งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างผลงานที่สามารถหรือมี โอกาสนำไปใช้ต่อยอดหรือสร้าง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม(ของประเทศและของโลก) ให้ดีขึ้น เช่น เสริมคุณภาพชีวิตคนหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างผลงานที่สามารถหรือมี โอกาสนำไปใช้ต่อยอดหรือสร้าง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม(ของประเทศและของโลก) ให้ดีขึ้น เช่น เสริมคุณภาพชีวิตคนหรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การสร้างผลงานที่สามารถหรือมี โอกาสนำไปใช้ต่อยอดหรือสร้าง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม(ของประเทศและของโลก) ให้ดีขึ้น เช่น เสริมคุณภาพชีวิตคนหรือ ผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพของคน หรือผลิตภัณฑ์ สร้างความปลอดภัยแก่ ชีวิตคนและทรัพย์สิน ฯลฯ *คัดลอกส่วนหนึ่งจากสำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

4

5 “……เชื่อมโยงระบบการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์ ของรัฐบาลและเชื่อมต่อระหว่างยุทธศาสตร์ของ ชาติ เพื่อให้ระบบการวิจัยของประเทศปรับตัวให้ สามารถตอบสนองกับความต้องการของสังคม และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก……” “……เน้นการวิจัยแบบบูรณาการที่ให้แผนการวิจัย ทั้งหมดเกิดความเชื่อมโยงทั้งระบบ เน้นการวิจัย เป็นกลุ่มกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เกิด ผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างชัดเจน ……” * คัดลอกส่วนหนึ่งจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

6

7 1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 2. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3. สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 4. สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 5. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 6. สาขาปรัชญา 7. สาขานิติศาสตร์ 8. สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 9. สาขาเศรษฐศาสตร์ 10. สาขาสังคมวิทยา 11. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศน์และนิเทศศาสตร์ 12. สาขาการศึกษา

8

9 เคมีแขนงต่าง ๆ เช่น - อินทรีย์เคมี - อนินทรีย์เคมี - ชีวเคมี - เคมีชีวภาพ - เคมีวิเคราะห์ - ฟิสิกค์เคมี - ปิโตรเคมี - โพลิเมอร์ - พฤกษเคมี - ฯลฯ เภสัชแขนงต่าง ๆ เช่น - เภส้ชเคมี - เภสัชพฤกษศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ชีวภาพ - เภสัชวิเคราะห์ - ฟิสิกส์เภสัชกรรม - เทคโนโลยีเภสัชกรรม - เภสัชอุตสาหกรรม - เภสัชกรรมคลินิก - เภสัชกรรมชุมชน - ฯลฯ

10

11 - ผลิตภัณฑ์ - วัตถุดิบ - สารออกฤทธิ์ เช่น สารแก้ปวด สารให้ ความชุ่มชื้น ฯลฯ - สารปรุงแต่ง เช่น สี สารกันเสีย ฯลฯ - สินค้าสำเร็จรูป - อุปโภค เช่น สิ่งซักล้าง ฯลฯ - บริโภค เช่น ยา เครื่องสำอาง ฯลฯ - กสิกรรม เช่น ปุ๋ย ฯลฯ - สี เช่น สีทาบ้าน หมึกพิมพ์ ฯลฯ - อื่น ๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ

12 - กรรมวิธีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เช่น หา ชนิดและปริมาณยา ฯลฯ - พลังงาน เช่น ไบโอดีเซล พลังงานนิวเคลียร์ ฯลฯ - สิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดน้ำเสีย สารฆ่าเชื้อ นาโนเคลือบในหลอดไฟ ฯลฯ - ชุมชนและสังคม เช่น บริการการจ่ายยาที่ ประทับใจในโรงพยาบาล การใช้ยาที่ถูกต้องของ ผู้บริโภค ฯลฯ - อื่น ๆ เช่น พลาสติคชีวภาพ ฯลฯ

13 ตำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 6.1 เร่งพัฒนาให้ประเทศไทย.......... 6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และ ………. 6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูง ให้เกิดการวิจัยและ พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเกตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ ………. 6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัด เครือข่ายความร่วมมือ……….เพื่อลดความซ้ำซ้อน และทวีศักยภาพ จัดทำแผนวิจัยแม่บทเพื่อมุ่งเป้าหมายของการวิจัยให้ชัดเจน เน้นให้ เกิดการวิจัยแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยพื้นฐานไปถึงการสร้าง ผลิตภัณฑ์……….ส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัย โดยมุ่งสู่ร้อยละ 2 ของผลิตภัณธ์มวลรวมของประเทศ 6.5 ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ……….

14

15

16

17 - สิ่งที่ต้องคำนึง - สิ่งที่ต้องทำ - สิ่งที่ควรทำเพิ่มเติม - วิธีเขียน

18 - ควรอ่านและทำความเข้าใจ กับทุนที่กำลังจะเขียนขอว่าเป็นทุน เกี่ยวกับอะไร ทุนทั่วไปหรือทุน จำเพาะ เงินทุนที่ให้จำกัดจำนวน เท่าไร ฯลฯ - ควรรู้ตัวว่ามีศักยภาพ โดยเฉพาะ ความรู้และความสามารถที่ต้อง เกี่ยวข้องกับโครงงานวิจัยที่จะ เขียนขอหรือไม่

19 - ควรประเมินปัจจัยที่ต้องเกี่ยวข้องกับ งานวิจัยที่จะเขียนว่าพร้อมหรือไม่ เช่น คน เงินทุนที่คาดว่าจะได้ เครื่องมือ อุปกรณ์ เวลา ฯลฯ - ควรมีเป้าหมายของงานวิจัยที่จะเขียน ขอ โดยเน้นที่ประโยชน์ต่อส่วนรวม (เศรษฐกิจ สังคม หรืออื่น ๆ ) ว่ามี หรือไม่และมากน้อยเพียงใด *ถ้ายังมีปัญหาในปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ต้องคิด ว่าจะแก้ไขหรือบริหารอย่างไร

20 - สืบค้นและทำความเข้าใจกับข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิจัยที่จะ เขียนให้พร้อม เพื่อป้องกันจุดอ่อน หรือข้อสงสัยใด ๆ - หาผู้ร่วมงานที่มีเวลา และมึความ มุ่งมั่นที่อยากทำงานวิจัย - หาผู้ร่วมงานที่จะสามารถนำผล งานไปประยุกต์ใช้(ถ้าทำได้) เพื่อก่อ เกิดการขยายผลงาน และช่วยสร้าง คุณค่าให้แก่งาน

21 - คิดโครงการต่อเนื่องหรือต่อ ยอดผลงานจนครบวงจร เพื่อ ท้ายที่สุดสามารถนำผลงานไป ประยุกต์ใช้เป็นรูปธรรม - การเขียนโครงการต่อเนื่อง ควรมีรายงานความก้าวหน้า ของงานในปีที่ผ่านแนบมา รวมทั้งควรใช้หลัก PDCA วิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมา เพื่อ ปรับปรุงการเขียนขอครั้งใหม่

22 - ติดตามข้อมูลงานวิจัยหรือข่าวสารของ ประเทศและของโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อ จะเห็นทิศทางและแนวโน้มของงานวิจัย หรือความต้องการของส่วนรวมที่เกี่ยว ข้อง ซึ่งจะช่วยให้มีโอกาสสร้างสรรค์ งานที่ทันสมัย หรือมีโอกาสนำไปประ- ยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม - รู้วิธีบริหารคน เวลา และอื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อได้เงินทุนมาแล้วเพื่อจะ สามารถสร้าง สรรค์งานได้ตามเป้าหมาย และในเวลาที่กำหนด

23 - คิดล่วงหน้าว่าจะแปรง งานวิจัยที่ทำภายหลังการ ได้รับทุนแล้วออกมาเป็น รูปธรรมต่าง ๆ ได้อย่างไร และแบบใด - คิดตลอดเวลาว่าเงินทุนที่ รับมาทำวิจัยจากแหล่งทุน ของรัฐบาลหรือองค์กรมหาชน ส่วนหนึ่งมาจากภาษี จึงต้อง ใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด

24 - เขียนตามแบบฟอร์มขอทุน ซึ่งมักมีหัวข้อต่อไปนี้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง 1. ชื่อโครงการ 2. ผู้รับผิดชอบ 3. ประเภทการวิจัย 4. สาขาวิชาการและกลุ่มวิจัยที่ทำการวิจัย 5. คำสำคัญ 6. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย 7. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 8. ขอบเขตของการวิจัย 9. ทฤษฎี สมมติฐาน(ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 11. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (เช่น การเผยแพร่ในวารสาร........) 13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 14. วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล 15. ระยะเวลาทำการวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ 16. ปัจจัยที่เอี้อต่อการวิจัย (เช่น อุปกรณ์การวิจัย....) ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้อง การ เพิ่มเติม 17. งบประมาณของโครงการวิจัย 18. ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ

25

26 ส่วนที่อยากเน้นคือ - ชื่อโครงการวิจัย - ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำ การวิจัย - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - งบประมาณของโครงการวิจัย

27 ชื่อโครงการวิจัย - ชัดเจนจากสาระสำคัญของงานที่ทำเพื่อให้เข้าใจ ตั้งแต่ต้นว่า โครงการเกี่ยวกับอะไร ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย - ข้อมูลชัดเจนจนปราศจากข้อสงสัยว่าผู้เสนอขอทุน เข้าใจในงานที่ทำ ทั้งอาจช่วยดึงดูดผู้พิจารณาคล้อย ตาม - ข้อมูลสอดคล้องและเป็นไปในแนวเดียวกับทฤษฎี หรือสมมติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของ โครงการวิจัย - ข้อมูลต่อยอดหรืออุดช่องโหว่ข้อมูลที่ได้จากการ ทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ

28 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - มีภาพหรือให้ข้อมูลชัดเจนว่า ผลประโยชน์ที่ได้ จากการวิจัยมีเป้าหมายกับอะไร - ควรมีดรรชนีชี้วัดเป็นตัวเลขเพื่อแสดงความชัดเจน ว่าโครงการที่เสนอขอทุนจะให้ประโยชน์ต่อเป้าหมาย อย่างเป็นรูปธรรมได้เมื่อมีผลออกมา - ประโยชน์หนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามและมีประโยชน์ มากคือ ความเป็นไปได้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย

29 งบประมาณของโครงการวิจัย - รู้หรือมีข้อมูลกฎระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินใน หมวดต่าง ๆ ของทางราชการหรือหน่วยงานให้ทุน เพื่อให้ง่ายต่อเขียนงบประมาณบางส่วน - คิดคำนวณงบประมาณให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย ที่จะเกิดขึ้นจริงโดยสอดคล้องกับวิธีการดำเนินการวิจัย และระยะเวลาการวิจัย - คิดคำนวณถึงความเป็นไปได้และใช้อย่างคุ้มค่า ที่สุด

30 ตัวอย่างโครงการวิจัยที่มีโอกาสไม่ผ่านการพิจารณา - โครงการวิจัยที่ซ้ำซ้อน หรือเป็นโครงการที่มีการนำ เสนอค่อนข้างมาก (ถ้าไม่มีอะไรที่แสดงความแตกต่าง อย่างเด่นชัด) เช่น โครงการมังคุด ฯลฯ - โครงการวิจัยลักษะเดียวกันที่ขอทุนมากกว่าหนึ่งแหล่ง - โครงงานวิจัยคัดกรองฤทธิ์ โดยไม่แสดงความต่อเนื่อง ของโครงการหรือแสดงการวิจัยอย่างครบวงจร เช่น การคัดกรองฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ฯลฯ - โครงการวิจัยที่ไม่แสดงความชัดเจนหรือความเป็นไป ได้หรือความสำเร็จของผลงาน รวมทั้งประโยชน์ของ ผลงานที่จะได้ เช่น ทีมงานวิจัยที่ไม่แสดงความเชี่ยว ชาญหรือมีแนวทางที่จะทำให้กรรมการผู้พิจารณามั่นใจ ว่าจะทำโครงการวิจัยที่เสนอขอสำเร็จได้

31 ตัวอย่างโครงการวิจัยที่มีโอกาสไม่ผ่านการพิจารณา - โครงการวิจัยที่ผลงานคาดว่าจะก่อเกิดผลกระทบต่อ ความปลอดภัยและความมั่นคงของส่วนรวม เช่น ไม่ได้ มีการพิสูจน์ความปลอดภัยก่อนนำสารที่วิจัยมาทำเป็น ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ - โครงการวิจัยที่หัวหน้าโครงการเคยได้รับทุนจาก แหล่งเดียวกัน แต่ยังไม่เสร็จสิ้น - โครงการวิจัยต่อเนื่องที่ไม่ส่งรายงานความก้าวหน้า อาจส่งผลไม่ได้รับการพิจารณาของทุนในปีถัดมา - โครงการวิจัยที่ต้องการผู้ร่วมมือจากภาคเอกชน แต่ไม่ มีหลักฐานแสดงความร่วมมือดังกล่าว - ฯลฯ

32 - อาจกำหนดเป้าหมายและทิศทางงานวิจัยบางรายการ - ควรมีหน่วยงานซึ่งสามารถช่วยหาข้อมูล หาช่องทาง หรือประสานงานให้นักวิจัย เพื่อให้นักวิจัยสามารถใช้ ประโยชน์เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการเขียนโครงการขอ ทุน หรือมีความมั่นในในการเขียนโครงการขอทุน เช่น ประสานงานกับผู้ที่จะใช้ผลงาน สามารถมองงานวิจัย แปรงให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง ฯลฯ - ร่วมช่วยเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการวิจัย รวมถึงการ ให้กำลังใจ และส่งเสริมพัฒนานักวิจัย เช่น การจัดหา เครื่องมือวิจัย การจัดประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ฯลฯ การสนับสนุนจากอง์กร

33 ตัวอย่างการวิจัย ผลิตภัณฑ์ใช้ภาย นอกให้ครบวงจร

34 ใช้ความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่น ความสำเร็จใด ๆ จะไม่ไกลเกินฝัน


ดาวน์โหลด ppt การสร้างผลงานที่สามารถหรือมี โอกาสนำไปใช้ต่อยอดหรือสร้าง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม(ของประเทศและของโลก) ให้ดีขึ้น เช่น เสริมคุณภาพชีวิตคนหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google