งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (BMA GIS ONLINE) ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (BMA GIS ONLINE) ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (BMA GIS ONLINE) ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร 0 2222 8854 www.bangkokgis.comwww.bangkokgis.com สุภาพรรณ วิวัฒนะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 email:supapan@bma.go.th สุรศักดิ์ พฤกษาประดับกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 email:sura_sak@bma.go.th

2 แนะนำโปรแกรม Autodesk MapGuide ขั้นตอนที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ แนะนำคุณสมบัติของ Autodesk MapGuide Viewer, Autodesk MapGuide Author, Autodesk MapGuide Server, ซึ่งเป็นองค์ประกอบของโปรแกรม Autodesk MapGuide. เข้าใจโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของโปรแกรม Autodesk MapGuide. แนะนำ folders ในการใช้งานข้อมูลและการเก็บข้อมูล

3 ขั้นตอนที่ 1 : ส่วนประกอบหลัก ของ โปรแกรม Autodesk MapGuide ส่วนประกอบหลักของโปรแกรม Autodesk MapGuide Autodesk MapGuide Author ใช้ในการทำแผนที่ (*.mwf files). Autodesk MapGuide Server ติดต่อและเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้โปรแกรม Autodesk MapGuide Viewer and Author สามารถใช้ file MWF ได้ Autodesk MapGuide Viewer เป็นโปรแกรมช่วยให้เครื่อง client ต่างๆสามารถเข้าใช้งาน file MWF ได้ซึ่งประกอบด้วย : – Autodesk MapGuide ® Viewer Plug-in. – Autodesk MapGuide ® Viewer ActiveX Control. – Autodesk MapGuide ® Viewer, Java™ Edition. Autodesk MapGuide® LiteView เป็นส่วนที่ลงในฝั่ง server เพื่อ ส่ง file ภาพ (raster image) ไปยัง browser โดยตรงโดยไม่ต้อง download หรือ install ในส่วนของ Mapguide Viewer แนะนำโปรแกรม Autodesk MapGuide

4 ขั้นตอนที่ 1 : ส่วนประกอบหลักของโปรแกรม Autodesk MapGuide ในส่วนของเครื่องมือที่สนับสนุนในส่วน Web Application Autodesk MapGuide สามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft Active Server Pages (ASP) and Web application อื่นๆ เช่น PHP ได้ แนะนำโปรแกรม Autodesk MapGuide

5 Autodesk MapGuide เครื่องมือช่วยอื่นๆ (Utilities) Utilities ต่างๆ ใช้กับ Autodesk MapGuide Server และ Autodesk MapGuide Author : Autodesk MapGuide Raster Workshop ผู้ใช้สามารถปรับความ ละเอียดและ format ของภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมให้ สามารถแสดงผลได้เร็วโดยเฉพาะการใช้งานผ่าน network Raster Image Catalog (RIC) เป็นประเภทของ files ที่สร้างมาจาก Raster Workshop ที่ ช่วยให้การแสดงภาพหลายๆภาพ สามารถแสดงได้บน Layer เดียว Autodesk MapGuide SDF Loader เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการแปลง file ประเภท spatial data ในรูปแบบอื่นๆ ให้อยู่ในรูปแบบ SDF ได้ ขั้นตอนที่ 1 : ส่วนประกอบหลักของโปรแกรม Autodesk MapGuide แนะนำโปรแกรม Autodesk MapGuide

6 ขั้นตอนที่ 1 : ส่วนประกอบหลัก ของ โปรแกรม Autodesk MapGuide Autodesk MapGuide Utilities Autodesk MapGuide SDF Component Toolkit เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการ สร้าง แก้ไข file SDF Autodesk MapGuide Symbol Manager เป็น เครื่องมือช่วยในการสร้าง สัญลักษณ์และจัดเก็บให้เป็น หมวดหมู่ เพื่อใช้ในโปรแกรม Autodesk MapGuide Author ในการแสดง Symbol โดยประเภทของ file ที่ สามารถทำเป็น Symbol ได้มี – windows metafiles (*.emf) – windows metafiles (*.wmf) – bitmaps (*.bmp) แนะนำโปรแกรม Autodesk MapGuide

7 Autodesk MapGuide Utilities Autodesk MapGuide Dynamic Authoring Toolkit เป็นเครื่องมือที่ให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลง file MWF ได้โดยการทำเป็น file MWX ซึ่งเป็น file ประเภท Map Window XML MWX คือ File ประเภท XML ในรูปแบบของ File MWF โดย file ประเภทนี้สามารถ แก้ไข และสามารถปรับปรุง map ในลักษณะ online บน web หรือในลักษณะ batch process ก็ได้ ขั้นตอนที่ 1 : ส่วนประกอบหลัก ของ โปรแกรม Autodesk MapGuide แนะนำโปรแกรม Autodesk MapGuide

8 ขั้นตอนที่ 2: สถาปัตยกรรม Autodesk MapGuide ขั้นตอนที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เข้าใจถึงส่วนประกอบต่างๆ ในส่วน server ของ Autodesk MapGuide. ให้เข้าใจถึงการเรียกใช้และการทำงานของ Autodesk MapGuide Viewer เข้าใจถึงโครงสร้างข้อมูลของ Autodesk MapGuide เข้าใจถึงการทำงานและโครงสร้างของ Autodesk MapGuide utilities. แนะนำโปรแกรม Autodesk MapGuide

9 Autodesk MapGuide Architecture - Web Clients Application Servers Data Servers Data Utilities Web Server Autodesk MapGuide Server Browser

10 Autodesk MapGuide Architecture - Server Clients Application Servers Data Servers Data Utilities Web Server Autodesk MapGuide Server Raster Images SDFMWF DWGSDF DWG MapAgent

11 Autodesk MapGuide Architecture - Viewers Clients Application Servers Data Servers Data Utilities Web Server Autodesk MapGuide Server Raster Images SDFMWF Java Viewer ActiveX Viewer Plug-In Viewer Browser Win IE Win Netscape DWGSDF DWG MapAgent

12 Autodesk MapGuide Architecture - Author Clients Application Servers Data Servers Data Utilities Web Server Autodesk MapGuide Server Raster Images SDFMWF Java Viewer ActiveX Viewer Plug-In Viewer Autodesk MapGuide Author Browser DWGSDF MWX (XML) DWG Publish Autodesk MapGuide Symbol Manager Publish MapAgent Win IE Win Netscape

13 Autodesk MapGuide Architecture - Utilities Clients Application Servers Data Servers Data Utilities Web Server Autodesk MapGuide Server Raster Workshop Raster Images CAD/GIS Files DGN, MID/MIF SDFMWF Java Viewer ActiveX Viewer Plug-In Viewer Autodesk MapGuide Author Browser DWGSDF SDF Com Toolkit SDF Loader Conversion Dynamic Authoring Toolkit SHP MWX (XML) DWG Publish Autodesk MapGuide Symbol Manager Publish MapAgent Win IE Win Netscape

14 Autodesk MapGuide Architecture – Servlets Clients Application Servers Data Servers Data Utilities Web Server Autodesk MapGuide Server Raster Workshop Raster Images CAD/GIS Files DGN, MID/MIF SDFMWF Autodesk MapGuide LiteView Autodesk OnSite Servlet Autodesk OnSite Client Java Viewer ActiveX Viewer Plug-In Viewer Autodesk MapGuide Author Any Browser Browser PNG Java Servlet Engine DWGSDF SDF Com Toolkit SDF Loader Conversion Dynamic Authoring Toolkit SHP MWX (XML) DWG Publish Autodesk MapGuide Symbol Manager Publish MapAgent Win IE Win Netscape

15 Autodesk MapGuide Architecture - Data Providers Clients Application Servers Data Servers Data Utilities Web Server Autodesk MapGuide Server Raster Workshop Raster Images CAD/GIS Files DGN, MID/MIF SDFMWF Autodesk MapGuide LiteView Autodesk OnSite Servlet Autodesk OnSite Client Java Viewer ActiveX Viewer Plug-In Viewer Autodesk MapGuide Author Any Browser Browser PNG Java Servlet Engine CustomDWGSDF Autodesk MapGuide Providers SDF Com Toolkit SDF Loader Conversion Dynamic Authoring Toolkit SHP MWX (XML) } DWG Publish Autodesk MapGuide Symbol Manager Publish MapAgent Win IE Win Netscape

16 Autodesk MapGuide Architecture - Data Providers Clients Application Servers Data Servers Data Utilities Web Server Autodesk MapGuide Server Raster Workshop Raster Images CAD/GIS Files DGN, MID/MIF SDFMWF Autodesk MapGuide LiteView Autodesk OnSite Servlet Autodesk OnSite Client Java Viewer ActiveX Viewer Plug-In Viewer Autodesk MapGuide Author Any Browser Browser PNG Java Servlet Engine CustomSHPDWGSDF Autodesk MapGuide Providers SDF Com Toolkit SDF Loader Conversion Dynamic Authoring Toolkit SHP MWX (XML) DWG Publish Autodesk MapGuide Symbol Manager Publish MapAgent } Win IE Win Netscape

17 Autodesk MapGuide Architecture - Data Providers Clients Application Servers Data Servers Data Utilities Web Server Autodesk MapGuide Server Raster Workshop Raster Images CAD/GIS Files DGN, MID/MIF ORACLESDFMWF Oracle Spatial Autodesk MapGuide LiteView Autodesk OnSite Servlet Autodesk OnSite Client Java Viewer ActiveX Viewer Plug-In Viewer Autodesk MapGuide Author Any Browser Browser PNG Java Servlet Engine CustomSHP Oracle Spatial DWGSDF Autodesk MapGuide Providers SDF Com Toolkit SDF Loader Conversion Dynamic Authoring Toolkit SHP MWX (XML) DWG Publish Autodesk MapGuide Symbol Manager Publish MapAgent } Win IE Win Netscape

18 Autodesk MapGuide Architecture - Data Providers Clients Application Servers Data Servers Data Utilities Web Server Autodesk MapGuide Server Raster Workshop Raster Images CAD/GIS Files DGN, MID/MIF ORACLESDFMWF Oracle Spatial Autodesk MapGuide LiteView Autodesk OnSite Servlet Autodesk OnSite Client Java Viewer ActiveX Viewer Plug-In Viewer Autodesk MapGuide Author Any Browser Browser PNG Java Servlet Engine CustomSHP Oracle Spatial Autodesk GIS Design Server DWGSDF Autodesk MapGuide Providers Autodesk GIS Design Server Cache Autodesk GIS Design Server SDF Com Toolkit SDF Loader Conversion Dynamic Authoring Toolkit SHP MWX (XML) DWG Publish Autodesk MapGuide Symbol Manager Publish MapAgent } Win IE Win Netscape

19 ขั้นตอนที่ 3 : การจัดเตรียม ข้อมูลสำหรับการฝึกอบรม การจัดเตรียมด้านข้อมูล แนะนำโปรแกรม Autodesk MapGuide


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (BMA GIS ONLINE) ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google