งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการประเมิน น้ำหนัก 56 ( คะแนน ) คะแนน ที่ได้ปี 56 น้ำหนัก 57 ( คะแนน ) คะแนน ที่ได้ปี 57 มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 4033.853026.785 1.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการประเมิน น้ำหนัก 56 ( คะแนน ) คะแนน ที่ได้ปี 56 น้ำหนัก 57 ( คะแนน ) คะแนน ที่ได้ปี 57 มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 4033.853026.785 1.1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กรอบการประเมิน น้ำหนัก 56 ( คะแนน ) คะแนน ที่ได้ปี 56 น้ำหนัก 57 ( คะแนน ) คะแนน ที่ได้ปี 57 มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น ( สสส ) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น ( สพส ) ผลสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ( กผง ) ผลสำเร็จของการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ( สนม ) ผลสำเร็จของการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ( สนม ) ผลสำเร็จของการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น ( สสส ) ( คะแนนบวกเพิ่ม 2 คะแนน แต่ผลคะแนนรวมในมิติที่ 1 ต้องไม่เกิน 30 คะแนน ) การส่งเสริมและพัฒนา “ เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง ” ( สพส ) 15 --

3 กรอบการประเมิน น้ำหนัก 56 ( คะแนน ) คะแนน ที่ได้ 56 น้ำหนัก 57 ( คะแนน ) คะแนน ที่ได้ 57 มิติที่ 2 คุณภาพของการปฏิบัติงาน / การบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คือ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ( กพร.) ความพึงพอใจของผู้บริหาร หรือผู้กำหนดนโยบาย ( ผู้ตรวจราชการ กรม ) 5555

4 กรอบการประเมิน น้ำหนัก 56 ( คะแนน ) คะแนน ที่ได้ 56 น้ำหนั ก 57 ( คะแนน ) คะแนน ที่ได้ 57 มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ผลสำเร็จของการบริหารงบประมาณ และการปฏิบัติงานด้านบัญชี ( กค.) ผลสำเร็จของการดำเนินการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตาม แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 (e-project) ผลสำเร็จของการดำเนินการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตาม คู่มือระบบส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ( กผง ) ผลสำเร็จของการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ( สบท ) ผลสำเร็จของการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด ( กผง ) ( คะแนนบวกเพิ่มในมิติที่ 3 แต่ผลคะแนนรวมแล้วต้องไม่เกิน 35 คะแนน )

5 กรอบการประเมิน น้ำหนัก 56 ( คะแนน ) คะแนน ที่ได้ 56 น้ำหนัก 57 ( คะแนน ) คะแนน ที่ได้ 57 มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพื่อการปฏิบัติงาน ผลสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล โปรไฟล์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ( ศสท.) ผลสำเร็จของการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ( กพร.) ผลสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ (Action Plan) แยกตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก และ กิจกรรมรอง จนถึงระดับบุคคล ( กผง.) ผลสำเร็จของการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ( สทส ) รวมคะแนน

6 ผลประเมินการปฏิบัติงานและระบบการบริหาร จัดการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ปีงบประมาณมิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวมลำดับที่ ปีงบประมาณมิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวมลำดับที่

7 มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการ ปฏิบัติงาน มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรเพิ่มขึ้น ผลงานปี 56 ผลงานปี 57

8 มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการ ปฏิบัติงาน ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรเพิ่มขึ้น ผลงานปี 56 ผลงานปี 57

9 มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการ ปฏิบัติงาน ผลสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี ผลงานปี 56 ผลงานปี 57

10 มิติที่ 2 คุณภาพของการ ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คือ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผลงานปี 56 ผลงานปี 57

11 มิติที่ 2 คุณภาพของการ ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของผู้บริหาร หรือผู้ กำหนดนโยบาย ( ผู้ตรวจราชการกรม ) ความพึงพอใจของผู้บริหาร หรือผู้ กำหนดนโยบาย ( ผู้ตรวจราชการกรม ) ผลงานปี 56 ผลงานปี 57

12 มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติงาน ผลสำเร็จของการบริหารงบประมาณ และ การปฏิบัติงาน ด้านบัญชี ผลสำเร็จของการบริหารงบประมาณ และ การปฏิบัติงาน ด้านบัญชี ผลงานปี 56 ผลงานปี 57

13 มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติงาน ผลสำเร็จของการดำเนินการส่งเสริม สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตาม แผนปฏิบัติงานประจำปี (e-project) ผลงานปี 56 ผลงานปี 57

14 มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติงาน ผลสำเร็จของการดำเนินการส่งเสริม สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรตาม คู่มือระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) ผลงานปี 56 ผลงานปี 57

15 มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพื่อ การปฏิบัติงาน ผลสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลโปร ไฟล์ของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ ผลสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลโปร ไฟล์ของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ ผลงานปี 56 ผลงานปี 57

16 มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร เพื่อปฏิบัติงาน ผลสำเร็จของการขับเคลื่อนค่านิยมกรม ส่งเสริมสหกรณ์ ผลงานปี 56 ผลงานปี 57

17 มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร เพื่อปฏิบัติงาน ผลสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี (Action Plan) ผลงานปี 56 ผลงานปี 57


ดาวน์โหลด ppt กรอบการประเมิน น้ำหนัก 56 ( คะแนน ) คะแนน ที่ได้ปี 56 น้ำหนัก 57 ( คะแนน ) คะแนน ที่ได้ปี 57 มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 4033.853026.785 1.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google