งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในการนำ ICT มาใช้ในการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในการนำ ICT มาใช้ในการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในการนำ ICT มาใช้ในการเรียนรู้
เครื่องมือที่จำเป็น ในการนำ ICT มาใช้ในการเรียนรู้

2 การแบ่งกลุ่มของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร (Communication) เครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ (Application) เครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน (Presentation)

3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร Communication
รับส่ง ข้อความ ภาพ เสียง และข้อมูล ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4 สื่อสารด้วยจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
สื่อสารด้วยการพูดคุยโดยใช้ข้อความแทนเสียง (Chat) สื่อสารด้วยการรับส่งข้อมูล (Internet) สื่อสารด้วยภาพและเสียง (Video Streaming) การประชุมทางไกล (Video Teleconference)

5 เครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล Search Engine
สืบค้นข้อมูล เนื้อหาสาระที่ต้องการ จากระบบอินเทอร์เน็ต

6 เว็บไซต์ในต่างประเทศ เพื่อการสืบค้น

7 เว็บไซต์ในประเทศไทย เพื่อการสืบค้น

8 เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ Application
จัดทำรูปภาพ เอกสาร สื่อการเรียนรู้ รายงาน เว็บเพจ

9 โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ เช่น Photoshop, Photo Impact
โปรแกรมประมวลคำ เช่น MS Word , Pladao Write โปรแกรมตารางคำนวณ เช่น MS Excel, Pladao Calc โปรแกรมจัดทำเว็บเพจ เช่น FrontPage, Dream Weaver,Namo Web Editor

10 เครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน Presentation
นำเสนอผลงาน ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ ในรูปของไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ ไฟล์วิดีโอ

11 โปรแกรมนำเสนอ เช่น MS Power Point, Pladao Impress, Flash


ดาวน์โหลด ppt ในการนำ ICT มาใช้ในการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google