งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1-2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1-2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1-2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1

2 จุดประสงค์ 1. อธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ประยุกต์
1. อธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ประยุกต์ 2. จำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์

3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software)
เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานภายใต้ สภาพแวดล้อมของ ซอฟต์แวร์ระบบ ที่ผู้ใช้สามารถนำมาใช้ ประโยชน์ได้โดยตรง กับงานด้านต่างๆ ตามความต้องการ

4 ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป เป็นซอฟต์แวร์ ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะงานใดงานหนึ่ง ผู้ใช้ สามารถนำไปประยุกต์กับงานตามความ ต้องการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน เป็น ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนา สำหรับนำไปใช้งานเฉพาะด้าน

5 1.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปแบ่งเป็น 6 กลุ่มใหญ่
1.1)ซอฟต์แวร์ประมวลคำ 1.2)ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน 1.3)ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล 1.4)ซอฟต์แวร์นำเสนอ 1.5)ซอฟต์แวร์สื่อสาร 1.6)ซอฟต์แวร์กราฟิก

6 1.1)ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word Processing Software)
เป็นซอฟต์แวร์สำหรับพิมพ์เอกสาร สามารถสร้าง แก้ไข และ จัดรูปแบบเอกสาร สร้างเอกสารในรูปแบบที่ต้องการได้ง่าย เช่น แบ่งคอลัมน์ แทรกรูปภาพหรือภาพกราฟิก สร้างตาราง จัดเรียงตัวอักษร ปัจจุบันซอฟต์แวร์ประมวลคำสามารถ สร้างดัชนี และสารบัญ ตรวจสอบตัวสะกดในเอกสาร

7 1.1)ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word Processing Software)
Microsoft Word Open Office.org2.2 Writer

8 1.2)ซอฟต์แวร์ตารางการทำงาน (Spreadsheet software)
เป็นซอฟต์แวร์สำหรับช่วยในการคิดคำนวณ สามารถใส่ตัวเลข ข้อความ สูตร และสั่งให้คำนวณ สูตร เงื่อนไข หรือคำสั่งพิเศษที่เรียกว่า มาโคร ได้ สามารถสร้างกราฟสำหรับนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟเส้น

9 1.2)ซอฟต์แวร์ตารางการทำงาน (Spreadsheet software)
Microsoft Excel ของ Open Office.org Calc

10 1.3)ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management software)
เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ปรับปรุง ค้นคืน ข้อมูล สร้างรายงานและสรุปผลข้อมูลได้หลายรูปแบบ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลบางซอฟต์แวร์ก็สามารถเรียกใช้ งานฐานข้อมูลที่สร้างจากซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลอื่นได้ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลมีอยู่หลายชนิด แต่ละชนิดมีความ เหมาะสมกับงานที่แตกต่างกัน

11 1.3)ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management software)
Microsoft Access Open Office.org Base

12 1.4)ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation Software)
สามารถสร้างสไลด์ที่ประกอบด้วย ตัวอักษร รูปภาพ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และอื่นๆ สามารถตกแต่งและนำเสนอสไลด์ด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การ ใส่และตกแต่งพื้นหลังของสไลด์ วาดภาพ ตกแต่งตัวอักษรและ เลือกรูปแบบการแสดงตัวอักษรและสไลด์ ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลทำได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว และ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

13 1.4)ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation Software)
Microsoft PowerPoint Open Office.org Impress

14 1.5)ซอฟต์แวร์สื่อสาร (Communication software)
เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่าย เช่น อินทราเน็ต อินเทอร์เน็ต ช่วยให้ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกรวดเร็ว เช่น การค้นหา ข้อมูลข่าวสาร การซื้อขายสินค้า การศึกษา สามารถรับส่งอีเมล โอนย้าย แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร

15 1.5)ซอฟต์แวร์สื่อสาร (Communication software)
Internet Explorer Mozilla Firefox

16 ซอฟต์แวร์สื่อสาร (Communication software)
Microsoft Outlook Webmail

17 1.6)ซอฟต์แวร์กราฟิก (Graphic Software)
เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ออกแบบ สร้าง ตกแต่ง ข้อความหรือรูปภาพ สามารถสร้าง งานได้สะดวกและรวดเร็ว Paint Draw

18 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน
เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาสำหรับนำไปใช้เฉพาะงาน ตาม ความต้องการของผู้ใช้ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบคลังสินค้า ซอฟต์แวร์ระบบเช่าซื้อ ซอฟต์แวร์ระบบงานบัญชี ซอฟต์แวร์เกม

19 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน
ซอฟต์แวร์เกม

20 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน
The Geometer’s Sketchpad

21 ใบงาน 1.2 จำแนกประเภทซอฟต์แวร์ประยุกต์
ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย / ลงช่องประเภทซอฟต์แวร์ พร้อมบอกลักษณะงาน ซอฟต์แวร์ ประเภทซอฟต์แวร์ประยุกต์ ลักษณะงาน (อธิบายสั้นๆ) ทั่วไป เฉพาะงาน 1.ซอฟต์แวร์ประมวลคำ 2.:ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน 3. ระบบทะเบียน-วัดผล 4. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล 5. ซอฟต์แวร์นำเสนอ 6. ระบบงานด้านงานบัญชี 7. ซอฟต์แวร์สื่อสาร 8. ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม


ดาวน์โหลด ppt 1-2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google