งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียด และประเภทคำร้อง นักศึกษา 1. การลาพักการศึกษา ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา 2. การขอกลับเข้าศึกษา เมื่อ ครบกำหนดการลาพัก การศึกษา ต้องทำคำร้องขอ กลับเข้าศึกษาต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียด และประเภทคำร้อง นักศึกษา 1. การลาพักการศึกษา ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา 2. การขอกลับเข้าศึกษา เมื่อ ครบกำหนดการลาพัก การศึกษา ต้องทำคำร้องขอ กลับเข้าศึกษาต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายละเอียด และประเภทคำร้อง นักศึกษา

3 1. การลาพักการศึกษา ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา 2. การขอกลับเข้าศึกษา เมื่อ ครบกำหนดการลาพัก การศึกษา ต้องทำคำร้องขอ กลับเข้าศึกษาต่อ 3. การขอรักษาสภาพ นักศึกษา - เมื่อไม่มีวิชาเรียนในภาค การศึกษานั้น ๆ - คำสั่งให้พักการศึกษา ( ทุจริตการสอบ ) - เหลือวิชา Special Project เป็นวิชาสุดท้าย

4 4. ขอลงทะเบียนเพิ่ม ถอน เปลี่ยน ล่าช้ากว่ากำหนด จำนวนหน่วยกิตไม่เป็นไป ตามระเบียบ 5. การขอผ่อนผันการ ลงทะเบียนเรียน ต้อง ดำเนินการก่อนการสอบกลาง ภาคเรียน

5 6. การขอเปิดวิชาเรียนกรณี พิเศษ - จะจบการศึกษา ( เหลือ 1 วิชา ) - เป็นรายวิชาที่นักศึกษาสอบตก ( F) มาก และเป็น วิชาต่อเนื่อง 7. การขอโอนผลการเรียน - ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า C - จำนวนหน่วยกิตที่โอนไม่เกิน 1 ใน 3 และวิชานั้น ๆ มีอายุไม่เกิน 3 ปี

6 8. การเทียบวิชาเรียน - ต้องให้อาจารย์ผู้สอน รับรองว่า 2 วิชาที่ขอ เทียบวิชานั้นมีเนื้อหา เดียวกัน 9. การลงทะเบียนเรียนซ้ำ - ต้องได้ค่าระดับคะแนน D

7 10. การขอ Regrade - เรียนครบหลักสูตรแล้ว ค่า ระดับคะแนน เฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 11. การขอเลื่อนเวลาการสอบ ( แนบใบรับรองแพทย์ ) - ป่วยระหว่างการสอบ - ประสบอุบัติเหตุ

8 12. การขอเปิดวิชาภาคเรียนฤดูร้อน - เหลือวิชาสุดท้ายจะจบ การศึกษา และได้ลงทะเบียน เรียนมาแล้วได้ค่าระดับ คะแนน F - นักศึกษาที่หมดเวลา การศึกษาตามหลักสูตรและ สิ้นสุดระยะเวลาการศึกษา ของหลักสูตรในภาคฤดูร้อน


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียด และประเภทคำร้อง นักศึกษา 1. การลาพักการศึกษา ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา 2. การขอกลับเข้าศึกษา เมื่อ ครบกำหนดการลาพัก การศึกษา ต้องทำคำร้องขอ กลับเข้าศึกษาต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google