งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สรุปรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29

2 โครงการที่1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัดการเรียนการสอน งบประมาณตามแผน 87,200 บาท ใช้จริง 43,950 บาท คงเหลือ 35,250 บาท เนื่องจากบางรายวิชาใช้วัสดุของเดิมที่เหลือจากปีที่แล้ว

3 กิจกรรมที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งบประมาณตามแผน 7,600 บาท
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งบประมาณตามแผน 7,600 บาท ใช้จริง บาท คงเหลือ 7,600 บาท เป้าหมาย 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน ระดับชาติ ม.3 และม.6 สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 2.จำนวนนักเรียนที่ติด 0 ร มส ลดลงร้อยละ 30

4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ผลการเรียนเฉลี่ย ร มส จำนวน 132 คน ร้อยละ 3.69 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.18 0 ร มส จำนวน คน ร้อยละ จำนวนนักเรียน ติด 0 ร มส ลดลงร้อยละ 62.06

5 โครงการที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ทางการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 1 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน งบประมาณตามแผน 95,000 บาท ใช้จริง 58,085 บาท คงเหลือ 36,915 บาท

6 ผลของกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1. เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.เหรียญทอง การแข่งขันแกะสลัก ม.4-6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.เหรียญทอง การแข่งขันประกอบอาหาร ประเภทข้าว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาด และสวนแก้ว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ม.1-3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6.เหรียญทองแดง การแข่งขันเว็บเพจประเภทเว็บเอดิเตอร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.เหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8.เหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.1-3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7 ภาพกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับภาคฯ

8 ภาพกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

9 ภาพกิจกรรมแข่งขันสวนถาดและสวนแก้ว ระดับภาคฯ

10 ภาพกิจกรรมแข่งขันอาหารและกระทงทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาพกิจกรรมแข่งขันอาหารและกระทงทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 ภาพกิจกรรมแข่งขันแกะสลัก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12 รางวัลของการแข่งขันรายการอื่นๆ
รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันออกแบบสิ่งของด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี (เงินรางวัล 1,500 บาท) รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน ม.การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น(เงินรางวัล 5,000 บาท) 3. รางวัลชนะเลิศการจัดสวนอาเซียน งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม การแข่งขันหุ่นยนต์ควายตู้กู้ขยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

13

14 การแสดงผลงานของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในกิจกรรม Open House

15 เกียรติบัตร

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 ขอบคุณครับ Thank you


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google