งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 3 การสร้างแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Epidata การสร้างใหม่ เลือก New.qes สร้างตัวแปรโดย # ใช้แทน ตัวเลข _ ใช้แทน ตัวอักษร ตัวอย่าง เช่น id.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 3 การสร้างแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Epidata การสร้างใหม่ เลือก New.qes สร้างตัวแปรโดย # ใช้แทน ตัวเลข _ ใช้แทน ตัวอักษร ตัวอย่าง เช่น id."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 3 การสร้างแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Epidata การสร้างใหม่ เลือก New.qes สร้างตัวแปรโดย # ใช้แทน ตัวเลข _ ใช้แทน ตัวอักษร ตัวอย่าง เช่น id ### sex # age ## ขั้นตอนที่ 1 Define DATA

4 4 ขั้นตอนที่ 2 Make data file      

5 5 ขั้นตอนที่ 3 การป้อนข้อมูล (Enter data)    

6 6 ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล   

7 7

8 8 ขั้นตอนที่ 5 การ Export ข้อมูล   

9 9 โปรแกรม SPSS

10 10 เลือก Run All   

11 11 sex age status edu income disease exe

12 12

13 13

14 14 SPSS Statistic

15 15 หน้าต่าง SPSS ประกอบด้วยหน้าต่างหลัก ๆ 3 หน้าต่าง ดังนี้ 1.Data editor มี 2 Tab - Data view - Variable view 2. Output 3. Syntax SPSS Statistic

16 16 Data View Variabel View Data Editor

17 17 Output เป็นหน้าจอแสดงผลการ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด

18 18 SPSS Syntax Editor เป็นหน้าจอเก็บคำสั่งในกาววิเคราะห์

19 19 Questionnaire 1.ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม 2.หา BMI = weight(kg)/(height(cm)/(100)) 2 และหาจำนวนคนที่มีค่า BMI ตามนี้ < 18.5 ผอม 18.5 - 23.0 สมส่วน 23.1-25.0 ท้วม 25.1-30.0 อ้วน > 30.0 อ้วนมาก

20 20 Questionnaire (ต่อ) 3. เพศชายและเพศหญิงมีค่า BMI แตกต่างกันหรือไม่ 4.รอบเอวก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการคนไทยไร้พุง แตกต่างกันหรือไม่ 5.ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับมลพิษทางอากาศกับ อาการปวดศีรษะ 6.ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรู้และทัศนคติ

21 21 การวิเคราะห์ข้อมูล คำถามที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม - หาความถี่ (จำนวน) ร้อยละ - Mean, Median, SD, Max, Min

22 22 Frequencies Frequencies เป็นการทำตารางความถี่ ร้อยละของข้อมูลเชิงกลุ่ม Analyse  Descriptive Statistics  Frequencies Variable (s) : สามารถเลือกตัวแปรได้มากกว่า 1 ตัวแปร

23 23 Frequencies (output)

24 24 Descriptive Descriptives เป็นการหาค่าสถิติต่าง ๆ สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ Analyse  Descriptive Statistics  Descriptives Variable (s) : สามารถเลือกตัวแปรได้มากกว่า 1 ตัวแปร

25 25 Descriptive (Option) Mean : ค่าเฉลี่ย Std.deviation : ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Minimum : ค่าต่ำสุด Maximum : ค่าสูงสุด

26 26 Descriptives (output)

27 27 Case Summary Case summary : ใช้สรุปลักษณะของข้อมูล หรือคำนวณค่าสถิติ ของตัวแปรเชิงปริมาณ แยกตามค่าของตัวแปรกลุ่ม Analyse  Report  Case summary

28 28 Case summary (output)

29 29 คำถามข้อที่ 2 : หา BMI = weight(kg)/(height(cm)/(100)) 2 และหาจำนวนคนที่มีค่า BMI ตามนี้ < 18.50 ผอม 18.50 - 23.00 สมส่วน 23.01-25.00 ท้วม 25.01-30.00 อ้วน > 30.0 อ้วนมาก การวิเคราะห์ข้อมูล

30 30 Compute Compute : เป็นการคำนวณค่าตัวแปรใหม่ ซึ่งตัวแปรต้องเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ

31 31 Recode Transform  Recode into different variables เป็นการสร้างตัวแปรใหม่

32 32 คำถามที่ 3 เพศชายและเพศหญิงมีค่า BMI แตกต่างกันหรือไม่ Analyse  Compare Means  Independent sample t-test การวิเคราะห์ข้อมูล

33 33 t-test (output)

34 34 คำถามที่ 4 รอบเอวก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการคนไทยไร้พุง แตกต่างกันหรือไม่ Analyse  Compare Means  Paired sample t-test การวิเคราะห์ข้อมูล

35 35 Paired t-test (output)

36 36 คำถามที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับมลพิษทางอากาศ กับอาการปวดศีรษะ Analyse  Descriptive statistics  Crosstabs    การวิเคราะห์ข้อมูล

37 37 Crosstabs (output)

38 38 คำถามที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรู้และทัศนคติ Analyse  Correlate  Bivariate การวิเคราะห์ข้อมูล

39 39 correlation (output)

40 40 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) Analyse  Scale  Reliability analysis

41 41 Reliability (output)

42 42


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 3 การสร้างแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Epidata การสร้างใหม่ เลือก New.qes สร้างตัวแปรโดย # ใช้แทน ตัวเลข _ ใช้แทน ตัวอักษร ตัวอย่าง เช่น id.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google