งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับปรุงและลดขั้นตอน การออกใบเสร็จรับเงิน ในงานบริการสารสนเทศ วรรณาภรณ์ เทียรท้าว เกดิษฐ เกิดโภคา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับปรุงและลดขั้นตอน การออกใบเสร็จรับเงิน ในงานบริการสารสนเทศ วรรณาภรณ์ เทียรท้าว เกดิษฐ เกิดโภคา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับปรุงและลดขั้นตอน การออกใบเสร็จรับเงิน ในงานบริการสารสนเทศ วรรณาภรณ์ เทียรท้าว เกดิษฐ เกิดโภคา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 การใช้ใบเสร็จรับเงิน ค่าปรับหนังสือเกินกำหนด ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด สมาชิก PULINET ค่าเติมเงินถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน ค่าบริการยืมระหว่างห้องสมุด

3 ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายในการซื้อ ใบเสร็จค่อนข้างสูง มีความล่าช้าใน การเขียน ข้อผิดพลาด ในการเขียนใบเสร็จ การปรับในระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ

4 สถิติการใช้ใบเสร็จ ใช้ใบเสร็จ 422 เล่ม ค่าใช้จ่าย 23,632 บาท ปีงบประมาณ 2556 ใช้ใบเสร็จไป 522 เล่ม 29,232 ค่าใช้จ่าย 29,232 บาท ปีงบประมาณ 2557

5 ทำไมต้องเปลี่ยน ลดขั้นตอน ลดการใช้ ใบเสร็จรับเงิน ลดค่าใช้จ่าย ลดความผิดพลาด

6 หารือกัน ภายในหน่วยงาน พัฒนาระบบ ทดลองใช้งาน ประชุมหารือกับหน่วยงานมหาวิทยาลัย ทำบันทึกข้อความ แจ้งเปลี่ยนแปลง ใช้ระบบปริ้นสลิป นำปัญหาที่พบ มาแก้ไข ขั้นตอนการดำเนินงาน : การพัฒนาระบบ

7 เครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จ ค่าปรับหนังสือ เกินกำหนด บริการเติมเงิน ถ่ายเอกสาร

8 ข้อจำกัดของระบบห้องสมุด INNOPAC ไม่สามารถ ระบุรูปแบบ การพิมพ์ ไม่สามารถ ตั้งค่า หน้ากระดาษ ไม่สามารถตั้ง ค่าการพิมพ์ ใดๆได้

9 ตั้งค่าการพิมพ์ผ่านอีเมล์ ที่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ รันสคริปต์ Microsoft Office การใช้งานร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

10 ระบุวัน เวลา ชื่อ-นามสกุล จำนวน ค่าปรับ รายเล่ม ยอดรวม สำหรับเจ้าหน้าที่ หมายเลข ใบเสร็จ ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินในบริการยืม-คืน ชื่อหนังสือ

11 ตั้งค่าการพิมพ์ บริการเติมเงินถ่ายเอกสารพิมพ์งาน สลิปใบเสร็จ

12 การใช้งานของเจ้าหน้าที่ให้บริการ ตั้งค่าการพิมพ์สลิป ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน บันทึกการรับเงิน ในแต่ละช่วงเวลา รายงานและรวบรวม เงินส่งทุกวันทำการ อบรม การใช้งาน

13 การรายงานค่าปรับ 1. Export File 2.พิมพ์รายงาน 4.นำส่งเงินพร้อมเอกสาร ให้งานการเงิน 3.แนบใบเสร็จรับเงิน ของมหาวิทยาลัย

14 Export File

15 การพัฒนาระบบรายงานค่าปรับ

16

17 ตัวอย่าง

18

19 ผลจากการนำมาใช้ เริ่มใช้งาน ตุลาคม 2557

20 สถิติการใช้ใบเสร็จ 522 เล่ม 26 เล่ม 422 เล่ม 23,632 บาท ปีงบ2556 ปีงบ2557 ปีงบ2558

21 สถิติค่าใช้จ่าย *ค่าใบเสร็จ + ค่ากระดาษพิมพ์สลิป 29,232 บาท ประหยัด 24,936 บาท 2557 4,296 บาท*2558 23,632 บาท2556 ปีงบประมาณ

22 ผลจากการพิมพ์สลิปมาใช้ เวลา ลดลงจากเวลา 1-2 นาทีเหลือ 10 วินาที เป็นไปตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบได้ ข้อร้องเรียน การไม่ชำระเงินในระบบลดลง สามารถเรียกดูการชำระเงินย้อนหลังได้ บริการทางเลือก ส่งใบเสร็จรับเงินไปทางอีเมล ปัญหา : ระบบเครือข่ายมีปัญหาสั่งพิมพ์ไม่ได้

23 ข้อเสนอแนะ ห้องสมุดที่ใช้ระบบห้องสมุด อัตโนมัติ Innopac สามารถ นำระบบพิมพ์สลิปไปใช้งานได้ End

24


ดาวน์โหลด ppt การปรับปรุงและลดขั้นตอน การออกใบเสร็จรับเงิน ในงานบริการสารสนเทศ วรรณาภรณ์ เทียรท้าว เกดิษฐ เกิดโภคา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google