งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินความปลอดภัยด้านยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินความปลอดภัยด้านยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินความปลอดภัยด้านยา
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ข้อ 9 การประเมินการใช้ยา

2 ผลการประเมินตนเอง : 2 พิจารณาในแต่ละข้อกำหนด เนื้อหาเน้น DUE
ปัจจุบันรพ.บุรีรัมย์ดำเนินการ DUR ระบบ DUE สะท้อนความปลอดภัยด้านยาน้อยกว่าข้ออื่น เนื่องจาก การดำเนินงานในระยะต้นไม่ได้ส่งผลต่อผู้ป่วยโดยตรง

3 ผลการประเมินตนเอง : 2 มุ่งเน้นการควบคุมการใช้ยา (ลดมูลค่ายา)
ประโยชน์เกิดกับผู้ป่วยเมื่อสามารถได้ผลประเมินว่ามีการสั่งใช้ยาไม่เหมาะสม และสามารถสร้างแนวทางการสั่งใช้ยา การติดตามการใช้ยา และนำไปสู่การปฏิบัติได้ Concurrent จะเกิดประโยชน์โดยตรงกับผู้ป่วย แต่เพิ่มภาระงานมาก

4 การดำเนินงาน DUE รพ.บุรีรัมย์
Concurrent DUE : Imipenem/Cilastatin, Meropenem, Cefepime, Cefpirome หัวข้อประเมิน : Indication, Dose, ADR, ผลการรักษา ปัญหาที่พบ : มีความเห็นที่ขัดแย้งในเรื่องผลการประเมิน แพทย์พิจารณาอาการทาง clinic ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ การปฏิบัติจริงขาดข้อมูลที่สำคัญ : sensitivity test, นน.ผู้ป่วย

5 การดำเนินงาน DUE รพ.บุรีรัมย์
ผลการประเมิน : ใช้ยาเหมาะสม  80% ไม่สามารถสร้างแนวทางการสั่งใช้ยาได้ ต่อมายากลุ่มดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาหลักของการสั่งใช้ยาในรพ. ยาที่มูลค่าการสั่งใช้สูง

6 มูลค่าจ่ายยาจากคลัง Top 20 : 2552
ลำดับ NAME ราคา/หน่วย (บาท) มูลค่าการเบิก % sharing % accumulative 1 ERYTHROPOETIN 4000IU/2ML ED 497.40 8,427,000.00 3.52 2 IMIPENEM500,CILASTATIN 500 INJ ED 410.91 6,467,722.00 2.71 6.23 3 RISPERIDONE 2 MG TAB NED 57.42 5,925,826.92 2.48 8.71 4 ATORVASTATIN 20 MG TAB NED 43.20 5,598,240.00 2.34 11.05 5 HUMAN ALBUMIN 25%,50 ML NED 1,385.79 5,550,090.00 2.32 13.37 6 PIPER Na 4+TAZOBACTAM 500 INJ ED 540.08 5,352,188.15 2,24 15.61 7 GALANTAMINE 8 MG NED 85.04 4,490,576.00 1.88 17.48 8 OCTREOTIDE 100MCG/ML INJ NED 406.78 4,358,664.00 1.82 19.31 9 PANTOPRAZOLE 40 MG/VIAL INJ ED 252.44 4,160,267.00 1.74 21.05 10 D-5-S/2,1000 ML INJ ED 29.08 3,188,216.00 1.33 22.38

7 มูลค่าจ่ายยาจากคลัง Top 20
ลำดับ NAME ราคา/หน่วย (บาท) มูลค่าการเบิก % sharing accumulative 11 BRIMONIDINE 0.15%,5 ML ED 324.62 3,063,760.00 1.28 23.66 12 NORMAL SALINE IV,1000 ML 30.03 2,703,750.00 1.13 24.79 13 CELECOXIB 200 MG TAB NED 22.62 2,682,490.00 1.12 25.92 14 MEROPENEM 1GM/VIAL INJ ED 494.11 2,631,616.85 1.10 27.02 15 GABAPENTIN 300 MG CAPSULE ED 23.35 2,514,500.00 1.05 28.07 16 OMEPRAZOLE 40 MG INJ ED 43.56 2,467,010.00 1.03 29.10 17 ROSIGLITAZONE 8 MG TAB NED 79.83 2,313,340.00 0.97 30.07 18 CILOSTAZOL 50 MG TAB NED 20.31 2,306,920.00 0.96 31.03 19 ESCITALOPAM 10 MG TAB ED 38.86 2,258,984.00 0.94 31.98 20 IOPROMIDE 0.623G/ML,50 ML INJ ED 689.53 2,232,020.00 0.93 32.19 Original 12 รายการ ED 10 รายการ NED 8 รายการ

8 แนวทางเรื่องสั่งใช้ยาที่เหมาะสม
DUR : drug use review ประมวลผลจากฐานข้อมูลการใช้ยา สะท้อนการสั่งใช้ยาในรพ. เสนอต่อผู้บริหารรพ. ลดภาระงานเภสัชกร แต่การติดตามการสั่งใช้ยายังคงดำเนินการ : acute care สร้างมาตรฐานการสั่งใช้ยาในยาที่เกิดปัญหา

9 แนวทางเรื่องสั่งใช้ยาที่เหมาะสม
Antibiotic : Restrict drug IC ดำเนินการร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม ติดตามการสั่งใช้ยาว่าเหมาะสมตรงตาม indication หรือไม่ ตัวอย่างแบบบันทึก

10 ประชุมคณะกรรมการ PTC ครั้งที่ 1 / 2553 22/01/53 ห้องประชุมเภสัชกรรม

11 4.1 มติคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชียา
การดำเนินงาน Rational drug use DUR : atrovastatin มีการใช้ยาเหมาะสมตาม NCEP III 30% เสนอให้มีการทำ DUR ในยากลุ่มอื่นเพิ่มเติมโดยเฉพาะยาที่มีมูลค่าการใช้สูง มอบหมายให้กลุ่มงานเภสัชกรรมพิจารณาดำเนินงาน

12 Rational drug use Atrovastatin : step II กำหนดแนวทางการสั่งใช้ยา
ตัวอย่างการควบคุมการใช้ยา Antihyperlipidemia ยารายการอื่นที่ควรทำ DUR กลุ่มงานเภสัชกรรมพิจารณามูลค่าการใช้ยา + ข้อมูลกลุ่มงาน 8 กลุ่มที่กรมบัญชีกลางให้ความสนใจ Celebrex


ดาวน์โหลด ppt การประเมินความปลอดภัยด้านยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google