งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Salyavit Chittmittrapap

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Salyavit Chittmittrapap"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Salyavit Chittmittrapap
Endocrine Topic Salyavit Chittmittrapap

2 Content 1. Early Metformin Use
2. Correctional & Basal Schedule Insulin 3. Aspirin (no new change) 4. Self monitoring blood glucose (SMBG)

3 How to get ADA2007pdf และจะ Upload เอาไว้ที่ Website ของภาควิชา
Computer ห้องพักแพทย์ In folder “วิชาการแบ่งตามหน่วย” Subfolder Endocrine Download from Diabetes Care Website care.diabetesjournals.org/ และจะ Upload เอาไว้ที่ Website ของภาควิชา

4 Content of ADA CPR 2007 What's new Standard of Medical Care in DM 2007
Diagnosis and Classification of DM Nutritional Recommendation for DM Nutritional Intervention for DM What's new

5 4 3 1 2

6 Evidence grading (adapted)
A – best ; good RCT !, Meta-analysis, compelling nonexperimental evidence B – good Cohort study, meta of Cohort, good Case-control study C – poorly controlled / uncontrolled study observational study, poor RCT, case-series, Conflicting evidence! E – Expert consensus Not Level of Recommendation

7

8 Revised Position statement
1 Nutrition Recommendations and Interventions for Diabetes: A position statement of the American Diabetes Association American Diabetes Association Diabetes Care : S48-65. Comprehensive Table3 at pageS58-60

9 2

10 Diabetic Peripheral Neuropathy RX
2 Diabetic Peripheral Neuropathy RX

11 Comprehensive DM evaluation

12 Summary of Revision * * *
3 Diabetes Care Comprehensive diabetes evaluation revised Lowering A1C has been assoc. with a reduction of microvascular & neuropathic complication (A) & possibly macrovascular disease (B) Medical Nutrition Therapy (MNT) extensively revised

13 Summary of Revision * * *
Nephropathy 3 Reduction of protein intake to g/kg BW /day in pt. with DM & earlier stage of CKD & to 0.8 g/kg BW /day in the later stage of CKD may improve measure of renal function & is recommended (B) Celiac disease (child)

14 Summary of Revision * * *
DM care in the hospital 4 Using correction dose or “supplemental” insulin to correct premeal hyperglycemia in addition to scheduled prandial and basal insulin is recommended (C) Discontinue ACEI before conception (E) Diabetes care in the school & day care setting should use a plan (504 plan) by family, school nurse, diabetes health care team

15 Diabetes Mellitus Is Chronic illness Need Continuing medical care
Patient self-management education Prevent acute complication Reduce the risk of long-term complication

16 Start with Metformin Don’t wait a second
Nathan ET.AL Management of Hyperglycemia in type 2 diabetes consensus statement from ADA and EAstudy of DM. Diabetes Care 29:

17 Target HbA1c <7 % Keep < 7 %
Reconsider in patient with Short Life expectancy & Terminal illness Some individual patient benefit from keep HbA1c < 6 % *with higher Hypoglycemia risk *

18 After Insulin use Discontinue Sulfonylurea (or decreased dose)

19 Thiazolidinedione With or without thiazolidinedione
After titration of Dose Patient may end up with (Maximal medication) = Intensive insulin with MFM With or without thiazolidinedione Actos (15) =42 baht Avandia (4) =64.5 baht ADR= fluid retention, Weight gain

20

21 Sliding Scale Manual adjust
ไม่ดี เพราะไม่มีการปรับเปลี่ยนขนาดของอินซูลิน ในแต่ละวัน ทำให้เกิดน้ำตาลสูง / ต่ำ เมื่อ insulin requirement เปลี่ยนแปลง จริง ๆ แล้วดี เพราะมีการคิดแบบ individual case มองทั้ง insulin maintenance และการตอบสนองต่ออินซูลินครั้งก่อน ๆ แต่ไม่ดี เพราะแพทย์เจ้าของไข้ไม่ได้อยู่เวรทุกวัน และไม่มีมาตรฐานกลางในการการปรับเปลี่ยนขนาดของอินซูลิน

22 Correctional dose & Schedule Insulin
เมื่อนำ sliding scale มาปรับปรุงเพิ่มโดยปรับเพิ่ม-ลดในแต่ละวัน ก็ได้เป็น correctional & schedule insulin มีปริมาณ Basal schedule Insulin คือปริมาณที่คนไข้ที่ระดับน้ำตาลปรกคิต้องการ เป็น maintenance dose มีการเพิ่มหรือลดปริมาณ insulin ที่ฉีดตามปริมาณน้ำตาลตั้งต้น (DTX) และสามารถปรับเพิ่มหรือลด scale ตามผลการควบคุมน้ำตาลที่ผ่านมา โดยปรับที่ basal insulin

23 Correctional dose & Schedule Insulin
One day Order RI 10 – 10 – 10 sc ac Monotard 10 u sc hs. Continuous Order If DTX <60,or >291 please notify DTX decrease insulin 4 u DTX decrease insulin 2 u DTX no modification DTX increase insulin 2 u DTX increase insulin 4 u DTX increase insulin 6 u DTX increase insulin 8 u DTX increase insulin 10 u

24 Example . DM male 55yrs on oral feeding
Previously need total insulin 40 u /day Start with 10 u basal insulin DTX morning 145  RI 12 u DTX noon 70  RI 6 u DTX evening 110  RI 10 u DTX hs 90  Monotard 8 u Continuous Order DTX decrease insulin 4 u DTX decrease insulin 2 u DTX no modification DTX increase insulin 2 u DTX increase insulin 4 u DTX increase insulin 6 u One day Order RI 10 – 10 – 10 sc ac Monotard 10 u sc hs. TOTAL TODAY 36

25 Example . DM male 55yrs on oral feeding
Previously need total insulin 40 u /day Start with 10 u basal insulin DTX morning 145  RI 12 u DTX noon 190  RI 14 u DTX evening 180  RI 14 u DTX hs 220  Monotard 16 u Correctional Insulin 16 u thenIncrease Basal inuslin Continuous Order DTX decrease insulin 4 u DTX decrease insulin 2 u DTX no modification DTX increase insulin 2 u DTX increase insulin 4 u DTX increase insulin 6 u One day Order RI 10 – 10 – 10 sc ac Monotard 10 u sc hs. TOTAL TODAY 56

26 Self Monitoring of blood glucose

27 สำคัญกว่าคือใช้ให้ได้ประโยชน์
Benefit Hypoglycemic Symptom = Hypoglycemia ? Better Glycemic control Cost ; ค่าเครื่อง (1800) ค่าแถบตรวจน้ำตาล (9) สำคัญกว่าคือใช้ให้ได้ประโยชน์ DM type GDM

28 ASPIRIN mg/d

29

30 Thailand situation; Beware !
Increased RISK OF BLEEDING NSAID abuse Regular NSAID uses Untreated Peptic Ulcer Uninvestigated Dyspepsia Undetected (&Untreated H.Pylori)

31 Landmark Paper for starting metformin immediately after Diagnosis of DM

32 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

33 Fasting glucose is best ! HbA1c can’t be used for DX

34 OGTT is better test with much complicated steps , used limitedly eg
OGTT is better test with much complicated steps , used limitedly eg. After IFG

35 Harrison target Fasting <105
GDM Develop DM after Pregnancy = overt DM Different number from harrison Harrison target Fasting <105 Post Prandial <120

36 High Risk  modest wt. loss, regular physical activity. Esp with IGT
High Risk  modest wt. loss, regular physical activity. Esp with IGT*** (A) For IFG same (E) Follow up counseling appears to be important for success (B) Monitor DM in pre-DM q 1-2 years (E) No Medication !!!

37 Reduce Risk & Slow progression of DN by Blood Pressure & Glucose control (A)
Screen Microalbuminuria annually - type 1 ; 5yrs or more after DX - type 2 ; at DX - during Pregnancy (E) Screen serum Cr annually (E)

38 ACEI & ARB No Winner !!!

39 If cannot use ACEI & ARB ; Betablockers, Diuretics, Non-DCCBs is considered (E)
New Check K

40 Pregnant = risk progress DR
Reduce Risk & Slow progression of DR by Blood Pressure & Glucose control (A) ASA does not prevent DR nor increase the risks of hemorrhage (A) Screen by Opthalmologist or Optometrist Screen annually ; start at - type 1 ; 3-5yrs or more after DX - type 2 ; at DX (B) Pregnant = risk progress DR Check DR at preg, along and 1yr post partum

41

42

43

44 A. Cardiovascular Diseases
1. BP control 2. Dyslipidemia 3. ASA (detail=above) 4. Smoking cessation 5. CHD screening & treatment

45 DN

46 =Plasma glucose <70 mg/dl
Repeat after RX at 15 min (B) Glucagon use (E)

47 K. Immunization Annual Influenza virus (C)
One (lastlong) Pneumococcal Vaccine Repeat if >65 yrs with recent vaccine >5 yrs Repeat if Nephrotic Syndrome, CKD, immunocompromised state

48 Take Home Message You should start Metformin after dx DM
Correctional dose & Schedule Insulin DM+DN ; diabetic diet, Protein g/kgBW/d (0.8 for Late CKD), low fat Advice symptom of DKA-HHS and also Stroke & MI ASA gr.I 2*1 with discussion of benefit & risk

49


ดาวน์โหลด ppt Salyavit Chittmittrapap

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google