งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ Recode ข้อคำถามที่เป็น เชิงลบ. จากแบบสอบถาม พฤติกรรม (5)(4)(3)(3)(2)(1) 1. ท่านกินขนมในห้องเรียน  2. ท่านพยายามทำ แบบฝึกหัดตามอาจารย์  3. ท่านตั้งใจฟัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ Recode ข้อคำถามที่เป็น เชิงลบ. จากแบบสอบถาม พฤติกรรม (5)(4)(3)(3)(2)(1) 1. ท่านกินขนมในห้องเรียน  2. ท่านพยายามทำ แบบฝึกหัดตามอาจารย์  3. ท่านตั้งใจฟัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ Recode ข้อคำถามที่เป็น เชิงลบ

2 จากแบบสอบถาม พฤติกรรม (5)(4)(3)(3)(2)(1) 1. ท่านกินขนมในห้องเรียน  2. ท่านพยายามทำ แบบฝึกหัดตามอาจารย์  3. ท่านตั้งใจฟัง  4. ท่านพูดเสียงดัง  5. ท่านจะถามเมื่อมีข้อ สงสัย  5 หมายถึงท่านทำพฤติกรรมนี้บ่อยมากที่สุด 4 หมายถึงท่านทำพฤติกรรมนี้บ่อย 3 หมายถึงท่านทำพฤติกรรมนี้บางครั้ง 2 หมายถึงท่านทำพฤติกรรมนี้นานครั้ง 1 หมายถึงท่านทำพฤติกรรมนี้น้อยที่สุดหรือไม่เคยเลย

3 ขั้นตอนลงข้อมูลของแบบสอบถามที่มีคำถามเชิง ลบและบวก เมื่อได้รับแบบสอบถามมา อย่าเพิ่งกลับคะแนน ให้ Key ข้อมูลปกติ ขั้นตอน 1 แล้วค่อยมา Recode การ Recode ไม่ จำเป็นต้อง ทำทุกเรื่อง ต้องสมเหตุสมผล การ Recode ให้ทำของคำถามเชิงลบ ขั้นตอน 2 ทำการ Transform หาค่า Sum หาค่า Mean ย่อยก่อน ( หากข้อใดมีการ Recode จะเลือกเอาข้อที่ Recode แล้ว ) ขั้นตอน 3 ทำการ Analyze หาค่า Mean รวม, ค่า SD รวม ( หากข้อใดมีการ Recode จะเลือกเอาข้อที่ Recode แล้ว )

4 การ Recode Recode into same variables Recode into different variables

5 ขั้นตอนที่ 1 Recode 1.1 Transform>Recode>into different variable

6 1.2 เลือกข้อที่ต้องการเปลี่ยนคือข้อ 1 และ ข้อ 4 เลือกข้อที่ต้องการ กด

7 1.3 ใส่ Output Variable กด Change 1.4 จะได้ผลดังหน้าจอ

8 1.5 คลิกปุ่ม Old and new value จะได้หน้าจอดัง ภาพ จากนั้นใส่ค่า Old value ( ค่าเดิม ), New value ( ค่าใหม่ ) กด Add 1.6 แก้ไขขัอมูลดังภาพ จากนั้นกด Continue

9 1.7 เพิ่มจำนวนข้อที่ต้องการเปลี่ยนให้ครบ ในที่นี้ คือ ข้อ 1, 4 ( อาจใส่ก่อนให้ครบทุกข้อที่ต้องการ Recode ทีเดียวในขั้นตอน 1.2) จากนั้นเลือก OK

10 เปรียบเทียบข้อมูลก่อน Recode และหลัง Recode

11 ขั้นตอนที่ 2 หาค่า Mean ย่อย และ Sum ( ซึ่งแล้วแต่กรณี ) 2.1 Transform >Compute

12 2.2 หา Mean ของข้อที่ต้องการเท่านั้นสำหรับข้อ ที่มีการ Recode ให้เลือกเอาข้อที่มีการ Recode จากนั้นเลือก OK

13 2.3 จะได้ผลลัพธ์

14 ขั้นตอนที่ 3 หา X และ SD 3.1 Analyze > Descriptive Statistic > Descriptives

15 3.2 การหา Mean และ Standard Deviation ข้อ N_Q1, 2,3,N_Q4,5

16 ผลลัพธ์การหา Mean และ Standard Deviation ข้อ N_Q1, 2,3,N_Q4,5

17 หากท่านต้องการแปลผลพฤติกรรมของนิสิต โดยรวมทั้งหมดว่า ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ไม่ดี จะต้องทำการ Recode ข้อที่มีความหมายทางลบ เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาสมเหตุผลมากที่สุด ช่วงคะแนน หมายถึง พฤติกรรมในการเรียนดีมาก หมายถึง พฤติกรรมใน การเรียนดี หมายถึง พฤติกรรมในการเรียนปานกลาง หมายถึง พฤติกรรมในการเรียนพอใช้ หมายถึง พฤติกรรมใน การเรียนไม่ดี

18 พฤติกรรมในการเรียน ค่าเฉลี่ย X ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน (SD) ระดับ 1. ท่านกินขนมในห้องเรียน ดีมาก 2. ท่านพยายามทำแบบฝึกหัดตามอาจารย์ ดี 3. ท่านตั้งใจฟัง ดีมาก 4. ท่านพูดเสียงดัง ดีมาก 5. ท่านจะถามเมื่อมีข้อสงสัย ดีมาก รวม ดีมาก จากตารางที่ n พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการเรียนอยู่ใน ระดับดีมาก (X = 4.33, SD = 0.19) ตาราง n ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรม ในการเรียน ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา หมายเหตุ : ข้อ 1 และ ข้อ 4 เป็นคำถามเชิงลบ ที่ได้ทำการปรับ คะแนนใหม่แล้ว (Recode) สรุปแบบที่ 1 (Recode แล้วนำมาหาค่า )

19 สรุปแบบที่ 2 (Recode แล้วนำมาหาค่า ) ตัวแปร ค่าเฉลี่ย X ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน (SD) ระดับ พฤติกรรมในการเรียน ดีมาก ตาราง n ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ พฤติกรรมในการเรียน ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จากตารางที่ n พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการเรียนอยู่ใน ระดับดีมาก (X = 4.33, SD = 0.19)

20 แบบที่ 3 ( ข้อมูลจริงที่ยังไม่ Recode) บ่อยมาก ที่สุด บ่อยบางครั้งนานครั้งน้อย ที่สุด จำนว น ร้อย ละ จำน วน ร้อ ย ละ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ จำน วน ร้อย ละ 1. ท่านกินขนมในห้องเรียน ท่านพยายามทำแบบฝึกหัด ตามอาจารย์ 3. ท่านตั้งใจฟัง 4. ท่านพูดเสียงดัง 5. ท่านจะถามเมื่อมีข้อสงสัย

21 การส่งงาน การสรุปให้ส่งแบบใดแบบหนึ่ง คือแบบมีรายละเอียด (1) หรือ แบบสรุป (2) เท่านั้น แต่แบบมีรายละเอียดเราจะได้เห็น รายละเอียดด้วย ซึ่งการสรุปทั้ง 2 แบบ สามารถตอบโจทย์ของ วัตถุประสงค์ได้เช่นกัน หากท่านต้องการแจกแจงเป็นความถี่ อีก 1 ตารางก็ได้ (3) หรือท่านจะส่ง โดยแสดงตาราง (2) และ (3) ก็ได้


ดาวน์โหลด ppt การ Recode ข้อคำถามที่เป็น เชิงลบ. จากแบบสอบถาม พฤติกรรม (5)(4)(3)(3)(2)(1) 1. ท่านกินขนมในห้องเรียน  2. ท่านพยายามทำ แบบฝึกหัดตามอาจารย์  3. ท่านตั้งใจฟัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google