งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบยา โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช. ระบบยาโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด * คณะอนุกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบยา โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช. ระบบยาโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด * คณะอนุกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบยา โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

2 ระบบยาโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด * คณะอนุกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด - การบริหารเวชภัณฑ์ * คณะกรรมการพัฒนาระบบยา - ความปลอดภัยด้านยา * คณะกรรมการกำกับและประเมินการใช้ยา * คณะทำงานบริหารยาเคมีบำบัด

3 นโยบายความปลอดภัยด้านยา ของโรงพยาบาล 1. การป้องกันการแพ้ยาซ้ำ 2. การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา 3. การเฝ้าระวังและติดตามการใช้ยากลุ่มเสี่ยงสูง 4. การดูแลความต่อเนื่องของการใช้ยาของผู้ป่วย 5. การดูแลยาสำรองหอผู้ป่วย 6. การพัฒนาระบบกระจายยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน วิชาชีพ

4 แผนการพัฒนาระบบยา * การเยี่ยมสำรวจระบบยา ทุก 1 เดือน เริ่ม เมษายน 2552 1. ระบบกระจายยาและการเฝ้าระวัง ME 2. การดูแลยาสำรองหอผู้ป่วย 3. การดูแลยาเดิมของผู้ป่วย 4. การใช้ยากลุ่มเสี่ยงสูง 5. การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

5 ระบบกระจายยาและการเฝ้าระวังความ คลาดเคลื่อนทางยา ผู้ป่วยนอกใช้ HOSxP + ใบสั่งยา / มีการ screen ใบสั่งยาที่แพทย์ส่งทาง com ผู้ป่วยในใช้ระบบ daily dose ( ยกเว้นตึกหลัง คลอด ) โดยใช้สำเนา DOS ส่งห้องยา / มี tripple check

6 ผลการเฝ้าระวังการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา ชนิด เป้า หมาย ปีงบประมาณ 2550ปีงบประมาณ 2551 ปีงบประมาณ 2552 ( ต.ค. 51 – ก.พ. 52 ) OPDIPDOPDIPDOPDIPD 1. Prescribing error A-B  1% 1% 0.04%0.09%0.067%0.11%0.279%0.066% C-D  0.5% 0.0012%0.0026%0.0003%0.0072%0.0008%0.011% E-I001 ( E )03 ( E )00 2. Pre-dispensing error A  3% 3% n/a 1.48%1.01% 3. Dispensing error B  1% 1% 0.0004%0.116%00.24%00.16% C-D  0.5% 0.0024%0.0037%0.004%0.01%0.013%0.01% E-I0001 ( F )000 4. Administration error A-B  1% 1% 0.0012%0.011%00.012%00 C-D  0.5% 00.025%00.066%00.029% E-I0000000

7 ผลการเยี่ยมสำรวจระบบยาโดยทีมกรรมการ พัฒนาระบบยา : ระบบกระจายยา การบริหารยา real time ยังทำได้ไม่ครบถ้วน ทีมสรุปว่าจะเน้นเฉพาะ HAD ก่อน การให้ยาทางสายยาง พบปัญหาการบดยาหลายชนิด ใช้วิธีแช่น้ำ รวมกัน  กำลังจัดทำข้อมูลยาที่ไม่ละลายน้ำ/ incompatability การใช้ยาเสพติด การทิ้ง มีบางหอผู้ป่วยที่การเบิกจ่ายยังไม่รัดกุม

8 ผลการเยี่ยมสำรวจระบบยาโดยทีมกรรมการ พัฒนาระบบยา : การติดตาม ME ทีมสหสาขายังไม่เข้าใจ นิยามระดับความรุนแรง ของ ME / near miss/ sentinel events การบริหารยามีการ double check ทุกหอ โดยเฉพาะยา HAD การรายงานอุบัติการณ์ ME ส่วนใหญ่ยัง under report

9 ผลการเยี่ยมสำรวจระบบยาโดยทีมกรรมการ พัฒนาระบบยา : การติดตาม ME ยาที่ใช้ร่วมกัน, ยาซ้ำของผู้ป่วยทุกรายและยาฉีด small dose ของเด็ก อยู่ในแผนพัฒนา เนื่องจากต้องเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และ อัตรากำลัง

10 แผนพัฒนาการป้องกัน ME วิเคราะห์ข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาให้เห็น ภาพการเกิดขึ้นซ้ำ หน่วยงาน/ ช่วงเวลา/ ความรุนแรง/ คู่ยาที่พบ แก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น

11 การดูแลยาสำรองหอผู้ป่วย ลดรายการยาเหลือเท่าที่จำเป็น Antidote, Stat dose, prn Review รายการทุก 1 ปี สำรวจยาทุก 2 เดือน + รายงานผลการสำรวจให้หอผู้ป่วยทราบ ด้วย ยาสำหรับ CPR ในรถ Emergency เปลี่ยนใหม่ทุก 2 เดือน

12 ผลการดูแลยาสำรองหอผู้ป่วย รายการยาและมูลค่ายาสำรองหอผู้ป่วย ลดลง ไม่มียา KCL inj. stock ทุกหอผู้ป่วย

13 ผลการเยี่ยมสำรวจระบบยาโดยทีมกรรมการ พัฒนาระบบยา : การดูแลยาสำรองหอผู้ป่วย มีการปรับปรุงรายการยาสำรอง ตามนโยบาย PTC ทบทวนการตรวจสอบอุณหภูมิตู้เย็นให้เป็น แนวทางเดียวกัน แผนการจัดยารถ CPR รูปแบบเดียวกันทุกหอ ผู้ป่วย

14 การดูแลยาเดิม ( Medication Reconciliation ) OPD พยาบาลหน้าห้องตรวจสอบถามเกี่ยวกับยาเดิม ส่งปรึกษาเภสัชกร (วันพฤหัสมีเภสัชกรดูแลยาเดิม หน้าห้องตรวจโรคไต) สรุปรายการยาเดิม +ปัญหาเรื่องยา ลงใน แบบฟอร์มยาเดิม แพทย์พิจารณาสั่งใช้ยา

15 การดูแลยาเดิม ( Medication Reconciliation ) IPD * ใช้โปรแกรม HOSxP ในการตรวจสอบยาเดิม เชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยใน + ผู้ป่วยนอก ย้าย ward และ จำหน่าย แต่ยังขาดข้อมูลยาที่ได้รับจากที่อื่น แผนพัฒนา - จัดทำแบบฟอร์มบันทึกยาเดิม - ทบทวน flow การดูแลยาเดิมโดยทีมพัฒนาระบบยา - โครงการนำร่อง PCT ละ 1 ward เริ่ม 1 พ.ค.2552

16 การดูแลยาเดิม ( Medication Reconciliation ) IPD (กำลังดำเนินการ- เริ่ม Zone ละ 1 ward) พยาบาลหน้าห้องตรวจสอบถามเกี่ยวกับยาเดิม ส่งปรึกษาเภสัชกร เภสัชกรสรุปรายการยาเดิมลงในแบบฟอร์มยา เดิม แพทย์พิจารณาสั่งใช้ยา เภสัชกรลง profile พยาบาลรับคำสั่ง นำยาเดิมผู้ป่วยมาดูแล

17 การจัดการยากลุ่มเสี่ยงสูง (High Alert Drug) (เป้าหมาย: ไม่เกิด ME ระดับ C ขึ้นไป) รายการยา common HAD/ specific HAD common HAD 6 กลุ่ม Adrenergic agonist : Adrenaline, Dopamine, Dobutamine Electrolytes : KCl, Calcium gluconate, Mg SO4,3%NaCl Anticoagulants : Heparin, Enoxaparin, Warfarin Insulin inj. Narcotic drugs : Morphine, Pethidine, Fentanyl Vasodilator : Nitroprusside injection,Nitroglycerin inj

18 การจัดการยากลุ่มเสี่ยงสูง (High Alert Drug) (ต่อ) Specific HAD Sedative : Dormicum inj, Chloral hydrate Hypnotic : Propofol inj,Thiopental Sodium inj,Ketamine inj. Neuromuscular blocking agents CHEMOTHERAPY

19 การจัดการยากลุ่มเสี่ยงสูง (High Alert Drug) (ต่อ) กำหนดแนวทางการจัดการยา HAD แพทย์ เขียนคำสั่งที่ชัดเจนใน DOS (งดใช้คำย่อ) เภสัชกร รับคำสั่งการใช้ยา Print ฉลากยา ระบุวิธีผสมยา อัตราการให้ยา + ฉลากระบุ Critical point พยาบาล รับคำสั่งการใช้ยา ติดฉลาก critical point ในใบ MARs และติดตาม เฝ้าระวังอาการ บันทึกผลการติดตาม แจ้งแพทย์ผู้รับผิดชอบ+ เขียนรายงานอุบัติการณ์

20 ผลการเยี่ยมสำรวจระบบยาโดยทีมกรรมการ พัฒนาระบบยา : การใช้ยากลุ่มเสี่ยงสูง ยังมีการใช้คำย่อ การสั่งยาเป็นสัดส่วน รณรงค์ผ่านองค์กรแพทย์ /การปฐมนิเทศแพทย์ใหม่ การจ่ายยา ติดฉลาก HAD ไม่ครบถ้วน การบันทึกผลการเฝ้าระวัง ยังไม่มีการสรุปผลการประเมิน

21 การป้องกันการแพ้ยาซ้ำ. เป้าหมาย ไม่มีการแพ้ยาซ้ำจากระบบของโรงพยาบาล

22 ผลการเฝ้าระวังการเกิด ADR และการป้องกันการแพ้ยาซ้ำ สาเหตุ การจัดการและส่งต่อข้อมูลการแพ้ยาในผู้ป่วยที่ admit ใหม่ยัง ไม่เข้มงวดและ รวดเร็ว  ทบทวน flow การรายงาน ADR + กระตุ้นเตือนบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง 2551 2552 ( ต. ค.51- มี. ค.52) พบประวัติการแพ้ ยาซ้ำ 1866 782 สั่งยาที่แพ้ซ้ำ 44 56 แพ้ยาซ้ำ 6 2

23 ผลการเยี่ยมสำรวจระบบยาโดยทีมกรรมการ พัฒนาระบบยา : การติดตาม ADRs * บุคลากรยังขาดความเข้าใจความหมาย ADRs type A,B และยังไม่เข้าใจขั้นตอนการรายงานเมื่อมีประวัติแพ้ยา การวางแผนแก้ปัญหา * ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแพ้ยารูปแบบ ต่าง ๆ ให้ทีมสหวิชาชีพ * รายงานผลการเฝ้าระวัง ADR และการสั่งยาในผู้ป่วยมี ประวัติแพ้ สู่ผู้ปฎิบัติงานทุกสาขาวิชาชีพ เดือนละ 1 ครั้ง

24 ระบบยาด้านอื่น ๆ Fatal-DI กำหนดรายการโดย PTC แล้ว และมีระบบการ เตือนในระบบคอมพิวเตอร์ การบริหารยาเคมีบำบัดแบบรวมศูนย์ จัดทำแล้ว 1 ศูนย์ (OPD cases) ผู้ป่วยจาก MED/ ward อื่น ๆ อยู่ในระหว่างดำเนินการ จัดหาสถานที่


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบยา โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช. ระบบยาโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด * คณะอนุกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google