งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยงาน ( ชื่อหน่วยงาน......) ประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยงาน ( ชื่อหน่วยงาน......) ประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยงาน ( ชื่อหน่วยงาน......) ประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2556

3 จำนวนบุคลากร: 25 คน ปี2556 2

4 จำนวนบุคลากรใน หน่วยงาน ที่แพทย์ 2556 2557( ควรมี )2558( ควรมี ) รวม 1 แพทย์เวชปฏิบัติ ทั่วไป 6--6 2 สูติ - นรีแพทย์ 3--3 3 ศัลยแพทย์ทั่วไป 1--1 4 อายุรแพทย์ 1-13 5 กุมารแพทย์ 21-4 6 วิสัญญีแพทย์ -112 7 ศัลยกรรมกระดูกฯ 2-13 รวมทั้งหมด 172322

5 เจตจำนง / ความมุ่งหมายของ หน่วยงาน ( ตัวอย่าง ) ให้บริการผู้ป่วย ด้วยความ รวดเร็ว ปลอดภัย มีคุณภาพ ได้ มาตรฐาน และสร้างเสริมสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง

6 ขอบเขตงาน ( ตัวอย่าง ) งานผู้ป่วยในให้บริการ พยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท ทุกเภท ทุกวัย ที่พัก รักษาตัวในโรงพยาบาล อย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งให้การดูแล ผู้ป่วยในรายที่ จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อไปยัง สถานบริการอื่น

7 เป้าหมาย ประเด็นคุณภาพ / เป้าหมาย ( ตัวอย่าง ) ผลงานถูกต้อง ประทับใจผู้รับบริการ และ สามารถตรวจสอบได้

8 เครื่องชี้วัดของหน่วยงาน เครื่องชี้วัดด้านประสิทธิผลเป้าหมายปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 1. จำนวนผู้ป่วย Head injury ได้รับการประเมินล่าช้า 1. จำนวนผู้ป่วย Head injury ที่ D/C กลับมาด้วยอาการที่ รุนแรง 3. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัย Acute MI ล่าช้า 4. อัตราการกลับมารักษาซ้ำ ภายใน 48 ชั่วโมงโดยไม่ได้ วางแผน 7. อัตราการส่งต่อผู้ป่วยถูกต้อง เหมาะสมอัตราความถูกต้อง 0 >50 % <0.5 % 1 0 50.46 1.25 0.26 0 69.23 0.65 0.0067 0 100 0.745 0.94 ตัวอย่าง ตารางแสดงตัวชี้วัดของหน่วยงาน....................................

9 ปริมาณงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 2556 ลำดั บ รายการมูลค่าจ่ายทั้งปี 1 Nifedipine 20 mg922,875 2 Insulin NPH 100 IU/ ml679,557 3 Metformin 500 mg364,280 4 Theophylline 200 mg295,320 5 PCEC INJ246,221 6 Berodual 200 dose232,404 7 Cefixime ( Cefspan )228,000 8 Glibenclamide182,160 9 Amoxicillin 250 mg180,900 10 Dicloxacillin170,500 ตารางแสดงปริมาณมูลค่าการใช้ยาสูงสุด 10 อันดับในปีงบประมาณ 2556 ตัวอย่าง แสดงปริมาณผลงาน เลือกแสดง ด้วยตาราง

10 ผลประกอบการและความมั่นคงทางการเงิน ตัวอย่างที่ 2 แสดงปริมาณผลงาน เลือก แสดงด้วยตาราง

11 ตัวอย่าง แสดงเปรียบเทียบผลงาน เลือกแสดง ด้วยแผนภูมิกลม

12 ตัวอย่าง แสดงปริมาณผลงาน เลือกแสดงแนวโน้มด้วย แผนภูมิกราฟเส้น

13 ราย ตัวอย่าง แสดงปริมาณผลงาน เลือกแสดงเปรียบเทียบด้วย แผนภูมิแท่ง

14

15 จุดเน้นของหน่วยงาน ปี 2556 1. ลดความเสี่ยง 2. เพิ่มประสิทธิภาพ / ความชำนาญของ เจ้าหน้าที่ 3. เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4. สร้างบรรยากาศในการทำงาน ตัวอย่างจุดเน้นที่หน่วยงานให้ความสำคัญสุดๆๆ ที่ผ่านมาปี 2556

16 ความเสี่ยงที่สำคัญ การวินิจฉัย ภาวะ Acute MI ล่าช้า / ผิดพลาด การประเมินผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บที่ ศีรษะไม่ถูกต้อง การพร่องประสิทธิภาพในการ CPR เจ้าหน้าที่ได้รับอุบัติเหตุขณะ ปฏิบัติงาน ตัวอย่างความเสี่ยงสำคัญที่พบใน หน่วยงานปี 2556

17 แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ สำคัญ ปี 2556 ความเสี่ยงที่สำคัญใน หน่วยงาน แนวทางป้องกัน / หลีกเลี่ยง - เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน - แนะนำให้ผู้มีหน้าที่รับเงินและ จ่ายเงินตรวจทานเอกสารและเขียน ให้ถูกต้องชัดเจน - ไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร - ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดถี่ ถ้วน และตรวจสอบ ยอดเงินโอนก่อน จ่ายเงิน - ออกใบเสร็จไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ - ตรวจสอบใบเสร็จทุกครั้งก่อนออก ใบเสร็จ - บันทึกไม่ครบถ้วน - ตรวจสอบทุกครั้งในการบันทึก เอกสารสำคัญต่าง ๆ ตัวอย่างแนวทางการแก้ไขที่ผ่านมาปี 2556

18 การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพได้ดำเนินการปี 2556 กิจกรรมระยะเวลา 1. CQI Medication error ของการจัด ยา ผู้ป่วยใน ต. ค. 55 – มี. ค. 56 2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามการ ป้องกัน การแพ้ยาซ้ำ ต. ค. 55 – มี. ค. 56 3. พัฒนาระบบป้องกันยา เสื่อมสภาพ ธ. ค. 55 – มี. ค. 56 ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน ที่ ผ่านมาปี 2556

19 * มีระบบการดูแลผู้ป่วย Acute MI เป็นอันดับหนึ่งใน จังหวัดลำปาง * มีระบบการดูแลผู้ป่วย Head injury เป็นอันดับหนึ่ง ในจังหวัดลำปาง * มีระบบการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุ หมู่ เป็นอันดับหนึ่งในจังหวัดลำปาง ผลงานที่ภาคภูมิใจ ปี 2556 ตัวอย่างผลลัทธ์ ในหน่วยงานปี 2556

20 ปัญหาและอุปสรรค อัตรากำลังไม่เพียงพอต่อ ภาระงาน สถานที่ทำงานคับแคบ ระบบการบันทึกคอม ฯ HosXP ไม่ทัน มีขั้นตอนปฏิบัติหลายขึ้น ตอนในการดูแลผู้ป่วย 1 คน ( บันทึกเอกสารหลาย อย่าง ) การออกใบเสร็จรับเงิน + การสรุปยอดเงินนอก เวลาราชการ ตัวอย่างปัญหาสำคัญที่พบใน หน่วยงานปีนี้

21 แผนที่จะดำเนินการต่อไป ปี 2557 ลำ ดับ กิจกรรม / โครงการระยะเวลาเป้าหมาย งบประม าณ ผู้รับผิดชอ บ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการ CPR ในเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และนอกหน่วยงาน ดูแล ผู้ป่วย AMI และ Acute Excercibration COPD ตค. 56- ธค. 57 จนท สธ 50 คน 1,000,0 00 เพ็ญศรี เล็ก วิลาศ 3. ลดจำนวนการเกิด อุบัติเหตุในเจ้าหน้าที่ ธค. 57- มค. 57 ??? 1,000,0 00 จุไรรัตน์ สุ คำวัง 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ บันทึกเวชระเบียน มค. 57 - มีค. 57 ??? 1,000,0 00 เพ็ญศรี เล็ก วิลาศ 5 เพิ่มความพึงพอใจใน พฤติกรรมบริการของ เจ้าหน้าที่ มีค. 57- เม. ย. 57 ??? 1,000,0 00 เพ็ญศรี เล็ก วิลาศ 6 พัฒนาระบบการดูแล ผู้ป่วย Stroke เม. ย. 57 - ก. ย. 57 ??? 1,000,0 00 เพ็ญศรี เล็ก วิลาศ 7 การพัฒนาระบบงาน EMS พค. 57- ก. ย. 57 ??? 1,000,0 00 เพ็ญศรี เล็ก วิลาศ ตัวอย่างแผนปีหน้าจะพัฒนาคน พัฒนาระบบงาน พัฒนาเครื่องมือ / สถานที่ ในหน่วยงานต้องให้ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ รพ

22


ดาวน์โหลด ppt หน่วยงาน ( ชื่อหน่วยงาน......) ประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google