งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 ซอฟต์แวร์ประยุกต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
บทที่ 4 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมซึ่งเขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่เรา ต้องการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ซึ่งเขียนโดยบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สามารถจัดเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้ คือ ซอฟต์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Database Management Software) ซอฟต์แวร์การคำนวณ (Calculation Software) ซอฟต์แวร์จัดพิมพ์รายงาน (Word Processing Software) ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟิกส์และมัลติมีเดีย (Graphics and Multimedia Software) ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเว็บและการติดต่อสื่อสาร (Web and Comunications) ซอฟต์แวร์สำหรับงานธุรกิจ (Business Software)

3 ซอฟต์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Database Management Software)
การรวบรวมข้อมูลหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกันในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเราเรียกว่า ฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลจึงหมายถึงซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการเก็บ การเรียกค้นมาใช้งาน การทำงาน การสรุปผลจากข้อมูล ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้ เช่น Dbase , Paradox , Foxbase

4 คีย์หลัก (Primary Key)
ฟิลด์ (Field) เรคคอร์ด (Record)

5 ซอฟต์แวร์การคำนวณ (Calculation Software)
เป็นโปรแกรมตารางทำการ (Spreadsheet Program) ใช้สำหรับคำนวณ วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลข และสร้างแผนภูมิ ทำงานที่มีกระดาษขนาดใหญ่วางไว้ มีเครื่องมือคล้ายปากกา ยางลบ และเครื่องคำนวณเตรียามไว้ให้เสร็จ บนกระดาษมีช่องให้ใส่ตัวเลข ข้อความหรือสูตร สามารถสั่งให้คำนวณตามสูตรหรือเงื่อนไขที่กำหนด โปรแกรมตางรางทำการที่นิยมใช้กันมากมีอยู่ 3 โปรแกรม ได้แก่ Microsoft Excel, Corel Quattro Pro และ Lotus 1-2-3

6 Microsoft Excel

7 ซอฟต์แวร์จัดพิมพ์รายงาน (Word Processing Software)
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้สำหรับการพิมพ์เอกสาร สามารถแก้ไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบเอกสารได้อย่างดี เอกสารที่พิมพ์ไว้จัดเป็นแฟ้มข้อมูล ซอฟต์แวร์ประมวลที่นิยมในปัจจุบัน เช่น Microsoft Word , PageMaker,CorelDraw, Office Pradoaw เป็นต้น

8 Microsoft Word

9 ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟิกส์และมัลติมีเดีย (Graphics and Multimedia Software)
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยสำหรับจัดการทำงานทางด้านกราฟิกและมัลติมีเดียให้เป็นไปได้ง่าย แบ่งกลุ่มย่อยลงไปได้อีกดังตาราง

10 ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟิกส์และมัลติมีเดีย (Graphics and Multimedia Software)
ลักษณะโปรแกรม ตัวอย่างโปรแกรม งานออกแบบ(Computer Aided Design-CAD) Autodesk AutoCAD และ Microsoft Visio Professional งานสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) Adobe InDesign Adobe PageMaker Corel VENTURA Quark Xpress ตกแต่งภาพ (Paint/Image Editing) Adobe IIlustrator Adobe Photoshop CorelDRAW Macromedia FreeHand

11 ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟิกส์และมัลติมีเดีย (Graphics and Multimedia Software))
ลักษณะโปรแกรม ตัวอย่างโปรแกรม ตัดต่อวิดีโอและเสียง(Video and Audio Editing) Adobe Premiere Cakewalk SONAR Prinnacle Studio DV สร้างสื่อมัลติมีเดีย(Multimedia Authoring) Toolbook Istructor Macromedia Authorware Macromedia Director Shockwave Studio สร้างเว็บ (Web Page Authoring) Adobe Golive Macromedia Dreamweaver Macromedia Fireworks Macromedia Flash Microsoft FrontPage

12 Autodesk AutoCAD Microsoft Visio Professional

13 ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเว็บและการติดต่อสื่อสาร (Web and Comunications)
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานเฉพาะอย่างในอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น โปรแกรมสำหรับการตรวจเช็คอีเมล์ การท่องเว็บไซต์ การจัดการและดูแลเว็บ การส่งข้อความติดต่อสื่อสาร การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย

14 ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเว็บและการติดต่อสื่อสาร (Web and Comunications)
ลักษณะโปรแกรม ตัวอย่างโปรแกรม จัดการอีเมล์ (Electronic Mail) Microsoft Outlook,Outlook Express Mozzili Thundebird ท่องเว็บ (Web Browser) Microsoft Internet Explorer Mozzila Firefox,Opera ประชุมทางไกล(VideoConference) Microsoft Netmeeting ถ่ายโอนไฟล์ (File Transfer) Cute_FTP, WS_FTP ส่งข้อความ (Instant Messaging) MSN Messenger/Windows Messenger,ICQ สนทนาบนอินเทอร์เน็ต PIRCH MIRC

15

16 ซอฟต์แวร์สำหรับงานธุรกิจ (Business Software)
การประยุกต์ใช้งานด้วยซอฟต์แวร์สำหรับงานธุรกิจมักจะเน้นการใช้งานทั่วไป แต่อาจจะนำมาประยุกต์โดยตรงกับงานทางธุรกิจบางอย่างไม่ได้  การพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ ซอฟต์แวร์สำหรับงานธุรกิจ มักจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้พัฒนาต้องเข้าไปศึกษารูปแบบการทำงานหรือความต้องการของธุรกิจนั้นๆ แล้วจัดทำขึ้น ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเฉพาะที่ใช้กันในธุรกิจ เช่น ระบบงานทางด้านบัญชี ระบบงานจัดจำหน่าย ระบบงานสินค้าคงคลัง ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริหารการเงิน เป็นต้น

17

18 การจัดหาซอฟต์แวร์มาใช้งาน
1. แบบสำเร็จรูป (Packaged หรือ Ready-made Software) 2. แบบว่าจ้างทำ (Customized หรือ Tailor-made Software) 3. แบบทดลองใช้ (Shareware) 4. แบบใช้งานฟรี (Freeware) 5. แบบโอเพ่นซอร์ส (Public-Domain/Open Source)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google