งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ Recode ข้อคำถามที่เป็น เชิงลบ. จากแบบสอบถาม พฤติกรรม (5)(4)(3)(3)(2)(1) 1. ท่านกินขนมในห้องเรียน  2. ท่านพยายามทำ แบบฝึกหัดตามอาจารย์  3. ท่านตั้งใจฟัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ Recode ข้อคำถามที่เป็น เชิงลบ. จากแบบสอบถาม พฤติกรรม (5)(4)(3)(3)(2)(1) 1. ท่านกินขนมในห้องเรียน  2. ท่านพยายามทำ แบบฝึกหัดตามอาจารย์  3. ท่านตั้งใจฟัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ Recode ข้อคำถามที่เป็น เชิงลบ

2 จากแบบสอบถาม พฤติกรรม (5)(4)(3)(3)(2)(1) 1. ท่านกินขนมในห้องเรียน  2. ท่านพยายามทำ แบบฝึกหัดตามอาจารย์  3. ท่านตั้งใจฟัง  4. ท่านพูดเสียงดัง  5. ท่านจะถามเมื่อมีข้อ สงสัย  5 หมายถึงท่านทำพฤติกรรมนี้บ่อยมากที่สุด 4 หมายถึงท่านทำพฤติกรรมนี้บ่อย 3 หมายถึงท่านทำพฤติกรรมนี้บางครั้ง 2 หมายถึงท่านทำพฤติกรรมนี้นานครั้ง 1 หมายถึงท่านทำพฤติกรรมนี้น้อยที่สุดหรือไม่เคยเลย

3 ขั้นตอนลงข้อมูลของแบบสอบถามที่มีคำถามเชิง ลบและบวก เมื่อได้รับแบบสอบถามมา อย่าเพิ่งกลับคะแนน ให้ Key ข้อมูลปกติ ขั้นตอน 1 แล้วค่อยมา Recode การ Recode ไม่ จำเป็นต้อง ทำทุกเรื่อง ต้องสมเหตุสมผล การ Recode ให้ทำของคำถามเชิงลบ ขั้นตอน 2 ทำการ Transform หาค่า Sum หาค่า Mean ย่อยก่อน ( หากข้อใดมีการ Recode จะเลือกเอาข้อที่ Recode แล้ว ) ขั้นตอน 3 ทำการ Analyze หาค่า Mean รวม, ค่า SD รวม ( หากข้อใดมีการ Recode จะเลือกเอาข้อที่ Recode แล้ว )

4 การ Recode Recode into same variables Recode into different variables

5 ขั้นตอนที่ 1 Recode 1.1 Transform>Recode>into different variable

6 1.2 เลือกข้อที่ต้องการเปลี่ยนคือข้อ 1 และ ข้อ 4 เลือกข้อที่ต้องการ กด

7 1.3 ใส่ Output Variable กด Change 1.4 จะได้ผลดังหน้าจอ

8 1.5 คลิกปุ่ม Old and new value จะได้หน้าจอดัง ภาพ จากนั้นใส่ค่า Old value ( ค่าเดิม ), New value ( ค่าใหม่ ) กด Add 1.6 แก้ไขขัอมูลดังภาพ จากนั้นกด Continue

9 1.7 เพิ่มจำนวนข้อที่ต้องการเปลี่ยนให้ครบ ในที่นี้ คือ ข้อ 1, 4 ( อาจใส่ก่อนให้ครบทุกข้อที่ต้องการ Recode ทีเดียวในขั้นตอน 1.2) จากนั้นเลือก OK

10 เปรียบเทียบข้อมูลก่อน Recode และหลัง Recode

11 ขั้นตอนที่ 2 หาค่า Mean ย่อย และ Sum ( ซึ่งแล้วแต่กรณี ) 2.1 Transform >Compute

12 2.2 หา Mean ของข้อที่ต้องการเท่านั้นสำหรับข้อ ที่มีการ Recode ให้เลือกเอาข้อที่มีการ Recode จากนั้นเลือก OK

13 2.3 จะได้ผลลัพธ์

14 ขั้นตอนที่ 3 หา X และ SD 3.1 Analyze > Descriptive Statistic > Descriptives

15 3.2 การหา Mean และ Standard Deviation ข้อ N_Q1, 2,3,N_Q4,5

16 ผลลัพธ์การหา Mean และ Standard Deviation ข้อ N_Q1, 2,3,N_Q4,5

17 หากท่านต้องการแปลผลพฤติกรรมของนิสิต โดยรวมทั้งหมดว่า ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ไม่ดี จะต้องทำการ Recode ข้อที่มีความหมายทางลบ เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาสมเหตุผลมากที่สุด ช่วงคะแนน 4.21-5.00 หมายถึง พฤติกรรมในการเรียนดีมาก 3.41-4.20 หมายถึง พฤติกรรมใน การเรียนดี 2.61-3.40 หมายถึง พฤติกรรมในการเรียนปานกลาง 1.81-2.60 หมายถึง พฤติกรรมในการเรียนพอใช้ 1.00-1.80 หมายถึง พฤติกรรมใน การเรียนไม่ดี

18 พฤติกรรมในการเรียน ค่าเฉลี่ย X ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน (SD) ระดับ 1. ท่านกินขนมในห้องเรียน 4.680.47 ดีมาก 2. ท่านพยายามทำแบบฝึกหัดตามอาจารย์ 3.650.48 ดี 3. ท่านตั้งใจฟัง 4.320.47 ดีมาก 4. ท่านพูดเสียงดัง 4.320.47 ดีมาก 5. ท่านจะถามเมื่อมีข้อสงสัย 4.680.47 ดีมาก รวม 4.330.19 ดีมาก จากตารางที่ n พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการเรียนอยู่ใน ระดับดีมาก (X = 4.33, SD = 0.19) ตาราง n ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรม ในการเรียน ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา หมายเหตุ : ข้อ 1 และ ข้อ 4 เป็นคำถามเชิงลบ ที่ได้ทำการปรับ คะแนนใหม่แล้ว (Recode) สรุปแบบที่ 1 (Recode แล้วนำมาหาค่า )

19 สรุปแบบที่ 2 (Recode แล้วนำมาหาค่า ) ตัวแปร ค่าเฉลี่ย X ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน (SD) ระดับ พฤติกรรมในการเรียน 4.330.1897 ดีมาก ตาราง n ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ พฤติกรรมในการเรียน ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จากตารางที่ n พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการเรียนอยู่ใน ระดับดีมาก (X = 4.33, SD = 0.19)

20 แบบที่ 3 ( ข้อมูลจริงที่ยังไม่ Recode) บ่อยมาก ที่สุด บ่อยบางครั้งนานครั้งน้อย ที่สุด จำนว น ร้อย ละ จำน วน ร้อ ย ละ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ จำน วน ร้อย ละ 1. ท่านกินขนมในห้องเรียน 1020 4040 5105 20 2. ท่านพยายามทำแบบฝึกหัด ตามอาจารย์ 3. ท่านตั้งใจฟัง 4. ท่านพูดเสียงดัง 5. ท่านจะถามเมื่อมีข้อสงสัย

21 การส่งงาน การสรุปให้ส่งแบบใดแบบหนึ่ง คือแบบมีรายละเอียด (1) หรือ แบบสรุป (2) เท่านั้น แต่แบบมีรายละเอียดเราจะได้เห็น รายละเอียดด้วย ซึ่งการสรุปทั้ง 2 แบบ สามารถตอบโจทย์ของ วัตถุประสงค์ได้เช่นกัน หากท่านต้องการแจกแจงเป็นความถี่ อีก 1 ตารางก็ได้ (3) หรือท่านจะส่ง โดยแสดงตาราง (2) และ (3) ก็ได้


ดาวน์โหลด ppt การ Recode ข้อคำถามที่เป็น เชิงลบ. จากแบบสอบถาม พฤติกรรม (5)(4)(3)(3)(2)(1) 1. ท่านกินขนมในห้องเรียน  2. ท่านพยายามทำ แบบฝึกหัดตามอาจารย์  3. ท่านตั้งใจฟัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google