งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –37 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายการงบประมา ณ รับโอน GF คงเหลือ / เงินรับ โอน เบิกจ่า ย GF คงเหลือร้อย ละ งบ บุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –37 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายการงบประมา ณ รับโอน GF คงเหลือ / เงินรับ โอน เบิกจ่า ย GF คงเหลือร้อย ละ งบ บุคลากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –37 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายการงบประมา ณ รับโอน GF คงเหลือ / เงินรับ โอน เบิกจ่า ย GF คงเหลือร้อย ละ งบ บุคลากร 813, , , งบ ดำเนินง าน 1,304, , , , , งบอุดห นุน 2,405, งบ รายจ่าย อื่น งบลงทุน รวม ทั้งสิ้น 4,522, ,172, , , ,305,

2 แผนปฏิบัติงานส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรได้รับการ จดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจด ทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและ เกษตรกร (F1047) รายการงบประ มาณ รับโอน GF คงเหลื อ / เงินรับ โอน เบิกจ่า ย GF คงเหลื อ ร้อย ละ งบ บุคลาก ร 813, , , งบ ดำเนินง าน 1,029, , , , , งบอุดห นุน งบ ลงทุน รวม ทั้งสิ้น 1,842, ,505, , , ,

3 แผนปฏิบัติงานส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรได้รับการ จดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจด ทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (F1048) รายการงบประ มาณ รับ โอน GF คงเห ลือ รับ โอน เบิกจ่ าย GF คงเห ลือ ร้อย ละ งบ ดำเนินง าน 4, , รวม ทั้งสิ้น 4, ,

4 แผนปฏิบัติงานเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ผลผลิต : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพสมาชิก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (F1049) รายการงบประ มาณ รับโอน GF คงเห ลือ รับ โอน เบิก จ่าย คงเหลื อ ร้อย ละ งบ ดำเนินง าน 22, , , , โครงกา รฯ 235, รวม ทั้งสิ้น 257, , , ,

5 แผนปฏิบัติงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและการผลิตและกระจาย เมล็ดพันธุ์และถั่วเหลือพันธุ์ดี (F1052) รายการงบประม าณ เบิกจ่ าย คงเหลือร้อยละ งบ ดำเนินงาน 13, เมล็ดพันธุ์ ข้าว ( อ ) 2, เมล็ดถั่ว เหลือง ( อ ) 75, รวมทั้งสิ้น 2,418,

6 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (1) กิจกรรม งบประ มาณ รับโอน GF คงเหลื อรับ โอน เบิกจ่า ย คงเหลือร้อย ละ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป 725, , , , , พนักงาน ราชการ 813, , , โครงการ ฝึกอบรมฯ 235, คณะกรรมการ กลางกลุ่ม 1, รวมทั้งสิ้น 1,774, ,547, , , ,

7 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กิจกรรม งบประ มาณ รับโอน GF คงเหลื อ รับโอน เบิกจ่า ย คงเหลื อ ร้อย ละ พัฒนาอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ 4, , คณะกรรมกา ร กลางกลุ่ม เกษตรกร 4, , , , รวมทั้งสิ้น 8, , , ,

8 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กิจกรรม งบประ มาณ รับโอน GF คงเ หลือ รับ โอน เบิก จ่าย คงเหลื อ ร้อย ละ ส่งเสริมการ ผลิตและ กระจายเมล็ด พันธุ์ข้าว และถั่วเหลือง พันธุ์ดี 13, ,405, , ,405, , ,405, รวมทั้งสิ้น 2,418,

9 นิคมสหกรณ์ทับเสลา กิจกรรม งบประม าณ รับโอน GF คงเหลื อ รับโอน เบิกจ่า ย คงเหลือร้อย ละ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ทั่วไป 175, , , , , รวมทั้งสิ้น 175, , , , ,

10 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 กิจกรรม งบประ มาณ รับโอน GF คงเหลื อ รับโอน เบิกจ่า ย คงเหลื อ ร้อย ละ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ทั่วไป 31, , , , , คณะกรรมก าร กลางกลุ่ม เกษตร 2, , , , รวมทั้งสิ้น 33, , , , ,

11 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 กิจกรรม งบประ มาณ รับโอน GF คงเหลื อ รับโอน เบิกจ่า ย คงเหลื อ ร้อย ละ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ทั่วไป 63, , , , , คณะกรรม การ กลางกลุ่ม เกษตร 10, , รวมทั้งสิ้น 74, , , , ,

12 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 กิจกรรม งบประ มาณ รับโอน GF คงเหลื อ รับโอน เบิกจ่า ย คงเหลื อ ร้อย ละ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ทั่วไป 34, , , , , คณะกรรม การ กลางกลุ่ม เกษตร 4, , รวมทั้งสิ้น 39, , , , ,


ดาวน์โหลด ppt ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –37 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายการงบประมา ณ รับโอน GF คงเหลือ / เงินรับ โอน เบิกจ่า ย GF คงเหลือร้อย ละ งบ บุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google