งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการ โดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 26 ธันวาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการ โดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 26 ธันวาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการ โดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 26 ธันวาคม 2555 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. 1

2 2

3 3

4 4

5 Basic Package 20 KPI Strategic Focus 61 KPI Specific Issues 18 KPI แผนส่วนกลาง / กรม แผนพัฒนาสุขภาพ เขต / จังหวัด / อำเภอ / ตำบล เป้าหมาย / KPI ยุทธศาสตร์ / มาตรการ งบประมาณทั้งเขต คนไทยสุขภาพดี แผนงาน / มาตรการ รองรับ KPI 1. แผนงานบริการ 2. แผนงานส่งเสริม ป้องกันโรค 3. แผนงานบริหาร (25 แผนงาน ) การแปลงแผนงาน / มาตรการ รองรับ KPI 5

6 National Programs Health Promotion & Prevention กรอบงานส่งเสริมป้องกัน ตามลักษณะงาน 6

7 เขตพื้นที่เครือข่ายบริการ เขต จังหวัด 1เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่ 2ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยอุตรดิตถ์ 3 กำแพงเพชร พิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท 4นนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสระบุรีลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนครนายก 5กาญจนบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบฯเพชรบุรี 6จันทบุรีระยองชลบุรีตราด ปราณจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการฉะเชิงเทรา 7

8 เขตพื้นที่เครือข่ายบริการ เขตจังหวัด 7กาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ด 8หนองคาย หนองบัวลำ ภู อุดรธานีบึงกาฬเลยนครพนม สกลนค ร 9ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ 10มุกดาหารยโสธรศรีสะเกษ อุบลราชธา นี อำนาจเจริ ญ 11 สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมรา ช พังงาภูเก็ตระนองกระบี่ 12ตรังนราธิวาสปัตตานีพัทลุงยะลาสงขลาสตูล กทม. ศูนย์บริการฯ กทม. 68 แห่ง สนง.เขต 50 เขต รพ. ของ กทม. 9 แห่ง 8

9 สัดส่วนการจัดสรรงบลงเครือข่ายบริการสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขต ร้อยละ 10 จังหวัด ร้อยละ 20 พื้นที่ ร้อยละ 70 กำหนดได้ความเหมาะสม อาจปรับเกลี่ยให้หน่วยงานระดับพื้นที่ เพิ่มเติมได้ ใช้ฐานประชากรกลางปี 54 และจำนวน รพ.สต. สัดส่วนอย่างละ ร้อยละ 50 9

10 วงเงินจัดสรรงบลงเครือข่ายบริการสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วย: บาท 10

11 จังหวัด อำเภอ เขต สธ. กรมสปกรมสปสช. สปสช.เขต 8 Flagships บูรณาการ MOU (BS, NP) BS, NP, AH PPA PPE PPNP ระบบงบประมาณที่ใช้ในเขตสุขภาพ งบ สธ. Non UC งบ UC MOU (NP) แผนยุทธ กำกับติดตาม 11

12 1. งบ NPP 1,682 ล้าน วงเงินงบ PP ที่ดำเนินการร่วมกัน 2. งบ PPE 3,300 ล้าน (หักเงินเดือน) 3. งบ PPA 1,114 ล้าน 4. งบสนับสนุน 502 ล้าน 5. งบทันต 1,085 ล้าน (หักงบสนับสนุนกองทุนตำบล) ค่าวัคซีน สมุดบันทึก 1,130 ล้าน แผนระดับชาติ 550 ล้าน งบรวม 6,082 ล้าน งบกระทรวง 949 ล้าน (เขตละ 80 ล้าน) (เขตละ 500 ล้าน) 6. งบกองทุนโรคเรื้อรัง 82 ล้าน 12

13 บริการ(4 แผน) สส ปก (13 แผน) บริหาร (8 แผน) พัฒนาบริการ 10 สาขา พัฒนาระบบส่งต่อ คุณภาพบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน/อุบัติภัย สุขภาพสตรี และทารก + BS สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS สุขภาพเด็กนักเรียน + BS การเงินการคลัง การบริหารกำลังคน-จริยธรรม ระบบข้อมูล พัฒนาประสิทธิภาพ ซื้อ/จ้าง สุขภาพวัยรุ่น + BS ป้องกันควบคุม NCD (DM&HT) ดูแลเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็ง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ อาหารปลอดภัย การควบคุมโรคติดต่อ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาธารณสุขชายแดน ยาเสพติด โครงการพระราชดำริ สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อสุขภาพ การบริหารเวชภัณฑ์ 13

14 ลักษณะสำคัญของ แผนสุขภาพเขต - แยกแผนย่อย ตามหัวข้อเป็น 25 แผน - เนื้อหาหลัก : สถานการณ์ ผลตามตัวชี้วัด กลยุทธ และมาตรการสำคัญ - รวบรวมแผนระดับอำเภอ/ตำบล และกองทุนตำบล - งาน PP รองรับงาน BS และ NP ตามกลุ่มวัย - แผนปฏิบัติงาน ได้แก่ ศูนย์วิชาการ + เขตสุขภาพ + 8 จังหวัด - ข้อมูล BS เป็นความครอบคลุม เน้นความถูกต้อง 14

15 2. EQ / IQ กรมสุขภาพจิต ตัวอย่างแผนบูรณาการของแผนงานงาน แผนงานพัฒนาสุขภาพเด็กนักเรียน มีองค์ประกอบ 4 เรื่อง 1.Growth & Development กรมอนามัย 3. Vaccines กรมควบคุมโรค 4. Oral Health กรมอนามัย ยุทธศาสตร์ / มาตรการ 1.โภชนาการ 2.เพิ่มไอโอดีน 3.คัดกรองสุขภาพจิต 4. EPI Program 5. ตรวจสุขภาพฟัน งบประมาณ : กรม / เขต / จว. ( รวมทุกแหล่ง ) 15

16 กำหนดเวลา แผนกรมวิชาการ 31 ธันวาคม 55 แผนเขตสุขภาพ 31 มกราคม 56 เริ่มปฏิบัติการ 1 กุมภาพันธ์ 56 16

17 แนวทางการพัฒนากระทรวงสาธารณสุข Health System Reform

18 Provider National Health Authority Purchaser National Information Center, National Claim Center( สปสช.) RegulatorWorkforce บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม Strategy to Operation Planning GuideLine Co-ordination Prioratization Audit, Monitor Evaluation Measurement Technical Assessment Technical Support Innovation, R/D Standardization Definition Benefit Package Financing Purchasing Payment Mechanism Cost Effective Analysis Innovation R/D Prevention Promotion Treatment Rehabilitation UC/Non UC Quality Improvement Accessibility Efficiency Effectiveness Excellency Innovation R/D HRM Professional Non-Professional Capacity Building Motivation Innovation R/D Healthy, Quality of life,CRM, CSR, Health Literacy, Civil Society Selective Strengthening Envisioning, Leading, Directing, Strategic Formulation, Risk Mitigation, Integration, Good Governance Quality Improvement, Efficiency Improvement, Logistic Support, Reengineering, Reprocess, Monitoring Health Communication Participation

19 Provider National Health Authority Purchaser National Information Center, National Claim Center( สปสช.) RegulatorWorkforce บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม สรป. IHPP กลุ่มกฎหมาย สนย. HITAP กรมวิชาการ ทั้งหมด อย. สารนิเทศ IT New Structure สปสช. สสส. สพฉ. สบรส., โครงการ เฉพาะ, สบฉ. กลุ่มประกัน, สนย. New Structure กรมอนามัย กรมแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมแพทย์ แผนไทย กรมวิทย์ สภาวิชาชีพ สบช. สำนักมาตรฐานการ พยาบาล กลุ่มบริหารบุคคล สนย. New Structure สธ. สปสช. สช. สสส. สวรส. สภาวิชาชีพ อื่น ๆ Health Communication (Health Channel) Participation กรมสบส. Central Level รองปลัดกระทรวง, ผู้ตรวจราชการ. สาธารณสุขนิเทศก์, ผู้ทรงคุณวุฒิ

20 Regional Level Regulator ผู้ตรวจราชการ Provider คปสข. Purchaser อปสข.

21 โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน รพ. สต., สอ. ประกันสังคม จังหวัด Area Health Service Authority สาธารณสุขจังหวัด National Information Center, National Claim Center,( สปสช.) โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐอื่น โรงพยาบาลเอกชน Provider Purchaser Regulator Workforce สสอ. Provincial Level

22 ขอบคุณ... สวัสดี 22


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการ โดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 26 ธันวาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google