งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จิรวัฒน์ พรหมพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จิรวัฒน์ พรหมพร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.thแผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.thแผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 07/08/51

2 EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการทาง บรรณานุกรม เช่น การสืบค้น การจัดเก็บ การจัดการรูปแบบการ ลงรายการทางบรรณานุกรม หรือ รายการอ้างอิงที่ผู้ใช้ได้ไป สืบค้นมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น จากฐานข้อมูลออนไลน์ หรือ จากฐานข้อมูลของห้องสมุด (OPAC) โปรแกรม EndNote สามารถทำการ Import รายการ อ้างอิงเหล่านั้นมาไว้ใน EndNote ได้โดยตรง เพื่อนำมาจัดการ ในส่วนของรายการบรรณานุกรม หรือ รายการอ้างอิงในตัวเล่ม วิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยต่อไป Introduction

3 จัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการทางบรรณานุกรมไว้ใน Library ของ EndNote สามารถสร้าง Library หรือ ห้องสมุด ได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ละห้องสมุดสามารถจัดเก็บรายการอ้างอิงได้ไม่จำกัดจำนวน มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่า 3,300 รูปแบบ สามารถรองรับความหลากหลายของภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ไทย จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น สามารถสร้าง Custom Group และ Smart Group รวมกันได้สูงสุด 500 Group ต่อ 1 ห้องสมุด สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดการเอกสารทั่วไป Microsoft Word for Windows 2003 หรือ 2007 ใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows XP และ Vista Introduction

4 คลิกที่ Start เลือก Programs – EndNote – EndNote Program Start EndNote

5 1. เลือกที่ Create a new library เพื่อสร้างห้องสมุดใหม่ หรือ เลือกที่ Open an existing library เพื่อเลือกห้องสมุดที่มีอยู่แล้ว 1 Create a new library

6 2. เลือกสถานที่จัดเก็บห้องสมุด 2 3. ระบุชื่อห้องสมุด แล้วคลิก Save 3

7 EndNote library

8 Add References to EndNote library 1. การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง (Entering References) 2. การถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลการสืบค้นเข้าสู่ EndNote 2.1 Direct Export เป็นการถ่ายโอนรายการอ้างอิงที่สืบค้นจาก ฐานข้อมูลต่างๆเข้าสู่ EndNote โดยตรง 2.2 Importing Reference Data into EndNote ต้องบันทึก รายการอ้างอิงที่สืบค้นจากฐานข้อมูลต่างๆก่อน แล้วนำมาถ่ายโอนเข้าสู่ EndNote โดยใช้ Filter ที่เหมาะสม 2.3 Searching Online Databases ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้จากการ สืบค้นฐานข้อมูลผ่านหน้าจอ EndNote โดยตรง

9 Entering References

10 1. คลิกที่ References แล้วเลือก New Reference 1 Entering References

11 2. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการจากส่วน Reference Type 2 Entering References

12 3. พิมพ์รายละเอียดทางบรรณานุกรมที่สำคัญตามประเภทสิ่งพิมพ์ที่เลือก จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย เพื่อบันทึกข้อมูล 3 Entering References

13

14 1. คลิกที่ References แล้วเลือก Figure – Attach Figure 1 Attach Figure

15 2. คลิกที่ Choose File เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ 2 Attach Figure

16 3. เลือกรูปภาพหรือไฟล์ที่ต้องการ 3 Attach Figure

17 4 4. ระบุคำอธิบายภาพหรือไฟล์ในเขตข้อมูล Caption Attach Figure

18 Attach Other File 1 1. คลิกที่ References แล้วเลือก File Attachments – Attach File

19 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ เช่น ไฟล์ PDF 2 Attach Other File

20

21 Bibliographic Styles

22 1. เลือกเปลี่ยนรูปแบบทางบรรณานุกรมที่ต้องการได้โดยคลิกที่ Select Another Style 1 Bibliographic Style

23 2. เลือกรูปแบบทางบรรณานุกรมที่ต้องการและคลิก Choose 2

24 Bibliographic Style

25 Direct Export

26 1 2 1. เลือกรายการที่ต้องการ2. คลิกที่ Export

27 Direct Export 3 3. คลิกที่ Export directly to ProCite, EndNote…

28 Direct Export ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนโดยตรงเข้าสู่ EndNote ในทันที

29 Importing Reference Data into EndNote

30 Importing References 1 2 1. เลือกรายการที่ต้องการ2. คลิกที่ Export

31 Importing References 3. คลิกที่ Download in a format compatible with EndNote 3

32 Importing References 4. คลิกที่ File และเลือก Save As… เพื่อบันทึกข้อมูล 4

33 Importing References 5. เลือกที่จัดเก็บข้อมูล ระบุชื่อและเลือก Save as type เป็น Text File (*.txt) 5

34 Importing References 6 6. คลิกที่ File แล้วเลือก Import

35 Importing References 7 7. เลือกไฟล์ข้อมูลที่ Choose File จากนั้นเลือก Filter หรือ รูปแบบที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ จะถ่ายโอน (Import Option) ถ้าไม่พบ Filter ที่ต้องการ ให้คลิกที่ Other Filters

36 Importing References 8 8. เลือก Filter ที่ต้องการและคลิก Choose

37 Importing References 9 9. คลิกที่ Import เพื่อถ่ายโอนข้อมูล

38 Searching Online Databases

39 1 1. คลิกที่ Tools แล้วเลือก Online Search หรือ คลิกที่ More ในส่วนของ Online Search 1

40 2 2. เลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องการสืบค้น เช่น PubMed แล้วคลิก Choose Searching Online Databases

41 3. พิมพ์คำค้นที่ต้องการ แล้วคลิก Search 3

42 Searching Online Databases 4 4. เลือกระบุจำนวนผลลัพธ์ที่ต้องการได้ จากนั้นคลิก OK

43 Searching Online Databases การเรียกข้อมูลที่พบจากฐานข้อมูลออนไลน์สู่ EndNote โดยตรง

44 Create Custom Group

45 2. คลิกที่ References เลือก Add References To – Create Custom Group 2 1. เลือกรายการที่ต้องการจัดกลุ่มข้อมูล 1

46 Create Custom Group 3. ระบุชื่อกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ 3

47 Create Smart Group

48 Create Smart Group การจัดกลุ่มตาม Keyword จาก References ที่มีอยู่ 1. คลิกที่ Groups แล้วเลือก Create Smart Group 1

49 Create Smart Group 2. เลือกเขตข้อมูล แล้วพิมพ์คำค้นที่ต้องการ จากนั้นคลิก Create 2

50 Create Smart Group 3. รายการบรรณานุกรมที่ได้จากการจัดกลุ่มตาม Keyword 3

51 Transferring between EndNote Desktop and EndNote Web Libraries

52 Transferring References 1 1. คลิกที่ Tools แล้วเลือก EndNote Web

53 2 2. ระบุ E-mail และ Password ที่ใช้ใน EndNote Web และคลิก OK Transferring References

54 3 3. เลือกห้องสมุดที่จะถ่ายโอน 4. เลือกรูปแบบการถ่ายโอนจาก Web ไป Desktop หรือ Desktop ไป Web 4 5 5. คลิก Transfer

55 Transferring References 6 6. คลิก OK เพื่อยืนยันการถ่ายโอนข้อมูล

56 Transferring References

57 Using EndNote With Microsoft Word

58 1. ใน Microsoft Word คลิกที่ Tools - EndNote X2 - Find Citation 1 Cite While You Write

59 2. พิมพ์คำค้น แล้วคลิก Search3. เลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการ 2 3 4 4. คลิก Insert

60 Cite While You Write

61 Format Bibliography 1. คลิกที่ Tools - EndNote X2 – Format Bibliography 1

62 Format Bibliography 2. เลือกรูปแบบรายการทางบรรณานุกรมที่ต้องการ และคลิก OK 2

63 Inserting Figures 1. คลิกที่ Tools - EndNote X2 - Find Figure 1

64 Inserting Figures 2. พิมพ์คำค้น แล้วคลิก Search3. เลือกรายการอ้างอิงและคลิก Insert 2 3

65 Inserting Figures

66


ดาวน์โหลด ppt จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จิรวัฒน์ พรหมพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google