งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

204101 Introduction to Computer 1 บทที่ 4 ( ส่วนที่ 3) การเขียนโปรแกรมภาษา ปาสคาล โดยใช้โครงสร้างหลักทั้ง 3 โครงสร้าง ในโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "204101 Introduction to Computer 1 บทที่ 4 ( ส่วนที่ 3) การเขียนโปรแกรมภาษา ปาสคาล โดยใช้โครงสร้างหลักทั้ง 3 โครงสร้าง ในโปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 204101 Introduction to Computer 1 บทที่ 4 ( ส่วนที่ 3) การเขียนโปรแกรมภาษา ปาสคาล โดยใช้โครงสร้างหลักทั้ง 3 โครงสร้าง ในโปรแกรม

2 204101 Introduction to Computer 2 หมายเหตุ Newline คือให้ขึ้นบรรทัดใหม่ START STOP Print ‘*’ For col = 1 to k For row = 1 to k Print Newline แบบฝึกหัด 1 1. ผลลัพธ์ของ โปรแกรมนี้คือ อะไร k = 4 ทดลองเขียน โปรแกรมภาษา ปาสคาลจากผัง งานี้

3 204101 Introduction to Computer 3 แบบฝึกหัด 2  จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูล อักขระ 1 ตัว และข้อมูลเลขจำนวน เต็ม 2 จำนวน ( a และ b) แล้ว คำนวณและแสดงค่า c ตามเงื่อนไข นี้ ถ้ารับข้อมูลอักขระเป็น ‘P’ ให้ คำนวณ c = a +b และถ้าเป็น ‘M’ ให้คำนวณ c = a*b โดยให้ โปรแกรมวนทำซ้ำได้ 5 รอบ

4 204101 Introduction to Computer 4 ตัวอย่าง 12 จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณเงิน ค่าจ้างของพนักงานจำนวน 20 คน โดยกำหนดให้รับข้อมูลจำนวนชั่วโมง ทำงานและข้อมูลประเภทของพนักงาน ซึ่งพนักงานแต่ละประเภทได้รับค่าจ้าง ต่อชั่วโมงต่างกัน ดังนี้ ประเภทของพนักงาน ค่าจ้างบาท / ชั่วโมง 1 55 2 75 3 90 4 100

5 204101 Introduction to Computer 5 ตัวอย่าง 12 ( ต่อ ) Print P Read H,T T=1 No Yes No P=H*55 T=2 Yes P=H*75 T=3 P=H*90 No Yes P=H*100 START STOP เมื่อคิดค่าจ้างของ ลูกจ้างคนเดียว

6 204101 Introduction to Computer 6 ตัวอย่าง 12 ( ต่อ ) แบบที่ 1 กรณีคิดค่าจ้าง ของลูกจ้าง 20 คน สามารถใช้ repeat until หรือ loop for ก็ได้ ทราบจำนวนรอบ แน่นอน Print P Read H,T T=1 No Yes No P=H*55 T=2 Yes P=H*75 T=3 P=H*90 No Yes P=H*100 START STOP i<=20 i=1 i=i+1 Yes No เมื่อคิดค่าจ้างของ ลูกจ้างหลายคน

7 204101 Introduction to Computer 7 ตัวอย่าง 12 ( ต่อ ) Print P Read H,T T 2 1 3 P=H*55 P=H*75 4 P=H*90 P=H*100 START STOP For i = 1 to N Read N แบบที่ 2 กรณีคิดค่าจ้าง ของลูกจ้าง N คน เมื่อคิดค่าจ้างของ ลูกจ้างหลายคน

8 204101 Introduction to Computer 8 ตัวอย่าง 1 ( ต่อ ) program Employee; uses WinCrt; var N, T, i : integer; H,P : real; begin write('Input number of Employees : '); readln(N); for i := 1 to N do begin write('Input Hours : '); readln(H); write('Input Type : '); readln(T); case T of 1 : P := H*55; 2 : P := H*75; 3 : P := H*90; 4 : P := H*100; end; write('P = ',P:1:2); end; end. โปรแกรมนี้เป็นคำสั่ง ภาษาปาสคาลของ ตัวอย่างที่ 12 ในกรณี ใด ?

9 204101 Introduction to Computer 9 ตัวอย่าง 13 จงเขียน โปรแกรมเพื่อ รับข้อมูลเลข จำนวนเต็ม 10 จำนวน โดยให้ แสดงเฉพาะค่า ของเลขต่ำสุด บนจอภาพ min > num No Yes min = num START i = 1, min = 999 i=i+1 No Yes i <= 10 Read num Print min STOP หมายเหตุ โปรแกรมจะทำงาน ถูกต้องเมื่อข้อมูล เลขจำนวนเต็มทุก ตัวต่ำกว่า 999 แบบ ที่ 1

10 204101 Introduction to Computer 10 ตัวอย่าง 13 ( ต่อ ) จงเขียนโปรแกรม เพื่อรับข้อมูลเลข จำนวนเต็ม 10 จำนวน โดยให้ แสดงเฉพาะค่า ของเลขต่ำสุดบน จอภาพ min > num No Yes min = num START i = 1, min = num i=i+1 No Yes i < 10 Read num Print min STOP แบบ ที่ 2 ต่างจากแบบ ที่ 1 ตรงไหน ?

11 204101 Introduction to Computer 11 ตัวอย่าง 14 จงเขียนโปรแกรมสำหรับรับคะแนนของ นักศึกษาที่เรียนวิชา 204101 กลุ่ม หนึ่ง แล้วหาค่าคะแนนของนักศึกษาที่มี ค่ามากที่สุด (Max) และค่าคะแนน เฉลี่ย (Average) ของนักศึกษากลุ่มนี้ แสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ กำหนดให้ - ข้อมูลคะแนนของนักเรียนทุกคน ต้องไม่ต่ำกว่า 0 - โปรแกรมหยุดรับข้อมูลคะแนน เมื่อ รับค่าคะแนนเป็น -1

12 204101 Introduction to Computer 12 ตัวอย่าง 14 ( ต่อ ) กรณีไม่ทราบจำนวน พนักงาน Print avg,max Read score max < score No Yes max = score START STOP i=1, sum=0, max= -1 sum = sum + score i=i+1 No Yes score != -1 Read score i>1 NoYes avg=sum/(i-1)

13 204101 Introduction to Computer 13 program Employee; uses WinCrt; var i : integer; score,max,sum,avg : real; begin i := 1; sum := 0; max := -1; write('Input score : '); readln(score); while score <> -1 do begin sum := sum + score; if (max < score) then max := score; i := i + 1; write('Input score : '); readln(score); end; if (i > 1) then begin avg := sum/(i-1); writeln('maximum = ', max:1:2); writeln('average = ', avg:1:2); end; end.

14 204101 Introduction to Computer 14 หมายเหตุ Newline คือให้ขึ้นบรรทัดใหม่ row=1 or row = k NoYes col>1 and col < k Yes No START STOP Print ‘*’ Print ‘ ’ Print ‘*’ For col = 1 to k For row = 1 to k Read k Print Newline แบบฝึกหัด 3 โปรแกรมนี้ ทำงานอะไร

15 204101 Introduction to Computer 15 แบบฝึกหัด  จงเขียนโปรแกรมสำหรับวาดรูปสามเหลี่ยม ความสูง k ด้วยสัญลักษณ์ * ตัวอย่างเช่น ถ้ารับ k เป็น 3 รูปที่แสดงคือ  จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลเลขจำนวน เต็ม N จำนวน และนับว่ามีเลขจำนวนเต็มคู่ และจำนวนเต็มคี่อย่างละกี่จำนวน ( กรณี เลขศูนย์ไม่นับ ) **** *

16 204101 Introduction to Computer 16 ทดสอบกันหน่อย จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลเลขจำนวนเต็ม M และพิมพ์ชุดข้อมูล เลขจำนวนเต็ม โดยเริ่มต้นที่ 1 ทั้งหมด M จำนวน ดังตัวอย่าง ถ้า M = 5 ผลลัพธ์ที่แสดงบนจอภาพคือ 1 6 3 12 5 ถ้า M = 12 ผลลัพธ์ที่แสดงบนจอภาพคือ 1 6 3 12 5 18 7 24 9 30 11 36 หมายเหตุ ในชุดข้อมูล ค่าตัวเลขของตำแหน่งคู่และเลขคี่จะมี ความสัมพันธ์ไม่เหมือนกัน


ดาวน์โหลด ppt 204101 Introduction to Computer 1 บทที่ 4 ( ส่วนที่ 3) การเขียนโปรแกรมภาษา ปาสคาล โดยใช้โครงสร้างหลักทั้ง 3 โครงสร้าง ในโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google