งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NU.Libray Online Purchasing System ชัยพร คำเจริญคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NU.Libray Online Purchasing System ชัยพร คำเจริญคุณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NU.Libray Online Purchasing System ชัยพร คำเจริญคุณ

2 วัตถุประสงค์การพัฒนาระบบ  นำมาใช้ในงาน NU Book Fair ( นำมาใช้ครั้งแรก ในปี 2553)  เพื่อตอบโจทย์ของการบริการจัดซื้อให้มี ประสิทธิภาพ  เพื่อแก้ไขปัญหา การจัดซื้อซ้ำซ้อน ความล่าช้า รวมทั้งการตรวจสอบและการควบคุมงบประมาณ  ในระหว่างการใช้งานพบปัญหาและข้อบ่งพร่อง ต่างๆ จึงได้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง

3 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ  วิเคราะห์ระบบงานเดิม  วิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้  การออกแบบและพัฒนาระบบ  ติดตั้งและใช้งานระบบ  ประเมินผลระบบ  แก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบ

4 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม  วิเคราะห์ปัญหาจากระบบเดิม  ปัญหาจากวิธีการทำงาน  ปัญหาจากขั้นตอนการส่งต่องาน ข้อมูลและ เอกสาร  ปัญหาจากการจัดเก็บเอกสาร  ปัญหาการควบคุมงบประมาณ  จุดหรือปัญหาที่สามารถใช้ระบบสารสนเทศใน การแก้ปัญหาได้

5 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม  ตัวอย่างปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ ระบบงานเดิม  จัดซื้อหนังสือได้ล่าช้าไม่ทันกับความต้องการ ของผู้ใช้  จัดซื้อหนังสือไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  จัดซื้อหนังสือซ้ำซ้อนจำนวนมาก  ผู้ใช้ไม่ทราบผลการจัดซื้อ  เกิดปัญหายอดสั่งซื้อหนังสือเกินงบประมาณ / ควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ได้  ขั้นตอนการตรวจรับหนังสือล่าช้า

6 วิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้  การเก็บรวบรวมข้อมูล  จากเอกสารต่างๆ เช่น แบบฟอร์ม  จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานระบบทุกคน  จากการสังเกตการพฤติกรรมการทำงานของ ผู้ใช้งานระบบ  การกำหนดความต้องการของผู้ใช้  เก็บรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เพื่อหาความ ต้องการที่ชัดเจนของผู้ใช้งานระบบ

7 วิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้  ตัวอย่างความต้องการของผู้ใช้  มีระบบสามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ  มีระบบตรวจสอบความซ้ำซ้อนการจัดซื้อ หนังสือ  มีระบบตัดสินใจการสั่งซื้อหนังสือ  มีระบบรายงานผลแบบ Real Time  มีระบบตรวจรับหนังสือและรายงานการตรวจรับ หนังสือ  มีระบบแจ้งผลการจัดซื้อหนังสือทางอีเมล  มีรายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ  มีการใช้งานคู่กับระบบคูปอง

8 การจัดสรรงบประมาณ  เสนอโดยอาจารย์แนบคูปอง ตัดงบประมาณ คณะ (70%)  เสนอโดยนิสิตไม่ต้องต้องแนบคูปอง ตัด งบประมาณคณะ (30%)  เสนอโดยบุคลากรและอาจารย์ ไม่แนบคูปอง ตัดงบประมาณหอสมุด

9 การใช้คูปอง คูปองจะถูกมอบให้อาจารย์เท่านั้น ใบเสนอซื้อหนังสือที่แนบคูปอง เมื่อผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อน หนังสือจะถูกจัดซื้ออย่างแน่นอน

10 ไม่ซื้อ ซื้อ

11 การออกแบบและพัฒนาระบบ  กำหนดลักษณะการทำงานของระบบ ข้อจำกัดของระบบ  ออกแบบฐานข้อมูลและกำหนดรูปแบบการ จัดเก็บข้อมูล

12 การออกแบบและพัฒนาระบบ  วิเคราะห์ผู้ใช้งานระบบ  วิเคราะห์ผู้ใช้งานระบบหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับระบบ  กำหนดหน้าที่ ขอบเขตการทำงานของ ผู้ใช้งานระบบแต่ละกลุ่ม

13 วิเคราะห์ผู้ใช้งานระบบ NU.Libra y Online Purchasi ng System อาจาร ย์ เจ้าหน้ าที่ นิสิต ผลการจัดซื้อหนังสือของตนเอง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ของคณะต้นสังกัด

14 วิเคราะห์ผู้ใช้งานระบบ NU.Libra y Online Purchasi ng System บุคลากร สำนักหอ สมุด เพิ่มข้อมูลร้านค้า เพิ่มข้อมูลงบประมาณ เพิ่มข้อมูลเสนอซื้อหนังสือ ทำการจัดซื้อหนังสือ ทำการตรวจรับหนังสือ รายงานการเสนอซื้อหนังสือ รายงานการจัดซื้อหนังสือ รายงานการตรวจรับหนังสือ รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

15 วิเคราะห์ผู้ใช้งานระบบ NU.Libra y Online Purchasi ng System ร้านค้ า รายงานผลการจัดซื้อ ของร้านค้าต้นสังกัด

16 การออกแบบและพัฒนาระบบ  ออกแบบการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับตัวระบบ  ข้อมูลที่จะต้องนำเข้าสู่ระบบ / ส่งออกจากระบบ  ออกแบบฟอร์มเอกสารสำหรับกรอกข้อมูล  ออกแบบขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้งานระบบ  ออกแบบรายงานทางจอภาพ  ออกแบบรายงานเป็นไฟล์เอกสาร

17 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา  โปรแกรมภาษา PHP  โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL  Apache Web Server  jQuery : JAVA Script Library Code  Bootstrap : CSS Framework

18 ระบบ NU.Library Online Purchasing System NU.Libray Online Purchasing System ระบบเสนอ ซื้อหนังสือ ระบบ จัดซื้อ หนังสือ ระบบ ตรวจรับ หนังสือ ระบบ รายงาน

19 ระบบ NU.Library Online Purchasing System ระบบเสนอซื้อ หนังสือ ระบบ จัดการ ข้อมูล เสนอซื้อ หนังสือ ระบบ จัดการ ข้อมูล บุคลากร

20 ระบบ NU.Library Online Purchasing System ระบบจัดซื้อ หนังสือ ระบบจัดซื้อ หนังสือ งบประมาณ คณะ ระบบจัดซื้อ หนังสือ งบประมาณ สำนักหอสมุ ด

21 ระบบ NU.Library Online Purchasing System ระบบตรวจรับ หนังสือ

22 ระบบ NU.Library Online Purchasing System ระบบรายงาน รายงาน สำหรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต รายงาน สำหรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต รายงาน สำหรับ เจ้าหน้าที่ สำนักหอส มุด รายงาน สำหรับ ร้านค้า ระบบส่ง อีเมล

23 ระบบ NU.Library Online Purchasing System

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 ถาม - ตอบ


ดาวน์โหลด ppt NU.Libray Online Purchasing System ชัยพร คำเจริญคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google