งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ข้อ 9 การประเมินการ ใช้ยา การประเมินความ ปลอดภัยด้านยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ข้อ 9 การประเมินการ ใช้ยา การประเมินความ ปลอดภัยด้านยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ข้อ 9 การประเมินการ ใช้ยา การประเมินความ ปลอดภัยด้านยา

2 ผลการประเมินตนเอง : 2 พิจารณาในแต่ละข้อกำหนด เนื้อหาเน้น DUE ปัจจุบันรพ. บุรีรัมย์ดำเนินการ DUR ระบบ DUE สะท้อนความปลอดภัย ด้านยาน้อยกว่าข้ออื่น เนื่องจาก การดำเนินงานในระยะต้นไม่ได้ ส่งผลต่อผู้ป่วยโดยตรง

3 ผลการประเมินตนเอง : 2 มุ่งเน้นการควบคุมการใช้ยา ( ลด มูลค่ายา ) ประโยชน์เกิดกับผู้ป่วยเมื่อสามารถ ได้ผลประเมินว่ามีการสั่งใช้ยาไม่ เหมาะสม และสามารถสร้างแนว ทางการสั่งใช้ยา การติดตามการใช้ ยา และนำไปสู่การปฏิบัติได้ Concurrent จะเกิดประโยชน์ โดยตรงกับผู้ป่วย แต่เพิ่มภาระงานมาก

4 การดำเนินงาน DUE รพ. บุรีรัมย์ Concurrent DUE : Imipenem/Cilastatin, Meropenem, Cefepime, Cefpirome หัวข้อประเมิน : Indication, Dose, ADR, ผลการรักษา ปัญหาที่พบ :  มีความเห็นที่ขัดแย้งในเรื่องผลการ ประเมิน  แพทย์พิจารณาอาการทาง clinic ของ ผู้ป่วยเป็นสำคัญ  การปฏิบัติจริงขาดข้อมูลที่สำคัญ : sensitivity test, นน. ผู้ป่วย

5 การดำเนินงาน DUE รพ. บุรีรัมย์ ผลการประเมิน : ใช้ยาเหมาะสม  80% ไม่สามารถสร้างแนวทางการสั่งใช้ ยาได้ ต่อมายากลุ่มดังกล่าวไม่ใช่ปัญหา หลักของการสั่งใช้ยาในรพ. ยาที่มูลค่าการสั่งใช้สูง

6 มูลค่าจ่ายยาจากคลัง Top 20 : 2552 ลำดับ NAME ราคา / หน่วย ( บาท ) มูลค่าการเบิก ( บาท ) % sharing % accumulativ e 1ERYTHROPOETIN 4000IU/2ML ED497.40 8,427,000.0 03.52 2IMIPENEM500,CILASTATIN 500 INJ ED410.91 6,467,722.0 02.716.23 3RISPERIDONE 2 MG TAB NED57.42 5,925,826.9 22.488.71 4ATORVASTATIN 20 MG TAB NED43.20 5,598,240.0 02.3411.05 5HUMAN ALBUMIN 25%,50 ML NED1,385.79 5,550,090.0 02.3213.37 6PIPER Na 4+TAZOBACTAM 500 INJ ED540.08 5,352,188.1 52,2415.61 7GALANTAMINE 8 MG NED85.04 4,490,576.0 01.8817.48 8OCTREOTIDE 100MCG/ML INJ NED406.78 4,358,664.0 01.8219.31 9PANTOPRAZOLE 40 MG/VIAL INJ ED252.44 4,160,267.0 01.7421.05 10D-5-S/2,1000 ML INJ ED29.08 3,188,216.0 01.3322.38

7 มูลค่าจ่ายยาจากคลัง Top 20 ลำดับ NAME ราคา / หน่วย ( บาท ) มูลค่าการเบิก ( บาท ) % sharing % accumulative 11BRIMONIDINE 0.15%,5 ML ED324.623,063,760.001.2823.66 12NORMAL SALINE IV,1000 ML30.032,703,750.001.1324.79 13CELECOXIB 200 MG TAB NED22.622,682,490.001.1225.92 14MEROPENEM 1GM/VIAL INJ ED494.112,631,616.851.1027.02 15GABAPENTIN 300 MG CAPSULE ED23.352,514,500.001.0528.07 16OMEPRAZOLE 40 MG INJ ED43.562,467,010.001.0329.10 17ROSIGLITAZONE 8 MG TAB NED79.832,313,340.000.9730.07 18CILOSTAZOL 50 MG TAB NED20.312,306,920.000.9631.03 19ESCITALOPAM 10 MG TAB ED38.862,258,984.000.9431.98 20IOPROMIDE 0.623G/ML,50 ML INJ ED689.532,232,020.000.9332.19 Original 12 รายการ ED 10 รายการ NED 8 รายการ

8 แนวทางเรื่องสั่งใช้ยาที่ เหมาะสม DUR : drug use review ประมวลผลจากฐานข้อมูลการใช้ยา สะท้อนการสั่งใช้ยาในรพ. เสนอต่อ ผู้บริหารรพ. ลดภาระงานเภสัชกร แต่การติดตาม การสั่งใช้ยายังคงดำเนินการ : acute care สร้างมาตรฐานการสั่งใช้ยาในยาที่ เกิดปัญหา

9 แนวทางเรื่องสั่งใช้ยาที่ เหมาะสม Antibiotic : Restrict drug IC ดำเนินการร่วมกับกลุ่มงานเภสัช กรรม ติดตามการสั่งใช้ยาว่าเหมาะสมตรง ตาม indication หรือไม่ ตัวอย่างแบบบันทึก

10 ประชุมคณะกรรมการ PTC ครั้งที่ 1 / 2553 22/01/53 ห้องประชุม เภสัชกรรม

11 4.1 มติคณะอนุกรรมการ จัดทำบัญชียา การดำเนินงาน Rational drug use DUR : atrovastatin มีการใช้ยา เหมาะสมตาม NCEP III  30% เสนอให้มีการทำ DUR ในยากลุ่มอื่น เพิ่มเติมโดยเฉพาะยาที่มีมูลค่าการ ใช้สูง มอบหมายให้กลุ่มงานเภสัชกรรม พิจารณาดำเนินงาน

12 Rational drug use Atrovastatin : step II กำหนด แนวทางการสั่งใช้ยา ตัวอย่างการควบคุมการใช้ยา Antihyperlipidemia ตัวอย่างการควบคุมการใช้ยา Antihyperlipidemia ยารายการอื่นที่ควรทำ DUR กลุ่มงานเภสัชกรรมพิจารณามูลค่า การใช้ยา + ข้อมูลกลุ่มงาน 8 กลุ่ม ที่กรมบัญชีกลางให้ความสนใจ Celebrex


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ข้อ 9 การประเมินการ ใช้ยา การประเมินความ ปลอดภัยด้านยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google