งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสามารถเด่นของโปรแกรม Excel ประการหนึ่งก็คือ การนำข้อมูลมาสร้าง กราฟ โดยมีรูปแบบของกราฟให้เลือกใช้ อย่างมากมาย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ อย่างหลากหลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสามารถเด่นของโปรแกรม Excel ประการหนึ่งก็คือ การนำข้อมูลมาสร้าง กราฟ โดยมีรูปแบบของกราฟให้เลือกใช้ อย่างมากมาย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ อย่างหลากหลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ความสามารถเด่นของโปรแกรม Excel ประการหนึ่งก็คือ การนำข้อมูลมาสร้าง กราฟ โดยมีรูปแบบของกราฟให้เลือกใช้ อย่างมากมาย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ อย่างหลากหลาย ตัวอย่างมีข้อมูลดังนี้

5 จากตัวอย่างนี้ ต้องการสร้างกราฟด้วย โปรแกรม Excel ซึ่งมีวิธีการดังนี้ ทำแถบสีคลุมข้อมูลที่ต้องการนำไปสร้างกราฟ ( จากตัวอย่าง คือข้อมูลในเซลล์ A2 - E5) เลือกคำสั่ง Insert, Chart ปรากฏกรอบโต้ตอบ ในการสร้างกราฟ ที่เรียกว่า "Chart Wizard" ซึ่งมี 4 ขั้นตอน โดย Chart Wizard ขั้นตอนที่ 1 ให้เลือก ประเภทของกราฟที่ต้องการ

6

7 เมื่อเลือก จะปรากฏกรอบโต้ตอบขั้นตอน ที่ 2 ดังนี้ กรอบโต้ตอบขั้นตอนที่ 2 แสดงช่วงข้อมูลที่ ต้องการนำมาสร้าง กราฟ ซึ่งสามารถ ปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ โดยคลิกในรายการ Data Range และยัง เป็นส่วนที่จะระบุว่า ข้อมูลจากส่วนใดของ ตารางที่จะนำมา แสดงผลเป็นแกน X และแกน Y โดยคลิก เลือกจากรายการ Series in:

8 เมื่อกำหนดช่วงข้อมูลและการใช้แกนข้อมูล ได้แล้วก็คลิกปุ่ม เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3

9 ขั้นตอนที่ 3 มีรายการย่อยให้เลือก 6 รายการ Titles กำหนดคำอธิบายกราฟและแกน การพิมพ์ข้อมูลในหัวเรื่องและส่วนกำกับ แกน มีวิธีการดังนี้ 1) เลื่อน Mouse Pointer ไปยังกรอบ สี่เหลี่ยมของรายการที่ต้องการ 2) Click เมาส์ 1 ครั้งจะปรากฏตัวกระพริบ ภายในกรอบสี่เหลี่ยม 3) พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

10 Axes การแสดงผลแกนของกราฟ Gridlines การแสดงเส้นนำกราฟ Legend การแสดงตัวชี้กราฟ Data Labels การแสดงค่าของกราฟ Data Table การแสดงตารางข้อมูล เมื่อกำหนดค่าต่างๆ แล้วจึงคลิกปุ่ม เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย เพื่อเลือกว่าจะ นำเสนอกราฟใน Sheet ปัจจุบัน หรือนำเสนอใน Sheet ใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนแนะนำ ให้เลือก As New Sheet

11 ที่มา : http://www.nectec.or.th/c ourseware/progra m/excel/0058.html

12


ดาวน์โหลด ppt ความสามารถเด่นของโปรแกรม Excel ประการหนึ่งก็คือ การนำข้อมูลมาสร้าง กราฟ โดยมีรูปแบบของกราฟให้เลือกใช้ อย่างมากมาย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ อย่างหลากหลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google