งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้. วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบเนื่องจากที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ ใช้ระบบมาแล้วระยะหนึ่ง และศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้. วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบเนื่องจากที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ ใช้ระบบมาแล้วระยะหนึ่ง และศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้

2 วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบเนื่องจากที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ ใช้ระบบมาแล้วระยะหนึ่ง และศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับงาน ประชุม ได้ดำเนินการพัฒนาระบบพร้อม ทั้งจัดอบรม และใช้งานระบบมาเป็น ระยะเวลาหนึ่ง นั้น จึงจัดกิจกรรม km ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ไปพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น

3

4

5 ข้อเสนอแนะจากการอบรมการใช้ ระบบ e-meeting เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 การดำเนินงาน ๑. ควรจัดกลุ่มย่อยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ เพื่อการใช้ งานและนำไปใช้ได้อย่างจริงจัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ งานประชุม ให้บริการคำปรึกษา การใช้งานระบบ และให้บริการ แนะนำวิธีการใช้งานระบบแล้ว ๒. ควรมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องศูนย์เทคโนโลยี ร่วมกับงานประชุม ได้จัดอบรม และจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำ ข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพัฒนาระบบ อย่างต่อเนื่อง ๓. ระบบดังกล่าวควรมีการพัฒนาให้สามารถ พิมพ์ออกในรูปแบบของรายงาน การประชุม ใน ลักษณะไฟล์ word หรือ PDF เพื่อให้สามารถ นำไปใช้ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องทำรายงานการ ประชุมฉบับจริงอีกรอบหนึ่ง เพื่อลดการทำงาน ซ้ำซ้อน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ พัฒนาระบบให้สามารถพิมพ์ รายงานออกมาเป็นเอกสารได้แล้ว แต่เนื่องการจากเขียนรายงานการ ประชุมต้องจัดทำตามรูปแบบและ ปรับให้เป็นภาษาราชการ จึง จำเป็นต้องนำมาพิมพ์ใหม่ให้ เพื่อให้เป็นเอกสารและหลักฐาน ทางราชการที่ถูกต้อง ข้อเสนอแนะจากการอบรมการใช้ ระบบ e-meeting เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554

6 ข้อเสนอแนะจากการอบรมการใช้ ระบบ e-meeting เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 การดำเนินงาน ๔. ควรมีคู่มือหรือเอกสารประกอบการฝึกอบรม ด้วย เนื่องจากบางครั้งวิทยากรแนะนำการใช้ งานเร็วเกินไป ผู้เข้าอบรมไม่สามารถจดบันทึก ได้ทัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้นำวี ดีทัศน์การใช้งานแต่ละหมวดไว้ให้ ในระบบแล้ว หากมีข้อสงสัย สามารถปรึกษากับศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ และงานประชุมได้ ๕. ควรมีการจัดอบรมอีกครั้งเพื่อเป็นการ ทบทวนการใช้งานระบบ งานประชุมได้จัดให้มีกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจะจัดการ อบรมปีละ 1 ครั้งค่ะ เพื่อซักซ้อม ความเข้าใจ และพัฒนาระบบอย่าง ต่อเนื่อง ๖. บางหน่วยงานมีคณะกรรมการที่เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ร่วมเป็นกรรมการ ด้วย ควรมีการเพิ่มสิทธิ์ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ภายนอกดังกล่าว เพื่อสามารถเข้าใช้ระบบ e- meeting ได้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะ พัฒนาระบบให้สามารถดำเนินการ ได้ในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันยัง มีข้อจำกัดบางประการ

7 เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย และปริมาณ การใช้กระดาษ ประจำปีงบประมาณ 2554 ของงานประชุม หมายเหตุ : ( ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย แผ่นละ 1 บาท )

8 เปรียบเทียบการใช้ ปริมาณกระดาษ ระหว่างการใช้ระบบ และ ไม่ใช้ระบบ

9 ปัญหา ๑.ไม่ได้ใช้ - เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไม่พร้อม - ห้องประชุมไม่มีอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์รองรับ จึงใช้ วิธีการใช้ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ช่วย - วาระอื่น ๆ มีมาก ไม่สามารถ ควบคุมได้ ๒. การบริหารจัดการวาระแทรก งานประชุมจะนำไปบรรจุใน วาระท้ายสุด เพื่อให้ทราบว่า เป็นวาระเพิ่มเติม และให้มี เวลาเพิ่มในระบบได้

10 “ งานประชุม จึงขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกท่าน ” และเพื่อให้ระบบ e-meeting ได้รับการ พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ทุกระดับ งานประชุม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะใช้ ระบบ e-meeting อย่างต่อเนื่อง และร่วม กิจกรรมของงานประชุมในครั้งต่อไป ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 7 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้. วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบเนื่องจากที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ ใช้ระบบมาแล้วระยะหนึ่ง และศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google