งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง ฟอร์ม (Form) ผศ. ดร. ปริศนา มัชฌิมา. ฟอร์ม (Form) เป็นส่วนติดต่อระหว่างโปรแกรม กับผู้ใช้ (user interface)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง ฟอร์ม (Form) ผศ. ดร. ปริศนา มัชฌิมา. ฟอร์ม (Form) เป็นส่วนติดต่อระหว่างโปรแกรม กับผู้ใช้ (user interface)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง ฟอร์ม (Form) ผศ. ดร. ปริศนา มัชฌิมา

2 ฟอร์ม (Form) เป็นส่วนติดต่อระหว่างโปรแกรม กับผู้ใช้ (user interface)

3 มุมมองของฟอร์ม 0 มุมมองการออกแบบ (form design) ใช้ในการสร้าง ออกแบบ และแก้ไขฟอร์ม 0 มุมมองฟอร์ม (form view) ใช้แสดงผลฟอร์มเพื่อติดต่อ กับผู้ใช้ตามรูปแบบ ที่สร้างในมุมมองออกแบบ หรือสร้างด้วยตัวช่วยสร้าง 0 มุมมองแผ่นข้อมูล (datasheet) ใช้แสดงผลฟอร์มในรูป ของแผ่นข้อมูล หรือตารางข้อมูล 0 มุมมอง PivotTable เป็นมุมมองที่แสดงผลฟอร์มในรูปของ ตารางแจกแจงรายละเอียดและสรุปผลข้อมูล 0 มุมมอง PivotChart เป็นมุมมองที่แสดงผลฟอร์มเพื่อการ วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลในรูปของแผนภูมิหรือ Chart

4 การสร้างฟอร์มแบบง่าย

5 ปุ่มสร้างคอนโทรลในแท็บ Design

6

7

8

9

10 วันนี้เราจะเรียน... Select Text box Label Button Tab control Option Group Combo box List box


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง ฟอร์ม (Form) ผศ. ดร. ปริศนา มัชฌิมา. ฟอร์ม (Form) เป็นส่วนติดต่อระหว่างโปรแกรม กับผู้ใช้ (user interface)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google