งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการ จัดการเรียนการสอน (60 คะแนน ) ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูน ความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการ จัดการเรียนการสอน (60 คะแนน ) ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูน ความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการ จัดการเรียนการสอน (60 คะแนน ) ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูน ความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือ ในงานที่รับผิดชอบ (40 คะแนน )

2 1. ความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอย่าง เป็นระบบ ความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอย่าง เป็นระบบ 2. แผนการจัดการเรียนรู้ / การสอน / การฝึก ที่ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้โดยมี คุณภาพดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ / การสอน / การฝึก ที่ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้โดยมี คุณภาพดังนี้ 3. ความสามารถในการเลือก / ออกแบบการ ผลิต / จัดหา การนำไปใช้การประเมินผล และการพัฒนาสื่อ / นวัตกรรมที่สอดคล้อง กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ / การสอน / การฝึก ความสามารถในการเลือก / ออกแบบการ ผลิต / จัดหา การนำไปใช้การประเมินผล และการพัฒนาสื่อ / นวัตกรรมที่สอดคล้อง กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ / การสอน / การฝึก 4. ผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน ผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการ จัดการเรียนการสอน (60 คะแนน )

3 1. การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น 2. การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา วิชาการและวิชาชีพ และการนำไปใช้ในการ จัดการเรียนการสอน การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา วิชาการและวิชาชีพ และการนำไปใช้ในการ จัดการเรียนการสอน การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา วิชาการและวิชาชีพ และการนำไปใช้ในการ จัดการเรียนการสอน 3. การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ

4


ดาวน์โหลด ppt ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการ จัดการเรียนการสอน (60 คะแนน ) ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูน ความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google