งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –37 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายการงบประมา ณ รับโอน GF คงเหลือ / เงินรับ โอน เบิกจ่า ย GF คงเหลือร้อย ละ งบ บุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –37 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายการงบประมา ณ รับโอน GF คงเหลือ / เงินรับ โอน เบิกจ่า ย GF คงเหลือร้อย ละ งบ บุคลากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –37 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายการงบประมา ณ รับโอน GF คงเหลือ / เงินรับ โอน เบิกจ่า ย GF คงเหลือร้อย ละ งบ บุคลากร 813,200.00 -430,8 00.00 382,40 0.00 52. 98 งบ ดำเนินง าน 1,304,5 20.00 954,37 0.00 350,15 0.00 436,0 16.28 518,35 3.72 45. 67 งบอุดห นุน 2,405,0 00.00 -- - งบ รายจ่าย อื่น ------ งบลงทุน ------ รวม ทั้งสิ้น 4,522,7 20.00 4,172,5 70.00 350,15 0.00 866,8 16.28 3,305, 753.72 20. 77

2 แผนปฏิบัติงานส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรได้รับการ จดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจด ทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและ เกษตรกร (F1047) รายการงบประ มาณ รับโอน GF คงเหลื อ / เงินรับ โอน เบิกจ่า ย GF คงเหลื อ ร้อย ละ งบ บุคลาก ร 813,20 0.00 -430,8 00.00 382,4 00.00 52. 98 งบ ดำเนินง าน 1,029, 420.00 692,670.00 336,7 50.00 436,0 16.28 256,6 53.72 62. 95 งบอุดห นุน ------ งบ ลงทุน ------ รวม ทั้งสิ้น 1,842, 620.00 1,505,8 70.00 336,7 50.00 866,8 16.28 639,0 53.72 57. 56

3 แผนปฏิบัติงานส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรได้รับการ จดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจด ทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (F1048) รายการงบประ มาณ รับ โอน GF คงเห ลือ รับ โอน เบิกจ่ าย GF คงเห ลือ ร้อย ละ งบ ดำเนินง าน 4,20 0.00 2,10 0.00 - 0.0 0 รวม ทั้งสิ้น 4,20 0.00 2,10 0.00 - 0.0 0

4 แผนปฏิบัติงานเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ผลผลิต : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพสมาชิก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (F1049) รายการงบประ มาณ รับโอน GF คงเห ลือ รับ โอน เบิก จ่าย คงเหลื อ ร้อย ละ งบ ดำเนินง าน 22,70 0.00 11,40 0.00 11,3 00.0 0 -11,40 0.00 0.0 0 โครงกา รฯ 235,0 00.00 -- 0.0 0 รวม ทั้งสิ้น 257,7 00.00 246,4 00.00 11,3 00.0 0 0.0 0 246,4 00.00 0.0 0

5 แผนปฏิบัติงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและการผลิตและกระจาย เมล็ดพันธุ์และถั่วเหลือพันธุ์ดี (F1052) รายการงบประม าณ เบิกจ่ าย คงเหลือร้อยละ งบ ดำเนินงาน 13,200. 00 - 0.00 เมล็ดพันธุ์ ข้าว ( อ ) 2,330.0 00.00 - 0.00 เมล็ดถั่ว เหลือง ( อ ) 75,000. 00 - 0.00 รวมทั้งสิ้น 2,418,2 00.00 - 0.00

6 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (1) กิจกรรม งบประ มาณ รับโอน GF คงเหลื อรับ โอน เบิกจ่า ย คงเหลือร้อย ละ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป 725,1 10.00 499,68 2.00 225,42 8.00 359,4 91.29 140,19 0.71 71. 94 พนักงาน ราชการ 813,2 00.00 -430,8 00.00 382,40 0.00 52. 98 โครงการ ฝึกอบรมฯ 235,0 00.00 -- 0.0 0 คณะกรรมการ กลางกลุ่ม 1,000. 00 - --0.0 0 รวมทั้งสิ้น 1,774, 310.0 0 1,547, 882.00 226,42 8.00 790,2 91.29 757,59 0.71 51. 06

7 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กิจกรรม งบประ มาณ รับโอน GF คงเหลื อ รับโอน เบิกจ่า ย คงเหลื อ ร้อย ละ พัฒนาอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ 4,200. 00 2,100. 00 - 0.00 คณะกรรมกา ร กลางกลุ่ม เกษตรกร 4,000. 00 2,600. 00 1,400. 00 -2,600. 00 0.00 รวมทั้งสิ้น 8,200. 00 4,700. 00 3,500. 00 -4,700. 00 0.00

8 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กิจกรรม งบประ มาณ รับโอน GF คงเ หลือ รับ โอน เบิก จ่าย คงเหลื อ ร้อย ละ ส่งเสริมการ ผลิตและ กระจายเมล็ด พันธุ์ข้าว และถั่วเหลือง พันธุ์ดี 13,200.00 2,405, 000.00 13,200.00 2,405, 000.00 ---- ---- 13,200.00 2,405, 000.00 0.00 รวมทั้งสิ้น 2,418, 200.00 -- 0.00

9 นิคมสหกรณ์ทับเสลา กิจกรรม งบประม าณ รับโอน GF คงเหลื อ รับโอน เบิกจ่า ย คงเหลือร้อย ละ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ทั่วไป 175,26 0.00 122,58 8.00 52,67 2.00 61,18 3.57 61,404.43 49.9 1 รวมทั้งสิ้น 175,26 0.00 122,58 8.00 52,67 2.00 61,18 3.57 61,404.43 49.9 1

10 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 กิจกรรม งบประ มาณ รับโอน GF คงเหลื อ รับโอน เบิกจ่า ย คงเหลื อ ร้อย ละ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ทั่วไป 31,25 0.00 16,75 0.00 14,50 0.00 2,220. 00 14,53 0.00 13.25 คณะกรรมก าร กลางกลุ่ม เกษตร 2,100. 00 1,000. 00 1,100. 00 -1,000. 00 0.00 รวมทั้งสิ้น 33,35 0.00 17,75 0.00 15,60 0.00 2,220. 00 15,53 0.00 12.51

11 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 กิจกรรม งบประ มาณ รับโอน GF คงเหลื อ รับโอน เบิกจ่า ย คงเหลื อ ร้อย ละ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ทั่วไป 63,55 0.00 35,15 0.00 28,40 0.00 9,021.42 26,12 8.58 25.6 7 คณะกรรม การ กลางกลุ่ม เกษตร 10,80 0.00 5,400. 00 - 0.00 รวมทั้งสิ้น 74,35 0.00 40,55 0.00 33,80 0.00 9,021.42 31,52 8.58 22.2 5

12 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 กิจกรรม งบประ มาณ รับโอน GF คงเหลื อ รับโอน เบิกจ่า ย คงเหลื อ ร้อย ละ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ทั่วไป 34,25 0.00 18,50 0.00 15,75 0.00 4,100.00 14,40 0.00 22.1 6 คณะกรรม การ กลางกลุ่ม เกษตร 4,800. 00 2,400.00 - 0.00 รวมทั้งสิ้น 39,05 0.00 20,90 0.00 18,15 0.00 4,100.00 16,80 0.00 19.6 2


ดาวน์โหลด ppt ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –37 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายการงบประมา ณ รับโอน GF คงเหลือ / เงินรับ โอน เบิกจ่า ย GF คงเหลือร้อย ละ งบ บุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google