งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลลัพธ์ที่ดี เพิ่มคุณค่า แก่ผู้รับผล บุคลากร ผู้ป่วยและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ทีมนำ กลยุทธ์ ความคาดหวัง Meet Delight กระบวนกา ร Predict Outcomes Data และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลลัพธ์ที่ดี เพิ่มคุณค่า แก่ผู้รับผล บุคลากร ผู้ป่วยและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ทีมนำ กลยุทธ์ ความคาดหวัง Meet Delight กระบวนกา ร Predict Outcomes Data และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลลัพธ์ที่ดี เพิ่มคุณค่า แก่ผู้รับผล บุคลากร ผู้ป่วยและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ทีมนำ กลยุทธ์ ความคาดหวัง Meet Delight กระบวนกา ร Predict Outcomes Data และ Information ที่ใช้ติดตามประเมินผล The Integrated Management System 1

2 ระบบงานสำคัญของ รพ. ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ การกำกับดูแลวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย การป้องกันการติดเชื้อ ระบบเวชระเบียน ระบบจัดการด้านยา การตรวจทดสอบ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ การทำงานกับชุมชน กระบวนการดูแลผู้ป่วย การเข้าถึงและเข้ารับบริการ การประเมินผู้ป่วย การวางแผน การดูแลผู้ป่วย การให้ข้อมูลและเสริมพลัง การดูแลต่อเนื่อง ด้านการดูแลผู้ป่วย ด้านการมุ่งเน้นผู้รับผลงาน ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ ด้านการนำ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ตอนที่ IV ตอนที่ III ตอนที่ II ตอนที่ I การนำ การวางแผน กลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้ป่วย และสิทธิผู้ป่วย การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล ผลการ ดำเนินงาน กระบวนการดูแลผู้ป่วย จากการดูแลผู้ป่วย สู่ระบบที่สนับสนุน 2

3 V-M-P Str. Chall. Str. Adv. Core Competency + Strategy Organization Model Work System Work Process Action Plan Result ตอนที่ II กระบวนการ / ระบบสำคัญ ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ การกำกับดูแลวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย การป้องกันการติดเชื้อ ระบบเวชระเบียน ระบบจัดการด้านยา การตรวจทดสอบ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ การทำงานกับชุมชน กระบวนการดูแลผู้ป่วย

4 ................................. เป็นองค์กร............... ชั้นนำ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี.................................................... เป็นองค์กร............... ชั้นนำ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี................... วิสัยทัศ น์

5 ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน.......................................................................................................................................................................................................................................... พันธกิจ

6 Strategic Challenges 6 Key Success Factors Core Competencies : unique & collective Strategic Advantages

7 Core Competencies (Internal) Strategic Resources and Relationships (External) Strategic Advantages

8 V-M-P Str. Chall. Str. Adv. Core Competency + Strategy Organization Model Work System Work Process การเข้าถึงและเข้ารับบริการ การประเมินผู้ป่วย การวางแผน การดูแลผู้ป่วย การให้ข้อมูลและเสริมพลัง การดูแลต่อเนื่อง ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย Action Plan Result

9 9 1. Unit Optimization2. Patient Safety 3. Clinical Population 5. Strategic Management 6. Self Assessment 4. Standard Implementation ตามรอยคุณภาพ ของแต่ละหน่วยงาน ตามรอย AE ตามรอย SIMPLE ตามรอย Clinical Tracer ตามรอยผู้ป่วยแต่ละราย ตามรอยมาตรฐานและ SPA ตามรอยแผนกลยุทธ์ ตามรอยการประเมินตนเอง 4 วง 6 Track 8 Tracing

10 Access Entry AssessmentInvestigation Diagnosis Plan of CareDischarge Plan Care of PatientReassessCommunication Information & Empowerment Discharge Continuity of Care Ac. Appendicitis Ectopic Preg Ac MI Head Injury UGIB DM HT Asthma Stroke Back pain Drug abuse CA breast CRF Sepsis CVA Head Injury COPD TB Spinal Inj UGIB DHF Sepsis Alc wirhdraw DHF Stroke Sepsis Multiple Trauma HIV จากกลุ่มผู้ป่วยสู่ภาพรวม ของการดูแลผู้ป่วย 10

11 “ บริการมีคุณภาพ ” บริการมี คุณภาพ

12 “ ผู้ป่วยปลอดภัย ”

13 “ โรงเรียนแพทย์สร้างเสริม สุขภาพ ”

14 High Reliability Healthcare  ไวต่อสถานการณ์รอบตัว (sensitive to operation)  ไม่เอาง่ายเข้าว่า (reluctance to simplify)  ครุ่นคิดว่ามีโอกาสเกิดปัญหา (preoccupation with failure)  รับฟังเสียงของผู้รู้จริง (deference to expertise)  เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ (resilience) 14

15 V-M-P Str. Chall. Str. Adv. Core Competency + Strategy Organization Model Work System Work Process Action Plan Result

16 V-M-P Str. Chall. Str. Adv. Core Competency + Strategy Suandok Model Work System Work Process การเข้าถึงและเข้ารับบริการ การประเมินผู้ป่วย การวางแผน การดูแลผู้ป่วย การให้ข้อมูลและเสริมพลัง การดูแลต่อเนื่อง ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย Action Plan Result

17 Accountability  ทุกคนสามารถจะไว้วางใจซึ่งกันและกัน และทุกคนจะมุ่งมั่นรับผิดชอบให้งาน สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายโดยพยายาม ทุ่มเทสุดความสามารถ 10-15% ที่ทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศ 70-80% ทำไปประมาณว่าพอใช้ได้ 10-15% ทำแบบคุณภาพต่ำๆ  ถ้าผู้นำไม่สามารถสร้างความมั่นใจ น่าเชื่อถือ ผู้ตามก็คงไม่มุ่งมั่นผูกพันใน ภารกิจ 17

18 ภาวะผู้นำ 4 ระดับ  Directing ( สั่งการ )  Coaching ( สอน / แนะนำ )  Supporting ( ให้กำลังใจ / สนับสนุน )  Delegating ( มอบหมายงาน / สอนแบบปล่อยให้ทำเอง ) 18

19 ปัญหาการสื่อสาร 1.4 ล้านปี – เริ่มใช้ภาษากาย 2 แสนปี – ภาษาพูด 5 หมื่นปี 2. คนพูด – คิดเป็นภาพแล้วสื่อออกไปเป็น คำพูด จึงพูดได้ไม่ครบถ้วน 3. คนฟัง – คิดว่าได้รับจนครบแต่ที่จริงเรา มีตัวกรอง ( ประสบการณ์ ทัศนคติ ความ เชื่อ ภูมิหลัง ) ทำให้เข้าใจผิดได้ง่าย 4. ทั้งสองฝ่ายควรตรวจสอบความเข้าใจ ด้วยการแจกแจง ทวนสอบ ซึ่งไม่ค่อยมี ใครทำเพราะคิดว่าเสียเวลา สุดท้ายเลย เสียน้อยเสียยาก 19

20 ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เงื่อนไขความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง เงื่อนไขคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต สติปัญญา ขยันอดทน แบ่งปัน ทางสาย กลาง พอประมาณ มีเหตุผล มี ภูมิคุ้มกั น ในตัวที่ ดี เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน นำสู่


ดาวน์โหลด ppt ผลลัพธ์ที่ดี เพิ่มคุณค่า แก่ผู้รับผล บุคลากร ผู้ป่วยและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ทีมนำ กลยุทธ์ ความคาดหวัง Meet Delight กระบวนกา ร Predict Outcomes Data และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google