งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยคณะวิทยากร (สสวท. ครูและคณาจารย์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยคณะวิทยากร (สสวท. ครูและคณาจารย์)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยคณะวิทยากร (สสวท. ครูและคณาจารย์)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้นำสะเต็มศึกษา เรื่อง “การสื่อสาร” (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) โดยคณะวิทยากร (สสวท. ครูและคณาจารย์) 25-27 เมษายน 2558 โรงแรม รอยัล ซิตี้ กทม.

2 การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2

3 การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ช่วงชั้นที่ 3 ช่วงชั้นที่ 4

4 “การสื่อสาร” “ไปไหนมา - สามวาสองศอก”
“ไปไหนมา - สามวาสองศอก” “ยานี้ดี กินแล้วแข็ง แรงไม่มี โรคภัยเบียดเบียน” “ถ้าพูดไป เขาไม่รู้ อย่าดุเขา ว่าโง่เง่า งมเงอะ เซอะหนักหนา แล้วตัวเรา ทำไม ไม่โกรธา ว่าพูดจา ให้เขา ไม่เข้าใจ” (ที่มา

5 “การสื่อสาร” ตัวชี้วัดและสาระสำคัญ
สังเกต ระบุและจำแนกวัสดุในชีวิตประจำวัน จำแนกรูปเรขาคณิต วัดระยะทาง รวบรวมและนำเสนอข้อมูล บอกหน้าที่สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงานตามกระบวนการเทคโนโลยี

6

7 “การสื่อสาร” “วิธีการนำถ้อยคำ ข้อความ หรือหนังสือเป็นต้น จากบุคคลหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรืออีกสถานที่หนึ่ง” (ราชบัณฑิตยสถาน)

8 “การสื่อสาร” วิธีการสื่อสาร - พูด อ่าน เขียน ใช้ท่าทาง - ผู้อื่น
- พูด อ่าน เขียน ใช้ท่าทาง - ผู้อื่น อุปกรณ์ สัตว์ ฯลฯ ข้อมูล บ้านนักเรียน บ้านเพื่อน

9 “การสื่อสาร” - สังเกตและจำแนกวัสดุ (รูปร่าง ลักษณะ ทำมาจากอะไร)
- สังเกตและจำแนกวัสดุ (รูปร่าง ลักษณะ ทำมาจากอะไร) - จากวัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดให้ สามารถช่วยในการสื่อสารได้หรือไม่

10 “การสื่อสาร” เกมหยิบสิ่งของที่มีรูปร่างตามคำสั่งครู
สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม อย่างละ 1 ชิ้น สามเหลี่ยม ที่ทำจากวัสดุต่างชนิดกัน อย่างละ 2 ชิ้น สี่เหลี่ยม ที่ทำจากวัสดุต่างชนิดกัน อย่างละ 2 ชิ้น วงกลม ที่ทำจากวัสดุต่างชนิดกัน อย่างละ 2 ชิ้น

11 “การสื่อสาร” เกมหยิบสิ่งของ
(นักเรียนกำหนดคำสั่งและเงื่อนไขเองให้กลุ่มอื่นปฏิบัติตาม) แต่ห้ามส่งเสียง และใช้อุปกรณ์ที่กำหนดให้เท่านั้น

12 “การสื่อสาร” การออกแบบวิธีการสื่อสาร รับตะกร้าอุปกรณ์
สังเกตลักษณะและจำแนก ร่วมกันกำหนดคำสั่งและออกแบบวิธีการสื่อสาร โดย - ร่างภาพ - ประดิษฐ์ - ส่งให้กลุ่มอื่นปฏิบัติ

13 “การสื่อสาร” ตอบคำถามต่อไปนี้ เป็นชิ้นงานแรกหรือไม่ แก้ไขเพราะเหตุใด
เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้วัสดุเหล่านั้น ถ้าเปลี่ยนวัสดุได้หรือไม่ สิ่งประดิษฐ์คล้ายกับอุปกรณ์ใดในชีวิตประจำวัน

14 “การสื่อสาร” อภิปรายประเด็นต่อไปนี้
ใช้วิธีการและอุปกรณ์ใดบ้างในการติดต่อสื่อสาร การใช้อุปกรณ์ช่วยมีประโยชน์อย่างไร อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลในปัจจุบัน อุปกรณ์เหล่านี้มีชื่อรวมเรียกว่าอะไร

15 สะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม

16 References หนังสือเรียน สสวท. ที่มาของรูปประกอบ www.stemedthailand.org

17 Thank you for your attention and see you tomorrow


ดาวน์โหลด ppt โดยคณะวิทยากร (สสวท. ครูและคณาจารย์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google