งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554. ติดตามงานแผนกล ยุทธ์ ปี 46-53 เจ้าภาพ กบส./ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554. ติดตามงานแผนกล ยุทธ์ ปี 46-53 เจ้าภาพ กบส./ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554

2

3 ติดตามงานแผนกล ยุทธ์ ปี 46-53 เจ้าภาพ กบส./ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ร่วมประชุม คกก. แนะนำการนำแผนฯไปปฏิบัติงาน ติดตามการใช้แผนกลยุทธ์ ประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูล 1 2 3 4 ตัวชี้วัด สหกรณ์ 20 แห่ง ติดตามประเมินผล รายงานผล

4 ติดตามการใช้เงินกู้ที่ ได้รับจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ตรวจสอบการใช้เงินกู้ เร่งรัดหนี้ ประชุมคณะทำงาน 2 3 ติดตามประเมินผล รานงานผล 1 เจ้าภาพ กบส./ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

5 ติดตามเร่งรัดหนี้เงินทุน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ติดตามการชำระหนี้ตามแผน ประสานงาน ตรวจสอบข้อมูล 2 3 1 เจ้าภาพ กบส./ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามประเมินผล รานงานผล

6 เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ ผล เจ้าภาพ กบส. ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ การติดตาม ประเมินผล โครงการ สำรวจสก./ ก. เพื่อเข้าร่วมโครงการ ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของสก./ ก. จัดทำงบทดลองเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 100 2. ร้อยละของสก./ ก. ปิดบัญชีได้ตามกำหนดเวลา ร้อยละ 85 1 มอบหมายงานให้ พนักงานราชการ จัดทำและส่งงบทดลอง ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน 2 3 4 5

7 สถาบันเกษตรกรไม่ ขาดทุน / มีทุนดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ผล เจ้าภาพ กบส. ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ประชุมชี้แจงกลุ่มงาน, กลุ่มส่งเสริมฯ ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของสก./ ก. จัดทำงบทดลองเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 100 2. ร้อยละของสก./ ก. ปิดบัญชีได้ตามกำหนดเวลา ร้อยละ 85 1 วิเคราะห์สาเหตุการ ขาดทุน ให้คำแนะนำแก่สถาบัน เกษตรกร ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 2 3 4

8 สถาบันเกษตรกรมีทุน ดำเนินงานเพิ่มขึ้น ผล เจ้าภาพ กบส. ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ประชุมชี้แจงกลุ่มงาน, กลุ่มส่งเสริมฯ ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของสก./ ก. จัดทำงบทดลองเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 100 2. ร้อยละของสก./ ก. ปิดบัญชีได้ตามกำหนดเวลา ร้อยละ 85 1 วิเคราะห์การเพิ่มของทุน ดำเนินงาน ให้คำแนะนำแก่สถาบัน เกษตรกร ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 2 3 4

9 พัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการสหกรณ์ ( ส่งเสริมธรรมาภิบาลใน สหกรณ์ ) ผล เจ้าภาพ กบส. ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ การติดตาม ประเมินผล โครงการ จัดประชุม / สัมมนา แลกเปลี่ยน ตัวชี้วัด 1. จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การกำกับดูแล องค์กรที่ดีตามหลัก ธรรมาภิบาล ของ สหกรณ์ในระดับดีขึ้น ไม่น้อยกว่า 27 แห่ง 1 กำกับ แนะนำ ส่งเสริม ให้ ผ่านเกณฑ์ 2 3

10 นำบทวิเคราะห์งบการเงินไป ใช้ในสหกรณ์ ( ส่งเสริมธรรมาภิบาลใน สหกรณ์ ) ผล เจ้าภาพ กบส. ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ การติดตาม ประเมินผล โครงการ จัดประชุม / สัมมนา แลกเปลี่ยน ตัวชี้วัด 1 กำกับ แนะนำ ส่งเสริม ให้ ผ่านเกณฑ์ 2 3

11 ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมให้สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิต ที่มีคุณภาพ ผล เจ้าภาพ กบส. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ รายงาน ติดตามผล ส่งเสริมให้สหกรณ์ / กลุ่มฯใช้ปัจจัยการผลิต ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินธุรกิจจัดหาปัจจัยการผลิต ที่มีคุณภาพ 28 แห่ง 2. ศูนย์จำหน่ายปัจจัยที่มีคุณภาพ 1 แห่ง 3. สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร มีความพึง พอใจในปัจจัยการผลิต ร้อยละ 80 1 ประชาสัมพันธ์การใช้ปัจจัย การผลิต 2 4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีศูนย์จำหน่าย จัดประชุม / สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ 3 5

12 ชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการ ให้ความช่วยเหลือหนี้สิน สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ที่ประสบอุทกภัย ปี 2551 ผล เจ้าภาพ กบส. ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ การติดตาม ประเมินผล โครงการ กำกับ แนะนำ การเบิกจ่ายงบประมาณ ตัวชี้วัด 1. สมาชิกที่ประสบอุทกภัยปี 2551 ได้รับการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินครบถ้วนตามเงื่อนไข กำหนด ร้อยละ 95 1 ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก สหกรณ์ ตรวจสอบเอกสารและ เบิกจ่ายเงิน 2 3 4


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554. ติดตามงานแผนกล ยุทธ์ ปี 46-53 เจ้าภาพ กบส./ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google