งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำรูปเล่มปัญหา พิเศษ ปิติ ตรีสุกล. ขั้นตอนการใช้แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : SPC59-Form.dotx เป็นไฟล์สำหรับปัญหาพิเศษ ( ไม่ต้อง ใช้ Quick styles เพราะจะถูกรวมอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำรูปเล่มปัญหา พิเศษ ปิติ ตรีสุกล. ขั้นตอนการใช้แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : SPC59-Form.dotx เป็นไฟล์สำหรับปัญหาพิเศษ ( ไม่ต้อง ใช้ Quick styles เพราะจะถูกรวมอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำรูปเล่มปัญหา พิเศษ ปิติ ตรีสุกล

2 ขั้นตอนการใช้แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : SPC59-Form.dotx เป็นไฟล์สำหรับปัญหาพิเศษ ( ไม่ต้อง ใช้ Quick styles เพราะจะถูกรวมอยู่ ในไฟล์อยู่แล้ว ) ดาวน์โหลดตัวอย่าง : SPC59- Example1.pdf

3 การใช้ฟอร์ม ดับเบิลคลิ๊กที่ไฟล์ SPC59- Form.dotx เพื่อเปิดใช้ เซฟไฟล์เป็นชื่อที่ต้องการ เปิดใช้ Ruler, View Gridlines,  กรอกข้อมูลในแต่ละส่วน หาก คัดลอกจากไฟล์อื่น เวลาแปะ ให้แปะแบบเฉพาะตัวอักษร เท่านั้นในตำแหน่งที่ต้องการ

4 การใช้ Quick Styles เลือก Change Styles / Style Sets / Chem2016

5 การเลือกฟอร์แมต ตัวอักษร สามารถเลือกฟอร์แมตได้จาก แถบเครื่องมือ (Home)

6 ฟอร์แมตตัวอักษร Head1 หัวเรื่องหลัก ( จะปรากฎ ในสารบัญ ) Head2 หัวเรื่องรอง ( จะปรากฎใน สารบัญ ) Head3 หัวเรื่องย่อย Normal ตัวหนังสือธรรมดา Caption คำอธิบายตารางหรือ ภาพ ( จะปรากฎในสารบัญ ตาราง / ภาพ ) List Paragraph ลำดับที่

7 การใส่คำอธิบายตาราง เลือกตารางและกดเมาส์ขวาเลือก insert caption เลือก Label เป็น “ ตารางที่ ” ( ไม่มีเลือก New Label) เลือก position: เป็น Above … พิมพ์คำอธิบายในช่อง caption: กด OK เลือกคำอธิบายตาราง เลือก style caption ซ้ำ แทรก tab ระหว่างหมายเลขตารางและ คำอธิบาย เช่น ตารางที่ 3(Tab) ตับเต่า... ใส่ tab เพิ่มตรงนี้

8 การใส่ภาพ เลือก insert / picture ปรับตำแหน่งภาพให้อยู่กลาง หน้า

9 การใส่คำอธิบายภาพ เลือกภาพและกดเมาส์ขวา แล้วเลือก insert caption เลือก Label เป็น ภาพที่ ( ไม่มีให้เลือก New Label) เลือก position: เป็น Below … พิมพ์คำอธิบายในช่อง caption: กด OK เลือกที่คำอธิบายใต้ภาพ แล้วเลือก style Caption ซ้ำ แทรก tab ระหว่างหมายเลขภาพและ คำอธิบาย เช่น ภาพที่ 1(Tab) เห็ดตับเต่า ใส่ tab เพิ่มตรงนี้

10 การตั้งกั้นหน้ากั้นหลัง เราสามารถตั้งกั้นหน้า กั้นหลัง และย่อหน้าได้เอง ( มีตั้งไว้อยู่ แล้วใน quick style) เลือก View Gridlines สำหรับ ตาราง

11 การจัดการบรรทัด

12 สารบัญ สารบัญ ( กำหนดไว้แล้ว ) กดเมาส์ขวาที่สารบัญ แล้วเลือก –Update Field –Update Entire Table

13 การใส่สารบัญตาราง / ภาพ เลือก References/Insert Table of Figures ที่ Caption Labels เลือก – ตารางที่ ( สำหรับตาราง ตาราง ) – ภาพที่ ( สำหรับสารบัญภาพ ) ที่ Tab Leader เลือก None ปรับกั้นหน้ากั้นหลัง ( ตาม รูป )

14 การพิมพ์หมายเลขลำดับ * ให้เลือกฟอร์แมต List Paragraph เพิ่มหรือลดลำดับย่อย – กด Tab – กด Shift+Tab หากต้องการเริ่มลำดับใหม่ให้ วางเมาส์ที่ลำดับ กดเมาส์ขวา และเลือก restart nunber

15 ข้อแนะนำในการใช้ MS word ใช้ enter เมื่อต้องการขึ้นย่อ หน้าใหม่ หากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่แต่ ย่อหน้าเดิม กด shift+enter หากต้องการให้ขึ้นหน้าใหม่ insert / Page Break กดปุ่ม  เพื่อแสดงตัวอักษรที่ มองไม่เห็น ชื่อและนามสกุล เว้น 2 เคาะ ใช้ edit/replace


ดาวน์โหลด ppt การทำรูปเล่มปัญหา พิเศษ ปิติ ตรีสุกล. ขั้นตอนการใช้แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : SPC59-Form.dotx เป็นไฟล์สำหรับปัญหาพิเศษ ( ไม่ต้อง ใช้ Quick styles เพราะจะถูกรวมอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google