งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียน สำเร็จรูปวิชาการบัญชี 1 ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ นายปรีชา นะเป๋า อาจารย์ประจำสาขาบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียน สำเร็จรูปวิชาการบัญชี 1 ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ นายปรีชา นะเป๋า อาจารย์ประจำสาขาบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียน สำเร็จรูปวิชาการบัญชี 1 ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ นายปรีชา นะเป๋า อาจารย์ประจำสาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนการสอนวิชาการบัญชี 1 ที่ผ่านมา ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผู้สอนใช้วิธีสอนโดยใช้ตำราเป็นหลัก และให้ทำแบบฝึกหัดหลังสอนผู้เรียนบางคนไม่มี โอกาสแก้ปัญหาด้วยตนเอง ไม่สามารถวิเคราะห์ โจทย์จึงคัดลอกแบบฝึกหัดจากเพื่อนเพื่อให้ส่ง ผู้สอนได้ทันตามกำหนด ผู้เรียนจึงขาดทักษะใน การจัดทำบัญชี ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนใช้วิธีสอนด้วยวิธีเดียวกันไม่เป็นการ เหมาะสมเพราะผู้เรียนในชั้นมีตั้งแต่เรียนดีจนถึง เรียนอ่อน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการเรียนรู้ด้วย บทเรียนเรียนสำเร็จรูปวิชาการบัญชี 1 ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชี 1

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปใน วิชาการบัญชี 1 ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การ ประเมิน 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรอิสระ ตัว แปรตาม บทเรียน สำเร็จรูป ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

5 ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ซึ่ง กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 3 ห้องเรียน นักเรียน 75 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ห้องเรียน ห้อง สคธ.111 นักเรียน 33 คน

6 เครื่องมือที่ใช้เก็บ ข้อมูล 1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การ วิเคราะห์รายการค้า 2. แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

7 การวิเคราะห์ข้อมูล 1. หาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปวิชาการ บัญชี 1 (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาบัญชี 1 โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบค่าที (t-test)

8 สรุปผลการวิจัย 1) ประสิทธภาพของบทเรียนสำเร็จรูป วิชาการบัญชี 1 ของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 เป็น 80.33/80.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี 1 ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 หลังการเรียนด้วย บทเรียนสำเร็จรูปอยู่ในระดับมากที่สุด

9

10


ดาวน์โหลด ppt ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียน สำเร็จรูปวิชาการบัญชี 1 ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ นายปรีชา นะเป๋า อาจารย์ประจำสาขาบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google