งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรม ประเมินตนเอง. เข้าเว็บไซต์กองสุขศึกษา คลิกแบนเนอร์ มาตรฐานงานสุขศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรม ประเมินตนเอง. เข้าเว็บไซต์กองสุขศึกษา คลิกแบนเนอร์ มาตรฐานงานสุขศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรม ประเมินตนเอง

2 เข้าเว็บไซต์กองสุขศึกษา http://www.hed.go.th คลิกแบนเนอร์ มาตรฐานงานสุขศึกษา

3

4 เลือกประเมินตนเอง ตาม ระดับสถานบริการ

5 หน่วยบริการ บันทึกข้อมูล 1.) รหัสหน่วยบริการสุขภาพ 5 หลัก 2.) Password ( ใช้รหัสหน่วย บริการสุขภาพ 5 หลัก ) 3.) เลือกปีงบประมาณที่ต้องการ ประเมิน 4.) กดปุ่ม ขอประเมินตนเอง

6 ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อสถาน บริการ ก่อนทำแบบประเมิน

7 โปรดอ่าน * เงื่อนไข การประเมินตนเอง ( ตัว สีแดง ) ให้เข้าใจ

8 เข้าสู่กระบวนการประเมินฯ ตาม องค์ประกอบที่ 1-10 คลิกเลือกบันทึกให้ ครบทุกเกณฑ์ ใส่หลักฐานหรือ ข้อมูลยืนยัน กดปุ่ม บันทึก ด้วย ทุกครั้ง เสร็จสิ้นการ ประเมินตาม ตัวชี้วัดใน แต่ละ องค์ประกอบ

9 เลือก ส่งแบบประเมินตนเอง ยืนยันการส่งแบบประเมิน สั่งพิมพ์หลักฐานการบันทึกข้อมูล เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ระบบจะแสดง ผลการประเมินตนเอง

10 ตัวอย่างการแสดง ผลการ ประเมินตนเอง

11 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ฯ ที่ผ่าน การประมวลผลโดยระบบอัตโนมัติ ของโปรแกรมหลังเสร็จสิ้นการ บันทึกข้อมูล

12 แบบสรุปผลการประเมินภาพรวม แสดงระดับการประเมินของสถาน บริการสุขภาพว่าอยู่ในระดับใด

13 การขอรับรองมาตรฐานงานสุข ศึกษา ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อรับรอง โดยองค์กรภายนอก ดำเนินการโดยความสมัครใจของ สถานบริการ ขั้นตอน / กระบวนการขอรับรอง มาตรฐาน.......

14 น 3 สถานบริการสุขภาพดำเนินการ และประเมินตนเอง ผลประเมิน อยู่ในระดับ 3 ดีมาก คณะกรรมการ ตรวจสอบ ระดับ จังหวัด รายงานผลการพัฒนา คุณภาพ การตรวจประเมินภายใน องค์กร การตรวจประเมินรับรองโดย องค์กรภายนอก ผลการพิจารณา จาก คกก. ระดับจังหวัด ไม่ผ่านความเห็นชอบ กองสุขศึกษา จัดทำ ฐานข้อมูล ติดตามผลการ ดำเนินงาน สมาคมวิชาชีพ สุขศึกษา ถูกต้อง ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเอกสาร มอบ คณะกรรมกา ดำเนินการตรวจ ประเมินเพื่อรับรอง รายงานผลการตรวจ ประเมินให้สมาคมฯ ทราบ ถูกต้อง A A ประกาศผล / เผยแพร่ มอบใบรับรอง ฯ ประกาศผล / เผยแพร่ มอบใบรับรอง ฯ ผ่าน ไม่ผ่าน A A กระบวนการ รับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา สถานบริการสุขภาพ 1 1 2 2 3 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 คณะอำนวยการรับรอง มาตรฐานงานสุขศึกษา กองสุข ศึกษา ผลการ รับรอง 4 4


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรม ประเมินตนเอง. เข้าเว็บไซต์กองสุขศึกษา คลิกแบนเนอร์ มาตรฐานงานสุขศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google