งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ การทำงานของคอมพิวเตอร์นอกจากใช้ระบบปฏิบัติการแล้ว ผู้ใช้ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่มีผู้ผลิตขึ้นให้เลือกใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์ประยุกต์ การทำงานของคอมพิวเตอร์นอกจากใช้ระบบปฏิบัติการแล้ว ผู้ใช้ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่มีผู้ผลิตขึ้นให้เลือกใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ การทำงานของคอมพิวเตอร์นอกจากใช้ระบบปฏิบัติการแล้ว ผู้ใช้ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่มีผู้ผลิตขึ้นให้เลือกใช้งาน ที่เรียกว่า “ซอฟต์แวร์ประยุกต์”

2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

4 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป
คือ ซอฟต์แวร์สำเร็จ(package) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้น และจัดจำหน่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เอง เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป

5 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป
ซอฟต์แวร์ประมวลคำ(word processing software) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน(spreadsheet software) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล(database management software) ซอฟต์แวร์นำเสนอ(presentation software) ซอฟต์แวร์สื่อสาร(communication software) ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม(graphic and multimedia software)

6 ซอฟต์แวร์ประมวลคำ(word processing software)
ออกแบบสำหรับ พิมพ์เอกสาร สามารถแก้ไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบเอกสารได้อย่างดี สามารถจัดเก็บ แก้ไข และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์(printer)ได้ ซอฟต์แวร์ประมวลคำ เช่น Microsoft Word ,OpenOffice.org Writer

7 Microsoft Word

8 OpenOffice.org Writer

9 ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน(spreadsheet software)
ช่วยในการคิดคำนวณ การทำงานของซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ใช้หลักการเสมือนมีโต๊ะทำงานที่มีกระดาษขนาดใหญ่ มีช่องสำหรับใส่ตัวเลข ข้อความ สูตร หรือเงื่อนไขที่กำหนด สามารถสร้างกราฟและแผนภูมิรูปแบบต่าง ๆ ได้ ซอฟต์แวร์ตารางทำงานเช่น Microsoft Excel ,OpenOffice.org Calc

10 Microsoft Excel

11 OpenOffice.org Calc

12 ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล(database management software)
ช่วยในการเก็บข้อมูล ผู้ใช้สามารถใช้ แก้ไข และค้นคืนข้อมูลได้ง่าย สามารถสร้างหน้ารายงาน หรือสรุปผลข้อมูลได้หลายรูปแบบมีการจัดเก็บค่าข้อมูลพร้อมโครงสร้างข้อมูล เพื่อช่วยลดความซ้ำซ้อนและความขัดแย้งของข้อมูล ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกและใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลเช่น Microsoft Access ,OpenOffice.org Base,MySQL,Oracle

13 Microsoft Access

14 OpenOffice.org Base

15 ซอฟต์แวร์นำเสนอ (presentation software)
ช่วยในการนำเสนอให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างสไลด์ที่มีรูปภาพ ตัวอักษร กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง สามารถตกแต่งและนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ เช่นใส่พื้นหลัง การเคลื่อนไหววัตถุ ซอฟต์แวร์นำเสนอ เช่น Microsoft PowerPoint ,OpenOffice.org Impress

16 Microsoft PowerPoint

17 OpenOffice.org Impress

18 ซอฟต์แวร์สื่อสาร (communication software)
ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก สะดวกและรวดเร็วมาก ค้นหาข้อมูล การซื้อขายสินค้า การศึกษา รับส่งอีเมล ใช้โอนย้ายไฟล์ข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สนทนาผ่านเครือข่าย ซอฟต์แวร์สื่อสาร เช่น Internet Explorer,Mozilla Firefox,FileZilla ใช้ในการโอนย้ายไฟล์ข้อมูล, LINE ,msn ,thunderbird ใช้ในการรับส่งอีเมล

19 Internet Explorer

20 Mozilla Firefox

21 FileZilla

22 LINE

23 MSN

24

25 ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม (graphic and multimedia software)
ใช้สร้าง ออกแบบ วาด ตกแต่ง แสดงเอกสารหรือรูปภาพและจัดการสื่อที่ประกอบด้วย ภาพนิ่ง เสียง ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว สะ ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม เช่น Adobe Photoshop,Corel Draw,GIMP,Paint,Adove Flash, D MAX,Windows Movie Maker

26 Adobe Photoshop

27 Corel Draw

28 Adobe Flash

29 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

30 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน
หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ใช้เฉพาะงาน สำหรับงานแต่ละประเภท ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ งาน หรือธุรกิจบางอย่างที่ต้องการซอฟต์แวร์เฉพาะ เช่น ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ โรงพยาบาล ด้านการศึกษา มีซอฟต์แวร์ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ เช่น Thai Geometer’s Sketchpad(ThaiGSP) ,Mathlab,Scilab ที่มา

31 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน
ซอฟต์แวร์เกม เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงานอีกประเภทหนึ่ง นิยมทั่วโลกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีความหลากหลาย มีทั้ง online และ offline ควรเลือกให้เหมาะสมกับวัย ที่มา

32 ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
Freeware Shareware/trialware Public domain software Open source software

33 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบใช้ได้เสรี(Freeware)
หมายถึง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถนำไปใช้งานได้ฟรี โดยเจ้าของลิขสิทธิ์อาจมีกำหนดเงื่อนไขการใช้งานไว้

34 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบทดลองใช้(shareware/trialware)
หมายถึง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถนำไปทดลองใช้ได้ฟรี ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น 15 วัน, 30 วัน หลังจากนั้นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้งาน

35 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สาธารณะ(Public domain software
หมายถึง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้สละสิทธิ์ เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน หรือเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่หมดอายุการคุ้มครอง ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

36 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบรหัสเปิด(Open source software)
หมายถึง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถนำไปใช้งานได้ และมีการเปิดเผยรหัสต้นฉบับ หรือ ซอร์สโค้ด(source code) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำการศึกษา เปลี่ยนแปลงแก้ไข และพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมทั้งจำหน่ายจ่ายแจกซอฟต์แวร์ที่ได้พัฒนาต่อยอดนั้นได้ ที่มา


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์ประยุกต์ การทำงานของคอมพิวเตอร์นอกจากใช้ระบบปฏิบัติการแล้ว ผู้ใช้ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่มีผู้ผลิตขึ้นให้เลือกใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google