งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องแจ้งในการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ลพบุรีเขต 1 สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องแจ้งในการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ลพบุรีเขต 1 สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องแจ้งในการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ลพบุรีเขต 1 สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ลพบุรีเขต 1

2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ทวง SAR ที่ยังไม่ส่ง ขอให้ส่ง ภายใน 15 กรกฎาคม 57 การประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา ต้องทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติ การประจำปี

3 นโยบายสำคัญในการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกาศ สพฐ. ลง. 18 เมษายน 2557 เช่น การ ใช้ข้อสอบแบบอัตนัย การจัดสอบปลายปีโดยใช้ ข้อสอบกลาง ร้อยละ 20 เป็นต้น สพฐ. ประกาศ ตชว. ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2557 ตชว. ที่ 41 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ระดับ 5 ครูเข้า พัฒนาร้อยละ 80 ส่งงานให้ครบและได้คะแนนไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 50 ) นโยบายของศูนย์พัฒนาและเร่งรัดการนิเทศฯ กำหนดให้ใช้ผลการสอบเพื่อขับเคลื่อนการ จัดการเรียนการสอน (NT, ONET, LAS, Final) ฯลฯ

4 การบ้านของครู ทุกคน 1.เลือกกลุ่มสาระที่สอน 1 กลุ่มสาระ 1 ระดับชั้น 2.เลือกข้อสอบจาก ONET, NT, LAS,PISA ปรับแก้ไข หรือออกข้อสอบ 10 ข้อ 5 รูปแบบ พร้อมเฉลยหรือแนว ตอบ แต่ต้องไม่ซ้ำมาตรฐานการเรียนรู้ 3.พิมพ์บันทึกเป็นโฟลเดอร์ ระบุกลุ่มสาระ ชั้นและชื่อผู้ ออก เช่น ไทย ป.1 มาลี ส่งภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 4บันทึกลง CD และปริ้นท์ 1 ชุด ส่ง ฝ่ายวิชาการ5. โรงเรียน รวบรวมส่งกลุ่มนิเทศ ส่งภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2557

5 1. แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 2. แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 2 คำตอบ 3. แบบปรนัย หลายตัวเลือก 1 คำตอบ 4. แบบปรนัย หลายตัวเลือก มากกว่า 1 คำตอบ 5. แบบเลือกตอบจากแต่ล่ะหมวดที่ สัมพันธ์กัน 6. แบบระบายคำตอบที่มีค่า / ตัวเลข 7. แบบเลือกตอบเชิงซ้อน 8. แบบเขียนตอบแบบสั้น 9. แบบอัตนัย รูปแบบ ข้อสอบ

6 ปฏิทินปฏิบัติงานของ กลุ่มนิเทศ กลุ่ม รับสมัครโรงเรียน มาตรฐานอาเซียน รับสมัครโรงเรียน มาตรฐานอาเซียน

7

8


ดาวน์โหลด ppt เรื่องแจ้งในการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ลพบุรีเขต 1 สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google