งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช 27 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช 27 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช 27 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด

2 วาระการประชุม ๏ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ - การจัดซื้อยารวมระดับเขต - บัญชียาหลักแห่งชาติ 2551 ๏ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

3 วาระการประชุม ๏ วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 1. ทบทวนส่วนขาดของกลุ่มงานเภสัชกรรม และแนวทางการแก้ไขปัญหา - การลด Dispensing error ของห้อง จ่ายยา OPD/IPD - ระยะเวลารอรับยาของห้องจ่ายยาผู้ป่วย นอก

4 วาระการประชุม 2. การแก้ปัญหาระบบยาของโรงพยาบาล - การรายงาน ADR/ การป้องกันการแพ้ยาซ้ำ - การติดตามการใช้ยากลุ่มเสี่ยงสูง (High Alert Drug) - การพัฒนาระบบยาสำรองหอผู้ป่วย และการ Stock IV solution - ระบบการติดตามผู้ป่วยที่ใช้ยา Warfarin

5 วาระการประชุม ๏ วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ 1. ปัญหาจากการติดตาม DUE 2. การสั่งยา NED นอกเวลาราชการ 3. งานบริหารเวชภัณฑ์ 4. อื่น ๆ

6 เรื่องสืบเนื่อง 1. ทบทวนส่วนขาด ของงานเภสัชกรรม

7 Medication Error (OPD) ครั้ง/พันใบสั่งยา ปี

8 Medication Error (IPD) ครั้ง/พันวันนอน ปี

9 QC ของห้องจ่ายยา IPD (ทุกโซน) การลด dispensing error - ระดับ A-D ไม่เกิน 0.5% - ระดับ E-I = 0

10 Waiting time (OPD) ต.ค.50-ม.ค.51 เวลารอรับยา เฉลี่ย (นาที) ช่วงเวลา

11 ตามมาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ระยะเวลารับยาของผู้ป่วยนอก –80% ของใบสั่งยาได้รับยาภายใน 15 นาที –ไม่มีใบสั่งยาใดได้รับยาเกิน 30 นาที – ร.พ.มหาราช เกิน 15 นาที = 4.30 – 28.13% เกิน 30 นาที = 2.25 – 21.87% Waiting time (OPD)

12 จำนวนใบสั่งยาที่รอรับยา เกิน 30 นาที จำนวนใบสั่ง (เกิน 30 นาที) ช่วงเวลา

13 QC ของห้องจ่ายยา OPD การลดระยะเวลารอรับยาของผู้ป่วยนอก 1. 80% ของผู้ป่วยได้รับยาภายใน 15 นาที 2. ไม่มีใบสั่งยาใดได้รับยาเกิน 30 นาที ในช่วง 08.30 - 11.00 น. 3. ในช่วง 11.00 - 12.30 น.และคลินิก โรคเรื้อรังได้รับยาไม่เกิน 40 นาที

14 QC ของห้องจ่ายยา OPD ห้องจ่ายยา –เพิ่มช่องจ่ายยา –เพิ่มเภสัชกรจุดจ่ายยาเวลาเร่งด่วน –ปรับการเรียกชื่อรับยา ห้องตรวจ –ระบบการนัดผู้ป่วย ในแต่ละวัน/ช่วงเวลา

15 2. การแก้ปัญหาระบบยาของ โรงพยาบาล เรื่องสืบเนื่อง

16 การรายงาน ADR/ การป้องกันการแพ้ยาซ้ำ มีการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในรพ. และ ผู้ป่วย ๏ ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง DIS News ในเรื่อง - Flow ในการรายงาน (ม.ค.2551) - ความหมาย ADR (ก.พ.2551) - การประเมินระดับความน่าจะเป็นของ ADR (ก.พ.2551) - ADRที่พบบ่อยในโรงพยาบาล(ก.พ.2551)

17 การรายงาน ADR/ การป้องกันการแพ้ยาซ้ำ ๏ ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ให้ผู้ป่วย แจ้งประวัติการแพ้ยาแก่พยาบาล แพทย์ และเภสัชกร ๏ ป้ายเตือน ADR - หน้าห้องตรวจ/หอผู้ป่วย ๏ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความหมายของ “ ปก OPD card สีชมพู ” ให้แพทย์ทราบ อย่างทั่วถึง

18 การรายงาน ADR/ การป้องกันการแพ้ยาซ้ำ ๏ พยาบาล เมื่อมีการบริหารยาแก่ผู้ป่วย ผู้ป่วย ER/ การให้ยา pre-op ในวิสัญญี/ การให้ยา Stat dose ใน ward ให้ถามประวัติ การแพ้ยาของผู้ป่วยทุกราย กรณีที่ 1 ผู้ป่วยรู้สึกตัว ถามผู้ป่วย กรณีที่ 2 ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ถามญาติหรือโทร. ประสานห้องจ่ายยา หรือดูข้อมูลจาก computer

19 การรายงาน ADR/ การป้องกันการแพ้ยาซ้ำ กรณียาที่ติด SMP (Safety Monitoring Program) 1. Sticker ยา ระบุ “(SMP)” หลังชื่อยา 2. IPD - เภสัชกรเฝ้าระวังตามระบบการติดตาม ADR พร้อมทั้งมี Note เตือนใน Lock ยาของ ผู้ป่วย โดยประสานกับพยาบาล ส่วนผู้ป่วย D/C ดำเนินการเช่นเดียวกับ OPD 3. OPD- เภสัชกรแนะนำผู้ป่วยพร้อมแนบ ไปรษณียบัตรเพื่อให้แจ้ง ADR ส่งมายัง กลุ่มงานเภสัชกรรม

20 การรายงาน ADR/ การป้องกันการแพ้ยาซ้ำ ปี 2550 รายงานการเกิด ADR ซ้ำ 4 ราย ปี 2551 (ตค.50-กพ.51) เกิด ADR ซ้ำ 2 ราย  ขอความร่วมมือพยาบาลเพื่อแจ้งการแพ้ยาที่ ห้องจ่ายยาเพื่อจะได้ลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์  Flow การแจ้ง ADR ของผู้ป่วยตาม DIS NEWS ฉบับประจำเดือน มกราคม 2551

21 ความหมายของ HAD ยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drug) คือ - กลุ่มยาที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดอันตรายกับ ผู้ป่วย เพราะมีดัชนีการรักษาแคบ (narrow therapeutic index) - ยาที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงระดับรุนแรงต่อ อวัยวะสำคัญ เช่น หัวใจ สมอง ไต ฯลฯ

22 ความหมายของ HAD ยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drug) คือ - ยาที่มีความถี่/ ความรุนแรงของการเกิด ความคลาดเคลื่อนทางยา - ยาที่อาจมีโอกาสนำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น Dormicum, Morphine, Pethidine เป็นต้น

23 รายการ HAD โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช HAD ที่เสนอโดยคณะกรรมการความ คลาดเคลื่อนทางยา 2 ระยะ HAD ที่เสนอโดย PCT ต่าง ๆ HAD ตามหอผู้ป่วย HAD ในกลุ่มงานวิสัญญี ยาเคมีบำบัด TPN??

24 การพิจารณารับยา HAD เข้ามาใช้ในโรงพยาบาล ยาที่มีความเสี่ยงสูงต้องผ่านการพิจารณาจาก คณะอนุกรรมการ PTC และคณะกรรมการ PTC โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในการนำมาใช้ และการเตรียมการป้องกันอย่างเหมาะสม ยาที่มีความเสี่ยงสูงที่ถูกส่งมายังโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วย case refer ต้องพบแพทย์เพื่อ สั่งใช้และตรวจรับโดยเภสัชกรทุกครั้ง

25 การสั่งจ่าย HAD แพทย์ ไม่สั่งยาที่มีความเสี่ยงสูงด้วยวาจา ยกเว้น กรณีทำหัตถการหรือเร่งด่วน แพทย์ พิจารณาผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ ค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญ ก่อนสั่งยาที่มี ความเสี่ยงสูงให้แก่ผู้ป่วย

26 การสั่งจ่าย HAD แพทย์คำนวณขนาดยาซ้ำ กรณีต้องมีการ คำนวณตามน้ำหนักหรือพื้นที่ผิวเมื่อสั่งยาที่มีความ เสี่ยงสูง เช่น ยาเคมีบำบัด หรือระบุส่วนสูง น้ำหนักในใบสั่งยา และคำนวณซ้ำโดยเภสัชกร

27 การสั่งจ่าย HAD แพทย์พิจารณาข้อห้ามใช้และปฏิกิริยา ระหว่างยาที่มีความเสี่ยงสูงกับยาอื่น ๆที่ ผู้ป่วยใช้อยู่ก่อนการสั่งใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง แพทย์ กรณียาเคมีบำบัดสั่งยาโดยมีระบบ การสั่งใช้ยาใน Cytotoxic order form แพทย์เป็นผู้พิจารณาและระบุในใบสั่งยาก่อน ทุกครั้ง เมื่อมีการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง

28 การจ่ายยา HAD เมื่อได้รับใบสั่งยาที่มีความเสี่ยงสูง เภสัชกร ต้องตรวจสอบชื่อนามสกุลผู้ป่วย ชื่อยา ขนาดยา ปฏิกิริยาระหว่างยา (drug interaction) และผู้ป่วยต้องไม่มีภาวะห้ามใช้ ยานั้น ๆ กรณีที่พบปัญหาเภสัชกรต้องติดต่อ แพทย์ผู้สั่งยาทันที การจ่ายยาที่มีความเสี่ยงสูง ให้กระทำโดย มีการตรวจสอบซ้ำจากเภสัชกรเสมอ

29 การจ่ายยา HAD การจ่ายยาที่มีความเสี่ยงสูงให้ผู้ป่วยนำไปใช้ ที่บ้าน ต้องติดฉลากช่วย ข้อควรระวังไว้ที่ ซองยาหรือขวดยา หรือมีเอกสารแนะนำ ผู้ป่วยประกอบการส่งมอบยา สำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่แพทย์ อนุญาตให้กลับบ้าน เภสัชกรเป็นผู้ตรวจสอบ ส่งมอบและให้ความรู้ ใน การใช้ยาและ เฝ้าระวังผลข้างเคียงของยาที่มีความ เสี่ยงสูงให้ผู้ป่วยทราบ

30 การเก็บรักษา HAD  ยาที่มีความเสี่ยงสูงทุกชนิดต้องเก็บรักษา โดยแยกจากยาอื่น ๆ  ต้องมีสัญลักษณ์เตือนบุคลากรว่าเป็นยาที่มี ความเสี่ยงสูงติดสติ๊กเกอร์สีส้มแดงระบุคำว่า High Alert Drug  จำกัดการเข้าถึงยาที่มีความเสี่ยงสูงกลุ่ม ยาเสพติดให้โทษโดยต้องใส่ในตู้หรือลิ้นชักที่ มีกุญแจ และมีการตรวจสอบจำนวนยาสม่ำเสมอ

31 Critical Point of HAD & Monitoring parameter

32 ปรึกษาหารือในการดำเนินการ HAD คณะกรรมการ ME ส่งบันทึกข้อความและ เอกสารประกอบให้ PCT เพื่อให้แต่ละ PCT เสนอ HAD พร้อมทั้งเสนอแนะ critical point ส่งคณะกรรมการ ME โดยส่งที่ศูนย์คุณภาพ ส่งภายใน 27 กุมภาพันธ์ 2551 ประชุมกรรมการ ME 7 มีนาคม 2551

33 ปรึกษาหารือในการดำเนินการ HAD เภสัชกรรวบรวมยา HAD ที่ใช้มากในทุกหอ ผู้ป่วย เสนอคณะกรรมการ ME ทบทวนกำหนด รายการยา HAD ร่วมกันของโรงพยาบาล (จำนวน HAD ที่มีการใช้มากที่สุดในทุกหอ ผู้ป่วย) เภสัชกรจัดทำเอกสารยา HAD ของ โรงพยาบาลและ critical point เสนอ คณะกรรมการ ME พิจารณาและส่งให้ PCT

34 รายการยาสำรองหอผู้ป่วย จำนวนรายการยา

35 รายการยาสำรองหอผู้ป่วย จำนวนยา (%)

36 ยาที่มีอายุ < 6 เดือน –Zone1 =2รายการ (1.74%) –Zone2 =4รายการ (1.53%) –Zone3 =6รายการ (0.77%) –IPD(ER) =13รายการ (2.42%) ยาหมดอายุ 0 รายการ (หมดอายุหลังเปิดใช้ 1 รายการ) การเก็บยาถูกต้อง 100% ไม่พบการสำรองยา KCl inj. รายการยาสำรองหอผู้ป่วย

37 ยาสำรองหอผู้ป่วย บัญชียาสำรองหอผู้ป่วย ทบทวนปีละ 1 ครั้ง (เดือนกันยายน) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ให้ หัวหน้าหอผู้ป่วยทำบันทึกพร้อมเหตุผลผ่าน ประธาน PCT ถึงกลุ่มงานเภสัชกรรม เดือนละ 1 ครั้ง ยารถ Emergency ห้องยาจะเปลี่ยนให้ ทุก 2 เดือน (ฝ่ายการพยาบาลกำลังทบทวน รายการยารถ Emergency) ห้องยาจะตรวจสอบยาสำรองหอผู้ป่วย ทุก 2 เดือน ตามแผน

38 ปัญหาจำนวนยาและน้ำเกลือไม่ตรงตาม บัญชี 1. ให้มีพยาบาลรับผิดชอบโดยตรง 2. เมื่อหยิบยาจาก stock ให้เขียน note ชื่อ ผู้ป่วยและจำนวนที่ใช้ใส่ใน lock ที่เก็บยา stock ward 3. เขียนสั่งยาใน DOS เพื่อคืนยาใน stock ยาสำรองหอผู้ป่วย

39 Warfarin แนวทางการบริบาลทางเภสัชกรรม มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้รับการติดตาม ผลการรักษาและส่งเสริมการใช้ยาจาก เภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ และปลอดภัยจากผลข้างเคียง ของยาวาร์ฟาริน โดยกรอบในการ ดำเนินงานการให้บริบาลทางเภสัชกรรม

40 รูปแบบการให้การบริบาล จำแนกตามขั้นตอนของระบบบริการ โดยกรณีผู้ป่วย นอก เภสัชกรให้การบริบาลหลังจากที่ผู้ป่วยพบแพทย์ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 การให้ความรู้ ระดับ 2 การทบทวนประเมินผู้ป่วยและคำสั่งใช้ยา ซึ่งระดับที่ 1 และ 2 ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ สำคัญของการจัดการ ระดับ 3 การเฝ้าระวังและนัดติดตามค่า INR ควรประเมินทุกครั้งที่ผู้ป่วยมาโรงพยาบาล Warfarin

41 การติดตามการใช้ยา warfarin ในร.พ.มหาราช - OPD ผู้ป่วยทุกรายที่ใช้ยา warfarin - IPD ผู้ป่วยรายใหม่ที่ใช้ยา warfarin และรายเก่าที่ admit กำลังดำเนินการ - นำเสนอข้อมูลการติดตามการใช้ยาผ่าน PCT อายุรกรรม ศัลยกรรม และ OPD

42 วาระที่ 4 1. ปัญหาจากการติดตาม DUE 2. การสั่งยาร้านมูลนิธิฯ นอกเวลาราชการ 3. งานบริหารเวชภัณฑ์ 4. อื่น ๆ

43 ผลการติดตาม DUE เชิงคุณภาพ รายการยาจำนวน Caseมูลค่า(บาท) Tienam inj2383,575,777 Tazocin inj3885,477,955 Sulperazon inj1432,067,660 Meropenem inj12307,558 รวม78111,428,950 ผลการติดตาม เดือน ต.ค. 50-ม.ค. 51

44 1. การเขียนใบประกอบการสั่งใช้ยา ในเวลา ราชการขอได้ 100% บางรายอาจล่าช้าบ้าง - ปัญหา  การสั่งยาเวรบ่าย-ดึก/ OR ไม่มีใบ ประกอบการสั่งใช้ - แก้ปัญหา  ให้ไป 1 dose ตามดุลพินิจของ เภสัชกร แล้วตามใบ RD ตอนเช้า ปัญหาจากการติดตาม DUE

45 2. การติดตามเชิงคุณภาพ 4 รายการ (ต.ค. 50 - ม.ค.51) - ปัญหา  การติดตามเชิงคุณภาพ ติดตามได้เพียง 10% ของจำนวน case ทั้งหมด 781 case เฉลี่ยเดือนละ 195 ราย/ เภสัชกร 4 คน - แก้ปัญหา  ปรับระบบงาน พร้อมกำลังคน ปัญหาจากการติดตาม DUE

46 การสั่งยาร้านมูลนิธิ ฯ นอกเวลาราชการ

47 - ตัวยาซ้ำซ้อนกับยาใน รพ. - ยา 1 รายการ มี 2 trade names - ระเบียบการนำยาเข้าของร้านยา /ยาที่ติด SMP ปัญหายาร้านมูลนิธิฯ

48 Xylocaine ของ Astra แจ้งขาดตลาด - มี GPO และ M&H จำหน่าย PAS ของ Atlantic มีจำหน่ายแล้ว -ราคา 1400 บาท/1000’s -พ.วิภาวี ขอใช้ใน case MDRTB Glucose 50 ml v.s. 20 ml - Glucose 50 ml @ 13 บาท (13 – 17 บาท) - Glucose 20 ml @ 5.80 บาท งานบริหารเวชภัณฑ์

49 ยาคล้ายกัน 1. NaHCO 3 inj 10 ml กับ KCl inj 20 mEq 10 ml กรรมการ ME เสนอ off NaHCO 3 inj 10 ml (6.80 บาท/amp) ให้ เหลือแต่ NaHCO 3 inj 50 ml (20 บาท/amp) 2. Diclofenac inj กับ Tramol inj ลักษณะคล้ายกัน Diclofenac inj อยู่ใน รายการจัดซื้อยารวมของจังหวัดรอดำเนินการ งานบริหารเวชภัณฑ์

50 3. CPM tab กับ Dimenhydrinate tab ขอเป็นแผง 1 รายการ หรือซื้อ CPM เม็ดเล็กลง 4. Clindamycin cap กับ Mefenamic acid cap ขอเปลี่ยนสีเม็ดยาตัวใดตัวหนึ่ง

51 งานบริหารเวชภัณฑ์ Ofloxacin tab 100 mg ดูจาก Dose แล้ว ส่วนใหญ่ แพทย์สั่ง 2x2 pc, 4x2 pc - จะพิจารณาเปลี่ยนเป็น 200 mg หรือไม่ เนื่องจากราคาถูกลง และเพิ่มความสะดวก ในการรับประทาน - Ofloxacin 100 mg @ 1.50 บาท/เม็ด - Ofloxacin 200 mg @ 1.06 – 8.56 บาท/เม็ด

52 งานบริหารเวชภัณฑ์ แพทย์กุมารฯ ขอเพิ่มยา Ritalin syrup (Methylphenidate) เข้าบัญชีฯ Metformin tab 500 mg ของ - GPO ลด (แถม) เหลือ 0.425 บาท/เม็ด - บริษัทเดิมลดอีก 12% เหลือ 0.37 บาท/เม็ด (ราคาเดิม 0.42 บาท)

53 งานบริหารเวชภัณฑ์ อื่น ๆ - ยาตกลงราคาร่วมกันของจังหวัด มียา Amoxicillin 500 mg ที่กำลังทบทวนผู้ขาย - ยาเฉพาะ case ของ รพ. 1 รายการแพทย์ สั่งใช้โดยระบุ trade name 4 บริษัท ได้แก่ยา Paclitaxel - ยาสมุนไพร  แพทย์แผนไทยสั่งใช้ได้ ?  ส่งเสริมการใช้ที่ PCU (ทำแผนจัดซื้อเพิ่ม)

54 Flow แนวทางการวางยาตัวอย่าง ในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้แทนบริษัทยาติดต่อแพทย์ผู้สั่งใช้ยา  แพทย์เขียนใบ request  ผ่าน PCT   บริษัทส่งยาตัวอย่างมาที่งานคลังเวชภัณฑ์  งานคลังเวชภัณฑ์ดำเนินการ 1. ส่งยาพร้อมใบ request ให้หน่วยจ่ายยาที่เกี่ยวข้อง 2. แจ้ง ภญ.ศุภวรรณ ลงข้อมูลยาในคอมพิวเตอร์  หน่วยจ่ายยาลงรับ-จ่ายยาให้ผู้ป่วย  แพทย์สั่งใช้ยาและสรุปผลการใช้ยาให้เลขานุการ PTC  เลขานุการ PTC รวบรวมผล ส่งใบ request ที่งานธุรการ (สำเนาให้- เลขานุการ PTC 1 ชุด - งานคลังเวชภัณฑ์ 1 ชุด) หมายเหตุ แพทย์ผู้เสนอขอใช้ยาตัวอย่างเซ็นชื่อในแบบฟอร์มการวางยาตัวอย่าง และมีแพทย์ผู้สนับสนุนอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของแพทย์ในฝ่าย - ยาใหม่ ส่งให้เลขาอนุกรรมการ PTC (เพื่อนำเข้าวาระการเสนอยาใหม่ประจำปี) - ยาเก่านำเข้าวาระการประชุม PTC

55 มนุษย์ จำต้องมีจิตขนาดใหญ่ เพื่อที่จะบรรจุความเมตตากรุณา อันไม่มีที่ประมาณไว้ได้


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช 27 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google