งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 ซอฟต์แวร์ ประยุกต์. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมซึ่ง เขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่เรา ต้องการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ซึ่งเขียนโดยบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 ซอฟต์แวร์ ประยุกต์. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมซึ่ง เขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่เรา ต้องการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ซึ่งเขียนโดยบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 ซอฟต์แวร์ ประยุกต์

2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมซึ่ง เขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่เรา ต้องการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ซึ่งเขียนโดยบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สามารถจัดเป็น ประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้ คือ ซอฟต์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Database Management Software) ซอฟต์แวร์การคำนวณ (Calculation Software) ซอฟต์แวร์จัดพิมพ์รายงาน (Word Processing Software) ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟิกส์และมัลติมีเดีย (Graphics and Multimedia Software) ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเว็บและการติดต่อสื่อสาร (Web and Comunications) ซอฟต์แวร์สำหรับงานธุรกิจ (Business Software) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

3 การรวบรวมข้อมูลหลายๆ เรื่องที่ เกี่ยวข้องกันในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเรา เรียกว่า ฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลจึงหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการเก็บ การเรียกค้น มาใช้งาน การทำงาน การสรุปผลจาก ข้อมูล ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้ เช่น Dbase, Paradox, Foxbase ซอฟต์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Database Management Software)

4 คีย์หลัก (Primary Key) ฟิลด์ (Field) เรคคอร์ด (Record)

5 เป็นโปรแกรมตารางทำการ (Spreadsheet Program) ใช้สำหรับ คำนวณ วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลข และ สร้างแผนภูมิ ทำงานที่มีกระดาษขนาดใหญ่วางไว้ มี เครื่องมือคล้ายปากกา ยางลบ และเครื่อง คำนวณเตรียามไว้ให้เสร็จ บนกระดาษมี ช่องให้ใส่ตัวเลข ข้อความหรือสูตร สามารถสั่งให้คำนวณตามสูตรหรือ เงื่อนไขที่กำหนด โปรแกรมตางรางทำการที่นิยมใช้กันมากมี อยู่ 3 โปรแกรม ได้แก่ Microsoft Excel, Corel Quattro Pro และ Lotus 1- 2-3 ซอฟต์แวร์การคำนวณ (Calculation Software)

6 Microsoft Excel

7 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้สำหรับการพิมพ์ เอกสาร สามารถแก้ไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบเอกสารได้อย่างดี เอกสารที่พิมพ์ไว้จัดเป็นแฟ้มข้อมูล ซอฟต์แวร์ประมวลที่นิยมในปัจจุบัน เช่น Microsoft Word, PageMaker,CorelDraw, Office Pradoaw เป็นต้น ซอฟต์แวร์จัดพิมพ์รายงาน (Word Processing Software)

8 Microsoft Word

9 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อ ช่วยสำหรับจัดการทำงานทางด้าน กราฟิกและมัลติมีเดียให้เป็นไปได้ ง่าย แบ่งกลุ่มย่อยลงไปได้อีกดังตาราง ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟิกส์ และมัลติมีเดีย (Graphics and Multimedia Software)

10 ลักษณะโปรแกรมตัวอย่างโปรแกรม งานออกแบบ (Computer Aided Design-CAD) Autodesk AutoCAD และ Microsoft Visio Professional งานสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) Adobe InDesign Adobe PageMaker Corel VENTURA Quark Xpress ตกแต่งภาพ (Paint/Image Editing) Adobe IIlustrator Adobe Photoshop CorelDRAW Macromedia FreeHand ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟิกส์ และมัลติมีเดีย (Graphics and Multimedia Software)

11 ลักษณะโปรแกรมตัวอย่างโปรแกรม ตัดต่อวิดีโอและเสียง (Video and Audio Editing) Adobe Premiere Cakewalk SONAR Prinnacle Studio DV สร้างสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Authoring) Toolbook Istructor Macromedia Authorware Macromedia Director Shockwave Studio สร้างเว็บ (Web Page Authoring) Adobe Golive Macromedia Dreamweaver Macromedia Fireworks Macromedia Flash Microsoft FrontPage ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟิกส์ และมัลติมีเดีย (Graphics and Multimedia Software))

12 Microsoft Visio Professional Autodesk AutoCAD

13 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานเฉพาะ อย่างในอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น โปรแกรมสำหรับการตรวจเช็คอีเมล์ การท่องเว็บไซต์ การจัดการและดูแลเว็บ การส่งข้อความติดต่อสื่อสาร การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเว็บ และการติดต่อสื่อสาร (Web and Comunications)

14 ลักษณะโปรแกรมตัวอย่างโปรแกรม จัดการอีเมล์ (Electronic Mail) Microsoft Outlook,Outlook Express Mozzili Thundebird ท่องเว็บ (Web Browser) Microsoft Internet Explorer Mozzila Firefox,Opera ประชุมทางไกล (VideoConference) Microsoft Netmeeting ถ่ายโอนไฟล์ (File Transfer) Cute_FTP, WS_FTP ส่งข้อความ (Instant Messaging) MSN Messenger/Windows Messenger,ICQ สนทนาบนอินเทอร์เน็ต PIRCH MIRC ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเว็บ และการติดต่อสื่อสาร (Web and Comunications)

15

16 การประยุกต์ใช้งานด้วยซอฟต์แวร์สำหรับ งานธุรกิจมักจะเน้นการใช้งานทั่วไป แต่ อาจจะนำมาประยุกต์โดยตรงกับงานทาง ธุรกิจบางอย่างไม่ได้  การพัฒนา ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ ซอฟต์แวร์สำหรับงานธุรกิจ มักจะเป็น ซอฟต์แวร์ที่ผู้พัฒนาต้องเข้าไปศึกษา รูปแบบการทำงานหรือความต้องการของ ธุรกิจนั้นๆ แล้วจัดทำขึ้น ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเฉพาะที่ใช้กันใน ธุรกิจ เช่น ระบบงานทางด้านบัญชี ระบบงานจัดจำหน่าย ระบบงานสินค้าคง คลัง ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริหารการเงิน เป็นต้น ซอฟต์แวร์สำหรับงานธุรกิจ (Business Software)

17

18 1. แบบสำเร็จรูป (Packaged หรือ Ready-made Software) 2. แบบว่าจ้างทำ (Customized หรือ Tailor-made Software) 3. แบบทดลองใช้ (Shareware) 4. แบบใช้งานฟรี (Freeware) 5. แบบโอเพ่นซอร์ส (Public- Domain/Open Source) การจัดหาซอฟต์แวร์ มาใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 ซอฟต์แวร์ ประยุกต์. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมซึ่ง เขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่เรา ต้องการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ซึ่งเขียนโดยบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google