งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CD ข้อมูล.......................... แผ่น ชื่อ File.......................................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CD ข้อมูล.......................... แผ่น ชื่อ File......................................................................................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CD ข้อมูล.......................... แผ่น ชื่อ File....................................................................................................... Program................................................................................................... เอกสาร.......................... แผ่น ชื่อเรื่อง............................................................................................................. CD เปล่า.................... แผ่น ชื่อแผ่น............................................................................................................. ตัวอย่างโปสเตอร์ ( ถ้ามี )....................................................................................................................................... อื่นๆ.............................................................................................................................................................................. ภาพ เจ้าของ งาน ธง ชาติ ต้องก าร ไม่ต้องการ ต้องก าร ไม่ต้องการ อาจารย์ที่ปรึกษา ( กรณีเป็นนักศึกษา ) หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหน่วย ใบส่งงานออกแบบและพิมพ์โปสเตอร์ขนาด ใหญ่ หน่วยโสตทัศนศึกษา โทนสี...................................................................................................................................................... ขนาด...................................................................................... จำนวน............................................. ชิ้น ชื่องาน........................................................................................................................................ เสนอผลงานที่ประเทศ.............................................................................................................. แนวตั้ง แนวนอ น พิมพ์สีกระดาษเคลือบมัน พิมพ์สีไวนิลอิงค์เจ็ค จุดประสงค์การใช้งาน รายละเอียด / ข้อมูล ต้นฉบับงาน ผู้ส่ง.................................................................. โทร........................................................... ภาควิชา / หน่วยงาน...................................................................................................... วันที่ส่ง................................................... วันที่ ต้องการใช้................................... ได้ตรวจสอบแล้วให้ดำเนินการได้ ลงชื่อ........................................................................... (....................................................................................) หน่วยโสตทัศนศึกษา วันที่........................................................................................... เรียนรองคณบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย ลงชื่อ......................................................................................... ( หน้าหน่วยโสตทัศนศึกษา ) ลงชื่อ......................................................................................... ( หัวหน้างานสื่อสารองค์กร ) ลงชื่อ........................................................................................ ( ผศ. ทพ. พีระ สิทธิอำนวย ) วันที่..........................................................................................

2 คำแนะนำการส่งงานออกแบบและพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่ 1. ส่งงานล่วงหน้าก่อนกำหนดการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 สัปดาห์ เนื่องจากต้อง ทำงานตามลำดับคิวงาน และการออกแบบแต่ละชิ้นงานต้องผ่านการตรวจและคัดกรองจากเจ้าของ งานเพื่อความถูกต้องก่อนจะจัดส่งงาน ออกไปพิมพ์บริษัทภายนอกคณะทันตฯ 2. ส่งข้อมูลสำหรับทำโปสเตอร์มาให้พร้อม ประกอบด้วย 2.1 ข้อมูลตัวอักษร ( ทำจากโปรแกรม Microsoft Word) เพื่อความสะดวก ในการใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น 2.2 ข้อมูลภาพ ( บันทึกเป็นนามสกุล J peg) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi 2.3 ข้อมูลกราฟ ( ทำจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint) 2.4 บันทึกข้อมูลลงแผ่น CD เขียนชื่อเรื่อง และชื่อเจ้าของงานบนแผ่น CD ให้ชัดเจน 2.5 Print ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ลงกระดาษ A4 ส่งมาพร้อมไฟล์ใน CD 2.6 บอกรายละเอียดของโปสเตอร์ เช่น ขนาด ( กว้าง - ยาว ) และรูปร่าง โปสเตอร์ ( วางเป็นแนวตั้ง – แนวนอน ) ( หรือหากมีรูปแบบโดยย่อของโปสเตอร์สามารถส่งแนบได้ ) 2.7 ต้องการวางกลุ่มภาพเป็นลักษณะไหนจากบนลงล่าง หรือซ้าย ไป ขวา 2.8 ลำดับข้อมูลตัวอักษรและภาพ ให้ชัดเจน เช่น ข้อความที่ 1 คู่กับ ภาพที่ 1-2 29 ลำดับภาพ ภาพใดคู่กับภาพใด ฯลฯ 2.10 ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจข้อมูลเนื้อหาและอนุมัติ 2.11 แผ่น CD เปล่า จำนวน 1 แผ่น เพื่อบันทึกงานส่งพิมพ์นอกคณะทันตฯ 3. เมื่อเจ้าหน้าที่ออกแบบโปสเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการ ดังนี้ 3.1 Print สี ตัวอย่างโปสเตอร์ ขนาด A3 เพื่อตรวจทานและแก้ไข ( สามารถเขียนแก้ไขลงในโปสเตอร์ได้ และส่งโปสเตอร์กลับที่หน่วยโสต ทัศนศึกษา ) *** กรณีมีการแก้ไข – เพิ่มเติมข้อมูลหรือเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ทั้งหมด งานจะถูกเลื่อนคิวไปตามลำดับงาน 3.2 เจ้าของงานตรวจงานอีกครั้งทางหน้าจอคอมพิวเตอร์กับเจ้าหน้าที่เพื่อ เช็คข้อมูลทุกส่วนของโปสเตอร์ 4. เมื่อพิมพ์ขนาดจริงแล้วจะเปลี่ยนแปลงอีกไม่ได้ 4.1 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของงานต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ตามอัตราที่ กำหนด 4.2 หน่วยโสตฯ จะไม่เก็บต้นฉบับและไฟล์งานโปสเตอร์ หลังจากส่งงาน พิมพ์เรียบร้อยแล้ว


ดาวน์โหลด ppt CD ข้อมูล.......................... แผ่น ชื่อ File.......................................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google