งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงาน ปีงบประมาณ 2552 ( ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552 ) งานเภสัชกรรมและ แพทย์แผนไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงาน ปีงบประมาณ 2552 ( ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552 ) งานเภสัชกรรมและ แพทย์แผนไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลงาน ปีงบประมาณ 2552 ( ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552 ) งานเภสัชกรรมและ แพทย์แผนไทย

2 งานเภสัชกรรมบริการ 1. งานบริการผู้ป่วยนอก 2. งานบริการผู้ป่วยใน 3. งานเภสัชกรรมคลินิก

3 กรอบอัตรากำลังงานงาน เภสัชกรรมบริการ เภสัชกรจำนวน 4 อัตรา จ. พ. เภสัชกรรมจำนวน 3 อัตรา ลูกจ้างจำนวน 2 อัตรา งานเภสัชกรรมและ แพทย์แผนไทย

4 หน้าที่ความรับผิดชอบ - การจัดยา การจ่ายยาและแนะนำการใช้ยา - งานบริการจ่ายยาคลินิกพิเศษ - การติดตามและเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จาก การใช้ยา - การบริการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านยา - การบริการข้อมูลข่าวสารด้านยา / จดหมายข่าว - การติดตามความคลาดเคลื่อนทางยา - การติดตามปัญหาจากการใช้ยา - การควบคุมการสำรองยาในหอผู้ป่วย - การให้ความรู้ด้านยาแก่บุคลากร / นักเรียน / นักศึกษา / บุคคลทั่วไป - การเฝ้าระวังการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ เช่น หญิง ตั้งครรภ์, ให้นมบุตร, ภาวะพร่องเอ็นไซม์ G6PD - การติดตามเครื่องชี้วัดของหน่วยงาน - งานควบคุมกาสำรองยาสำหรับผู้ป่วยคลินิกพิเศษ - การสนับสนุนทางเภสัชกรรมกับสถานีอนามัยเครือข่าย

5 กราฟเปรียบเทียบจำนวน ผู้รับบริการจัดและจ่ายยา ปีงบประมาณ 2551 / 2552

6 จำนวนผู้รับบริการจ่ายยา ประเภทผู้ป่วยใน

7 จำนวนผู้รับบริการจ่ายยา ประเภทผู้ป่วยนอก

8 จำนวนผู้รับบริการจ่ายยาประเภท ผู้ป่วยคลินิกนอกเวลา

9 สรุปการให้บริการคลินิคนอกเวลา แยกตามสิทธิ ตุลาคม 51 - กันยายน 52 จำนวนผู้รับบริการเฉลี่ย 65 คน ต่อวัน

10 ดัชนีชี้วัด คุณภาพ 1. อุบัติการณ์การจัดยาผิด 2. อุบัติการณ์การจ่ายยาผิด 3. อัตราการพบคำร้องเรียน / ข้อเสนอแนะในทางลบ 4. จำนวนผู้รับบริการที่รอรับยา นานเกิน 10 นาที

11 อุบัติการณ์การ จัดยาผิด เป้าหมาย : ไม่ เกิน 1 %

12 อุบัติการณ์การจ่ายยาผิด เป้าหมาย : 0.5 %

13 3. อัตราการพบคำร้องเรียน / ข้อเสนอแนะในทางลบ เป้าหมาย 0 % ระดับที่ปฏิบัติได้ไม่พบคำร้องเรียน / ข้อเสนอใน ทางลบ

14 4. จำนวนผู้รับบริการที่รอรับยานาน เกิน 10 นาที เป้าหมายไม่เกิน 5 % ระดับที่ปฏิบัติได้ 1.15 %

15 งานบริการ ข้อมูลข่าวสาร และเภสัชกรรม คลินิก

16 การติดตามอาการไม่พึงประสงค์ จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวนรายงานผู้ป่วยแพ้ยา : รวม 32 ฉบับ ( ไม่พบ ผู้ป่วยแพ้ยาซ้ำ ) : OPD 16 คน IPD 16 คน ( เป้าหมายตาม KPI. อย่าง น้อย ปีละ 10 ฉบับ )

17 กลุ่มอายุ : 1 - 20 ปี 14 คน : 21 - 40 ปี 7 คน : 41 - 60 ปี 5 คน : 61 ปี ขึ้นไป 6 คน ความรุนแรง ระดับ ไม่ร้ายแรง จำนวน 32 ราย

18 กลุ่มอาการ APR ที่พบ 1. ผื่นคัน 26 ราย จากยา Ceftriaxone inj., Diclofenac inj., Amoxicillin cap. Penicillin tab., Hyoscine syr., Ibuprofen syr. Ciprofloxacin inj., Cefaclor syr., Co-trimoxazol tab., Metronidazol inj. 2. ปากแห้ง คอแห้ง 2 ราย จากยา Dimenhydrinate inj. 3. เจ็บแน่นหน้าอก 1 ราย จากยา. Amoxicillin syr. 4. หน้าตาบวม 1 ราย จากยา Diclofenac inj., Amoxi + Clav. Syr., Amoxicillin syr.

19 ดัชนีชี้วัดคุณภาพ 1. อุบัติการณ์การเกิดการแพ้ยา ซ้ำ เป้าหมายไม่พบ ( 0% ) ระดับที่ปฏิบัติได้ไม่พบ การเกิดการแพ้ยาซ้ำ

20 การเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา ( medication error ) พบความคลาดเคลื่อนก่อนถึงตัวผู้ป่วย 97.80 % พบความคลาดเคลื่อนขึ้นกับตัวผู้ป่วยแต่ ไม่ทำให้ผู้ป่วย ได้รับอันตราย 2.1 % เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นกับผู้ป่วย ต้องการการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย 0.1%

21 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่ผ่านมา 1. การลดความคลาดเคลื่อนในการจัดและ จ่ายยา 2. การเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยาในระดับรุนแรง 3. การบริหารจัดการยาในกลุ่ม HIGH ALERT DRUG

22 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพปี 2553 1. การพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้ ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจในการใช้ยา ( OPD Counselling ) 2. การให้คำปรึกษาด้านยาสำหรับผู้ป่วย พิเศษ ( Fulltime Counselling ) 3. การลดการคืนยาจากหอผู้ป่วย ( Drug U- turn )


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงาน ปีงบประมาณ 2552 ( ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552 ) งานเภสัชกรรมและ แพทย์แผนไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google