งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
SPSS FOR WINDOWS

2 1. เพศ ชาย หญิง 2. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา 3. ยศ นายร้อย นายพัน นายพล 4. อายุ…30……ปี 5. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสังฆราช 2 องค์อย่างไร 5. เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ 2. ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 6. ทำงานมาแล้ว…25……ปี 7. เงินเดือน…..50,000…..บาท 8. เงินเดือน บาท บาท บาท บาท บาท

3 Ratio Scale (อัตราส่วน
ระดับการวัด Ratio Scale (อัตราส่วน Interval Scale (อันตรภาค) Ordinal Scale (เรียงลำดับ) Nominal Scale (นามบัญญัติ)

4 SPSS : Statistical Package for the Social Science OPERATING SYSTEM
MAINFRAME PC OPERATING SYSTEM DOS (Disk operating System) WINDOWS (Menu)

5 แบบสอบถาม ตัวแปร 1. SEX 2. AGE 3. PRE 4. POST
1. เพศ_______ 2. อายุ_______ 3.คะแนนก่อนอบรม_______ 4.คะแนนหลังอบรม_______ 1. SEX 2. AGE 3. PRE 4. POST 1. ตัวอักษรผสมตัวเลขไม่เกิน 8 ตัวอักษร 2. สื่อความหมายถึงข้อคำถามในแบบสอบถาม

6 การแปลงข้อคำถามเป็นตัวแปร
1. ชื่อตัวแปร (Variable Name) 2. ชนิดของตัวแปร (Variable Type) 3. รหัสที่เป็นไปได้ (Value) 4. ค่าไม่ตอบ (Missing Value)

7 ตอนที่ ข้อที่ ชื่อตัวแปร ชนิดของตัวแปร ค่าที่เป็นไปได้ ค่าไม่ตอบ
Name Type Value Missing ID String GENDER Numeric =Female 2=Male EDU Numeric = Lower than Bachelor 2 = Bachelor 3 = Upper than

8 ตอนที่ ข้อที่ ชื่อตัวแปร ชนิดของตัวแปร ค่าที่เป็นไปได้ ค่าไม่ตอบ
Name Type Value Missing AGE Numeric REASON Numeric =Not Choose REASON Numeric =Choose REASON Numeric REASON Numeric PRE Numeric POST Numeric SES Numeric ,

9 ตอนที่ ข้อที่ ชื่อตัวแปร ชนิดของตัวแปร ค่าที่เป็นไปได้ ค่าไม่ตอบ
Name Type Value Missing KNOW Numeric KNOW Numeric KNOW Numeric KNOW Numeric KNOW Numeric ORDER Numeric ORDER Numeric ORDER Numeric ORDER Numeric ORDER Numeric

10 ตอนที่ ข้อที่ ชื่อตัวแปร ชนิดของตัวแปร ค่าที่เป็นไปได้ ค่าไม่ตอบ
Name Type Value Missing APPLY Numeric APPLY Numeric APPLY Numeric APPLY Numeric APPLY Numeric ATT Numeric ATT Numeric ATT Numeric ATT Numeric

11 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้(Raw Data)
สร้างแฟ้มข้อมูล(Data File) ตั้งชื่อตัวแปร กำหนดลักษณะตัวแปร พิมพ์ข้อมูลของตัวแปรแต่ละตัว ป้อนข้อมูลเข้าโปรแกรมโดยตรง สร้าง ASCII File, Excel File, Database File เก็บบันทึกแฟ้มข้อมูล (Save data file) เลือกคำสั่งประมวลผล(Analyze/Graphs) แสดงผลลัพธ์ที่หน้าต่าง Output อ่านผลลัพธ์ และเขียนรายงาน

12 กำหนดความ กว้างของสดมภ์ คำอธิบายชื่อตัวแปร กำหนดชนิด ของตัวแปร ระดับการวัด ของตัวแปร คำอธิบายค่า ของตัวแปร กำหนด ตำแหน่งทศนิยม กำหนดชื่อ ตัวแปร กำหนด ค่าไม่ตอบ

13 การคำนวณค่าสถิติพรรณนา
1. ค่าร้อยละ 2. ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยม 3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4. การแจกแจงความถี่แบบหลายทาง

14 จำนวนที่สนใจx100 ค่าร้อยละ = จำนวนทั้งหมด Analyze Descriptive Statistics Frequencies...

15 ผลรวมของทุกจำนวน ค่าเฉลี่ย = จำนวนทั้งหมด Analyze Descriptive Statistics Descriptives...

16 ขั้นตอนการแก้ปัญหา 1. ตรวจให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อ
2. รวมคะแนนของผู้เข้าสอบแต่ละคน

17 1.การตรวจให้คะแนน

18 คำตอบของข้อที่ คนที่ เฉลย

19 คะแนนที่ได้ของข้อที่
คนที่

20 คำสั่งที่ใช้ Transform Recode Into Different Variables...

21 2. การรวมคะแนน

22 คะแนนที่ได้ของข้อที่
คนที่ k k k k k5 รวม Total 3 4 Transform Compute Total=k1+k2+k3+k4+k5

23 ขั้นตอนการแก้ปัญหา 1. คำนวณค่าเฉลี่ยของตัวแปร AGE
2. Recode ตัวแปร AGE ไปเป็นตัวแปรใหม่ (GROUPAGE) โดยให้รหัส 1 แทน กลุ่มคนที่อายุต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 2 แทน กลุ่มคนที่อายุสูงกว่าค่าเฉลี่ย 3. กำหนด Value ของตัวแปร GROUPAGE 1=LOWAGE 2=HIAGE

24 ขั้นตอนการแก้ปัญหา 1. หาความถี่ว่าแต่ละหัวข้อได้รับเลือกเป็น อันดับที่ 1-5 ลำดับละเท่าไร 2. คำนวณคะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก อันดับที่ 1 ได้ 5 คะแนน อันดับที่ 2 ได้ 4 คะแนน อันดับที่ 3 ได้ 3 คะแนน อันดับที่ 4 ได้ 2 คะแนน อันดับที่ 5 ได้ 1 คะแนน

25 ขั้นตอนการแก้ปัญหา(ต่อ)
3. นำคะแนนไปคูณกับความถี่ของแต่ละลำดับ ของแต่ละหัวข้อ 4. รวมคะแนน 5. เรียงลำดับคะแนน

26 ต่ำกว่าป.ตรี ป.ตรี สูงกว่าป.ตรี
ระดับการศึกษา ต่ำกว่าป.ตรี ป.ตรี สูงกว่าป.ตรี ชาย จำนวน? เพศ หญิง

27 คำสั่งที่ใช้ Analyze Descriptive Statistics Crosstabs...

28 POST PRE

29 คำสั่งที่ใช้ Graphs Scatter... PRE --X Axis POST -- Y Axis

30 ความสัมพันธ์ -ขนาด…….ค่าที่คำนวณได้ -ทิศทาง…..เครื่องหมาย

31 คำสั่งที่ใช้ Analyze Correlate Bivariate…

32 สมการทำนายคะแนน POST จากคะแนน PRE
POST = a +b(PRE)

33 คำสั่งที่ใช้ Analyze Regression Linear…

34 สมการทำนายคะแนน POST จากคะแนน PRE
ZPOST = (ZPRE)

35 สถิติอ้างอิง กลุ่มตัวอย่าง ประชากร ค่าสถิติ ค่าพารามิเตอร์
การสุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง ประชากร ค่าสถิติ การรวมรวม และ วิเคราะห์ข้อมูล การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน ค่าพารามิเตอร์

36 ขั้นตอนการทดสอบสมมุติฐาน
1. ตั้งสมมุติฐานทางสถิติ H0: สมมุติฐานของความไม่แตกต่าง สมมุติฐานว่าง สมมุติฐานศูนย์ H1: สมมุติฐานทางเลือก สมมุติฐานการวิจัย

37 ขั้นตอนการทดสอบสมมุติฐาน(ต่อ)
2. เลือกสถิติทดสอบ และ คำนวณค่าสถิติทดสอบ Z-test t-Test F-test ANOVA Chi-square

38 ขั้นตอนการทดสอบสมมุติฐาน(ต่อ)
3. กำหนดระดับนัยสำคัญ และ บริเวณวิกฤติ บริเวณยอมรับH0 บริเวณวิกฤติ ค่าวิกฤติ เปิดตาราง

39 ขั้นตอนการทดสอบสมมุติฐาน(ต่อ)
4. ตัดสินใจทางสถิติ (นำค่าสถิติที่คำนวณมาเทียบกับค่าวิกฤติ ถ้าน้อยกว่า คงสมมุติฐานว่าง ถ้ามากกว่า ปฏิเสธสมมุติฐานว่าง) 5. แปลความหมาย

40 Indepents Sample t-Test…
คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงต่างกันหรือไม่ Analyze Compare Means Indepents Sample t-Test…

41 การทดสอบความแปรปรวนของประชากร

42 Paired Samples t-Test…
คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมมากกว่าคะแนนเฉลี่บก่อนการอบรมหรือไม่ Analyze Compare Means Paired Samples t-Test…

43 Analyze Compare Means One-Sample t-Test…
คะแนนเฉลี่ยของการนำความรู้ไปใช้ในเรื่องใดมีค่าต่ำกว่า 3.5 หรือไม่ Analyze Compare Means One-Sample t-Test…

44 Analyze Compare Means Means…

45 Analyze Compare Means One-Way ANOVA…
ผู้เข้าอบรมที่มีระดับการศึกษาต่างกันได้คะแนนเฉลี่ยหลังอบรมต่างกันหรือไม่ Analyze Compare Means One-Way ANOVA…

46 sex ID GPA 011232 022300 031256 041312 052200 061250 062248 DATA LIST FILE = ‘A:TEST3.DAT’ /ID 1-2 (A) SEX 3 GPA 4-6(2). EXECUTE.


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google