งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ แบบบูรณาการด้วย PCHA เพื่อการรับรองคุณภาพทั่วทั้งจังหวัด Se7en super group.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ แบบบูรณาการด้วย PCHA เพื่อการรับรองคุณภาพทั่วทั้งจังหวัด Se7en super group."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ แบบบูรณาการด้วย PCHA เพื่อการรับรองคุณภาพทั่วทั้งจังหวัด Se7en super group

2 วัยวุฒิ และวิวัฒนาการของ องค์กร • เราสามารถเดาได้คร่าว ๆได้หรือไม่ว่า

3 วัยวุฒิ และวิวัฒนาการของ องค์กร • ที่เราสามารถเดาได้คร่าว ๆได้ เป็นเพราะว่า

4 วัยวุฒิ และวิวัฒนาการของ องค์กร • ขั้นที่ 1...(5-4-3-2-1)

5 วัยวุฒิ และวิวัฒนาการของ องค์กร • ขั้นที่ 2...(5-4-3-2-1)

6 วัยวุฒิ และวิวัฒนาการของ องค์กร • ขั้นที่ 3...(5-4-3-2-1)

7 วัยวุฒิ และวิวัฒนาการของ องค์กร • ขั้นที่ 4...(5-4-3-2-1)

8 วัยวุฒิ และวิวัฒนาการของ องค์กร • ขั้นที่ 5...(5-4-3-2-1)

9 วัยวุฒิ และวิวัฒนาการของ องค์กร • ขั้นที่ 6...(5-4-3-2-1)

10 วัยวุฒิ และวิวัฒนาการของ องค์กร • ขั้นที่ 7...(5-4-3-2-1)

11 วัยวุฒิ และวิวัฒนาการของ องค์กร • ขั้นที่ 8...(5-4-3-2-1)

12 วัยวุฒิ และวิวัฒนาการของ องค์กร • ขั้นที่ 9...(5-4-3-2-1)

13 วัยวุฒิ และวิวัฒนาการของ องค์กร • ขั้นที่ 10 ขั้นสุดท้าย...(5-4-3-2-1)

14 เราดันไปอยู่ตรงลำดับขั้นไหน ของวิวัฒนาการ • อยู่ตอนต้นไปเลย หรือ ตอนปลายไป เลย... ถือว่าเป็นโชค • อยู่ตอนกลาง ๆ นี่.... ลำบากหน่อย เพราะมี กฎของป่า ให้เรียนรู้เยอะ – เรียนรู้เร็ว ก็จะอยู่ตรงยอดของห่วง โซ่อาหาร – เรียนรู้ช้า ก็จะโดนทักทาย ว่า "Welcome to my food chain !"

15 แต่ในองค์กร สสจ. นี่ เป็น recursive function อาจมีองค์กร at war ที่ซ้อนอยู่ในองค์กร at peace หรือกลับกันก็ได้ • คือ มีองค์กรซ้อนองค์กร หลั่นเรียง ชั้นลงไป และแต่ละชั้น ก็มีระดับ วิวัฒนาการที่แตกแขนงแยกขาด ออกไปจากกัน คือ อาจมีองค์กร at war ที่ซ้อนอยู่ในองค์กร at peace หรือกลับกันก็ได้ โดยองค์กร ระดับมหภาค ก็แสดงพฤติกรรม โดยเฉลี่ยของระบบออกมา

16 ปัจจัยเร่ง KSF/CSF 1. คงอยู่ที่ “ ความแฟร์ ความเป็น กลางของคนกลาง ”... ที่คอยชี้ ขาด ที่จะคอยเกลี่ยความเป็น ธรรม 2. คงอยู่ที่ “ ตัวคนในองค์กรเอง ” ด้วย... ว่ารู้จักคุมสติตนเองได้ แค่ไหน

17 ปัจจัยเร่งที่ 1 ปัจจัยเร่งที่ 1 “ ความแฟร์ ความเป็นกลางของ คนกลาง ” • ถ้าโชคดี องค์กร สสจ. ของเรา มีคนกลางดี องค์กรอาจข้ามขั้น ไปโตสุกงอมที่ ขั้นที่ 9 หรือ 10 ได้ ( ฝันหวานแบบ นกกระจอกเทศหลบพายุ ทราย ?)

18 ปัจจัยเร่งที่ 2 ปัจจัยเร่งที่ 2 “ ตัวคนในองค์กรเอง ” • โลกอดีต " ชีวิตคือละคร “ แต่ โลกปัจจุบัน " ชีวิตคือการดูละคร " – ขณะที่ผมเห็นคนสองคนทะเลาะกัน ( ผม เป็นคนดู เพราะสอดเข้าไป คงโดน ลูกหลง ) – แต่หลังจากทะเลาะกันเสร็จ ผมรับฟังฝ่าย ที่โดนด่า บ่นความในใจ... ผมก็เลยทะลึ่ง ปลอบใจคนคนนั้นว่า “ ชีวิตคือการดู ละคร ” และ “ การมีชีวิต คือ การมาชุมนุม กันดูละคร ” ดูละครเสร็จ ต่างคนต่างก็ แยกย้ายกลับไป

19 โครงร่างองค์การ 1. การนำองค์การ 7. ผลลัพธ์ 5. การมุ่งเน้น บุคลากร 2. การบริหาร เชิงกลยุทธ์ 3. การมุ่งเน้น ผู้ป่วยและผู้รับผลงาน สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 6.1 ระบบสนับสนุน ระบบงานที่สำคัญ ของ ร.พ. และ เครือข่าย กระบวนการดูแลผู้ป่วย ภาพรวมระบบคุณภาพแบบบูรณาการ (PCA, HA, PMQA, TQA) 6. การจัดการ กระบวนการ 6.2 กระบวนการสร้างคุณค่า 1.สสจ.และ สสอ. 2.อำนวยการหรือบริหารทั่วไป 3.พ.บ.ส. 1.การเข้าถึงและการรับบริการ 2.การประเมินผู้ป่วย 3.การวางแผนดูแลผู้ป่วย 4.การดูแลผู้ป่วย 5.การให้ข้อมูลและการเสริมพลัง 6.การดูแลต่อเนื่อง *7.การแพทย์ฉุกเฉินและ การส่งต่อ(เพิ่มเติม) ทีมคร่อม สายงาน ระบบงาน 1. การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 2. การกำกับดูแลด้านวิชาชีพ 3. สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย และความปลอดภัย 4. การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 5. ระบบเวชระเบียน 6. ระบบจัดการด้านยา 7. การตรวจทดสอบประกอบการ วินิจฉัยโรคและบริการที่เกี่ยวข้อง 8. การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 9. การทำงานกับชุมชน 10. กระบวนการดูแลผู้ป่วยและการ จัดการบริการสุขภาพโดยรวม ทีมคร่อม สายงาน ดูแลผู้ป่วย 7.1 ด้านการดูแลผู้ป่วย 7.2 ด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วย และผู้รับผลงาน 7.3 ด้านการเงิน 7.4 ด้านทรัพยากรบุคคล 7.5 ด้านระบบงานและ กระบวนการที่สำคัญ 7.6 ด้านการนำ 7.7 ด้านการสร้างเสริม สุขภาพ 5.1 ความผูกพันของบุคลากร 5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 1.1 การนำองค์การโดยผู้นำระดับสูง 1.2 การกำกับดูแลและความรับ ผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ 2.1 การจัดทำกลยุทธ์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์ เพื่อนำไปปฏิบัติ (TOWS) (โครงสร้าง) (ผลลัพธ์ (7 ด้าน)) 3.1. ความรู้เกี่ยว กับผู้ป่วยและผู้รับผลงาน 3.2. ความสัมพันธ์ ความพึง พอใจของผู้ป่วยและผู้รับ ผลงาน 4.1. การวัด การ วิเคราะห์ และการ ปรับปรุงผลงานของ องค์การ 4.2.การจัดการ สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู้

20 3 H Concepts Heart Head Hand

21 Creative Implementation ระดมสมอง: วิธีการที่สร้างสรรค์ เรียบง่าย ได้ผล ตามบริบทแห่งพื้นที่

22 ภาวะผู้นำ เพื่อนร่วมอุดมการณ์ แรงบันดาลใจ

23 ผู้นำระดับสูง กำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ผู้นำระดับสูง ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยมผ่านระบบการนำ ไปยังบุคลากรทุกคนและ คู่พันธมิตรสำคัญ เพื่อนำไปปฏิบัติ

24 4 stones, 7 marbles

25 ผู้นำระดับสูง ชี้นำองค์กร สื่อสารและส่งเสริมผลการดำเนินงาน ที่ดี ให้ความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแล ผู้รับบริการ ผู้รับผิดชอบ ผู้นำระดับสูง ผู้รับผลงาน บุคลากรทุกคน คู่พันธมิตรที่สำคัญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมโดยรวม การชี้นำองค์กร การสื่อสาร เสริมพลัง สร้างแรงจูงใจ การสร้างสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศ การกำหนดจุดเน้น การสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัย บุคลากร ปฏิบัติงานไปใน ทิศทางเดียวกัน กับที่ได้รับการ ชี้นำจากผู้นำ องค์กรมีผลงาน ที่ดี มุ่งเน้นผู้ป่วย มุ่งเน้นคุณภาพ/ ความปลอดภัย

26 กำหนด บุคลากร ปฏิบัติงานไปใน ทิศทางเดียวกัน กับที่ได้รับการ ชี้นำจากผู้นำ องค์กรมีผลงานที่ดี มุ่งเน้นผู้ป่วย มุ่งเน้นคุณภาพ/ ความปลอดภัย บริบท/ปัจจัยที่ควรพิจารณา: ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม โครงสร้าง การนำ บุคลากร คู่พันธมิตร ระบบการนำ ถ่ายทอด การปฏิบัติ เป็นตัวอย่าง ประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ ความมุ่งมั่น รูปธรรมของ การปฏิบัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม การติดตามจากผู้บริหารระดับสูง

27 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ Key success factors •IT • การปรับอัตรากำลัง : Human Resources Management and Development • การให้รางวัล : Rewarding •Innovation for evaluation

28 ส่วนที่ 1 PCHA คืออะไร ขั้นตอนการพัฒนาและประเมิน PCHA ด้วยการใช้ระบบคะแนน (Scoring) ของ HA QA และ ระดับขั้นการพัฒนาขั้นที่ 1 – ขั้นที่ 5 ตามมาตรฐาน เกณฑ์คุณภาพ PCA PCHA = Primary Care and Hospital Accreditation  กระบวนการและขั้นตอนการพัฒนาและรับรองระบบ คุณภาพแบบบูรณาการในภาพรวมของเครือข่าย บริการสุขภาพที่มีการใช้การบริหารจัดการระบบโรค (Diseases Management System) ที่เชื่อมโยง ตั้งแต่โรงพยาบาลแม่ข่ายเชื่อมโยงสู่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ภาคีเครือข่าย ชุมชน ครัวเรือน และบุคคล

29 ส่วนที่ 2 การใช้ระบบบริหารจัดการโรค (Diseases Management System) ที่เป็นปัญหาสำคัญมาเป็น กรอบ การประเมินตนเองในส่วน โครงร่างองค์การ (สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ ความท้าทาย) ระบบการบริหารจัดการโรคและกลุ่มโรค : คณะกรรมการ บริหารและพัฒนาคุณภาพแบบบูรณาการ (QMT) ทำการ วิเคราะห์และสังเคราะห์โรคและกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาสำคัญใน เครือข่ายบริการสุขภาพ นำมาออกแบบและบริหารจัดการตาม มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพของ HA QA และ PCA แล้วประเมิน ตนเองในโครงร่างองค์การ แล้วกำหนดความได้เปรียบเชิง กลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และโอกาสในการปรับปรุงและ พัฒนา

30 ขั้นตอนการให้ระบบบริหารจัดการโรค และกลุ่มโรค มาประเมินโครงร่างองค์การของเครือข่ายบริการสุขภาพ ขั้นที่ 1 คณะกรรมการ QMT จัดเตรียมสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการคุณภาพที่เกี่ยวข้อง ใน รูปแบบ Le – T – C - I โดยให้ครอบคลุม 1.Risk4. Policy 2.Cost5. โรคที่ต้องประสานงานกันสูงเป็นพิเศษ 3. Volume6. โรคที่มีผลลัพธ์การดูแลรักษาที่ไม่ดี

31 ขั้นที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดอันดับโรคและกลุ่มโรคตาม หลักเกณฑ์ ทางวิชาการ หรือตามบริบทของแต่ละ เครือข่ายบริการสุขภาพ 1. กำหนดน้ำหนักความสำคัญของเกณฑ์ Risk Cost Volume Policy ตามสถิติและกราฟด้วยแผนภูมิ LeTCI 2. กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนทั้ง 5 ระดับ ระดับคะแนน12345 เกณฑ์ 3. คำนวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยนำน้ำหนัก ความสำคัญมาคูณกับระดับคะแนน แล้วจัดอันดับ

32 ขั้นที่ 3นำโรคและกลุ่มโรคที่ได้จากขั้นที่ 2 มาเป็นหลักเกณฑ์ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเครือข่ายบริการ สุขภาพ ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค (Threats) และปัจจัยความ ได้เปรียบ (Opportunities) 1. ด้านประชากร 2. ด้านสังคม 3. ด้านเศรษฐกิจ 4. ด้านการเมือง โรคและกลุ่มโรค = สังเคราะห์ วิเคราะห์  กลุ่ม ประชากร ทางคลินิก  กลุ่มผู้รับผลงาน

33 ขั้นที่ 4นำกลุ่มประชากรทางคลินิก และผู้รับผลงานตามโรค และกลุ่มโรคมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในการจัดบริการ สุขภาพ  กลุ่มประชาการ ทางคลินิก  กลุ่มผู้รับผลงานตามโรค และกลุ่มโรค ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 1. ด้านการดูแลผู้ป่วย 2. ด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วย และผู้รับผลงาน 3. ด้านการเงิน 4. ด้านทรัพยากรบุคคล 5. ด้านระบบงานและ กระบวนการที่สำคัญ 6. ด้านการนำ 7. ด้านการสร้างเสริม สุขภาพ ระบบการจัดบริการ สุขภาพของเครือข่าย บริการสุขภาพ Care Map 1. ประเด็นความ เสี่ยง 2. ประเด็นคุณภาพ 3. Proxy Diseases การตามรอยโรคทาง คลินิกที่สำคัญ (Clinical Tracer Highlight) = สังเคราะห์ วิเคราะห์

34 ขั้นที่ 5นำความท้าทายทั้ง 7 ด้านมากำหนดประเด็นเชิงกลยุทธ์ ความท้าทาย 1. ด้านการดูแลผู้ป่วย 2. ด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและ ผู้รับผลงาน 3. ด้านการเงิน 4. ด้านทรัพยากรบุคคล 5. ด้านระบบงานและ กระบวนการที่สำคัญ 6. ด้านการนำ 7. ด้านการสร้างเสริม สุขภาพ กลุ่มความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SO) กลุ่มความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (ST และ WT) กลุ่มโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนา (WO และ WT) จัดกลุ่มกลยุทธ์

35 ส่วนที่ 4การใช้ความท้าทายผลลัพธ์ 7 ด้าน มาประเมินตนเองใน การบริหารจัดการตาม (1)มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ หมวด 1 – หมวด6 (2)มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ 9 ระบบงานที่สำคัญ (3)มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ 6 ระบบงานและ (4)ผลลัพธ์ 7 ด้าน

36 ส่วนที่ 5 เจาะลึกมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ HA QA PCA เพื่อบูรณาการให้ เป็น PCHA

37 ส่วนที่ 6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพทั้ง HA QA PCA โดยใช้หลัก A-D-L-I และ Le-T-C-I

38 ส่วนที่7 กลยุทธ์การเขียนรายงาน ประเมินตนเอง เพื่อขอรับการ ประเมินคุณภาพ รายงานประเมินตนเอง เพื่อขอรับการรับรองคุณภาพ PCHA การเขียนรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์จากสารสนเทศเชิง กลยุทธ์ 3-5 ปี พร้อมกับเสนอแนวทางการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา

39 รายงานการประเมินตนเอง PCHA มีดังนี้ 1.CUP Profile 2.SA 2011 4 ตอน 3.PCT Profile 4.Clinical Tracer Highlight 5.Service Profile ทุกหน่วยงานใน CUP ดำเนินการ 6.IRBM 1 – IRBM 2 – IRBM 3 – IRBM 4 QMT ดำเนินการ QMT ดำเนินการ

40 การบริหารการองค์กร/หน่วยงานย่อย

41 ระบบดูแลผู้ป่วย / ปัญหา สาธารณสุขในพื้นที่ กลุ่มผู้ป่วย ที่มี อาการ ฉับพลัน MI / Head Injury กลุ่มผู้ป่วย เรื้อรัง DM / HT / COPD / Asthma งานอนามัย แม่ และเด็ก กลุ่มผู้ป่วย ติดเชื้อ / โรค ระบาด TB / HIV / ชิกุนคุนย่า / ไข้หวัด 2009 กลุ่มผู้ป่วย เฉพาะ จิตเวช ผู้ป่วย สถานการณ์ ผู้ป่วยถูก กระทำ ชำเรา 5. ถามถึงคน

42 42

43

44

45 เหตุผลและความจำเป็น การบริหารจัดการระบบสุขภาพด้วย เครือข่ายบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management Team : QMT) กลุ่มงานการจัดการกลุ่มงานบริหารกลยุทธ์ ● งานบริหารจัดการที่ดี ● งานการนำ ● งานบริหารทั่วไป ร.พ. ● งานบริหารเชิงกลยุทธ์ ● งานบริหารทั่วไป CUP ● งานมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน ● งานการวัด วิเคราะห์ และจัดการ ความรู้ ● งานจัดการการกระบวนการ ● งานผลลัพธ์  ภาคีเครือข่ายจัดการสุขภาพ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 1. กลุ่มงานเวชศาสตร์ ครอบครัวและบริการ ปฐมภูมิ (รพ.) 2. โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) 3. ศูนย์สุขภาพชุมชน เมือง (รพท. รพศ.) 4. ศูนย์บริการ สาธารณสุข (อปท.) 5. คลินิกบริการปฐมภูมิ (รพ.เอกชน) 1. กลุ่มงานการแพทย์ (ร.พ.) 2. กลุ่มงานพยาบาล (ร.พ.) 3. กลุ่มงานทันต สาธารณสุข (ร.พ.) 4. กลุ่มงานเภสัชกรรม และ คบส. (ร.พ.) 5. กลุ่มงานเทคนิค บริการ (ร.พ.)

46 สรุป กลุ่มโรคและโรค ตาม Agenda Based • รพศ. • รพท. • รพช. • รพ. สต. • รพศ. • รพท. • รพช. • รพ. สต. • รพศ. • รพท. • รพช. • รพ. สต. • รพศ. • รพท. • รพช. • รพ. สต. 1. โรคหัวใจ 2. โรคมะเร็ง 3. อุบัติเหตุ (Trauma) 4. เด็กแรกเกิด (NICU)

47 สรุป กลุ่มโรคและโรค ตาม Area Based( ภาพจังหวัด / อำเภอ ) • รพศ. • รพท. • รพช. • รพ. สต. • รพศ. • รพท. • รพช. • รพ. สต. • รพศ. • รพท. • รพช. • รพ. สต. • รพศ. • รพท. • รพช. • รพ. สต. 1. สูติฯ ? 2. ศัลย์ ? 3. อายุร ? 4. เด็ก ?

48 สรุป กลุ่มโรคและโรค ตาม Area Based( ภาพตำบล / หมู่บ้าน ) • รพศ. • รพท. • รพช. • รพ. สต. • รพศ. • รพท. • รพช. • รพ. สต. • รพศ. • รพท. • รพช. • รพ. สต. • รพศ. • รพท. • รพช. • รพ. สต. 1. สูติฯ ? 2. ศัลย์ ? 3. อายุร ? 4. เด็ก ?

49


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ แบบบูรณาการด้วย PCHA เพื่อการรับรองคุณภาพทั่วทั้งจังหวัด Se7en super group.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google