งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จิรวัฒน์ พรหมพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จิรวัฒน์ พรหมพร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 07/08/51

2 EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการทาง บรรณานุกรม เช่น การสืบค้น การจัดเก็บ การจัดการรูปแบบการ ลงรายการทางบรรณานุกรม หรือ รายการอ้างอิงที่ผู้ใช้ได้ไป สืบค้นมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น จากฐานข้อมูลออนไลน์ หรือ จากฐานข้อมูลของห้องสมุด (OPAC) โปรแกรม EndNote สามารถทำการ Import รายการ อ้างอิงเหล่านั้นมาไว้ใน EndNote ได้โดยตรง เพื่อนำมาจัดการ ในส่วนของรายการบรรณานุกรม หรือ รายการอ้างอิงในตัวเล่ม วิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยต่อไป Introduction

3 จัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการทางบรรณานุกรมไว้ใน Library ของ EndNote สามารถสร้าง Library หรือ ห้องสมุด ได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ละห้องสมุดสามารถจัดเก็บรายการอ้างอิงได้ไม่จำกัดจำนวน มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่า 3,300 รูปแบบ สามารถรองรับความหลากหลายของภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ไทย จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น สามารถสร้าง Custom Group และ Smart Group รวมกันได้สูงสุด 500 Group ต่อ 1 ห้องสมุด สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดการเอกสารทั่วไป Microsoft Word for Windows 2003 หรือ 2007 ใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows XP และ Vista Introduction

4 คลิกที่ Start เลือก Programs – EndNote – EndNote Program Start EndNote

5 1. เลือกที่ Create a new library เพื่อสร้างห้องสมุดใหม่ หรือ เลือกที่ Open an existing library เพื่อเลือกห้องสมุดที่มีอยู่แล้ว 1 Create a new library

6 2. เลือกสถานที่จัดเก็บห้องสมุด 2 3. ระบุชื่อห้องสมุด แล้วคลิก Save 3

7 EndNote library

8 Add References to EndNote library 1. การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง (Entering References) 2. การถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลการสืบค้นเข้าสู่ EndNote 2.1 Direct Export เป็นการถ่ายโอนรายการอ้างอิงที่สืบค้นจาก ฐานข้อมูลต่างๆเข้าสู่ EndNote โดยตรง 2.2 Importing Reference Data into EndNote ต้องบันทึก รายการอ้างอิงที่สืบค้นจากฐานข้อมูลต่างๆก่อน แล้วนำมาถ่ายโอนเข้าสู่ EndNote โดยใช้ Filter ที่เหมาะสม 2.3 Searching Online Databases ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้จากการ สืบค้นฐานข้อมูลผ่านหน้าจอ EndNote โดยตรง

9 Entering References

10 1. คลิกที่ References แล้วเลือก New Reference 1 Entering References

11 2. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการจากส่วน Reference Type 2 Entering References

12 3. พิมพ์รายละเอียดทางบรรณานุกรมที่สำคัญตามประเภทสิ่งพิมพ์ที่เลือก จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย เพื่อบันทึกข้อมูล 3 Entering References

13

14 1. คลิกที่ References แล้วเลือก Figure – Attach Figure 1 Attach Figure

15 2. คลิกที่ Choose File เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ 2 Attach Figure

16 3. เลือกรูปภาพหรือไฟล์ที่ต้องการ 3 Attach Figure

17 4 4. ระบุคำอธิบายภาพหรือไฟล์ในเขตข้อมูล Caption Attach Figure

18 Attach Other File 1 1. คลิกที่ References แล้วเลือก File Attachments – Attach File

19 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ เช่น ไฟล์ PDF 2 Attach Other File

20

21 Bibliographic Styles

22 1. เลือกเปลี่ยนรูปแบบทางบรรณานุกรมที่ต้องการได้โดยคลิกที่ Select Another Style 1 Bibliographic Style

23 2. เลือกรูปแบบทางบรรณานุกรมที่ต้องการและคลิก Choose 2

24 Bibliographic Style

25 Direct Export

26 เลือกรายการที่ต้องการ2. คลิกที่ Export

27 Direct Export 3 3. คลิกที่ Export directly to ProCite, EndNote…

28 Direct Export ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนโดยตรงเข้าสู่ EndNote ในทันที

29 Importing Reference Data into EndNote

30 Importing References เลือกรายการที่ต้องการ2. คลิกที่ Export

31 Importing References 3. คลิกที่ Download in a format compatible with EndNote 3

32 Importing References 4. คลิกที่ File และเลือก Save As… เพื่อบันทึกข้อมูล 4

33 Importing References 5. เลือกที่จัดเก็บข้อมูล ระบุชื่อและเลือก Save as type เป็น Text File (*.txt) 5

34 Importing References 6 6. คลิกที่ File แล้วเลือก Import

35 Importing References 7 7. เลือกไฟล์ข้อมูลที่ Choose File จากนั้นเลือก Filter หรือ รูปแบบที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ จะถ่ายโอน (Import Option) ถ้าไม่พบ Filter ที่ต้องการ ให้คลิกที่ Other Filters

36 Importing References 8 8. เลือก Filter ที่ต้องการและคลิก Choose

37 Importing References 9 9. คลิกที่ Import เพื่อถ่ายโอนข้อมูล

38 Searching Online Databases

39 1 1. คลิกที่ Tools แล้วเลือก Online Search หรือ คลิกที่ More ในส่วนของ Online Search 1

40 2 2. เลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องการสืบค้น เช่น PubMed แล้วคลิก Choose Searching Online Databases

41 3. พิมพ์คำค้นที่ต้องการ แล้วคลิก Search 3

42 Searching Online Databases 4 4. เลือกระบุจำนวนผลลัพธ์ที่ต้องการได้ จากนั้นคลิก OK

43 Searching Online Databases การเรียกข้อมูลที่พบจากฐานข้อมูลออนไลน์สู่ EndNote โดยตรง

44 Create Custom Group

45 2. คลิกที่ References เลือก Add References To – Create Custom Group 2 1. เลือกรายการที่ต้องการจัดกลุ่มข้อมูล 1

46 Create Custom Group 3. ระบุชื่อกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ 3

47 Create Smart Group

48 Create Smart Group การจัดกลุ่มตาม Keyword จาก References ที่มีอยู่ 1. คลิกที่ Groups แล้วเลือก Create Smart Group 1

49 Create Smart Group 2. เลือกเขตข้อมูล แล้วพิมพ์คำค้นที่ต้องการ จากนั้นคลิก Create 2

50 Create Smart Group 3. รายการบรรณานุกรมที่ได้จากการจัดกลุ่มตาม Keyword 3

51 Transferring between EndNote Desktop and EndNote Web Libraries

52 Transferring References 1 1. คลิกที่ Tools แล้วเลือก EndNote Web

53 2 2. ระบุ และ Password ที่ใช้ใน EndNote Web และคลิก OK Transferring References

54 3 3. เลือกห้องสมุดที่จะถ่ายโอน 4. เลือกรูปแบบการถ่ายโอนจาก Web ไป Desktop หรือ Desktop ไป Web คลิก Transfer

55 Transferring References 6 6. คลิก OK เพื่อยืนยันการถ่ายโอนข้อมูล

56 Transferring References

57 Using EndNote With Microsoft Word

58 1. ใน Microsoft Word คลิกที่ Tools - EndNote X2 - Find Citation 1 Cite While You Write

59 2. พิมพ์คำค้น แล้วคลิก Search3. เลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการ คลิก Insert

60 Cite While You Write

61 Format Bibliography 1. คลิกที่ Tools - EndNote X2 – Format Bibliography 1

62 Format Bibliography 2. เลือกรูปแบบรายการทางบรรณานุกรมที่ต้องการ และคลิก OK 2

63 Inserting Figures 1. คลิกที่ Tools - EndNote X2 - Find Figure 1

64 Inserting Figures 2. พิมพ์คำค้น แล้วคลิก Search3. เลือกรายการอ้างอิงและคลิก Insert 2 3

65 Inserting Figures

66


ดาวน์โหลด ppt จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จิรวัฒน์ พรหมพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google