งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมการเรียนการสอน ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน วิชา กฎหมายแรงงานและ การประกันสังคม ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมการเรียนการสอน ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน วิชา กฎหมายแรงงานและ การประกันสังคม ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมการเรียนการสอน ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน วิชา กฎหมายแรงงานและ การประกันสังคม ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์ รวี ผู้วิจัย : นางสาวกัญญา บุญเรือง

2 เนื่องด้วยในการเรียนวิชา กฎหมาย แรงงานและการประกันสังคม เป็นวิชาที่มี เนื้อหาละเอียด และดูไม่ค่อยน่าสนใจ ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย หาก ผู้สอนใช้วิธีการสอนตามหนังสือเพียงอย่าง เดียว ดังนั้นผู้สอนต้องมีความเข้าใจใน เนื้อหาอย่างละเอียด และสามารถถ่ายทอด ความรู้ให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ผู้วิจัยจึงคิดวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิด ความเข้าใจง่าย และเนื้อหาที่ใช้สอนดู น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยการทำวิจัยในชั้นเรียน ความสำคัญและความเป็นมา ของปัญหา

3 1. เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้กิจกรรมการ สอนที่หลากหลาย 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้ กิจกรรมการสอนที่หลากหลาย วัตถุประสงค์ของการวิจัย

4 กิจกรรมตัวแปรต้นตัวแปรตาม กิจกรรมดูให้ดีมี รางวัล คลิปวีดีโอ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน กิจกรรมทำอย่างไร ให้โกอินเตอร์ แผนผังความคิด (Mapping) กิจกรรมเล่าสู่กันฟังการเล่าข่าว กรอบแนวคิดในการทำวิจัย

5 การใช้กิจกรรมการสอนที่หลากหลาย มีผลต่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ปีที่ 2 วิชา กฎหมายแรงงานและการ ประกันสังคม สมมติฐานในการวิจัย

6 นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ปีที่ 2 ประกอบด้วยห้อง ปวส.2/1 และ ปวส.2/2 จำนวน 42 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ประชากร

7 วิธีดำเนินการวิจัย กิจกรรม การสอน แผนการ จัดการเรียนรู้ การ ประเมินผล กิจกรรมดูให้ดีมี รางวัล ( คลิปวีดีโอ ) กิจกรรมทำอย่างไร ให้ โกอินเตอร์ ( แผนผังความคิด ) กิจกรรมเล่าสู่กัน ฟัง ( การเล่าข่าว ) กฎหมายจัดตั้งศาล แรงงานและวิธี พิจารณาคดีแรงงาน กฎหมายจัดหางาน และคุ้มครอง คนหางาน กฎหมายว่าด้วยข้อ สัญญาที่ไม่เป็นธรรม - แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน - แบบสังเกตพฤติกรรม ระหว่างเรียน

8 พฤติกรรมระหว่างเรียน ครั้งที่ 1 กิจกรรมดูให้ดี มีรางวัล ( คลิปวีดีโอ ) ครั้งที่ 2 กิจกรรมทำอย่างไรให้ โกอินเตอร์ ( แผนผังความคิด ) ครั้งที่ 3 กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง ( นำเสนอข่าว ) 1. ความสนใจ กระตือรือร้น 80.1675.4089.68 2. มีความตั้งใจและพยายาม ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 87.3089.6881.75 3. การแสดงความคิดเห็น 81.7574.6075.40 4. ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ด้วยความสัมพันธ์อันดี 84.1388.1079.37 รวม 333.34327.78326.20 ค่าเฉลี่ย 83.3481.9581.55 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการเปรียบเทียบการใช้กิจกรรมการเรียน การสอนที่หลากหลาย จากแบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน

9 สรุป ผลการวิจัย  สรุปผลการเปรียบเทียบการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย

10 เรื่องเกณฑ์ แบบทดสอบ ก่อนเรียน แบบทดสอบ หลังเรียน จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ กฎหมายจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ครั้งที่ 1 ผ่าน 2969.0542100.00 ไม่ผ่าน 1330.95-- กฎหมายจัดหางานและ คุ้มครองคนหางาน ครั้งที่ 2 ผ่าน 3788.1042100.00 ไม่ผ่าน 511.90-- กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญา ที่ไม่เป็นธรรม ครั้งที่ 3 ผ่าน 3992.8642100.00 ไม่ผ่าน 37.14-- สรุปผลการวิจัย 2. ผลการเปรียบเทียบการทำแบบทดสอบก่อน เรียนและหลังเรียน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 แผน

11 สรุปผลการวิจัย  สรุปผลการเปรียบเทียบการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

12 การใช้กิจกรรมการสอนหลากหลาย รูปแบบ สามารถช่วยให้นักศึกษาเกิดความ เข้าใจจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพราะได้เห็นภาพประกอบทำให้เกิดภาพพจน์ และสามารถสร้างภาพจำลองขึ้นในใจได้อย่าง ชัดเจน และสามารถเข้าใจเนื้อหาในเรื่องได้ดี อภิปรายผล

13 1. การใช้กิจกรรมการสอน ควรคำนึงถึง จุดประสงค์และเนื้อหาในการสอนให้มีความ สอดคล้องและเหมาะสมกัน 2. ควรดูความเหมาะสมกับวัย ระดับความยากง่าย ของเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในกิจกรรมการสอนเหมาะสม กับระดับความสามารถ ความสนใจ และความ ต้องการของนักศึกษาหรือไม่ 3. ในขณะที่ใช้กิจกรรมการสอน ควรมีการ ควบคุมตัวแปรที่อาจจะรบกวน หรือเบี่ยงเบนความ สนใจของนักศึกษา ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมการเรียนการสอน ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน วิชา กฎหมายแรงงานและ การประกันสังคม ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google