งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการ จัดการเรียนการสอน งบประมาณตามแผน 87,200 บาท ใช้จริง 43,950 บาท คงเหลือ 35,250 บาท เนื่องจากบางรายวิชาใช้วัสดุ ของเดิมที่เหลือจากปีที่แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการ จัดการเรียนการสอน งบประมาณตามแผน 87,200 บาท ใช้จริง 43,950 บาท คงเหลือ 35,250 บาท เนื่องจากบางรายวิชาใช้วัสดุ ของเดิมที่เหลือจากปีที่แล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมที่ 1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการ จัดการเรียนการสอน งบประมาณตามแผน 87,200 บาท ใช้จริง 43,950 บาท คงเหลือ 35,250 บาท เนื่องจากบางรายวิชาใช้วัสดุ ของเดิมที่เหลือจากปีที่แล้ว

3 กิจกรรมที่ 2 ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งบประมาณตามแผน 7,600 บาท ใช้จริง 0 บาท คงเหลือ 7,600 บาท เป้าหมาย 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน ระดับชาติ ม.3 และม.6 สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย ละ 5 2. จำนวนนักเรียนที่ติด 0 ร มส ลดลงร้อยละ 30

4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.07 0 ร มส จำนวน 132 คน ร้อยละ 3.69 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.18 0 ร มส จำนวน 82 คน ร้อยละ 2.29 จำนวนนักเรียน ติด 0 ร มส ลดลงร้อยละ 62.06

5 กิจกรรมที่ 1 แข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียน งบประมาณตามแผน 95,000 บาท ใช้จริง 58,085 บาท คงเหลือ 36,915 บาท

6 1. เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. เหรียญทอง การแข่งขันแกะสลัก ม.4-6 ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 3. เหรียญทอง การแข่งขันประกอบอาหาร ประเภท ข้าว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาด และสวนแก้ว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5. เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ม.1-3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6. เหรียญทองแดง การแข่งขันเว็บเพจประเภทเว็บ เอดิเตอร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7. เหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4- 6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8. เหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.1-3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7

8

9

10

11

12 1. รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันออกแบบ สิ่งของด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม. ราช ภัฏอุบลราชธานี ( เงินรางวัล 1,500 บาท ) 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรม การเรียนการสอน ม. การจัดการและ เทคโนโลยีอีสเทิร์น ( เงินรางวัล 5,000 บาท ) 3. รางวัลชนะเลิศการจัดสวนอาเซียน งาน เกษตรอีสานใต้ ม. อุบลราชธานี 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล เทคนิคยอดเยี่ยม การแข่งขันหุ่นยนต์ควายตู้ กู้ขยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. อุบลราชธานี

13

14 การแสดงผลงานของกลุ่มสาระการงาน อาชีพและเทคโนโลยี ในกิจกรรม Open House

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการ จัดการเรียนการสอน งบประมาณตามแผน 87,200 บาท ใช้จริง 43,950 บาท คงเหลือ 35,250 บาท เนื่องจากบางรายวิชาใช้วัสดุ ของเดิมที่เหลือจากปีที่แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google