งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS FOR WINDOWS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS FOR WINDOWS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS FOR WINDOWS

2 1. เพศ - 1. ชาย 2. หญิง 2. ระดับการศึกษา - 1. ประถมศึกษา 2. มัธยมศึกษา 3. อุดมศึกษา 3. ยศ - 1. นายร้อย 2. นายพัน 3. นายพล 4. อายุ …30…… ปี 5. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสังฆราช 2 องค์อย่างไร 5. เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4. เห็นด้วย 3. เฉยๆ 2. ไม่เห็นด้วย 1. ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 6. ทำงานมาแล้ว …25…… ปี 7. เงินเดือน …..50,000….. บาท 8. เงินเดือน 1. 5000 - 10000 บาท 2. 10001 - 15000 บาท 3. 15001 - 20000 บาท 4. 20001 - 25000 บาท 5. 25001 - 30000 บาท

3 Interval Scale ( อันตรภาค ) ระดับการวัด Ordinal Scale ( เรียงลำดับ ) Ratio Scale ( อัตราส่วน Nominal Scale ( นามบัญญัติ )

4 SPSS : Statistical Package for the Social Science MAINFRAME PC OPERATING SYSTEM DOS (Disk operating System) WINDOWS (Menu)

5 1. เพศ _______ 2. อายุ _______ 3. คะแนนก่อนอบรม _______ 4. คะแนนหลังอบรม _______ แบบสอบถาม ตัวแปร 1. SEX 2. AGE 3. PRE 4. POST 1. ตัวอักษรผสมตัวเลขไม่เกิน 8 ตัวอักษร 2. สื่อความหมายถึงข้อคำถามในแบบสอบถาม

6 การแปลงข้อคำถามเป็นตัวแปร 1. ชื่อตัวแปร (Variable Name) 2. ชนิดของตัวแปร (Variable Type) 3. รหัสที่เป็นไปได้ (Value) 4. ค่าไม่ตอบ (Missing Value)

7 1 1 GENDER Numeric 1=Female 2=Male 9 ตอนที่ ข้อที่ ชื่อตัวแปร ชนิดของตัวแปร ค่าที่เป็นไปได้ ค่าไม่ตอบ Name Type Value Missing ID String 01-80 - 2 EDU Numeric 1 = Lower than Bachelor 2 = Bachelor 9 3 = Upper than Bachelor

8 ตอนที่ ข้อที่ ชื่อตัวแปร ชนิดของตัวแปร ค่าที่เป็นไปได้ ค่าไม่ตอบ Name Type Value Missing 1 3 AGE Numeric 18-60 99 4 REASON1 Numeric 0=Not Choose - REASON2 Numeric 1=Choose - REASON3 Numeric REASON4 Numeric 5 PRE Numeric 0-50 99 6 POST Numeric 0-50 99 7 SES Numeric 0-50,000 99999

9 ตอนที่ ข้อที่ ชื่อตัวแปร ชนิดของตัวแปร ค่าที่เป็นไปได้ ค่าไม่ตอบ Name Type Value Missing 2 1 KNOW1 Numeric 1-4 9 2 KNOW2 Numeric 1-4 9 3 KNOW3 Numeric 1-4 9 4 KNOW4 Numeric 1-4 9 5 KNOW5 Numeric 1-4 9 3 1 ORDER1 Numeric 1-5 9 ORDER2 Numeric 1-5 9 ORDER3 Numeric 1-5 9 ORDER4 Numeric 1-5 9 ORDER5 Numeric 1-5 9

10 ตอนที่ ข้อที่ ชื่อตัวแปร ชนิดของตัวแปร ค่าที่เป็นไปได้ ค่าไม่ตอบ Name Type Value Missing 4 1 APPLY1 Numeric 1-5 9 2 APPLY2 Numeric 1-5 9 3 APPLY3 Numeric 1-5 9 4 APPLY4 Numeric 1-5 9 5 APPLY5 Numeric 1-5 9 5 1 ATT1 Numeric 1-5 9 2 ATT2 Numeric 1-5 9 3 ATT3 Numeric 1-5 9 4 ATT4 Numeric 1-5 9

11 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ (Raw Data) สร้างแฟ้มข้อมูล (Data File) ป้อนข้อมูลเข้า โปรแกรมโดยตรง สร้าง ASCII File, Excel File, Database File เก็บบันทึกแฟ้มข้อมูล (Save data file) เลือกคำสั่งประมวลผล (Analyze/Graphs) แสดงผลลัพธ์ที่หน้าต่าง Output ตั้งชื่อตัวแปร กำหนดลักษณะตัวแปร พิมพ์ข้อมูลของตัวแปรแต่ละตัว อ่านผลลัพธ์ และเขียนรายงาน

12 กำหนดชื่อ ตัวแปร กำหนดชนิด ของตัวแปร กำหนด ความ กว้างของ สดมภ์ กำหนด ตำแหน่งทศนิยม คำอธิบายชื่อตัวแปร คำอธิบายค่า ของตัวแปร กำหนด ค่าไม่ตอบ ระดับการวัด ของตัวแปร

13 การคำนวณค่าสถิติพรรณนา 1. ค่าร้อยละ 2. ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยม 3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4. การแจกแจงความถี่แบบหลายทาง

14 ค่าร้อยละ = จำนวนที่สนใจ x 100 จำนวนทั้งหมด Analyze Descriptive Statistics Frequencies...

15 ค่าเฉลี่ย = ผลรวมของทุกจำนวน จำนวนทั้งหมด Analyze Descriptive Statistics Descriptives...

16 1. ตรวจให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อ 2. รวมคะแนนของผู้เข้าสอบแต่ละคน ขั้นตอนการแก้ปัญหา

17 1. การตรวจให้คะแนน

18 คนที่ 1234512345 คำตอบของ ข้อที่ 111232214132311232432142111232214132311232432142 เฉลย 12132

19 คนที่ 1234512345 คะแนนที่ได้ ของข้อที่ 110011210111310011401101110011210111310011401101

20 Transform Recode Into Different Variables... คำสั่งที่ใช้

21 2. การรวมคะแนน

22 คนที่ 12345 k1 k2 k3 k4 k5 Transform Compute Total=k1+k2+k3+k4+k5 คะแนนที่ได้ ของข้อที่ 110011210111310011401101110011210111310011401101 รวม Total 34333433

23 1. คำนวณค่าเฉลี่ยของตัวแปร AGE ขั้นตอนการแก้ปัญหา 2. Recode ตัวแปร AGE ไปเป็นตัวแปรใหม่ (GROUPAGE) โดยให้รหัส 1 แทน กลุ่มคนที่อายุต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 2 แทน กลุ่มคนที่อายุสูงกว่าค่าเฉลี่ย 3. กำหนด Value ของตัวแปร GROUPAGE 1=LOWAGE 2=HIAGE

24 1. หาความถี่ว่าแต่ละหัวข้อ ได้รับเลือกเป็น อันดับที่ 1-5 ลำดับละเท่าไร 2. คำนวณคะแนนแบบถ่วง น้ำหนัก อันดับที่ 1 ได้ 5 คะแนน อันดับที่ 2 ได้ 4 คะแนน อันดับที่ 3 ได้ 3 คะแนน อันดับที่ 4 ได้ 2 คะแนน อันดับที่ 5 ได้ 1 คะแนน ขั้นตอนการแก้ปัญหา

25 3. นำคะแนนไปคูณกับความถี่ของแต่ละลำดับ ของแต่ละหัวข้อ 4. รวมคะแนน 5. เรียงลำดับคะแนน ขั้นตอนการแก้ปัญหา ( ต่อ )

26 เพศ ชาย ห ญิง ระดับการศึกษา ต่ำกว่าป. ตรี ป. ตรี สูง กว่าป. ตรี จำนวน ?

27 Analyze Descriptive Statistics Crosstabs... คำสั่งที่ใช้

28 PRE POST

29 Graphs Scatter... คำสั่งที่ใช้ PRE --X Axis POST -- Y Axis

30 ความสัมพันธ์ - ขนาด ……. ค่าที่ คำนวณได้ - ทิศทาง ….. เครื่องหมาย

31 Analyze Correlate คำสั่งที่ใช้ Bivariate…

32 สมการทำนายคะแนน POST จากคะแนน PRE POST = a +b(PRE)

33 Analyze Regression คำสั่งที่ใช้ Linear…

34 สมการทำนายคะแนน POST จากคะแนน PRE POST = 21.254 + 1.738(PRE)Z POST = 0.592(Z PRE )

35 สถิติอ้างอิง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง ค่าสถิติ การรวมรวม และ วิเคราะห์ข้อมูล ค่าพารามิเตอร์ การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน

36 ขั้นตอนการทดสอบสมมุติฐาน 1. ตั้งสมมุติฐานทางสถิติ H 0 : สมมุติฐานของความไม่แตกต่าง สมมุติฐานว่าง สมมุติฐานศูนย์ H 1 : สมมุติฐานทางเลือก สมมุติฐานการวิจัย

37 ขั้นตอนการทดสอบสมมุติฐาน ( ต่อ ) 2. เลือกสถิติทดสอบ และ คำนวณค่าสถิติทดสอบ Z-test t-Test F-test ANOVA Chi-square

38 ขั้นตอนการทดสอบสมมุติฐาน ( ต่อ ) 3. กำหนดระดับนัยสำคัญ และ บริเวณวิกฤติ บริเวณยอมรับ H 0 ค่าวิกฤติ เปิดตาราง

39 ขั้นตอนการทดสอบสมมุติฐาน ( ต่อ ) 4. ตัดสินใจทางสถิติ ( นำค่าสถิติที่คำนวณมาเทียบ กับค่าวิกฤติ ถ้าน้อยกว่า คงสมมุติฐานว่าง ถ้ามากกว่า ปฏิเสธสมมุติฐาน ว่าง ) 5. แปลความหมาย

40 คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงต่างกันหรือไม่ Analyze Compare Means Indepents Sample t-Test…

41 การทดสอบความแปรปรวนของประชากร

42 คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมมากกว่าคะแนนเฉลี่บก่อนการอบรมหรือไม่ Analyze Compare Means Paired Samples t-Test…

43 คะแนนเฉลี่ยของการนำความรู้ไปใช้ในเรื่องใดมีค่าต่ำกว่า 3.5 หรือไม่ Analyze Compare Means One-Sample t-Test…

44 Analyze Compare Means Means…

45 ผู้เข้าอบรมที่มีระดับการศึกษาต่างกันได้คะแนนเฉลี่ยหลังอบรมต่างกันหรือไม่ Analyze Compare Means One-Way ANOVA…

46 011232 022300 031256 041312 052200 061250 062248 ID sex GPA DATA LIST FILE = ‘A:TEST3.DAT’ /ID 1-2 (A) SEX 3 GPA 4-6(2). EXECUTE.


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS FOR WINDOWS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google