งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานของคอมพิวเตอร์นอกจาก ใช้ระบบปฏิบัติการแล้ว ผู้ใช้ต้องใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานด้าน ต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่มี ผู้ผลิตขึ้นให้เลือกใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานของคอมพิวเตอร์นอกจาก ใช้ระบบปฏิบัติการแล้ว ผู้ใช้ต้องใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานด้าน ต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่มี ผู้ผลิตขึ้นให้เลือกใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานของคอมพิวเตอร์นอกจาก ใช้ระบบปฏิบัติการแล้ว ผู้ใช้ต้องใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานด้าน ต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่มี ผู้ผลิตขึ้นให้เลือกใช้งาน ที่เรียกว่า “ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ” 1

2 ซอฟต์ แวร์ ประยุก ต์ เฉพาะ งาน ซอฟต์ แวร์ ประยุก ต์ ทั่วไป ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 2

3 3

4 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป คคือ ซอฟต์แวร์สำเร็จ (package) ซึ่งเป็น ซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้น และจัดจำหน่าย เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถใช้งานได้ทันที โดย ไม่ต้องเสียเวลาพัฒนา ซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เอง เป็น ซอฟต์แวร์สำเร็จที่มีจำหน่าย ในท้องตลาดทั่วไป 4

5 ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (word processing software) ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (spreadsheet software) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (database management software) ซอฟต์แวร์นำเสนอ (presentation software) ซอฟต์แวร์สื่อสาร (communication software) ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม (graphic and multimedia software) 5

6 ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (word processing software)  อ ออกแบบสำหรับ พิมพ์เอกสาร สามารถแก้ไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบเอกสารได้อย่าง ดี สามารถจัดเก็บ แก้ไข และ พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ (printer) ได้ ซซอฟต์แวร์ประมวลคำ เช่น Microsoft Word,OpenOffice.org Writer 6

7 Microsoft Word 7

8 OpenOffice.org Writer 8

9 ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (spreadsheet software)  ช ช่วยในการคิดคำนวณ การ ทำงานของซอฟต์แวร์ตาราง ทำงาน ใช้หลักการเสมือนมีโต๊ะ ทำงานที่มีกระดาษขนาดใหญ่ มี ช่องสำหรับใส่ตัวเลข ข้อความ สูตร หรือเงื่อนไขที่กำหนด สามารถสร้างกราฟและแผนภูมิ รูปแบบต่าง ๆ ได้ ซซอฟต์แวร์ตารางทำงานเช่น Microsoft Excel,OpenOffice.org Calc 9

10 Microsoft Excel 10

11 OpenOffice.org Calc 11

12 ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (database management software)  ช ช่วยในการเก็บข้อมูล ผู้ใช้ สามารถใช้ แก้ไข และค้นคืนข้อมูล ได้ง่าย สามารถสร้างหน้ารายงาน หรือสรุปผลข้อมูลได้หลายรูปแบบ มีการจัดเก็บค่าข้อมูลพร้อม โครงสร้างข้อมูล เพื่อช่วยลดความ ซ้ำซ้อนและความขัดแย้งของ ข้อมูล ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวก และใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ซซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลเช่น Microsoft Access,OpenOffice.org Base,MySQL,Oracle 12

13 Microsoft Access 13

14 OpenOffice.org Base 14

15 ซอฟต์แวร์นำเสนอ (presentation software)  ช่วยในการนำเสนอให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างสไลด์ที่มีรูปภาพ ตัวอักษร กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง  สามารถตกแต่งและนำเสนอได้ หลากหลายรูปแบบ เช่นใส่พื้นหลัง การเคลื่อนไหววัตถุ  ซอฟต์แวร์นำเสนอ เช่น Microsoft PowerPoint,OpenOffice.org Impress 15

16 Microsoft PowerPoint 16

17 OpenOffice.org Impress 17

18 ซอฟต์แวร์สื่อสาร (communication software)  ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสาร กันได้ทั่วโลก สะดวกและรวดเร็ว มาก  ค้นหาข้อมูล การซื้อขายสินค้า การศึกษา รับส่งอีเมล ใช้โอนย้าย ไฟล์ข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร สนทนาผ่านเครือข่าย  ซอฟต์แวร์สื่อสาร เช่น Internet Explorer,Mozilla Firefox,FileZilla ใช้ในการโอนย้ายไฟล์ข้อมูล, LINE,msn,thunderbird ใช้ในการรับส่ง อีเมล 18

19 Internet Explorer 19

20 Mozilla Firefox 20

21 FileZilla 21

22 LINE 22

23 MSN 23

24 24

25 ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม (graphic and multimedia software)  ใช้สร้าง ออกแบบ วาด ตกแต่ง แสดงเอกสารหรือรูปภาพและ จัดการสื่อที่ประกอบด้วย ภาพนิ่ง เสียง ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว สะ  ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม เช่น Adobe Photoshop,Corel Draw,GIMP,Paint,Adove Flash, 3D MAX,Windows Movie Maker 25

26 Adobe Photoshop 26

27 Corel Draw 27

28 Adobe Flash 28

29 29

30 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน  หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ใช้ เฉพาะงาน สำหรับงานแต่ละ ประเภท ที่ตรงกับความต้องการ ของผู้ใช้  งาน หรือธุรกิจบางอย่างที่ต้องการ ซอฟต์แวร์เฉพาะ เช่น ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ โรงพยาบาล  ด้านการศึกษา มีซอฟต์แวร์ช่วย ส่งเสริมการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ เช่น Thai Geometer’s Sketchpad(ThaiGSP),Mathlab,Scilab 30

31 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน  ซอฟต์แวร์เกม เป็นซอฟต์แวร์ ประยุกต์เฉพาะงานอีกประเภท หนึ่ง  นิยมทั่วโลกทั้งเด็กและผู้ใหญ่  มีความหลากหลาย  มีทั้ง online และ offline  ควรเลือกให้เหมาะสมกับวัย 31

32 Freeware Shareware/trialware Public domain software Open source software 32

33 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบใช้ได้ เสรี (Freeware)  หมายถึง ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ที่สามารถนำไปใช้ งานได้ฟรี โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ อาจมีกำหนดเงื่อนไขการใช้ งานไว้ 33

34 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบทดลองใช้ (shareware/trialware)  หมายถึง ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ที่สามารถนำไป ทดลองใช้ได้ฟรี ตามระยะเวลา ที่กำหนด เช่น 15 วัน, 30 วัน หลังจากนั้นต้องจ่าย ค่าธรรมเนียมการใช้งาน 34

35 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สาธารณะ (Public domain software  หมายถึง ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ ได้สละสิทธิ์ เพื่อประโยชน์แก่ สาธารณชน หรือเป็นซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ที่หมดอายุการ คุ้มครอง ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ อย่างไม่มีข้อจำกัด 35

36 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบรหัสเปิด (Open source software)  หมายถึง ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ที่สามารถนำไปใช้ งานได้ และมีการเปิดเผยรหัส ต้นฉบับ หรือ ซอร์สโค้ด (source code) เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถทำการศึกษา เปลี่ยนแปลงแก้ไข และพัฒนา ซอฟต์แวร์ รวมทั้งจำหน่ายจ่าย แจกซอฟต์แวร์ที่ได้พัฒนาต่อ ยอดนั้นได้ 36


ดาวน์โหลด ppt การทำงานของคอมพิวเตอร์นอกจาก ใช้ระบบปฏิบัติการแล้ว ผู้ใช้ต้องใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานด้าน ต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่มี ผู้ผลิตขึ้นให้เลือกใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google