งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือที่จำเป็น ในการนำ ICT มาใช้ในการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือที่จำเป็น ในการนำ ICT มาใช้ในการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือที่จำเป็น ในการนำ ICT มาใช้ในการเรียนรู้

2 การแบ่งกลุ่มของเครื่องมือ 1. เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร (Communication) 2. เครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) 3. เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ (Application) 4. เครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน (Presentation)

3 เครื่องมือที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสาร Communication รับส่ง ข้อความ ภาพ เสียง และข้อมูล ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4  สื่อสารด้วยจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E- mail)  สื่อสารด้วยการพูดคุยโดยใช้ข้อความแทน เสียง (Chat)  สื่อสารด้วยการรับส่งข้อมูล (Internet)  สื่อสารด้วยภาพและเสียง (Video Streaming)  การประชุมทางไกล (Video Teleconference)

5 เครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้น ข้อมูล Search Engine สืบค้นข้อมูล เนื้อหาสาระที่ต้องการ จากระบบอินเทอร์เน็ต

6 เว็บไซต์ในต่างประเทศ เพื่อการ สืบค้น  www.altavista.com  www.lycos.com  www.google.com  www.webcrawler.com  www.search.com

7 เว็บไซต์ในประเทศไทย เพื่อการ สืบค้น  www.thaiwebsites.com  www.thaipro.com  www.siamguru.com  www.firstbestdifferent.com  www.nectec.or.th/net-search.html  www.thaiseek.com  www.thailandsearch.info  www.google.co.th

8 เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง แหล่งเรียนรู้ Application จัดทำรูปภาพ เอกสาร สื่อการเรียนรู้ รายงาน เว็บเพจ

9  โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ เช่น Photoshop, Photo Impact  โปรแกรมประมวลคำ เช่น MS Word, Pladao Write  โปรแกรมตารางคำนวณ เช่น MS Excel, Pladao Calc  โปรแกรมจัดทำเว็บเพจ เช่น FrontPage, Dream Weaver,Namo Web Editor

10 เครื่องมือที่ใช้ในการ นำเสนอผลงาน Presentation นำเสนอผลงาน ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ ในรูปของไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ ไฟล์ วิดีโอ

11  โปรแกรมนำเสนอ เช่น MS Power Point, Pladao Impress, Flash


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือที่จำเป็น ในการนำ ICT มาใช้ในการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google