งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (BMA GIS ONLINE)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (BMA GIS ONLINE)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (BMA GIS ONLINE)
ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร สุภาพรรณ วิวัฒนะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 สุรศักดิ์ พฤกษาประดับกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5

2 แนะนำโปรแกรม Autodesk MapGuide
ขั้นตอนที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ แนะนำคุณสมบัติของ Autodesk MapGuide Viewer, Autodesk MapGuide Author, Autodesk MapGuide Server, ซึ่งเป็นองค์ประกอบของโปรแกรม Autodesk MapGuide. เข้าใจโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของโปรแกรม Autodesk MapGuide. แนะนำ folders ในการใช้งานข้อมูลและการเก็บข้อมูล

3 ขั้นตอนที่ 1 : ส่วนประกอบหลัก ของโปรแกรม Autodesk MapGuide
Autodesk MapGuide Author ใช้ในการทำแผนที่ (*.mwf files). Autodesk MapGuide Server ติดต่อและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้โปรแกรม Autodesk MapGuide Viewer and Author สามารถใช้ file MWF ได้ Autodesk MapGuide Viewer เป็นโปรแกรมช่วยให้เครื่อง client ต่างๆสามารถเข้าใช้งาน file MWF ได้ซึ่งประกอบด้วย: Autodesk MapGuide® Viewer Plug-in. Autodesk MapGuide® Viewer ActiveX Control. Autodesk MapGuide® Viewer, Java™ Edition. Autodesk MapGuide® LiteView เป็นส่วนที่ลงในฝั่ง server เพื่อส่ง file ภาพ (raster image) ไปยัง browser โดยตรงโดยไม่ต้อง download หรือ install ในส่วนของ Mapguide Viewer

4 แนะนำโปรแกรม Autodesk MapGuide
ในส่วนของเครื่องมือที่สนับสนุนในส่วน Web Application Autodesk MapGuide สามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft Active Server Pages (ASP) and Web application อื่นๆ เช่น PHP ได้

5 แนะนำโปรแกรม Autodesk MapGuide
Autodesk MapGuide เครื่องมือช่วยอื่นๆ (Utilities) Utilities ต่างๆ ใช้กับ Autodesk MapGuide Server และ Autodesk MapGuide Author : Autodesk MapGuide Raster Workshop ผู้ใช้สามารถปรับความละเอียดและ format ของภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมให้สามารถแสดงผลได้เร็วโดยเฉพาะการใช้งานผ่าน network Raster Image Catalog (RIC) เป็นประเภทของfiles ที่สร้างมาจาก Raster Workshop ที่ช่วยให้การแสดงภาพหลายๆภาพ สามารถแสดงได้บน Layer เดียว Autodesk MapGuide SDF Loader เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการแปลง file ประเภท spatial data ในรูปแบบอื่นๆ ให้อยู่ในรูปแบบ SDF ได้

6 ขั้นตอนที่ 1 : ส่วนประกอบหลัก ของโปรแกรม Autodesk MapGuide
Autodesk MapGuide Utilities Autodesk MapGuide SDF Component Toolkit เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการ สร้าง แก้ไข file SDF Autodesk MapGuide Symbol Manager เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้าง สัญลักษณ์และจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อใช้ในโปรแกรม Autodesk MapGuide Author ในการแสดง Symbol โดยประเภทของ file ที่สามารถทำเป็น Symbol ได้มี windows metafiles (*.emf) windows metafiles (*.wmf) bitmaps (*.bmp)

7 ขั้นตอนที่ 1 : ส่วนประกอบหลัก ของโปรแกรม Autodesk MapGuide
Autodesk MapGuide Utilities Autodesk MapGuide Dynamic Authoring Toolkit เป็นเครื่องมือที่ให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลง file MWF ได้โดยการทำเป็น file MWX ซึ่งเป็น file ประเภท Map Window XML MWX คือ File ประเภท XML ในรูปแบบของ File MWF โดย file ประเภทนี้สามารถ แก้ไข และสามารถปรับปรุง map ในลักษณะ online บน web หรือในลักษณะ batch process ก็ได้

8 ขั้นตอนที่ 2: สถาปัตยกรรม Autodesk MapGuide
ขั้นตอนที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เข้าใจถึงส่วนประกอบต่างๆ ในส่วน server ของ Autodesk MapGuide. ให้เข้าใจถึงการเรียกใช้และการทำงานของ Autodesk MapGuide Viewer เข้าใจถึงโครงสร้างข้อมูลของ Autodesk MapGuide เข้าใจถึงการทำงานและโครงสร้างของ Autodesk MapGuide utilities.

9 Autodesk MapGuide Architecture - Web
Clients Application Servers Data Servers Data Utilities Browser Browser Browser Web Server Autodesk MapGuide Server

10 Autodesk MapGuide Architecture - Server
Clients Application Servers Data Servers Data Utilities Web Server MapAgent Autodesk MapGuide Server DWG SDF Raster Images DWG SDF MWF

11 Autodesk MapGuide Architecture - Viewers
Clients Application Servers Data Servers Data Utilities Java Viewer ActiveX Viewer Plug-In Viewer Browser Win IE Win Netscape Web Server MapAgent Autodesk MapGuide Server DWG SDF Raster Images DWG SDF MWF

12 Autodesk MapGuide Architecture - Author
Clients Application Servers Data Servers Data Utilities Java Viewer ActiveX Viewer Plug-In Viewer Autodesk MapGuide Browser Win IE Author Win Netscape Autodesk MapGuide Symbol Manager Web Server MapAgent Autodesk MapGuide Server Publish Publish DWG SDF Raster MWX Images DWG SDF MWF (XML)

13 Autodesk MapGuide Architecture - Utilities
Clients Application Servers Data Servers Data Utilities Java Viewer ActiveX Viewer Plug-In Viewer Autodesk MapGuide Browser Win IE Author Win Netscape Autodesk MapGuide Symbol Manager Web Server MapAgent Autodesk MapGuide Server Publish Publish DWG SDF Raster CAD/GIS Files MWX Images SHP DGN, MID/MIF DWG SDF MWF (XML) Raster SDF Com Toolkit Workshop Dynamic Conversion Authoring Toolkit SDF Loader

14 Autodesk MapGuide Architecture – Servlets
Clients Application Servers Data Servers Data Utilities Any Browser Autodesk Java Viewer ActiveX Viewer Plug-In Viewer Autodesk MapGuide OnSite Client Browser Win IE Author Win Netscape Autodesk MapGuide Symbol Manager PNG Autodesk OnSite Servlet Java Servlet Web Server Engine MapAgent Autodesk MapGuide Autodesk MapGuide Server LiteView Publish Publish DWG SDF Raster CAD/GIS Files MWX Images SHP DGN, MID/MIF DWG SDF MWF (XML) Raster SDF Com Toolkit Workshop Dynamic Conversion Authoring Toolkit SDF Loader

15 Autodesk MapGuide Architecture - Data Providers
Clients Application Servers Data Servers Data Utilities Any Browser Autodesk Java Viewer ActiveX Viewer Plug-In Viewer Autodesk MapGuide OnSite Client Browser Win IE Author Win Netscape Autodesk MapGuide Symbol Manager PNG Autodesk OnSite Servlet Java Servlet Web Server Engine MapAgent Autodesk MapGuide Autodesk MapGuide Server LiteView Publish Publish } Autodesk MapGuide Custom DWG SDF Providers Raster CAD/GIS Files Images SHP MWX DGN, MID/MIF DWG SDF MWF (XML) Raster SDF Com Toolkit Workshop Dynamic Conversion Authoring Toolkit SDF Loader

16 Autodesk MapGuide Architecture - Data Providers
Clients Application Servers Data Servers Data Utilities Any Browser Autodesk Java Viewer ActiveX Viewer Plug-In Viewer Autodesk MapGuide OnSite Client Browser Win IE Author Win Netscape Autodesk MapGuide Symbol Manager PNG Autodesk OnSite Servlet Java Servlet Web Server Engine MapAgent Autodesk MapGuide Autodesk MapGuide Server LiteView Publish Publish } Autodesk MapGuide Custom SHP DWG SDF Providers Raster CAD/GIS Files Images SHP MWX DGN, MID/MIF DWG SDF MWF (XML) Raster SDF Com Toolkit Workshop Dynamic Conversion Authoring Toolkit SDF Loader

17 Autodesk MapGuide Architecture - Data Providers
Clients Application Servers Data Servers Data Utilities Any Browser Autodesk Java Viewer ActiveX Viewer Plug-In Viewer Autodesk MapGuide OnSite Client Browser Win IE Author Win Netscape Autodesk MapGuide Symbol Manager PNG Autodesk OnSite Servlet Java Servlet Web Server Engine MapAgent Autodesk MapGuide Autodesk MapGuide Server LiteView Publish Publish } Oracle Autodesk MapGuide Custom SHP DWG SDF Providers Spatial Oracle Spatial Raster CAD/GIS Files SHP MWX Images DGN, MID/MIF ORACLE DWG SDF MWF (XML) Raster SDF Com Toolkit Workshop Dynamic Conversion Authoring Toolkit SDF Loader

18 Autodesk MapGuide Architecture - Data Providers
Clients Application Servers Data Servers Data Utilities Any Browser Autodesk Java Viewer ActiveX Viewer Plug-In Viewer Autodesk MapGuide OnSite Client Browser Win IE Author Win Netscape Autodesk MapGuide Symbol Manager PNG Autodesk OnSite Servlet Java Servlet Web Server Engine MapAgent Autodesk MapGuide Autodesk MapGuide Server LiteView Publish Publish } Oracle Autodesk MapGuide Custom SHP Autodesk GIS Design Server DWG SDF Providers Spatial Oracle Spatial Autodesk GIS Design Server Raster CAD/GIS Files Autodesk MWX Images SHP DGN, MID/MIF ORACLE GIS Design DWG SDF MWF (XML) Server Cache Raster SDF Com Toolkit Workshop Dynamic Conversion Authoring Toolkit SDF Loader

19 ขั้นตอนที่ 3 : การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการฝึกอบรม
แนะนำโปรแกรม Autodesk MapGuide ขั้นตอนที่ 3 : การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการฝึกอบรม การจัดเตรียมด้านข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (BMA GIS ONLINE)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google