งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้นำสะเต็มศึกษา เรื่อง “ การสื่อสาร ” ( ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1) โดยคณะวิทยากร ( สสวท. ครู และคณาจารย์ ) 25-27 เมษายน 2558 โรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้นำสะเต็มศึกษา เรื่อง “ การสื่อสาร ” ( ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1) โดยคณะวิทยากร ( สสวท. ครู และคณาจารย์ ) 25-27 เมษายน 2558 โรงแรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้นำสะเต็มศึกษา เรื่อง “ การสื่อสาร ” ( ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1) โดยคณะวิทยากร ( สสวท. ครู และคณาจารย์ ) 25-27 เมษายน 2558 โรงแรม รอยัล ซิตี้ กทม.

2 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 1 การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษา

3 ช่วงชั้นที่ 4 ช่วงชั้นที่ 3 การอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษา

4 “ การสื่อสาร ” “ ถ้าพูดไป เขาไม่รู้ อย่าดุเขา ว่า โง่เง่า งมเงอะ เซอะหนักหนา แล้วตัวเรา ทำไม ไม่โกรธา ว่า พูดจา ให้เขา ไม่เข้าใจ ” ( ที่มา http://buddhismthai.weebly.com/pa ge1.html) “ ไปไหนมา - สามวาสองศอก ” “ ยานี้ดี กินแล้วแข็ง แรงไม่มี โรคภัยเบียดเบียน ”

5 “ การสื่อสาร ” ตัวชี้วัดและสาระสำคัญ - สังเกต ระบุและจำแนกวัสดุใน ชีวิตประจำวัน - จำแนกรูปเรขาคณิต - วัดระยะทาง - รวบรวมและนำเสนอข้อมูล - บอกหน้าที่สิ่งของเครื่องใช้ใน ชีวิตประจำวัน - การทำงานตามกระบวนการ เทคโนโลยี

6

7 “ การสื่อสาร ” “ วิธีการนำถ้อยคำ ข้อความ หรือ หนังสือเป็นต้น จากบุคคลหนึ่งหรือ สถานที่หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง หรืออีกสถานที่หนึ่ง ” ( ราชบัณฑิตยสถาน )

8 “ การสื่อสาร ” วิธีการสื่อสาร - พูด อ่าน เขียน ใช้ท่าทาง - ผู้อื่น - อุปกรณ์ - สัตว์ ฯลฯ บ้านนักเรียน บ้านเพื่อน ข้อมูล

9 “ การสื่อสาร ” - สังเกตและจำแนกวัสดุ ( รูปร่าง ลักษณะ ทำมาจากอะไร ) - จากวัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดให้ สามารถช่วยในการสื่อสารได้ หรือไม่

10 “ การสื่อสาร ” เกมหยิบสิ่งของที่มีรูปร่างตาม คำสั่งครู - สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม อย่างละ 1 ชิ้น - สามเหลี่ยม ที่ทำจากวัสดุต่างชนิด กัน อย่างละ 2 ชิ้น - สี่เหลี่ยม ที่ทำจากวัสดุต่างชนิด กัน อย่างละ 2 ชิ้น - วงกลม ที่ทำจากวัสดุต่างชนิดกัน อย่างละ 2 ชิ้น

11 เกมหยิบสิ่งของ ( นักเรียนกำหนดคำสั่งและเงื่อนไขเองให้ กลุ่มอื่นปฏิบัติตาม ) แต่ห้ามส่งเสียง และใช้อุปกรณ์ที่ กำหนดให้เท่านั้น “ การสื่อสาร ”

12 การออกแบบวิธีการสื่อสาร - รับตะกร้าอุปกรณ์ - สังเกตลักษณะและจำแนก - ร่วมกันกำหนดคำสั่งและออกแบบวิธีการ สื่อสาร โดย - ร่างภาพ - ประดิษฐ์ - ส่งให้กลุ่มอื่นปฏิบัติ

13 “ การสื่อสาร ” ตอบคำถามต่อไปนี้ - เป็นชิ้นงานแรกหรือไม่ - แก้ไขเพราะเหตุใด - เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้วัสดุเหล่านั้น - ถ้าเปลี่ยนวัสดุได้หรือไม่ - สิ่งประดิษฐ์คล้ายกับอุปกรณ์ใดในชีวิตประจำวัน

14 “ การสื่อสาร ” อภิปรายประเด็นต่อไปนี้ - ใช้วิธีการและอุปกรณ์ใดบ้างในการติดต่อสื่อสาร - การใช้อุปกรณ์ช่วยมีประโยชน์อย่างไร - อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลในปัจจุบัน - อุปกรณ์เหล่านี้มีชื่อรวมเรียกว่าอะไร

15 สะเต็มศึกษาและกระบวนการ ออกแบบ เชิงวิศวกรรม

16 References หนังสือเรียน สสวท. www.stemedthailand.org ที่มาของรูปประกอบ http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter5-1.html

17 Thank you for your attention and see you tomorrow


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้นำสะเต็มศึกษา เรื่อง “ การสื่อสาร ” ( ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1) โดยคณะวิทยากร ( สสวท. ครู และคณาจารย์ ) 25-27 เมษายน 2558 โรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google