งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัต ลักษ ณ์ เอกลั กษณ์ มีความรู้คู่ วิชาชีพ สถานศึกษา พอเพียง การดำเนินงานตามโครงการ “ หลักสูตรคู่ขนาน ” โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชา สรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัต ลักษ ณ์ เอกลั กษณ์ มีความรู้คู่ วิชาชีพ สถานศึกษา พอเพียง การดำเนินงานตามโครงการ “ หลักสูตรคู่ขนาน ” โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชา สรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัต ลักษ ณ์ เอกลั กษณ์ มีความรู้คู่ วิชาชีพ สถานศึกษา พอเพียง การดำเนินงานตามโครงการ “ หลักสูตรคู่ขนาน ” โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชา สรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27

3 วัตถุประสงค์ของ โครงการ  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาใน ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายควบคู่ กับการเรียนการสอนในสาย อาชีวศึกษา  เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกใน การศึกษาต่อหรือ ประกอบอาชีพ  เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน อาชีวศึกษา  เพื่อแก้ปัญหาจำนวนนักเรียนใน โรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ทางการศึกษา

4 วิธีดำเนิน โครงการ ขั้นดำเนิน โครงการ ทำ MOU ร่วมกับวิทยาลัยการ อาชีพเกษตรวิสัย ศึกษาหลักสูตรระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่กับ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ สาระสำคัญของ MOU ความร่วมมือในการ เสริมสร้างสมรรถนะ และการพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียน ในด้าน องค์ ความรู้และทักษะฝีมือแก่ผู้ ฝึกอาชีพ ให้ได้ตามมาตรฐานที่ ยั่งยืน

5 ภาระหน้าที่ของโรงเรียนกู่กา สิงห์ประชาสรรค์ เรียนวิชาชีพพื้นฐาน, โครงงาน กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน 4 วัน ระดับผลการเรียน วิชาสามัญ ไม่ต่ำ กว่าเกรด 2 ทุก รายวิชา ผลการเรียน รายวิชาสามัญ ครบตาม หลักสูตร วุฒิ ม.6

6 ภาระหน้าที่ของวิทยาลัยการ อาชีพเกษตรวิสัย เรียนหลักสูตร วิชาชีพระยะ สั้นอย่างน้อย 1 วัน / สัปดาห์ Block course ผ่านหลักสูตร วิชาชีพระยะ สั้นทุก หลักสูตร ฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ ณ สถาน ประกอบการ

7 การสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร วุฒิ ม.6 วุฒิ ปวช. ลงทะเบียนเป็น นักศึกษา วิทยาลัยการ อาชีพ ใช้วุฒิ ม.3 1 ภาค เรียน เทียบโอนวิชา สามัญ

8 การสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชา สามัญ และกิจกรรม ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละ ประเภทวิชาและสาขาวิชา ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ได้จำนวนหน่วยกิตสะสมครบตาม โครงสร้างของหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ กว่า 2.00 ประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชา สามัญ และกิจกรรม ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละ ประเภทวิชาและสาขาวิชา ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ได้จำนวนหน่วยกิตสะสมครบตาม โครงสร้างของหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ กว่า 2.00 ประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา

9 ผลการดำเนิน โครงการ ปีการศึกษา 2555 จบการศึกษาจำนวน 21 คน ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษาจำนวน 18 คน ปีการศึกษา 2557 จบการศึกษาจำนวน 6 คน

10 ผลการดำเนิน โครงการ ขยายรูปแบบการดำเนินโครงการและ สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการ จัดหลักสูตรคู่ขนานไปยังโรงเรียน หนองผึ้งวิทยาคาร และโรงเรียนมัธยม วัดธาตุ ( รัตนวิมลอนุสรณ์ ) สพม.27 และวิทยาลัยสังกัด สอส. ทั่ว จังหวัดร้อยเอ็ดนำรูปแบบการจัด การศึกษาตามโครงการหลักสูตร คู่ขนานไปเป็นโมเดลการจัดการศึกษา ของจังหวัดในชื่อ “ROIET MODEL” ขยายรูปแบบการดำเนินโครงการและ สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการ จัดหลักสูตรคู่ขนานไปยังโรงเรียน หนองผึ้งวิทยาคาร และโรงเรียนมัธยม วัดธาตุ ( รัตนวิมลอนุสรณ์ ) สพม.27 และวิทยาลัยสังกัด สอส. ทั่ว จังหวัดร้อยเอ็ดนำรูปแบบการจัด การศึกษาตามโครงการหลักสูตร คู่ขนานไปเป็นโมเดลการจัดการศึกษา ของจังหวัดในชื่อ “ROIET MODEL”

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt อัต ลักษ ณ์ เอกลั กษณ์ มีความรู้คู่ วิชาชีพ สถานศึกษา พอเพียง การดำเนินงานตามโครงการ “ หลักสูตรคู่ขนาน ” โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชา สรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google