งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษา ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง การศึกษาทางทหาร รร. นว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษา ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง การศึกษาทางทหาร รร. นว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษา ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง การศึกษาทางทหาร รร. นว. หลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๑๕ รร. สธ. ทร. รุ่นที่ ๕๕ น. อ. ชูชีพ บุญใช้ รอง ผอ. กวกส. รร. นร. วิทยากรพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

2

3

4 ใช้เมื่อใด ? - เหตุจำเป็นเพื่อรักษาความเรียบร้อยปราศจากภัยทั้งภายใน หรือภายนอกราชอาณาจักร ( ประกาศพระบรมรมราชโองการ ) - มีสงครามหรือจลาจล ( ฝ่ายทหารมีอำนาจประกาศ )

5 - มีพระบรมราชโองการ - ผบ. ทหาร ซึ่งมีกำลังอยู่ใต้บังคับไม่น้อยกว่า 1 กองพัน หรือ ผบ. ในป้อม หรือที่มั่นอย่างใด ๆ ของทหาร

6

7 - เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจเหนือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน - เกี่ยวกับการยุทธ - การระงับปราบปราม - การรักษาความสงบเรียบร้อย

8 1. ตรวจค้น 5. การเข้าอาศัย 2. การเกณฑ์ 6. การทำลายหรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ 3. การห้าม 7. การขับไล่ 4. การยึด 8. กักตัวได้ 7 วัน

9

10


ดาวน์โหลด ppt การศึกษา ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง การศึกษาทางทหาร รร. นว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google