งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน โครงการ เมื่อได้รับอนุมัติ งบประมาณ นางรุ่งทิวา กรีวาส 21 พฤษภาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน โครงการ เมื่อได้รับอนุมัติ งบประมาณ นางรุ่งทิวา กรีวาส 21 พฤษภาคม 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน โครงการ เมื่อได้รับอนุมัติ งบประมาณ นางรุ่งทิวา กรีวาส 21 พฤษภาคม 2558

2 ความหมายของโครงการ  โครงการ หมายถึง แผนงานย่อย แผนการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่จะ นำไปปฏิบัติได้โดยมีวัตถุประสงค์ในการ ดำเนินงานอย่างชัดแจ้ง มีระยะเวลา เริ่มต้น มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด

3 ประเภทของโครงการ 1. โครงการจัดกิจกรรม / อบรม / สัมมนา 2. โครงการเพื่อปรับปรุงทางด้านกายภาพ / จัดหาครุภัณฑ์ / วัสดุอุปกรณ์

4 ตัวอย่างโครงการที่ได้รับ อนุมัติงบประมาณ 1. โครงการพัฒนาบุคลากร 2. โครงการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมหนีไฟ 3. โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วยตนเอง 4. โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด นงเยาว์ ชัยเสรี 5. โครงการสื่อสารภายในองค์กร 6. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุด

5 จะทำอย่างไรเมื่อโครงการได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ?

6

7 ประเภทค่าใช้จ่ายของโครงการ 1. ค่าใช้จ่ายที่ต้องผ่านงานพัสดุฯ เพื่อ ดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง 2. ค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกจ่ายโดยไม่ต้องผ่าน กระบวนการพัสดุ

8 โครงการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ห้องสมุดนง เยาว์ รายการจำนว น หน่วย 1. งานรื้อถอน 32 ตรม 2. งานสถาปัตยกรรม 1 งาน 3. ระบบไฟฟ้า + ระบบ เครือข่าย 1 งาน 4. คอมพิวเตอร์ all in one (19.5 นิ้ว ) 40 เครื่อง 5. โต๊ะคอมพิวเตอร์ (60x 80x 75x ) 40 ตัว 6. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 40 ตัว 7. Projector LCD1 8. Smart board (i-Board)1 รายการที่ต้องดำเนินงานของโครงการ ประกอบด้วย

9 โครงการ สื่อสารภายในองค์กร ค่าใช้จ่ายโครงการ คือ การจ้างบริษัทเพื่อมาจัดทำงานประชาสัมพันธ์ ให้กับสำนักหอสมุด โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วยตนเอง ค่าใช้จ่ายโครงการ คือ การจ้างจัดทำบทเรียนออนไลน์

10 โครงการพัฒนาบุคลากร ค่าจัดการฝึกอบรม / ให้ความรู้แก่บุคลากร โดย การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ใน สำนักหอสมุด ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ค่าสัมมนา / ศึกษาดูงานประจำปี ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา ฯลฯ

11 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุด ค่าใช้จ่ายโครงการ คือ ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร / อาหารว่าง โครงการป้องกันอัคคีภัยและซ้อม หนีไฟ ค่าใช้จ่ายโครงการ คือ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าวัสดุการ จำลองเหตุการณ์ในการซ้อมหนีไฟ ฯลฯ

12 การขออนุมัติดำเนินงานโครงการ บันทึกขออนุมัติ - ระบุรายละเอียด เรื่อง วัน เวลา สถานที่ที่จัด อบรม พร้อมค่าใช้จ่าย แนบกำหนดการ และโครงการ ยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดย แจ้งชื่อบุคลากรที่จะขอยืมเงิน เคลียร์เงินยืมภายในกำหนดในสัญญา

13  ค่าใช้จ่ายโครงการประเภทฝึกอบรม ค่าวิทยากร - บุคลากรของรัฐ ชั่วโมงละ 600.- บาท - บุคคลภายนอก ชั่วโมงละ 1,200.- บาท ค่าเลี้ยงรับรอง - อาหารกลางวัน 150.- บาท / มื้อ / คน - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 35.- บาท / มื้อ / คน  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะตามสิทธิ ค่าที่พัก ห้องพักคู่ คืนละ 850 บาท / คน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 240 บาท / วัน

14 การเคลียร์เงินยืม เงินสด ใบสำคัญ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินค่าวิทยากร ค่าอาหาร / อาหารว่าง รายงานการเดินทางฯลฯ โดยเป็นรูปแบบใบเสร็จที่ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่ง ต้องมีข้อความสำคัญ 5 จุด คือ - ชื่อที่อยู่ของผู้รับเงิน - วันที่ที่รับเงิน - รายละเอียดการรับเงินว่าเป็นค่าอะไร - จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร - ลายมือชื่อผู้รับเงิน

15

16


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน โครงการ เมื่อได้รับอนุมัติ งบประมาณ นางรุ่งทิวา กรีวาส 21 พฤษภาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google