งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NU.Libray Online Purchasing System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NU.Libray Online Purchasing System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NU.Libray Online Purchasing System
ชัยพร คำเจริญคุณ

2 วัตถุประสงค์การพัฒนาระบบ
นำมาใช้ในงาน NU Book Fair (นำมาใช้ครั้งแรก ในปี 2553) เพื่อตอบโจทย์ของการบริการจัดซื้อให้มี ประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหา การจัดซื้อซ้ำซ้อน ความ ล่าช้า รวมทั้งการตรวจสอบและการควบคุม งบประมาณ ในระหว่างการใช้งานพบปัญหาและข้อบ่งพร่อง ต่างๆ จึงได้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง ระบบ NU Library Online Purchasing System ได้นำมาใช้ในงาน NU Book Fair ครั้งแรกในปี 2553 เพื่อตอบโจทย์ของการบริการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพแก่สำหรับนิสิต บุคลากร และอาจารย์ ที่คัดเลือกหนังสือต่างๆ เข้าห้องสมุด ซึ่งที่ผ่านมามักประสบปัญหาหลายๆ ด้าน เช่น การจัดซื้อซ้ำซ้อน ความล่าช้า รวมทั้งการตรวจสอบและการควบคุมงบประมาณ ดังนั้น จึงได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาระบบจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้นำระบบจัดซื้อนี้มาใช้ในปีต่อๆมา ซึ่งในระหว่างการใช้งานพบปัญหาและข้อบ่งพร่องต่างๆ ผู้พัฒนาจึงได้ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จนได้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการพัฒนาในส่วนของการตรวจรับ การแจ้งรายละเอียดผลการจัดซื้อหนังสือไปยังผู้ใช้งานระบบ ซึ่งระบบดังกล่าวทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังลดขั้นตอนที่ซับซ้อนในการปฏิบัติงานด้วย ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณรวดเร็วยิ่งขึ้น คำสำคัญ การพัฒนาระบบสารสนเทศ, เทคโนโลยีห้องสมุด, งานสัปดาห์หนังสือ

3 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ วิเคราะห์ระบบงานเดิม วิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้ การออกแบบและพัฒนาระบบ ติดตั้งและใช้งานระบบ ประเมินผลระบบ แก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบ

4 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม
วิเคราะห์ปัญหาจากระบบเดิม ปัญหาจากวิธีการทำงาน ปัญหาจากขั้นตอนการส่งต่องาน ข้อมูลและ เอกสาร ปัญหาจากการจัดเก็บเอกสาร ปัญหาการควบคุมงบประมาณ จุดหรือปัญหาที่สามารถใช้ระบบสารสนเทศใน การแก้ปัญหาได้

5 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม
ตัวอย่างปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ ระบบงานเดิม จัดซื้อหนังสือได้ล่าช้าไม่ทันกับความต้องการ ของผู้ใช้ จัดซื้อหนังสือไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ จัดซื้อหนังสือซ้ำซ้อนจำนวนมาก ผู้ใช้ไม่ทราบผลการจัดซื้อ เกิดปัญหายอดสั่งซื้อหนังสือเกินงบประมาณ/ ควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ได้ ขั้นตอนการตรวจรับหนังสือล่าช้า

6 วิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้
การเก็บรวบรวมข้อมูล จากเอกสารต่างๆ เช่น แบบฟอร์ม จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานระบบทุกคน จากการสังเกตการพฤติกรรมการทำงานของ ผู้ใช้งานระบบ การกำหนดความต้องการของผู้ใช้ เก็บรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เพื่อหาความ ต้องการที่ชัดเจนของผู้ใช้งานระบบ

7 วิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้
ตัวอย่างความต้องการของผู้ใช้ มีระบบสามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ มีระบบตรวจสอบความซ้ำซ้อนการจัดซื้อ หนังสือ มีระบบตัดสินใจการสั่งซื้อหนังสือ มีระบบรายงานผลแบบ Real Time มีระบบตรวจรับหนังสือและรายงานการตรวจ รับหนังสือ มีระบบแจ้งผลการจัดซื้อหนังสือทางอีเมล มีรายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ มีการใช้งานคู่กับระบบคูปอง

8 การจัดสรรงบประมาณ เสนอโดยอาจารย์แนบคูปอง ตัดงบประมาณ คณะ (70%) เสนอโดยนิสิตไม่ต้องต้องแนบคูปอง ตัด งบประมาณคณะ (30%) เสนอโดยบุคลากรและอาจารย์ ไม่แนบคูปอง ตัดงบประมาณหอสมุด

9 การใช้คูปอง คูปองจะถูกมอบให้อาจารย์เท่านั้น ใบเสนอซื้อหนังสือที่แนบคูปอง เมื่อผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อน หนังสือจะถูกจัดซื้ออย่างแน่นอน

10 ซื้อ ไม่ซื้อ ซึ่งจากรายละเอียดทั้งหมดทำให้ผมรู้ว่าผมจะต้องพัฒนาระบบเพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดซื้อส่วนนี้

11 การออกแบบและพัฒนาระบบ
กำหนดลักษณะการทำงานของระบบ ข้อจำกัด ของระบบ ออกแบบฐานข้อมูลและกำหนดรูปแบบการ จัดเก็บข้อมูล

12 การออกแบบและพัฒนาระบบ
วิเคราะห์ผู้ใช้งานระบบ วิเคราะห์ผู้ใช้งานระบบหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับระบบ กำหนดหน้าที่ ขอบเขตการทำงานของ ผู้ใช้งานระบบแต่ละกลุ่ม

13 วิเคราะห์ผู้ใช้งานระบบ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ผลการจัดซื้อหนังสือของตนเอง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ของคณะต้นสังกัด NU.Libray Online Purchasing System

14 วิเคราะห์ผู้ใช้งานระบบ
บุคลากร สำนักหอสมุด เพิ่มข้อมูลร้านค้า เพิ่มข้อมูลงบประมาณ เพิ่มข้อมูลเสนอซื้อหนังสือ ทำการจัดซื้อหนังสือ ทำการตรวจรับหนังสือ NU.Libray Online Purchasing System รายงานการเสนอซื้อหนังสือ รายงานการจัดซื้อหนังสือ รายงานการตรวจรับหนังสือ รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

15 วิเคราะห์ผู้ใช้งานระบบ
ร้านค้า รายงานผลการจัดซื้อ ของร้านค้าต้นสังกัด NU.Libray Online Purchasing System

16 การออกแบบและพัฒนาระบบ
ออกแบบการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับตัวระบบ ข้อมูลที่จะต้องนำเข้าสู่ระบบ/ส่งออกจากระบบ ออกแบบฟอร์มเอกสารสำหรับกรอกข้อมูล ออกแบบขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้งานระบบ ออกแบบรายงานทางจอภาพ ออกแบบรายงานเป็นไฟล์เอกสาร

17 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
โปรแกรมภาษา PHP โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL Apache Web Server jQuery : JAVA Script Library Code Bootstrap : CSS Framework PHP MySQL Apache Web Server Team โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล

18 ระบบ NU.Library Online Purchasing System
NU.Libray Online Purchasing System ระบบเสนอซื้อหนังสือ ระบบจัดซื้อหนังสือ ระบบตรวจรับหนังสือ ระบบรายงาน

19 ระบบ NU.Library Online Purchasing System
ระบบเสนอซื้อหนังสือ ระบบจัดการข้อมูลเสนอซื้อหนังสือ ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร

20 ระบบ NU.Library Online Purchasing System
ระบบจัดซื้อหนังสือ ระบบจัดซื้อหนังสืองบประมาณคณะ ระบบจัดซื้อหนังสืองบประมาณสำนักหอสมุด

21 ระบบ NU.Library Online Purchasing System
ระบบตรวจรับหนังสือ ระบบตรวจรับหนังสือ

22 ระบบ NU.Library Online Purchasing System
ระบบรายงาน รายงานสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต รายงานสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด รายงานสำหรับร้านค้า ระบบส่งอีเมล

23 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

24 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

25 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

26 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

27 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

28 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

29 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

30 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

31 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

32 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

33 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

34 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

35 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

36 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

37 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

38 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

39 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

40 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

41 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

42 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

43 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

44 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

45 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

46 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

47 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

48 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

49 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

50 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

51 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

52 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

53 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

54 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

55 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

56 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

57 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

58 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

59 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

60 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

61 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

62 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

63 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

64 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

65 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

66 ถาม-ตอบ


ดาวน์โหลด ppt NU.Libray Online Purchasing System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google