งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการจัดการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร. ชลายุทธ์ ครุฑ เมือง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการจัดการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร. ชลายุทธ์ ครุฑ เมือง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการจัดการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร. ชลายุทธ์ ครุฑ เมือง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์

2 ลักษณะของครูวิทยาศาสตร์ ชอบค้นคว้า ชอบสังเกต ชอบ...............................( ช่วยกัน หา.).

3 เวลาสอน ครูวิทยาศาสตร์ เตรียมตัวอย่างไร ทฤษฎีการ เรียนรู้ Behaviorism Cognitivism Constructivism Social Cognitive Humanism ความเชื่อในการ จัดการเรียนรู้ การออกแบบ การจัดการ เรียนรู้ การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การเรียนรู้

4 Sciences Chemistry Biology Physics Computer ปัญญา นิยม สร้างสรรค์ นิยม พฤติกรรม นิยม มนุษยนิยม สังคม ปัญญานิยม เนื้อห า ง่ายไปยาก รูปธรรมไป นามธรรม เรียนรู้อย่างมี ความหมาย กิจกรรมการเรียนรู้ Project Based Learning Problem Based Learning Brain Based Learning Meaningful Learning Cooperative Learning ฯลฯ วัดและ ประเมินผล K P A เจริญเติบโต งอกงาม มีจิตวิทยาศาสตร์ รักเรียนรู้ สืบค้น เสาะแสวงหาความรู้

5 การเตรียมครูวิทยาศาสตร์ เตรียมตนเอง เตรียมนักเรียน เตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ เตรียมสื่อ แหล่งการเรียนรู้ เตรียมเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ เตรียมเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ เตรียมห้องเรียน ฯลฯ

6 การเตรียมตนเอง บุคลิกภาพ ลักษณะที่แสดงออก การพูดจา การแต่งกาย ความ เชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะความสามารถ ความมุ่งมั่น ฯลฯ

7 เด็กนักเรียน บุคลิกภาพ การแต่ง กาย ความ เชื่อมั่นใน ตนเอง การ แสดงออก ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามาร ถ รู้ได้โดย การสังเกต รู้จักนักเรียนเป็น รายบุคคล โฮมรูม ระเบียนสะสม สังคมมิติ สอบถาม สัมภาษณ์

8 การเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ ท้าทาย น่าสนใจ ง่าย ๆ แต่มี ความหมาย นักเรียนชอบ ครู สบายในการสอน ได้ผลตรงตาม จุดประสงค์ คุ้มค่า คุ้มเวลา ฯลฯ รู้วิธีสอน ศาสตร์ การสอน เลือกใช้ ประเมิน ยึดถือเป็น รูปแบบ

9 เตรียมการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ เครื่อง มือ วิธีการ เกณฑ์ แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบ สัมภาษณ์ แบบสำรวจ ฯลฯ การทดสอบ การสังเกต การ สัมภาษณ์ การสำรวจ ฯลฯ โรงเรียนกวดวิชา กำหนดเอง

10 การสอนของครูวิทยาศาสตร์ สอนให้เด็กรู้ เข้าใจ + มีทักษะความสามารถ + มีจิตวิทยาศาสตร์ +……………………. เลือกวิธีสอนที่ตนเองถนัด ( แต่ต้องมีการ เปลี่ยนบ้าง ) เลือกวิธีสอนที่สอดคล้องกับเด็กกวดวิชา

11 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ Inquiry Cycle Engagement กระตุ้น Exploration สืบค้น เสาะหา Explanation อธิบาย สร้างองค์ ความรู้ Elaboration ขยายองค์ความรู้ Evaluation ประเมินผลการ เรียนรู้

12 การสอนแบบ 5 STEP 1 การตั้งคำถาม 2 แสวงหาข้อมูล สารสนเทศ 3 สร้างองค์ความรู้ 4 สื่อสาร 5 ตอบแทนสู่สังคม

13 การสอนแบบสะเต็มศึกษา STEM EDUCATION การบูรณาการข้าม สาระวิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์

14 การสอนแบบ Trip RIP 3 R 3 I 3 P

15 กระบวนการ Trip RIP ประกอบด้วยกระบวนการใหญ่ ๆ 3 กระบวนการ คือ 1. กระบวนการ Regulating 2. กระบวนการ Investigating 3. กระบวนการ Producing

16 Trip = การเดินทางที่ต้องมีการวางแผน Trip = three R I P Recalling Relating Refining Inquiring Interacting Interpreting Participating Processing Presenting

17 Trip = three R I P Recalling Relating Refining Inquiring Interacting Interpreting Participating Processing Presenting

18 การปรับความรู้ความเข้าใจ RecallingRelatingRefining การแสวงหาความรู้ใหม่ InquiringInteractingInterpreting การสร้างองค์ความรู้ Participating ProcessingPresenting reflection

19 เรามาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Trip RIP กันเถอะ ให้คุณครูลองเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องใดก็ได้ตามที่ตนเองสนใจ


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการจัดการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร. ชลายุทธ์ ครุฑ เมือง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google