งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 1. เพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้ 2. เพื่อได้เรียนรู้งานก่อนออกทำงานจริง ในอนาคต 3. เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติตัวต่อเพื่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 1. เพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้ 2. เพื่อได้เรียนรู้งานก่อนออกทำงานจริง ในอนาคต 3. เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติตัวต่อเพื่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 1. เพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้ 2. เพื่อได้เรียนรู้งานก่อนออกทำงานจริง ในอนาคต 3. เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติตัวต่อเพื่อน ร่วมงาน 3

4 พิมพ์เอกสาร หนังสือประกอบการเรียนการสอน วิชา ความน่าจะเป็นและสถิติ หนังสือประกอบการเรียนการสอน วิชาแคลคูลัส พิมพ์เอกสารงานวิจัย 4

5  จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์และบอร์ดความรู้ทาง คณิตศาสตร์ 5

6  จัดเรียงหนังสือและเอกสารเข้าตู้ 6

7 7  จัดทำสื่อการเรียนการสอน แทงแกรม

8  คุมสอบนักศึกษา 8

9  งานสารบรรณ ลงรับและออกเลขหนังสือบันทึกข้อความเข้า / บันทึกข้อความออก ลงรับและออกเลขหนังสือราชการ แยกและจัดเรียงเอกสารหนังสือราชการและ หนังสือบันทึกข้อความ 9

10  จัดเอกสารเข้าแฟ้ม 10

11  แยกกระดาษ และย่อยกระดาษข้อสอบ 11

12 ปัญหาการปฏิบัติงาน 1. เรียนรู้งานได้ช้า 2. ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ใน สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เวลามี กระดาษติดจะแก้ไขแบบไหน เป็นต้น 3. ขาดความรู้ในการทำหนังสือในระบบงาน สารบรรณในการลงรับ - ส่งหนังสือ ออก เลขที่หนังสือ 4. ขาดความรู้ความสามรถในการใช้ Microsoft excel เบื้องต้นและเทคนิคในการใช้คาสั่ง ต่างๆ 5. ขาดทักษะในการพิมพ์ พิมพ์สัมผัสไม่เป็น ทำให้การทำงานในแต่ละครั้งมีความล่าช้า 12

13 13 วิธีแก้ไข : ต้องกล้าถามผู้มอบหมาย งานจนเข้าใจ พยายามเรียนรู้เอง หรือขอความช่วยเหลือจากผู้ที่เคย ปฏิบัติงานนั้นๆ มาก่อน

14 1. ได้เรียนรู้งานเกี่ยวกับสาขาที่ตนเอง ศึกษา 2. ได้ประสบการณ์ในการทำงานจริง 3. ได้เก็บเกี่ยวความรู้จากการทำงานแล้ว สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคม 4. ได้เรียนรู้วิธีการทำงานและประสบการณ์ ใหม่ๆจากบุคลากรในหน่วยงาน 5. มีความกล้าแสดงออก และมีมนุษย สัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอื่น 14

15 1. ต้องมีความตรงต่อเวลา 2. แต่งกายให้ถูกระเบียบ 3. พูดจาไพเราะ นอบน้อม ให้ความ เคารพผู้ใหญ่ 4. ยิ้ม สวัสดี ทักทาย เพื่อนร่วมงาน อย่างเต็มใจ 5. รอบคอบ กล้าพูดกล้าแสดงออก 15

16 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม LaTeX สร้างผลงาน วิชาการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่วิธีการเขียนโปรแกรม LaTeX สำหรับการพิมพ์งานด้านการเรียนการสอน และงานวิจัยด้านคณิตศาสตร์ 2. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 3 สามารถพิมพ์เอกสารและผลงานวิชาการ ทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม LaTeX 16

17 หลักการและเหตุผล เนื่องจากการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะการพิมพ์ สัญลักษณ์และสูตรต่างๆทางคณิตศาสตร์จะมี รูปแบบเฉพาะ เพื่อให้นักศึกษาภาควิชา คณิตศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ บัณฑิตศึกษาสามารถพิมพ์ผลงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ตลอดจนการวาดรูป กราฟิกประกอบการนำเสนอผลงาน ได้อย่าง ชำนาญ การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมต่างๆ จึง เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของ นักศึกษา 17

18 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชา วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชา ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการพร้อมๆทักษะ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเห็นว่า ทักษะความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป XeLaTeX สำหรับงานทางด้านการพิมพ์บทความ วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัยและหนังสือทางคณิตศาสตร์ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักศึกษาสาขาวิชา ทั้ง ขณะที่เรียนอยู่และหลังจบการศึกษาไปแล้ว สาขาวิชา ฯ จึงได้เปิดอบรมการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป XeLaTeX ในหัวข้อ “Text Processing using XeLaTeX” ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจได้เข้าอบรม โดยเน้นให้สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึง การประยุกต์ใช้ในขั้นสูงต่อไป 18

19 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานโปรแกรม LaTeX สำหรับการพิมพ์งานด้านการเรียนการ สอน และงานด้านวิจัย ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ใน อนาคต 19

20 สรุปผลการประเมินการอบรมเชิง ปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน การดำเนินโครงการส่วนมากอยู่ในระดับมาก ที่สุด โดยรายการที่มีระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) ความ พร้อมของวิทยากรในการให้ความรู้ 2) การ ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 3) การ อธิบายเนื้อหาของวิทยากร และระดับความ พึงพอใจเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ 1) สถานที่สะอาดมีความเหมาะสม 2) เวลา ที่ใช้ในการบรรยาย 3) สามารถเผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับได้ 20

21 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 1. นางสาววิจิตรานิลเขต 55102110108 2. นางสาวจีระนันท์อุสาหพันธ์ 55102110121 3. นางสาววิลาสินีเพ็ชรศรี 55102110135 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 1. เพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้ 2. เพื่อได้เรียนรู้งานก่อนออกทำงานจริง ในอนาคต 3. เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติตัวต่อเพื่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google