งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลหนอง ไผ่ อ. เมือง จ. อุดรธานี ต่อการแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลหนอง ไผ่ อ. เมือง จ. อุดรธานี ต่อการแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลหนอง ไผ่ อ. เมือง จ. อุดรธานี ต่อการแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน

2 เทศบาลตำบลหนองไผ่ เป็น เทศบาลขนาดกลาง มีพื้นที่ทั้งหมด 39 ตาราง กิโลเมตร มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ จำนวน 12 หมู่บ้าน จำนวน 2,366 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งหมด 8,646 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์

3 จุดเริ่มต้นและความเป็นมา ของการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคขาดสารไอโอดีน  สืบเนื่องจากคณะผู้บริหาร ของ เทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้เข้าร่วม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด อุดรธานี ก็ได้รับทราบ รายงานผลการ เจาะเลือดเพื่อวิเคราะห์สุขภาพทารก แรกเกิดทั่วไทยในรอบ 7 ปี พบว่า จังหวัด ที่มีภาวะขาดไอโอดีนรุนแรง เกินกว่า 20 % มี 13 จังหวัด และ จังหวัดที่มีภาวะขาดไอโอดีนสูงสุด คือ จังหวัดอุดรธานี ขาดไอโอดีนมากเป็น อันดับ 1 ด้วยสถิติเฉลี่ย 27.49 %

4 การป้องกัน และแก้ไข ปัญหาโรค ขาดสาร ไอโอดีน 1. ผู้บริหาร กำหนด นโยบาย ชัดเจน 1. ผู้บริหาร กำหนด นโยบาย ชัดเจน 2. กำหนด มาตรการ การแก้ไข ปัญหา 2. กำหนด มาตรการ การแก้ไข ปัญหา 3. สร้าง แกนนำใน การ ดำเนินงาน 4. แสวงหา ภาคี เครือข่าย ในการ ดำเนินงา น

5  ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบาย ที่ชัดเจน  คือมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีนในพื้นที่ โดย - พิจารณางบประมาณ ให้กับ โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน ก่อนเป็นอันดับแรก

6  กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา โดย  ส่งเสริมให้ทุกหลังคาเรือนได้บริโภค เกลือเสริมไอโอดีน  สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้ บริโภคไข่ไก่เสริมไอโอดีน โดยเฉพาะ ในหญิงตั้งครรภ์  เด็กอายุ 2-4 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก  เด็กอายุ 5-12 ปี ในโรงเรียน ประถมศึกษา  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย จำหน่าย ไข่ไอโอดีน และเครื่องปรุงรส ที่มีส่วนผสมของสารไอโอดีน

7  สร้างแกนนำในการดำเนินงาน โดย  อบรมให้ความรู้แกนนำสุขภาพ ผุ้นำ ชุมชน เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน ในพื้นที่  อบรมให้ความรู้ สนับสนุนและส่งเสริม ให้มีแกนนำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ พันธุ์ไข่ เสริมไอโอดีนเข้มขั้น

8  เทศบาลตำบลหนองไผ่ เริ่มจัดทำ โครงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน โดยใช้ นวัตกรรม “ ไข่ไก่เสริม ไอโอดีน ” ตั้งแต่ ปี พ. ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินการไปแล้ว ทั้งสิ้นประมาณ 9 โครงการ  โดยใช้งบประมาณ จาก - กองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบล หนองไผ่ และ - เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ของเทศบาล

9  จัดอบรมให้ความรู้แกนนำสุขภาพ

10  จัดอบรมให้ความรู้และสนับสนุนไข่ ไอโอดีนให้หญิงตั้งครรภ์

11  ส่งเสริมให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้บริโภคไข่ไอโอดีน

12  อบรมให้ความรู้กลุ่มแกนนำผู้สนใจ เลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีน

13  ศึกษาดูงานเพิ่มองค์ความรู้และ แสวงหาภาคีเครือข่าย

14

15  สนับสุนนไก่พันธุ์ไข่ให้กลุ่มแกนนำ

16

17  สนับสนุนไก่พันธุ์ไข่ ให้โรงเรียนทุก โรงเรียน

18  สนับสนุนอาหารไก่ ในช่วงเดือน แรก

19  สนับสนุนอาหารไก่เสริมไอโอดีน เข้มขัน

20

21  ข้อมูลจาก โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพทั้ง 2 แห่ง พบว่า ผลการ เจาะส้นเท้าของทารกแรกเกิด เพื่อ ตรวจหาภาวะพร่องไทรอยด์ เบื้องต้นแล้ว พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ  ไม่พบความผิดปกติ ค่า TSH มากกว่าหรือเท่ากับ 25 มิลลิยูนิ ต่อลิตร

22

23

24

25

26

27 สวัสดี ครับ


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลหนอง ไผ่ อ. เมือง จ. อุดรธานี ต่อการแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google