งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบงานธุรการ (GA Center). นายวรากร หอมมณฑา รหัสนิสิต 55160537 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำแหน่งงาน System Programmer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบงานธุรการ (GA Center). นายวรากร หอมมณฑา รหัสนิสิต 55160537 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำแหน่งงาน System Programmer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบงานธุรการ (GA Center)

2 นายวรากร หอมมณฑา รหัสนิสิต 55160537 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำแหน่งงาน System Programmer แผนก BG-PG (Business Group-Programmer) สถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา บริษัท ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 28 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

3 หัวข้อนำเสนอ 1. ที่มาและขอบเขตงาน 2. เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ 3. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 4. ผลการดำเนินงาน 5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

4 1. ที่มาและขอบเขตงาน

5 1. ที่มาและขอบเขตงาน (ต่อ)

6 ส่วนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ผู้ใช้ : ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ทั่วไปที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงการจัดการข้อมูลพื้นฐาน สามารถค้นหาข้อมูลพื้นฐานได้ สามารถค้นหาข้อมูลพื้นฐานได้ สามารถเพิ่มข้อมูลพื้นฐานได้ สามารถเพิ่มข้อมูลพื้นฐานได้ สามารถแก้ไขข้อมูลพื้นฐานได้ สามารถแก้ไขข้อมูลพื้นฐานได้ สามารถลบข้อมูลพื้นฐานได้ สามารถลบข้อมูลพื้นฐานได้ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานที่ทำงาน ข้อมูลสถานที่ทำงาน ข้อมูลชนิดของอุปกรณ์ในห้องประชุม ข้อมูลชนิดของอุปกรณ์ในห้องประชุม ข้อมูลอุปกรณ์ในห้องประชุม ข้อมูลอุปกรณ์ในห้องประชุม ข้อมูลชนิดของรถยนต์ ข้อมูลชนิดของรถยนต์ ข้อมูลประเภทของเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน ข้อมูลประเภทของเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน

7 1. ที่มาและขอบเขตงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่มผู้ใช้ สามารถเพิ่มผู้ใช้ สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้ สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้ สามารถลบผู้ใช้ สามารถลบผู้ใช้ ส่วนการจัดการกลุ่มผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่มกลุ่มผู้ใช้ สามารถเพิ่มกลุ่มผู้ใช้ สามารถจัดการข้อมูลกลุ่มผู้ใช้ สามารถจัดการข้อมูลกลุ่มผู้ใช้ สามารถจัดการสิทธิ์การเข้าถึงการทำงานต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ใช้ สามารถจัดการสิทธิ์การเข้าถึงการทำงานต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ใช้ สามารถลบกลุ่มผู้ใช้ สามารถลบกลุ่มผู้ใช้

8 2. เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ ภาษาที่ใช้พัฒนาระบบ C# C# HTML HTML JAVASCRIPT JAVASCRIPT CSS CSS SQL SQL

9 2. เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ (ต่อ) เทคโนโลยีที่ใช้ การเขียนโปรแกรมบนโครงสร้าง MVC การเขียนโปรแกรมบนโครงสร้าง MVC Stored Procedure Stored Procedure Bootstrap Bootstrap AngularJS AngularJS JQuery JQuery เครื่องมือที่ใช้ Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio Microsoft Visual SourceSafe Microsoft Visual SourceSafe Google Chrome Google Chrome

10 3. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน แผนภาพยูสเคสการจัดการข้อมูลพื้นฐาน

11 3. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ) แผนภาพยูสเคสการจัดการผู้ใช้

12 3. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ) แผนภาพยูสเคสการจัดการกลุ่มผู้ใช้

13 3. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ) การวิเคราะห์และออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ส่วนจัดการข้อมูลพื้นฐาน

14 4. ผลการดำเนินงาน ส่วนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานที่ทำงาน 1. หน้าจอการจัดการข้อมูลสถานที่ทำงาน

15 4. ผลการดำเนินงาน ส่วนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานที่ทำงาน 1. หน้าจอการจัดการข้อมูลสถานที่ทำงาน (ต่อ)

16 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานที่ทำงาน 2. หน้าจอการเพิ่มข้อมูลสถานที่ทำงาน

17 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานที่ทำงาน 2. หน้าจอการเพิ่มข้อมูลสถานที่ทำงาน (ต่อ)

18 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานที่ทำงาน 2. หน้าจอการเพิ่มข้อมูลสถานที่ทำงาน (ต่อ)

19 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานที่ทำงาน 3. หน้าจอการแก้ไขข้อมูลสถานที่ทำงาน

20 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานที่ทำงาน 3. หน้าจอการแก้ไขข้อมูลสถานที่ทำงาน (ต่อ)

21 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานที่ทำงาน 3. หน้าจอการแก้ไขข้อมูลสถานที่ทำงาน (ต่อ)

22 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานที่ทำงาน 3. หน้าจอการแก้ไขข้อมูลสถานที่ทำงาน (ต่อ)

23 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานที่ทำงาน 3. หน้าจอการแก้ไขข้อมูลสถานที่ทำงาน (ต่อ)

24 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานที่ทำงาน 3. หน้าจอการแก้ไขข้อมูลสถานที่ทำงาน (ต่อ)

25 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานที่ทำงาน 4. หน้าจอการลบข้อมูลสถานที่ทำงาน

26 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานที่ทำงาน 4. หน้าจอการลบข้อมูลสถานที่ทำงาน (ต่อ)

27 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานที่ทำงาน 4. หน้าจอการลบข้อมูลสถานที่ทำงาน (ต่อ)

28 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการผู้ใช้

29 ส่วนการจัดการผู้ใช้ ทดสอบสิทธิ์การใช้งาน

30 ส่วนการจัดการผู้ใช้ ทดสอบสิทธิ์การใช้งาน (ต่อ)

31 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการผู้ใช้ ทดสอบสิทธิ์การใช้งาน (ต่อ)

32 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการผู้ใช้ ทดสอบสิทธิ์การใช้งาน (ต่อ)

33 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการผู้ใช้ ทดสอบสิทธิ์การใช้งาน (ต่อ)

34 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการผู้ใช้ ทดสอบสิทธิ์การใช้งาน (ต่อ)

35 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการผู้ใช้ ทดสอบสิทธิ์การใช้งาน (ต่อ)

36 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการผู้ใช้ ทดสอบสิทธิ์การใช้งาน (ต่อ)

37 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการผู้ใช้ ทดสอบสิทธิ์การใช้งาน (ต่อ)

38 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการผู้ใช้ ทดสอบสิทธิ์การใช้งาน (ต่อ)

39 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการผู้ใช้ ทดสอบสิทธิ์การใช้งาน (ต่อ)

40 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการผู้ใช้ ทดสอบสิทธิ์การใช้งาน (ต่อ)

41 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการกลุ่มผู้ใช้

42 ทดสอบสิทธิ์การใช้งาน ส่วนการจัดการกลุ่มผู้ใช้

43 ทดสอบสิทธิ์การใช้งาน (ต่อ) ส่วนการจัดการกลุ่มผู้ใช้

44 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ทดสอบสิทธิ์การใช้งาน (ต่อ) ส่วนการจัดการกลุ่มผู้ใช้

45 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ทดสอบสิทธิ์การใช้งาน (ต่อ) ส่วนการจัดการกลุ่มผู้ใช้

46 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการกลุ่มผู้ใช้ ทดสอบสิทธิ์การใช้งาน (ต่อ)

47 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการกลุ่มผู้ใช้ ทดสอบสิทธิ์การใช้งาน (ต่อ)

48 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการกลุ่มผู้ใช้ ทดสอบสิทธิ์การใช้งาน (ต่อ)

49 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการกลุ่มผู้ใช้ ทดสอบสิทธิ์การใช้งาน (ต่อ)

50 4. ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ส่วนการจัดการกลุ่มผู้ใช้ ทดสอบสิทธิ์การใช้งาน (ต่อ)

51 5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ สิ่งที่หน่วยงานได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สามารถนำส่วนจัดการข้อมูลพื้นฐานไปใช้ในระบบได้ สามารถนำส่วนจัดการข้อมูลพื้นฐานไปใช้ในระบบได้ สามารถนำส่วนจัดการข้อมูลพื้นฐานไปพัฒนาต่อยอดได้ สามารถนำส่วนจัดการข้อมูลพื้นฐานไปพัฒนาต่อยอดได้ สามารถนำส่วนจัดการข้อมูลพื้นฐานไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนาระบบที่มีโครงสร้าง ใกล้เคียงกับส่วนจัดการข้อมูลพื้นฐานนี้ สามารถนำส่วนจัดการข้อมูลพื้นฐานไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนาระบบที่มีโครงสร้าง ใกล้เคียงกับส่วนจัดการข้อมูลพื้นฐานนี้ สามารถนำส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไปใช้งานและพัฒนา ต่อยอดได้ สามารถนำส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไปใช้งานและพัฒนา ต่อยอดได้

52 5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ (ต่อ) สิ่งที่ผู้จัดทำได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมบนโครงสร้าง MVC ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมบนโครงสร้าง MVC ได้เรียนรู้การเขียนและใช้งาน Stored Procedure ได้เรียนรู้การเขียนและใช้งาน Stored Procedure ได้รู้จักและเข้าใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและเรียนรู้การทำงานจริงภายในองค์กร ได้รู้จักและเข้าใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและเรียนรู้การทำงานจริงภายในองค์กร ได้ประสบการณ์จากการได้ปฏิบัติงานจริง ได้ประสบการณ์จากการได้ปฏิบัติงานจริง

53 5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ (ต่อ) ข้อเสนอแนะ การพัฒนาโปรแกรมร่วมกัน อาจใช้ Source Control ควบคุมการเขียนโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมร่วมกัน อาจใช้ Source Control ควบคุมการเขียนโปรแกรม การพัฒนาระบบ ควรพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน การพัฒนาระบบ ควรพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน การพัฒนาระบบควรประเมินเวลาในการเขียนโปรแกรมให้รอบคอบ การพัฒนาระบบควรประเมินเวลาในการเขียนโปรแกรมให้รอบคอบ

54 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ระบบงานธุรการ (GA Center). นายวรากร หอมมณฑา รหัสนิสิต 55160537 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำแหน่งงาน System Programmer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google