งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO องค์กรอัจฉริยะ ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO องค์กรอัจฉริยะ ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO องค์กรอัจฉริยะ ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com

2 แนวคิดไปสู่องค์กรอัจฉริยะ  เริ่มจากการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  นำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)  มุ่งสู่องค์อัจฉริยะ (Intelligence Organization) prachyanunn@kmutnb.ac.th www.prachyanun.com

3 Business Intelligence prachyanunn@kmutnb.ac.th www.prachyanun.com

4 prachyanunn@kmutnb.ac.th www.prachyanun.com

5 กรณีศึกษา KM มจพ. : กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์  การจัดการความรู้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยจะต้องรู้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของ มหาวิทยาลัยในเรื่องอะไรบ้าง  ขณะเดียวกันอาจารย์และเจ้าหน้าที่มักจะ สอบถามข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากรเรื่องอะไร  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ที่ไหน และแต่ละ หน่วยงานต้องการข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ หรือไม่ ใครคือผู้รู้ และมีประสบการณ์มากที่สุด  เมื่อจัดการความรู้แล้ว จะนำไปทำ e- Training เพื่ออบรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ บรรจุใหม่ในช่วง 3 ปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการ ประเมิน

6 กรณีศึกษา KM มจพ. : กองบริการ การศึกษา  การจัดการความรู้ข้อมูลหลักสูตรใน มจพ.  หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมีกี่ หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องปรับปรุง หลักสูตรใหม่ ใครรับผิดชอบหลักสูตร ??  ใครคือผู้รู้เกี่ยวกับหลักสูตรแต่ละสาขา ใครคืออาจารย์ประจำหลักสูตร และ หลักสูตรตาม TQF ต้องจัดการอย่างไร  การจัดการความรู้หลักสูตร จะนำไปทำ ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรของ มหาวิทยาลัย เพื่อให้ง่ายต้องการค้นหา และสะดวกต่อการเข้าถึง

7 กรณีศึกษา KM สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

8 กรอบการจัดการความรู้ของ KMUTNB  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการผลิตบัณฑิตที่ พึงประสงค์  ด้านการวิจัยและบริการ วิชาการ  * ด้านทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

9 การประกันคุณภาพกับการ จัดการความรู้  การประกันคุณภาพกับการ จัดการความรู้  การประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ 7 การจัดการ ความรู้ ▪ แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ▪ การดำเนินการจัดการความรู้ ▪ ผลสำเร็จการของการจัดการ ความรู้  การประกันคุณภาพภายนอก

10 แผนการจัดการความรู้  การบ่งชี้ความรู้  การสร้างและแสวงหา ความรู้  การจัดการความรู้ให้เป็น ระบบ  การประมวลและกลั่นกรอง ความรู้  การเข้าถึงความรู้  การแบ่งปันแลกเปลี่ยน เรียนรู้  การประเมินผลการเรียนรู้

11 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  คำรับรองการปฏิบัติราชการ พ. ศ.2551  ตัวบ่งชี้ที่ 21 การพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ  หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการ มีการเลือก รวบรวม วิเคราะห์จัดการ ปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศและ จัดการความรู้อย่างไร

12 KMUTNB – KM Model  Knowledge  Management  University  Technology  Network  Blended

13 องค์กรอัจฉริยะเพื่อให้บุคลากร สามารถเข้าถึง  Weblog KM  Web Portal KM  e-Learning  e-Training KM  e-Research

14 เว็บที่เกี่ยวข้อง KM- KMUTNB  http://www.km.kmutnb.ac.th http://www.km.kmutnb.ac.th  http://www.e- learning.kmutnb.ac.th http://www.e- learning.kmutnb.ac.th  http://www.etraining.kmutnb.ac.t h http://www.etraining.kmutnb.ac.t h  http://blog.prachyanun.com http://blog.prachyanun.com  http://www.blogger.kmutnb.ac.th http://www.blogger.kmutnb.ac.th  http://km.vecict.net http://km.vecict.net  http://gotoknow.org http://gotoknow.org  http://www.kmi.or.th http://www.kmi.or.th

15 ศูนย์กลางการจัดการความรู้ KMUTNB http://www.km.kmutnb.ac.th/

16 Weblog KM-KMUTNB http://blog.prachyanun.com

17 KM-Portal : KMUTNB http://www.kmportal.kmutnb.ac.th/

18 e-Training http://www.etraining.kmutnb.ac.th/

19 e-Learning http://www.e-learning.kmutnb.ac.th/

20 KM กลุ่มการจัดการความรู้ด้านบริการและงานวิจัย http://www.research.kmutnb.ac.th

21 คำถาม prachyanunn@kmutnb.ac.th www.prachyanun.com

22 วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com โทรศัพท์ 081 703 7515

23 วิทยากร อาจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและกิจการพิเศษ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ panitaw@kmutnb.ac.th http://www.panitaw.com โทรศัพท์ 081 455 5741

24 LOGO www.themegallery.com ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ 081-7037515 prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO องค์กรอัจฉริยะ ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google