธีการรวบรวมและใช้สารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการ วางแผนและบรรลุเป้าหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคต – วิธีการพัฒนาและใช้ความสามารถพิเศษของโรงเรียน – มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดความ ผิดพลาด และส่งผลให้โรงเรียนผลิตนักเรียนที่ตรงตาม เป้าหมายและมีบริการต่าง ๆ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง – ผลการดำเนินการของโรงเรียนในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งจากมุมมอง ของผู้เรียนและผู้ปกครอง ชุมชน ขวัญกำลังใจและการมีส่วน ร่วมของบุคลากร ประสิทธิภาพ และด้านการเงิน

29 The 3 steps ประเมิน วัดผล ปรับปรุงพัฒนา Know where you are? Are you getting closer to goals? Know what to do?

30 วัตถุประสงค์ของการใช้เกณฑ์นี้เพื่อ การประเมิน • เป็นการประเมินในระดับองค์กร • เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ขององค์กร ค้นหา โอกาสในการปรับปรุงเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กร • เป็นกลไกสร้างให้เกิดการบูรณาการของส่วน ต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนให้โรงเรียนไปสู่เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ • ค้นหาแนวทางและวิธีการในการสร้างนวัตกรรม ในการปรับปรุง • ไม่เน้นการบรรลุตัวชี้วัด หรือการให้ได้คะแนนสูง

31 องค์ประกอบสำคัญขององค์กรที่เป็นเลิศ • การนำอย่างมีทิศทางและกลยุทธ์ • การดำเนินการที่เป็นเลิศ • การเรียนรู้ขององค์กร

32 แนวคิดขององค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ การนำ เชิงกล ยุทธ์ การ เรียนรู้ ของ องค์กร การดำเนินการที่เป็น เลิศ

33 แนวคิดความเป็นเลิศที่สร้าง ความแตกต่าง องค์กรที่ดี • ชี้นำโดยผู้นำ • มุ่งเน้นผลผลิต • ได้มาตรฐาน • ปรปักษ์ระหว่างผู้ส่งมอบและ ผู้รับ • ปฏิบัติงานตามเงื่อนเวลา • มุ่งผลงานทีละไตรมาส • ปฏิบัติตามคู่มือ • ตัดสินและจัดการตามความรู้สึก • ปฏิบัติตามกฏหมายบังคับ • มุ่งเน้นผลเฉพาะหน้า • มุมมองเชิงภาระหน้าที่ องค์กรที่ดีกว่า • การนำอย่างมีวิสัยทัศน์ • มุ่งเน้นผู้เรียน • ได้การเรียนรู้ขององค์กร • การเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน และคู่ความร่วมมือ • มีความคล่องตัว • มุ่งเน้นอนาคต • มีนวัตกรรม • การจัดการโดยใช้ข้อมูล • ความรับผิดชอบต่อสังคม • มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและ ผลลัพธ์ • มุมมองเชิงบูรณาการของระบบ

34 Core Values as Design Concepts

35 ปฏิบัติการ 1 1.ให้แต่ละโรงเรียนพิจารณาว่าโรงเรียนของตนมี การดำเนินการที่เป็นไปตามแนวคิดความเป็น เลิศข้อใด โดยใช้ฟอร์ม 1 2.ให้อภิปรายในกลุ่มพร้อมนำเสนอตัวอย่างการ ดำเนินการที่สะท้อนค่านิยมความเป็นเลิศมา หนึ่งเรื่อง ให้เวลา 30 นาที เขียนลงบน Flip Chart

36 ค่านิยมหลักและแนวคิด 1. การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 2. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน 3. การเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ ละบุคคล 4. การเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน และคู่ความร่วมมือ 5. ความคล่องตัว 6. การมุ่งเน้นอนาคต 7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม 8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้าง คุณค่า 11. มุมมองในเชิงระบบ

37 การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ • ผู้นำต้องชี้นำทิศทางที่ถูกต้องและสื่อถึงคุณค่า คุณธรรมให้แก่คนในองค์กร • สร้างกรอบแห่งการปฎิบัติงานเพื่อความเป็นเลิศ • กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมและ เสริมสร้างองค์ความรู้ • สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ • ส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจให้บุคลากรทุกระดับมีส่วน ร่วมในการสร้างผลงานให้โรงเรียนและการพัฒนาไปสู่ ความเป็นเลิศ • สร้างสมดุลย์ระหว่างความต้องการของผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ • เป็นต้นแบบในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแห่ง จริยธรรม คุณธรรม และการริเริ่ม

38 การศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ • เข้าใจความต้องการและความแตกต่างในการเรียนรู้ของ ผู้เรียนและแปลงความต้องการนี้เป็นสาระวิชาและหลักสูตร ที่เหมาะสม • คาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและ ทิศทางการศึกษา • คณาจารย์ต้องเข้าใจถึงความแตกต่างและข้อจำกัดในการ เรียนรู้ของผู้เรียนต่างกลุ่ม • เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม • กระบวนการประเมินผลที่นอกจากจะประเมินความก้าวหน้า ของผู้เรียนแต่ละคนแล้วต้องสามารถวัดผลการเรียนรู้และ ทักษะตามมาตรฐานที่กำหนดทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ • การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนตามการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้น

39 การศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้คืออะไร ? • การกำหนดและคาดหวังมาตรฐานขั้นสูงจาก ผู้เรียนทุกระดับ • ผู้สอนพึงตระหนักว่า ผู้เรียนอาจมีความแตกต่าง ในอัตราการเรียนรู้ ทั้งนี้ขึ้นกับเนื้อหา เวลา การ สนับสนุน เงื่อนไขต่างๆ ดังนั้นองค์กรจึงควรเสาะ แสวงหาวิธีการต่างๆเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของ ผู้เรียน • เน้นการเรียนรู้แบบตื่นตัว • การประเมินผลเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ • การประเมินผลเพื่อวัดความรู้และการพัฒนา • ความมีส่วนร่วมของผู้เรียนและครอบครัว

40 การเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล • ความสำเร็จขององค์กรขึ้นกับแนวทางที่องค์กรใช้เพื่อสร้าง ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคล และระดับองค์กร อย่าง เป็นระบบ • การเรียนรู้ควรเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวันของ บุคคลากรในองค์กร • ความก้าวหน้าของคณาจารย์และบุคลากรในองค์กรขึ้นกับ โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ • การเรียนรู้ในองค์กรมีตั้งแต่ระดับบุคคล สายงาน แผนกงาน จนถึงระดับองค์กร • การเรียนรู้ช่วยให้กระบวนการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์จากกรณีศึกษาและการ ปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) • นำไปสู่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

41 ประโยชน์ของการเรียนรู้ระดับ บุคคล • สร้างความพอใจและเพิ่มความสามารถในตัว บุคลากรให้อยากอยู่กับองค์กรต่อไป • เกิดการเรียนรู้ข้ามสายงาน • สร้างทรัพย์สินทางความรู้ให้กับองค์กร • สร้างบรรยากาศที่นำไปสู่นวัตกรรม

42 การเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน และ คู่ความร่วมมือ • ความสำเร็จขององค์กรขึ้นกับความหลากหลายของความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์และแรงจูงใจของ คณาจารย์ บุคลากรและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม • การเห็นคุณค่าของกลุ่มบุคคลเหล่านี้หมายถึงการพัฒนา ศักยภาพของพวกเขาทั้งด้านความรู้ การทำงาน และ คุณภาพชีวิตเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานเพื่อสนับสนุน ความเติบโตขององค์กรอย่างเต็มที่ • การพัฒนาอาจรวมไปถึงการฝึกอบรม การสอนงาน การ ให้โอกาสในการสับเปลี่ยนงาน ความก้าวหน้าในตำแหน่ง และผลตอบแทนที่ให้เพิ่มตามทักษะที่สูงขึ้น • คู่ความร่วมมือภายนอกรวมถึงสถาบันการศึกษาอื่น สมาคม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะช่วยเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ และขยายตลาดใหม่ๆหรือเปิดหลักสูตรใหม่

43 การเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน และ คู่ความร่วมมือ • แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารใส่ใจกับความสำเร็จของคนใน องค์กรเพียงใด • ให้การยอมรับซึ่งนอกเหนือจากที่องค์กรมีอยู่แล้วโดยปกติ • สนับสนุนการพัฒนาและความก้าวหน้าของคนในองค์กร • การนำความรู้ของคนในองค์กรออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ แก่นักเรียน สังคม และวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร • สร้างบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์และนวัตกรรม • สร้างบรรยากาศให้คนที่มีพื้นฐานหลากหลาย ทำงาน ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

44 ความคล่องตัว • องค์กรที่จะอยู่รอดได้ภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ รวดเร็วของยุคโลกาภิวัฒน์จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนที่ทันต่อ การเปลี่ยนแปลง • องค์กรสมัยใหม่ต้องเผชิญหน้ากับข้อจำกัดในเรื่องของ เวลา • หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษามักถูกเรียกร้องให้ สนองตอบต่อประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจในสังคม • บุคลากรขององค์กรจึงต้องมีความคล่องตัวในการทำงาน และตอบสนองต่อความต้องการภายนอกได้เร็วขึ้น • การให้ความสำคัญกับเวลาที่ใช้ไปในการทำงานส่วน ต่างๆภายในองค์กร • ความรวดเร็วฉับไวและคุณภาพของงานบริการ

45 การมุ่งเน้นอนาคต • เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะ ยาว • ปัจจัยเหล่านี้อาจรวมถึง: – การปฏิรูปการศึกษาทั่วโลก – การเปลี่ยนรูปแบบการสอน – ความคาดหวังของผู้เรียนและสังคม – การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี – การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของประชากร – การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและงบประมาณ – การปรับเปลี่ยนของสถาบันคู่แข่ง • การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่ออนาคตและการเปลี่ยนแปลง ช่วยให้วางแผนการพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือได้ทันการณ์

46 การจัดการเพื่อนวัตกรรม • นวัตกรรมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่นำองค์กร ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น • นวัตกรรมนี้รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร วิธีการ สอน กระบวนการทำงาน การให้บริการ การวิจัย และการนำผลไปใช้ ซึ่งหมายถึงกิจกรรมทุก เรื่องในกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กร • การจัดการเพื่อนวัตกรรมจึงมุ่งเน้นที่การนำเอา ความรู้ที่สั่งสมอยู่ทุกระดับภายในองค์กรออกมา ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกด้าน

47 การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง • การกำหนดตัววัดต่างๆที่ตอบสนองความต้องการและ ยุทธศาสตร์ขององค์กร • ตัววัดควรครอบคลุมพันธกิจทุกด้านที่องค์กรดำเนินการ จำแนกตามประเภทและกลุ่มเป้าหมาย • ตัววัดควรสามารถชี้บ่งผลการปฏิบัติงานทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาว • การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามประเมินผล และการวางแผน • การวิเคราะห์ หมายถึง การกลั่นกรองใจความสำคัญจาก ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนการวัดผล การตัดสินใจ การปรับปรุง และนวัตกรรม • ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่เลือกมาต้องเป็นตัวที่ดีที่สุดที่สะท้อนถึง ปัจจัยที่นำไปสู่การปรับปรุงผลการดำเนินการด้านผู้เรียน การปฏิบัติการ การเงิน และด้านสังคม

48 ความรับผิดชอบต่อสังคม • ผู้นำควรให้ความใส่ใจต่อความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดี • ผู้นำพึงตระหนักถึงการดำเนินงานในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ในด้าน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของ ส่วนรวม • องค์กรควรเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรและการลดของเสีย ที่แหล่งเกิด • ควรคำนึงถึงผลกระทบด้านลบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการ จัดการอาคารสถานที่ การปฏิบัติงานภายในห้องทดลอง และการขนย้าย • การมีส่วนร่วมในชุมชนและการช่วยแก้ปัญหาในสังคมเป็น การเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร • การประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการจรรโลง ไว้ซึ่งจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

49 การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการ สร้างคุณค่า • ผลลัพธ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง • ผลลัพธ์เหล่านี้ได้สร้างคุณค่าอะไรให้กับทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ นักเรียน ชุมชน สังคม คณาจารย์และบุคลากร ผู้ร่วมงาน และ นายจ้าง • ตัวชี้วัดทั้งหลายได้ช่วยสร้างสมดุลให้แก่ความ ต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ

50 มุมมองในเชิงระบบ • มุมมองที่เป็นระบบช่วยสร้างความเชื่อมโยงส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน และสร้างความบูรณาการให้เกิดขึ้น • ระบบช่วยให้ทุกส่วนมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกัน • เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ (Synthesis) ความ สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) และ การบูรณาการ (Integration) • สนับสนุนการบริหารงานและการจัดการที่ต่อเนื่องและ คงเส้นคงวา • แสดงให้เห็นว่าผู้นำระดับสูงขององค์กรมีความมุ่งเน้น อย่างไรในทิศทางเชิงกลยุทธ์ นักเรียน และกลุ่มผู้มี ส่วนได้เสีย

51 โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)

52 โครงร่างองค์กรคืออะไร ? • บริบทพื้นฐานในการดำเนินการขององค์กร • พื้นฐานด้านสภาพแวดล้อมขององค์กร • ความสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆในระดับองค์กร • สภาพการแข่งขันและความท้าทาย • ความเชี่ยวชาญขององค์กร • กลไกการปรับปรุงองค์กร • นำไปสู่การประเมินระดับพัฒนาการขององค์กร

53  หลักสูตร วิธีการในการจัดหลักสูตร และบริการส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ  วัฒนธรรมองค์กร จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ โรงเรียน  สมรรถนะหลักและความเชี่ยวชาญพิเศษของโรงเรียน  ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน ความต้องการและความคาดหวังที่ สำคัญ  ความหลากหลายของภาระงาน และข้อกำหนดพิเศษด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน  อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ  กฏหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานบังคับในเรื่องหลักสูตร แผนการ ศึกษา และการวัดผล ข้อกำหนดด้านการรับรองวิทยฐานะ เงื่อนไขด้าน การประกอบวิชาชีพ ระเบียบการเงิน สภาพแวดล้อม และข้อบังคับของ ชุมชน

54  โครงสร้างและระบบการกำกับดูแลของโรงเรียน ธรรมาภิบาล ของโรงเรียน คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการ กำหนดนโยบายของโรงเรียน  ประเภทผู้เรียน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือส่วนตลาด ที่สำคัญ ความต้องการและความคาดหวังที่สำคัญต่อ หลักสูตร  ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ(partners)และไม่ เป็นทางการ (collaborators) ที่สำคัญที่สุดและบทบาทใน การจัดหลักสูตร และในการสร้างนวัตกรรม  ลำดับในการเลือกของโรงเรียน ขนาดและการเติบโตของ โรงเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น ในระดับเดียวกัน  ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของโรงเรียน  ความได้เปรียบและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน  การเปลี่ยนแปลงหลักที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อ สภาพการแข่งขัน  ระบบการปรับปรุงและพัฒนาของโรงเรียน

55 ความสำคัญในการจัดทำ โครงร่างองค์กร • เข้าใจบริบทของตนเอง • ชัดเจนในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ ความสำเร็จและความยั่งยืน • กำหนดกลไกและระบบในการปรับปรุง • ใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการประเมิน

56 ปฏิบัติการ 2 1.ให้แต่ละโรงเรียนพิจารณาว่ามีข้อมูลที่สามารถ ตอบคำถามในโครงร่างได้ครบถ้วนหรือไม่ ข้อใดที่ไม่มีความชัดเจน โดยใช้ฟอร์ม 2 2.ให้อภิปรายในกลุ่มพร้อมสรุปประเด็นที่ยังไม่ ชัดเจน 3.หัวข้อใดที่ต้องใช้การรวบรวมข้อมูลมากที่สุด และโดยวิธีใด? ให้เวลา 30 นาที เขียนลงบน Flip Chart

57 เกณฑ์ฯความเป็นเลิศ (Criteria)

58 1. เกณฑ์มุ่งเน้นผลลัพธ์ เกณฑ์นี้มุ่งเน้นผลการดำเนินการระดับองค์กรที่สำคัญ ตามที่ระบุไว้ดังนี้ ผลการดำเนินการขององค์กร : (1) ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและกระบวนการ (2) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (3) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (4) ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร และการกำกับดูแล (5) ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด ผลลัพธ์ควรเป็นตัววัดที่สะท้อนการดำเนินการ ของกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร การ ปรับปรุงกระบวนการจึงควรส่งผลให้ผลลัพธ์ดี ขึ้น คุณลักษณะสำคัญของเกณฑ์ ความเป็นเลิศ

59 2. เกณฑ์ไม่กำหนดวิธีการที่เฉพาะเจาะจง และสามารถปรับ ใช้ได้ตามบริบทของแต่ละแห่ง เกณฑ์นี้ประกอบด้วยข้อกำหนดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ อย่างไรก็ ตามเกณฑ์ไม่ได้กำหนดว่า  องค์กรควรมีโครงสร้างอย่างไร  องค์กรควรหรือไม่ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านคุณภาพ ด้าน วางแผน ด้านจริยธรรม หรือหน้าที่อื่นๆ หรือ  องค์กรด้องมีการบริหารหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบเดียวกัน โรงเรียนควรค้นหาแนวทางในการดำเนินการใน รูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองเพื่อนำไปสู่ วิธีปฏิบัติที่เป็นเยี่ยม (Best Practices) คุณลักษณะสำคัญของเกณฑ์ ความเป็นเลิศ

60 3. เกณฑ์นี้บูรณาการสาระสำคัญทางการศึกษา เกณฑ์การศึกษาถูกดัดแปลงเพื่อให้ความสำคัญกับหลักการที่ สำคัญทางการศึกษา และความต้องการที่จำเพาะขององค์กร การศึกษา ซึ่งรวมถึง  มุ่งเน้นที่การเรียนการสอนเป็นหลัก เนื่องจากเป็นเป้าหมายสำคัญ ของสถานศึกษา  สถานศึกษาอาจมีพันธกิจ บทบาทและหลักสูตรซึ่งมีความแตกต่างกัน ได้ (เช่น โรงเรียนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านกีฬา ทักษะทางภาษา หรือสถาบันที่เน้นการสอนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ)  คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ (เช่น ผู้ปกครอง นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่นๆ และชุมชน) การสร้างสมดุลย์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการมุ่งเน้น ตามพันธกิจเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์ คุณลักษณะสำคัญของเกณฑ์ ความเป็นเลิศ

61 3. เกณฑ์นี้บูรณาการสาระสำคัญทางการศึกษา หลักการของความเป็นเลิศ รวมถึงส่วนประกอบ 3 ด้านคือ (1) กลยุทธ์การประเมินที่ผ่านการกลั่นกรอง และมีการนำไป ปฏิบัติมาแล้วเป็นอย่างดี (2) มีการปรับปรุงตัววัดและดัชนีชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการ โดยเฉพาะผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี (3) แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความเป็นผู้นำในด้านผลดำเนินการ และการปรับปรุง ผลดำเนินการ โดยเปรียบเทียบกับ สถานศึกษาซึ่งเทียบเคียงกันได้ และกับเกณฑ์เปรียบเทียบที่ เหมาะสม การบริหารยุทธศาสตร์ การปรับปรุง การเทียบเคียง ช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ คุณลักษณะสำคัญของเกณฑ์ ความเป็นเลิศ

62 การบูรณาการเกณฑ์กับผลลัพธ์ตาม BSC

63 4. เกณฑ์นี้สนับสนุนมุมมองเชิงระบบเพื่อให้ เป้าประสงค์สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ทั่วทั้ง องค์กร มุมมองเชิงระบบเป็นแนวทางการดำเนินงานที่มุ่ง เพื่อให้เป้าประสงค์สอดคล้องไปในทางเดียวกัน จะต้อง หยั่งลึกอยู่ในโครงสร้างที่บูรณาการกันระหว่างค่านิยม หลักและโครงร่างองค์กร เกณฑ์ แนวทางการประเมิน การมุ่งเน้นผลลัพธ์ เหตุปัจจัยและผล ผ่านข้อคำถามที่ เชื่อมโยงข้ามกระบวนการระหว่างหัวข้อต่างๆ ในเกณฑ์ ความเชื่อมโยงของเนื้อหาภายในเกณฑ์แต่ละหมวด คุณลักษณะสำคัญของเกณฑ์ ความเป็นเลิศ

64 5. เกณฑ์สนับสนุนการตรวจประเมินที่เน้นเป้าประสงค์ แนวทางการประเมิน ประกอบด้วยการตรวจประเมินซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน คือ กระบวนการ และผลลัพธ์ การตรวจประเมิน ช่วยให้องค์กรทราบถึงจุดแข็งและโอกาสใน การปรับปรุงตามหัวข้อหลักต่าง ๆ เพื่อบอกให้องค์กรทราบถึง ระดับพัฒนาการของตนเองทั้งในแง่ของกระบวนการและผลการ ดำเนินการ ด้วยเหตุนี้ การตรวจประเมินจึงนำไปสู่การวางแผนเพื่อลงมือ ปฏิบัติที่ส่งผลต่อการปรับปรุงผลการดำเนินการในทุกด้าน การตรวจประเมินดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ เป็นประโยชน์กว่าการทบทวนผลการดำเนินการโดยทั่วๆ ไป การตรวจประเมินองค์กรเพื่อทราบระดับพัฒนาการ คุณลักษณะสำคัญของเกณฑ์ ความเป็นเลิศ

65 คำถามของเกณฑ์ • แบ่งออกเป็นหมวด หัวข้อ และประเด็นเพื่อ พิจารณา • ประกอบด้วยคำถามที่โรงเรียนใช้เพื่อพิจารณา ตนเอง • คำถามมีสองลักษณะคือ อะไร และ อย่างไร • การตอบคำถามในแต่ละประเด็นย่อมขึ้นกับบริบท (โครงร่าง) ของโรงเรียน และระดับพัฒนาการ

66 ระดับพัฒนาการของกระบวนการ การปฏิบัติงานมีลักษณะเป็น กิจกรรมมากกว่าเป็นกระบวนการ และส่วนใหญ่จะตอบสนองความ ต้องการหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขาดการกำหนดเป้าประสงค์ที่ดี

67 ระดับพัฒนาการของกระบวนการ องค์กรเพิ่งเริ่มต้นปฏิบัติงานด้วยการ ใช้กระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ มี การประเมินผล การปรับปรุง และเริ่มมี การประสานงานบ้างระหว่างส่วนงาน ต่างๆ ภายใน มีการกำหนดกลยุทธ์ และเป้าประสงค์เชิงปริมาณ 30 – 45%

68 ระดับพัฒนาการของกระบวนการ การปฏิบัติงานมีลักษณะเป็น กระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ และมี การประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อการ ปรับปรุง โดยมีการแบ่งปันความรู้และ การประสานงานระหว่างส่วนงานต่างๆ ภายในโรงเรียน กระบวนการตอบสนอง กลยุทธ์และเป้าประสงค์ที่สำคัญของ โรงเรียน 50 – 65%

69 ระดับพัฒนาการของกระบวนการ การปฏิบัติงานมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถ ทำซ้ำได้ และมีการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง โดยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่ได้รับผลกระทบ การวิเคราะห์ การมีนวัตกรรม และการแบ่งปัน สารสนเทศและความรู้ ส่งผลให้การทำงานข้าม หน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ กระบวนการและตัววัดในการติดตามความก้าวหน้า ของเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์ของ การปฏิบัติงานที่สำคัญ 70 – 100%

70 เนื้อหาเกณฑ์โดยย่อ

71 หมวด 1 การนำองค์การ

72 หมวด การนำองค์กร เป็นการตรวจประเมินว่าการกระทำโดยผู้นำ ระดับสูงของโรงเรียน ได้ชี้นำและทำให้ สถานศึกษามีความยั่งยืนอย่างไร รวมถึงตรวจ ประเมินระบบธรรมาภิบาลของโรงเรียน และ วิธีการที่โรงเรียนใช้เพื่อบรรลุผลด้านความ รับผิดชอบต่อสังคม กฎหมาย และจริยธรรม รวมทั้งการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ 1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง 1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

73 1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง จุดประสงค์ หัวข้อนี้ตรวจประเมินประเด็นสำคัญๆ ของความ รับผิดชอบของผู้นำระดับสูง รวมทั้งวิธีการที่ผู้นำ ระดับสูงกำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของ โรงเรียน และนำค่านิยมดังกล่าวไปปฏิบัติ หัวข้อนี้มุ่งเน้นถึงการปฏิบัติตนของผู้นำระดับสูง ในการสรรสร้างให้โรงเรียน คงไว้ซึ่งผลการ ดำเนินการที่ดียิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย

74 คำถามในการประเมิน1.1 • การกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม โดยผู้นำระดับสูงของ องค์กร และกระบวนการถ่ายทอดเพื่อให้บุคลากรทั้ง ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ และนำไป ปฏิบัติ • การสร้างบรรยากาศของการส่งเสริมให้เกิดจริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎหมาย • ผู้นำระดับสูงสร้างให้เกิดความยั่งยืน เกิดการปรับปรุง ผลการดำเนินการ บรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์และเกิดนวัตกรรม • การสื่อสาร และสร้างความผูกพันกับบุคลากรทุกระดับ เพื่อกระตุ้นให้เกิดสมรรถนะสูง • ผู้นำระดับสูงขององค์กรมุ่งเน้นให้เกิดการลงมือทำ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ปรับปรุงผลการดำเนินการ และบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

75 1.2 ธรรมาภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม จุดประสงค์ หัวข้อนี้ ตรวจประเมินประเด็นสำคัญๆ ในระบบ ธรรมาภิบาล โดยเน้นถึงวิธีการที่โรงเรียนแสดง ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และทำให้มั่นใจว่า บุคลากรทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และจริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี รวมทั้งทำงานร่วมกับชุมชนที่สำคัญอย่างมี ประสิทธิผลเพื่อขยายโอกาสการบริการสังคม

76 คำถามในการประเมิน1.2 1.ระบบธรรมาภิบาล และ การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลละ ส่งผลให้โรงเรียนประสบความสำเร็จในเรื่องต่าง ๆ ที่ สำคัญ ทั้งความรับผิดชอบด้านการเงิน ความโปร่งใสใน การดำเนินการ รวมถึงการคัดเลือกคณะกรรมการ การ ปกป้องผลประโยชน์ของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.การประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงของ โรงเรียน และคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน และใช้ ผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง 3.การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบของการจัดการเรียน การสอนที่อาจมีต่อสาธารณะ และการดำเนินการในกรณีที่ การจัดการเรียนการสอน การให้บริการ และการปฏิบัติงาน มีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม รวมถึงการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม

77 คำถามในการประเมิน1.2(ต่อ) 4. การส่งเสริมและการดูแลให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมี จริยธรรม เกิดจริยธรรมตลอดทั่วทั้งโรงเรียน รวมทั้งใน การปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5. การพิจารณาถึงความผาสุกและประโยชน์ของสังคมเป็น ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์โรงเรียน 6. การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ สำคัญต่อโรงเรียนอย่างจริงจัง

78 หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการตรวจประเมินว่าโรงเรียนจัดทำ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของ โรงเรียนอย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินการถ่ายทอด วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่เลือก ไว้เพื่อนำไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์ บังคับ ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า 2.1 การจัดทำกลยุทธ์ 2.2 การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

79 2.1 การจัดทำกลยุทธ์ จุดประสงค์ หัวข้อนี้ตรวจประเมินวิธีการที่โรงเรียนใช้ใน การกำหนดความท้าทายและความได้เปรียบ เชิงกลยุทธ์ การจัดทำกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ที่ตอบสนองความท้าทายและเพิ่ม ความได้เปรียบ เพื่อทำให้ผลการดำเนินการ โดยรวมดีขึ้นทั้งของโรงเรียนและผู้เรียน รวมทั้ง ความสำเร็จของผู้เรียนในอนาคต

80 คำถามในการประเมิน 2.1 1.ให้ระบุขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการจัดทำกลยุทธ์และ ผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญ ตลอดจนการกำหนดความท้าทายและ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความสามารถในการระบุ จุดบอดที่อาจเกิดขึ้นได้ 2.โรงเรียนมีวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ปัจจัยที่สำคัญทั้งภายในภายนอกมาประกอบการวางแผน เชิงกลยุทธ์โรงเรียน 3.วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของโรงเรียน และ ตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น 4.วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนตอบสนองความท้า ทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เกิดการสร้างนวัตกรรม การจัดการศึกษา สร้างสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทั้งหมด

81 2.2 การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ จุดประสงค์ หัวข้อนี้ตรวจประเมินวิธีการที่โรงเรียนใช้ใน การแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่ แผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น รวมทั้งวิธีการที่โรงเรียนตรวจประเมิน ความก้าวหน้าเทียบกับแผนปฏิบัติการ เพื่อทำ ให้มั่นใจว่ามีการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจน บรรลุเป้าประสงค์

82 คำถามในการประเมิน 2.2 1.การจัดทำแผนปฏิบัติการ และความสัมพันธ์ของแผน ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของ โรงเรียน 2.การถ่ายทอดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งโรงเรียน และ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน 3.มีทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่น ๆ เพียงพอและ พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบ ความสำเร็จ 4.แผนด้านอัตรากำลังและขีดความสามารถด้าน ทรัพยากรบุคคลโรงเรียน เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติ การ และการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

83 คำถามในการประเมิน 2.2 (ต่อ) 5.ตัวชี้วัดผลการดำเนินการที่สำคัญที่ใช้ติดตาม ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ 6.ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนแผนและถ่ายทอด เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่สถานการณ์ เปลี่ยนแปลง 7.การคาดการณ์ผลการดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะ ยาวของโรงเรียน เมื่อเทียบเคียงกับค่าเทียบเคียง หรือ โรงเรียนคู่เทียบเคียง

84 หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า เป็นการตรวจประเมินถึงวิธีการที่โรงเรียนสร้างความ ผูกพันกับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความสำเร็จ ด้านตลาดในระยะยาว กลยุทธ์ในการสร้างความผูกพัน นี้ครอบคลุมถึงวิธีการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งวิธีการที่โรงเรียนรับฟัง “เสียงของลูกค้า” (ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) และใช้สารสนเทศนี้เพื่อปรับปรุงและค้นหาโอกาสใน การสร้างนวัตกรรม 3.1 “เสียงของลูกค้า” 3.2 ความผูกพันของลูกค้า

85 3.1 “เสียงของลูกค้า” จุดประสงค์ หัวข้อนี้ตรวจประเมินกระบวนการรับฟังเสียงของ ลูกค้าที่โรงเรียนใช้เพื่อให้ได้รู้ถึงความจำเป็น และ ความปรารถนาของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ ตลาดในปัจจุบันและอนาคต ทำให้สามารถจัดหลักสูตร และการบริการที่มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการ สามารถเข้าใจความต้องการ ความจำเป็นและความ คาดหวังใหม่ๆ ของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ ตลาด ทั้งยังสามารถติดตามให้ทันต่อความ เปลี่ยนแปลงของตลาดและวิธีการส่งมอบบริการด้าน การศึกษา

86 คำถามในการประเมิน 3.1 1.การใช้วิธีการรับฟัง “เสียงของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย” ที่หลากหลาย รวมทั้งการติดตามผล เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 2.การใช้วิธีการรับฟังจากกลุ่มนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน เสียทั้งอดีต อนาคต และของคู่แข่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ 3.การค้นหาปัจจัยความพึงพอใจและความผูกพันของ นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำมาใช้ประโยชน์ 4.การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย กับของโรงเรียนคู่แข่งหรือค่าเทียบเคียง 5.การค้นหาปัจจัยความไม่พึงพอใจของนักเรียนและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย และนำมาใช้ประโยชน์

87 3.2 ความผูกพันของลูกค้า จุดประสงค์ หัวข้อนี้ตรวจประเมินกระบวนการค้นหาและสร้าง นวัตกรรมให้กับหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และ บริการการศึกษาอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย รวมทั้งกลไกหลักเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียมาใช้บริการด้านหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการ เรียนรู้ และบริการการศึกษาอื่นๆ และสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี เป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และเพิ่มพูนความผูกพันกับโรงเรียน

88 คำถามในการประเมิน 3.2 1.การค้นหาความต้องการของนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ตลาด เพื่อกำหนดและสร้างนวัตกรรมด้านหลักสูตร บริการ และ การส่งเสริมการเรียนรู้ 2.การส่งเสริมให้นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้บริการและ ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำมาปรับปรุง 3.การใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด และหลักสูตร เพื่อนำมากำหนดกลุ่มผู้เรียนทั้งปัจจุบัน และอนาคต 4.การใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด และหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการตลาด มุ่งเน้นผู้เรียน และ สร้างนวัตกรรม 5.การสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังตลอด วงจรชีวิต 6.การจัดการข้อร้องเรียนของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมีประสิทธิผล

89 หมวด 4 การวัดผล การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่าโรงเรียนเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และ สินทรัพย์เชิงความรู้อย่างไร มีการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร และมีการทบทวนและ ใช้ผลการทบทวนในการปรับปรุงผลการดำเนินการ อย่างไร 4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินการ ขององค์กร 4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยี สารสนเทศ

90 จุดประสงค์ หัวข้อนี้ตรวจประเมินวิธีการที่โรงเรียนใช้ในการเลือก จัดการ และใช้ข้อมูลและสารสนเทศสำหรับการวัดผลการดำเนินการ การวิเคราะห์ และการทบทวนเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการ ปรับปรุงการดำเนินการของโรงเรียน การวัดผลการดำเนินการและ ระบบการจัดการอย่างมีบูรณาการจะต้องมีศูนย์กลางในการ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศโดยอาศัยข้อมูลและ สารสนเทศด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านอื่นๆ จุดประสงค์ของการวัดผลการดำเนินการ การวิเคราะห์ โรงเรียนให้บรรลุผลลัพธ์ขององค์กรและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ที่สำคัญ รวมทั้งเพื่อคาดการณ์และตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือไม่ได้คาดคิดภายในหรือภายนอก โรงเรียน รวมถึงเพื่อระบุวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่อาจนำมาแบ่งปัน 4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุง ผลการดำเนินการขององค์กร

91 คำถามในการประเมิน 4.1 1.การเลือก รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ ที่สอดคล้อง และบูรณาการเพื่อใช้ติดตามการปฏิบัติการประจำวัน และผลการดำเนินการโดยรวมของโรงเรียน รวมทั้ง สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 2.การใช้ข้อมูลและสารสนเทศของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเพื่อการปรับปรุงและการสร้างนวัตกรรมอย่างมี ประสิทธิผล 3.การใช้ผลการวิเคราะห์ตัววัดต่าง ๆ เพื่อนำมาประเมิน ความสำเร็จของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ 4.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ 5.การใช้ผลการทบทวนเพื่อการวางแผนการปรับปรุง อย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม

92 จุดประสงค์ หัวข้อนี้ตรวจประเมินวิธีการที่โรงเรียนทำให้ มั่นใจว่ามีข้อมูล สารสนเทศ ซอฟแวร์ และ ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น มีคุณภาพ และมีความพร้อมใช้ งานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ ทั้งในภาวะปกติและ ภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังตรวจประเมินวิธีการที่ โรงเรียนใช้ในการสร้างและจัดการสินทรัพย์เชิง ความรู้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม 4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

93 คำถามในการประเมิน 4.2 1.การบริหารจัดการด้านข้อมูล สารสนเทศ และ ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ปลอดภัย และ เชื่อถือได้ 2.ความพร้อมใช้งานแก่ทุกกลุ่มทั้งบุคลากรภายใน ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพันธมิตรตามที่ ต้องการ 3.การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเพื่อใช้เกิด ประโยชน์แก่กลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งการนำไปใช้ใน การสร้างนวัตกรรมและการวางแผนกลยุทธ์

94 หมวด 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน เป็นการตรวจประเมินว่าโรงเรียนมีวิธีการอย่างไรใน การผูกใจ จัดการ และพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำ ศักยภาพของพวกเขามาใช้อย่างเต็มที่ โดยสอดคล้อง ไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจ กลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติการโดยรวมของโรงเรียน หมวดนี้ให้ พิจารณาความสามารถของโรงเรียนในการประเมิน ความต้องการด้านขีดความสามารถ และอัตรากำลัง และในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อนำไปสู่ ผลการดำเนินการที่ดี 5.1 สภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.2 การผูกใจผู้ปฏิบัติงาน

95 จุดประสงค์ หัวข้อนี้ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมด้าน ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียน ความต้องการด้านอัตรากำลัง และขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน วิธีการ ตอบสนองความต้องการทั้งหลายเพื่อให้งานของ โรงเรียนบรรลุผล รวมทั้งตรวจประเมินวิธีการที่ สถานศึกษาทำให้มั่นใจว่ามีบรรยากาศในการทำงานที่ ปลอดภัยและสนับสนุนการทำงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ เกิดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน และส่งผล ให้การทำงานบรรลุความสำเร็จ 5.1 สภาพแวดล้อมในการทำงาน

96 คำถามในการประเมิน 5.1 1.การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ และอัตรากำลังบุคลากร รวมทั้งทักษะ สมรรถนะ และกำลังคนที่มีอยู่ 2.การสรรหา บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ 3.การจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรอย่างมี ประสิทธิผล และตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการ 4.การจัดการด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ มีสวัสดิภาพ และสุขอนามัยที่ดี 5.การบริหารและสนับสนุนด้านนโยบาย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์

97 จุดประสงค์ หัวข้อนี้ตรวจประเมินระบบของโรงเรียนใน เรื่องการผูกใจ การพัฒนา และการประเมินความ ผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเกื้อหนุนและกระตุ้น ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานให้โรงเรียนได้ อย่างมีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของ ผู้เรียนและผลการดำเนินการที่ดีของโรงเรียน เพื่อนำความเชี่ยวชาญหลักของโรงเรียนมาใช้ และเพื่อส่งเสริมให้บรรลุแผนปฏิบัติการและ ความยั่งยืน 5.1 การผูกใจผู้ปฏิบัติงาน

98 คำถามในการประเมิน 5.2 1.การกำหนดองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพัน และความ พึงพอใจของบุคลากรต่างกลุ่มในโรงเรียน 2.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความผูกพัน มีการสื่อสารที่ ดี และมีการทำงานที่มีสมรรถนะสูง 3.ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เหมาะสมและ สนับสนุนให้มีการทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดีและความ ผูกพันของบุคลากร 4.การนำผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับ ผลลัพธ์ที่สำคัญของโรงเรียน เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงความ ผูกพันของบุคลากรและผลลัพธ์ 5.ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสำหรับบุคลากรและผู้นำของ โรงเรียนที่ตอบโจทย์ของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการ ประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้ 6.การจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากรทั่วทั้ง องค์กรอย่างมีประสิทธิผล

99 หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ เป็นการตรวจประเมินว่าโรงเรียนมีวิธีการออกแบบ ระบบงานอย่างไร รวมทั้งวิธีการในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญ เพื่อนำ ระบบงานดังกล่าวไปสร้างคุณค่าให้ผู้เรียนและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จและยั่งยืน รวมทั้งอธิบายถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะ ฉุกเฉิน 6.1 ระบบงาน 6.2 กระบวนการทำงาน

100 6.1 ระบบงาน จุดประสงค์ หัวข้อนี้ตรวจประเมินว่าระบบงาน ความ เชี่ยวชาญหลัก และการตัดสินใจเกี่ยวกับ กระบวนการทำงานของโรงเรียน เพื่อสร้าง คุณค่าให้ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ และการปรับปรุงประสิทธิผลการศึกษาของ โรงเรียน การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉินที่ อาจเกิดขึ้น รวมทั้งบรรลุความสำเร็จและความ ยั่งยืนของโรงเรียน

101 คำถามในการประเมิน 6.1 1.การออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้านระบบงานโดยรวมของ องค์กรได้ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร 2.การใช้ข้อมูลจากลูกค้า ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความ ร่วมมือมาเพื่อเป็นข้อกำหนดในการออกแบบระบบงานต่างๆ ของโรงเรียน 3.การจัดการและปรับปรุงระบบงานของโรงเรียนเพื่อส่งมอบ คุณค่าแก่ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำให้โรงเรียน ประสบความสำเร็จและยั่งยืน ตลอดจนการควบคุมต้นทุน ต่างๆ 4.การเตรียมพร้อมของสถานที่ทำงานเพื่อรับมือต่อภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉิน การกู้คืนสู่สภาพเดิมและเพื่อให้ระบบงาน สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

102 6.2 กระบวนการทำงาน จุดประสงค์ หัวข้อนี้ตรวจประเมินการออกแบบ การจัดการ และปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญ เพื่อ สร้างคุณค่าให้แก่ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งทำให้โรงเรียนบรรลุผลสำเร็จและมีความ ยั่งยืน

103 คำถามในการประเมิน 6.2 1.การออกแบบและสร้างนวัตกรรมของกระบวนการทำงาน รวมทั้งการพิจารณาการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ความรู้ของ องค์กร การมุ่งสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน ปัจจัยด้าน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาใช้ 2.การบริหาร ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานประจำวันของ กระบวนการผ่านตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดำเนินการที่สำคัญ เพื่อบรรลุผลในภาพรวม 3.การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และผู้ส่งมอบที่โรงเรียนเลือกว่ามี คุณสมบัติและพร้อมที่จะช่วยยกระดับผลการดำเนินการของ โรงเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย 4.การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อส่งผลต่อการเรียนรู้ของ ผู้เรียน ตลอดจนหลักสูตรและบริการสนับสนุนให้ดีขึ้น

104 104

105 หมวด 7 ผลลัพธ์ เป็นการตรวจประเมินผลการดำเนินการและ การปรับปรุงในด้านที่สำคัญทุกด้านของโรงเรียน ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และ กระบวนการ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น บุคลากร ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการ กำกับดูแล และผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด ระดับผลการดำเนินการควรมีการเปรียบเทียบกับ คู่แข่งและสถาบันการศึกษาอื่นที่จัดการศึกษา และให้บริการในลักษณะเดียวกัน

106 หมวด 7 ผลลัพธ์ 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และ กระบวนการ 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแล 7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด

107 Organizati on Results Learning and Process outcomes • ผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ • ประสิทธิผล ระบบงานและ กระบวนการ • แผนงานและ ยุทธศาสตร์ Customer- focused outcomes • ความพึง พอใจ • ความ ผูกพัน Budget, Financial and Market outcomes • งบประมาณ • การเงินและ รายได้ • ตลาด Workforce- focused outcomes • สมรรถนะ • บรรยากาศ • ความผูกพัน • ชื่อเสียง Leadership and Governance and Societal Responsibility Results • การสื่อสาร • การกำกับดูแล • กฎหมาย • จริยธรรม • ชุมชนสังคม

108 ปฏิบัติการ 3 1.ให้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มว่า ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่มีอยู่ในแต่ละหัวข้อมีอะไรบ้าง ตัวชี้วัดดังกล่าวสามารถใช้เพื่อการตั้งเป้าหมาย และปรับปรุงระบบงาน เพื่อมุ่งเน้นความเป็นเลิศ ได้หรือไม่ 2.ให้กลุ่มเสนอตัวชี้วัดที่เหมาะสมมากลุ่มละ 5 ตัว ให้เวลา 30 นาที เขียนลงบน Flip Chart

109 แหล่งข้อมูล • http://www.baldrige21.com/Baldrige%20Winners%20 Application%20Summaries.htm http://www.baldrige21.com/Baldrige%20Winners%20 Application%20Summaries.htm • http://www.quality.nist.gov/Contacts_Profiles.htm http://www.quality.nist.gov/Contacts_Profiles.htm • http://www.edutopia.org/ http://www.edutopia.org/ • http://www.cimt.plymouth.ac.uk/menus/resources.ht m http://www.cimt.plymouth.ac.uk/menus/resources.ht m • http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/ info/baldrige/homepage/Baldrige-Pursuit-of- Excellence.pdf http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/ info/baldrige/homepage/Baldrige-Pursuit-of- Excellence.pdf • http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/baldrige/s taff/addresources.shtm#secondary http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/baldrige/s taff/addresources.shtm#secondary • “เรียนจากแชมป์ เพื่อเป็นแชมป์” สำหรับองค์กรด้าน การศึกษา โดย นพ. สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล

110 WHAT’s NEXT?

111 สิ่งที่โรงเรียนต้องไปดำเนินการต่อ 1.จัดตั้งทีมงานที่รับผิดชอบโครงการ 2.ตั้งเป้าหมายในการดำเนินการ 3.กรอกแบบฟอร์มโครงร่างองค์กรให้ ครบถ้วน 4.เตรียมพร้อมเพื่อการดำเนินการใน ขั้นตอนต่อไป 111

112 คำถา ม


ดาวน์โหลด ppt โครงการโรงเรียนในฝันสู่ มาตรฐานสากล ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพทั้งองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google